Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności (art. 3 ust. 5 p.r.).

Brak jest szczególnych przesłanek pozytywnych dla wszczęcia tego typu postępowania. Postępowanie sanacyjne może zostać otwarte w wyniku „pierwotnego” wniosku restrukturyzacyjnego albo w wyniku uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego składanego po fiasku poprzedniego postępowania restrukturyzacyjnego. Niemniej sąd restrukturyzacyjny odmówi otwarcia postępowania sanacyjnego gdy nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (art. 8 ust. 2 p.r.). Z regulacją art. 8 ust. 2 p.r. należy powiązać przepisy art. 326 ust. 2 i 3 p.r. Zgodnie z tymi ostatnimi przepisami sąd umarza postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni. Ponadto sąd umarza postępowanie sanacyjne, jeżeli brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Osobne zagadnienie stanowi otwarcie postępowania sanacyjnego w wyniku tzw. uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

 

Blog

13 kwietnia 2019
P0stępowanie sanacyjne.