Pierwszeństwo zaspokojenia wierzyciela wnoszącego
skargę pauliańską.
11 kwietnia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Zgodnie z art. 532 k.c., który reguluje skutki bezskuteczności czynności zdziałanych przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli, wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. Innymi słowy, z mocy przywołanego przepisu prawa, wierzyciel uzyskuje tytuł do dochodzenia zaspokojenia z tzw. przedmiotu ubytku „z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej.” Przedmiotem niniejszego wpisu na blogu będzie analiza zagadnienia wspomnianego prawa pierwszeństwa wierzyciela (zasada priorytetu, zasada preferencji).[1] Przepis art. 532 k.c. należy do szerszej grupy przepisów regulujących zagadnienie tzw. ustawowego prawa pierwszeństwa.[2] Z kolei pojęcie „ustawowego pierwszeństwa” znajduje odzwierciedlenie w przepisach egzekucyjnych o zasadach podziału[3] sum uzyskanych w drodze egzekucji.

W ramach regulacji art. 532 k.c. występuje trzech pierwszoplanowych aktorów: „wierzyciel”, „dłużnik” i „osoba trzecia”. W roli drugoplanowej występują „wierzyciele osoby trzeciej” ale także „wierzyciele dłużnika” i „osoba na rzecz której osoba trzecia dokonała rozporządzenia”. Podstawowym rekwizytem jest natomiast tzw. „przedmiot ubytku” rozumiany jako to, co wskutek bezskutecznej czynności wyszło z majątku dłużnika albo do niego nie weszło. Zasada pierwszeństwa odnosi się do przedmiotu ubytku.

 

Przepis art. 532 k.c. określa konsekwencje bezskuteczności czynności dłużnika zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzyciela. Można w nim upatrywać gwarancji ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością (w rozumieniu tego pojęcia na gruncie Kodeksu cywilnego) dłużnika. Przepis art. 532 k.c. nawiązuje swoim brzmieniem do poprzednio obowiązującej regulacji art. 292 Kodeksu zobowiązań, zgodnie z którą „w razie uznania czynności dłużnika za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, korzystającego z prawa zaskarżenia, wierzyciel ten z wyłączeniem innych wierzycieli może poszukiwać zaspokojenia na tem, co skutkiem zaskarżonej czynności wyszło z majątku dłużnika lub do niego nie weszło.”

Można postawić tezę, że komentowany art. 532 k.c. wprowadza tzw. szczególny przywilej egzekucyjny, wyrażający się w tym, że należność mająca ów szczególny przywilej na rzeczy może być zaspokojona z pierwszeństwem przed innymi należnościami tylko z tej rzeczy.[4]

Jeżeli chodzi o teorie odpowiedzialności osoby trzeciej, to w literaturze przedmiotu, na gruncie prawa polskiego, w zasadzie odrzucono uzasadnienie odpowiedzialności teorią egzekucyjną[5] i teorią prawa quasi - zastawowego[6]. Jak podnosi M. Pyziak – Szafnicka „większość teorii wyjaśniających istotę akcji paulińskiej zakłada, że w rezultacie zaskarżenia powstaje zobowiązanie osoby trzeciej. Teorie te skupiają się na wskazaniu jego źródła.”[7] Wśród teorii uznających istnienie zobowiązania osoby trzeciej wymienia się teorię deliktu, teorię nadużycia prawa podmiotowego, teorię bezpodstawnego wzbogacenia, wreszcie zdaje się, że najpopularniejszą, teorię zobowiązania wynikającego z ustawy.[8] Dla potrzeb niniejszego wywodu wystarczające będzie postawienie tezy, o powstaniu zobowiązania osoby trzeciej. Wyrok sądu w sprawie skargi paulińskiej, uwzględniający powództwo, ma charakter konstytutywny.[9]

Odpowiedzialność osoby trzeciej, o której mowa w art. 532 k.c., ma – co do zasady – charakter ograniczonej odpowiedzialności osobistej cum viribus patrimoni, albowiem osoba trzecia odpowiada określoną częścią swojego majątku (będzie nim tzw. „przedmiot ubytku” z majątku dłużnika), wyodrębnioną według kryteriów wskazanych w art. 532 k.c. Jeżeli jednak przedmiotem ubytku są pieniądze albo rzeczy zamienne, których nie da się zidentyfikować z uwagi na ich przemieszanie z takimi samymi składnikami majątkowymi osoby trzeciej, to wierzyciel uprawniony jest do prowadzenia egzekucji z całego majątku osoby trzeciej, z którym przedmiot ubytku uległ zespoleniu, jednakże do wartości przedmiotu ubytku.[10]

 

[1] Na temat zasady pierwszeństwa zob. np. J. Gołaczyński, w: System prawa prywatnego, Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, t. 4, Warszawa 2007, wyd. 2, s. 746

[2] Co do innych przykładów ustawowego prawa pierwszeństwa zob. np. art. 335 k.c., 773 § 2 k.c., 828 § 1 k.c., art. 295 § 3 k.s.h., art. 336 § 2 k.s.h., art. 486 § 3 k.s.h., art. 496 § 1 k.s.h., art. 739 § 1 k.p.c., art. 1127 k.p.c., art. 11512 § 2 k.p.c., art. 23”a” ust. 1 ustawy o obligacjach

[3] Ogólnie na temat zasada podziału kwot uzyskanych z egzekucji sądowej zob. np. G. Julke, w: Egzekucja sądowa w Polsce, pod red. Z. Szczurka, Sopot 2007, s. 808 i n., I. Kunicki, Zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji, Przegląd Sądowy, 1999, nr 9, s. 88 i n.

[4] I. Kunicki, Podział sumy…, s. 94

[5] M. Pyziak – Szafnicka, w: System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009, t. 6, s. 1229

[6] M. Pyziak – Szafnicka, w: System…, s. 1230

[7] M. Pyziak – Szafnicka, w: System…, s. 1230

[8] M. Pyziak – Szafnicka, w: System…, s. 1231 – 1233. Zob. też P. Machnikowski, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, t. 5, s. 160, Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2008, wyd. 8, s. 38, Z. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 278

[9] Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 38

[10] Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 36 - 37

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017