Zgodnie z art. 24 h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego w podmiocie, jakim jest gminna osoba prawna, są objęte wyłącznie osoby zarządzające oraz członkowie organów zarządzających takimi osobami, powołane w takim celu i charakterze do zarządu.

Czy art. 24 h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym odnosi się wyłącznie do 100% spółek gminnych?

Liczna grupa przedstawicieli doktryny pojęciem gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej osoby prawnej obejmuje tylko takie podmioty, w których odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego mają 100% udziałów. T.Dybowski przyjął, że „tylko te jednostki organizacyjne mogą być kwalifikowane jako komunalne, których cały kapitał ma charakter mienia komunalnego". T. Dybowski, Mienie komunalne (w:) Samorząd terytorialny. red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, s. 268. Zdaniem A.Deloff-Białek i G. Wyszogrodzkiego: "Za gminną osobę prawną poza gminą należy uznać te osoby prawne, które zostały utworzone przez gminę, w stosunku do których jedynie gmina lub gminy mają prawa własności (wynikające z udziałów, akcji lub wkładów w kapitałowych spółkach handlowych lub spółdzielniach). W sytuacji, gdy gminie lub gminom nie przysługuje całość praw własności, podmioty te nie mogą zostać uznane za gminne osoby prawne". A.Deloff-Białek, G. Wyszogrodzki, Powierzenie zadania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście relacji między jednostką samorządu terytorialnego a spółką komunalną, FK 2007, nr 4, s. 50-51 . Zdaniem M. Stahl "spółka prowadząca działalność komercyjną, w której nawet jeden udział (akcja), stanowiący niewielki ułamek całego kapitału, należy do innych niż gminna lub inna komunalna osoba prawna podmiotów, nie będzie uznawana za komunalną osobę prawną" M. Stahl, Ekspertyza w sprawie podmiotów podlegających kontroli Najwyższej Izby Kontroli (w:) Specjalne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli poświęcone sytuacji prawnej podmiotów podlegających kontroli Najwyższej Izby Kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id. Takie stanowisko prezentują także m.in. A. Modras, Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego, Sam. Teryt. 2004, nr 7-8, s. 61, C. Banasiński, M. Kulesza, D. Szafrański, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 1997, s. 52 i n., K. Bandarzewski (w:) Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, 2007, s. 422-423. W uzasadnieniu uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 14 marca 1995 r., III CZP 6/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 72, sąd stwierdził, że tylko w wypadku, gdy gmina objęłaby całość kapitału akcyjnego, należałoby spółkę akcyjną uznać za odrębną komunalną osobę prawną.

 

Nie jest to jednak pogląd wyłączny.

 

 

Blog

03 marca 2019
Oświadczenie majątkowe członka zarządu spółki komunalnej.