Organy EZIG.
30 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Organami EZIG są członkowie działający wspólnie oraz zarządcy. Umowa o utworzeniu zgrupowania może przewidywać inne organy; w takim przypadku umowa określa ich uprawnienia. Członkowie zgrupowania, działający jako organ, mogą podejmować wszelkie uchwały zmierzające do osiągnięcia celów zgrupowania.

 

Rozporządzenie, zgodnie ze swoim założeniem programowym, w sposób bardzo prosty kreuję strukturę wewnętrzną organów zgrupowania. Owa elastyczna, a zarazem stabilna struktura zgrupowania stanowi jeden z zasadniczych elementów, które mają zapewnić zgrupowaniu zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Zob. tiret 8 preambuły, Komunikat, pkt II.4, P. Behrens, [w :] Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, pod red. M. A. Dausesa, Warszawa 1999r., s. 526, European Economic Interest Groupings. Commercial, legal and tax considerations, Jordans 1990. praca zbiorowa, s. 4, T.Kozłowski, [w:] Wolność gospodarcza, pod red. Z.Brodeckiego, Warszawa 2003r., s. 222.

 

Zgrupowanie działa przez swoje organy bez względu na to czy jest wyposażone w osobowość prawną czy nie. Okoliczność ta uwypukla hybrydalny charakter zgrupowania. Każde zgrupowanie musi być wyposażone w dwa obligatoryjne organy: (1) członków zgrupowania działających łącznie i (2) zarządców. Umowa o utworzeniu zgrupowania – w zależności od konkretnych potrzeb – może powołać także i inne organy.

 

W systemach prawnych państw europejskich tradycyjnie występuje różnica pomiędzy ukształtowaniem struktury organów osób prawnych. W niektórych państwach istnieją bowiem odrębne organy zarządzające i kontrolne z rygorystycznym rozdziałem kompetencji (model germański), a w innych funkcje zarządzające i kontrolne mogą pozostawać w gestii jednego organu (model romański i anglosaski). Zob. np. A. Szajkowski, [w :] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1997, wyd. 2 t. I, str. 1114, tenże : Prawo spółek handlowych, Warszawa 1997, wyd. 2 zmienione i rozszerzone, str. 489, A. W. Wiśniewski, Prawo o spółkach – Podręcznik praktyczny, Warszawa 1998, t. II, str. 118. Regulacja EZIG w rozporządzeniu nr 2137/85 pozwala zatem na zbliżenie struktury konkretnego zgrupowania do modelu najbardziej odpowiedniego dla jego członków. Ponadto w przypadku małych jednostek nie ma szczególnej potrzeby rozbudowywania struktury kontrolnej. Z uwagi na wspomnianą różnicę w prawodawstwie państw europejskich, również rozporządzenie nr 2157/2001 o statucie spółki europejskiej (w art. 38 – 51) wprowadza możliwość wyboru najbardziej optymalnej dla wspólników struktury organizacyjnej spółki europejskiej.

 

Obligatoryjnym organem zgrupowania są jego członkowie działający wspólnie – in pleno (zebranie członków, kolegium członków). Stanowią oni najwyższą władzę zgrupowania. Organ ten jest władny podjąć każdą uchwałę dla realizacji celów zgrupowania. Umowa zgrupowania nie może zatem ograniczyć zakresu kompetencji tego organu. Nie jest wykluczone podejmowanie przez członków uchwał także w bieżących sprawach zgrupowania. Uchwały członków mogą zawierać instrukcje postępowania dla zarządców. Zob. K. Oplustil, Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Warszawa 2005r., s. 112. Statusu tego organu nie posiadają gremia działające w ramach zgrupowania, w skład których nie wchodzą wszyscy członkowie zgrupowania.

 

Obligatoryjnym organem zgrupowania są zarządcy. Zarządcy prowadzą sprawy zgrupowania w stosunku wewnętrznym i reprezentują zgrupowanie na zewnątrz w stosunku do osób trzecich. Konstrukcja zarządców w zgrupowaniu jest gwarantem jego operatywności. Samym członkom zgrupowania pochodzącym z różnych państw trudno byłoby zajmować się bieżącymi sprawami i reprezentacją. Z prawnego punktu widzenia zarządcy są organem prawnym odrębnym od członków zgrupowania Dotyczy to również takiej sytuacji, w której wszyscy członkowie zgrupowania byliby zarazem zarządcami.

 

Rozporządzenie przewiduje możliwość kreowania w umowie założycielskiej innych organów niż w nim wymienione. Możliwe jest zatem bardzo różnorodne uformowanie struktury wewnętrznej zgrupowania, odpowiednio do konkretnych potrzeb, czy w nawiązaniu do ustalonych zwyczajów. Tytułem przykładu, jako organy fakultatywne zgrupowania, można wymienić radę nadzorczą, komisję rewizyjną, radę naukową, komitet sterujący. EZIG może być wyposażone w dodatkowe organy już w umowie o utworzeniu zgrupowania lub później, po jego rejestracji. Organy dodatkowe mogą być w zasadzie dowolnie tworzone i znoszone. Źródłem ich powstania musi być jednak zawsze umowa członków. Nie jest dopuszczalne powoływanie nowych organów w drodze uchwały członków zgrupowania czy w drodze uchwały zarządców.

 

W przypadku powołania dodatkowych organów, umowa o utworzeniu zgrupowania powinna określać kompetencje takiego organu. Pożądane jest również aby umowa zawierała także inne niezbędne postanowienia związane z wprowadzeniem nowego organu, m.in. sposób powoływania i odwoływania jego członków, okres piastowania przez nich powierzonych im funkcji, itp. Jak się jednak wydaje, te ostatnie kwestie – wobec brzmienia art. 16 ust. 1 zd. 2 – mogą być regulowane również w drodze np. uchwał członków zgrupowania (które mogą przybrać formę regulaminu funkcjonowania danego organu).

 

Kompetencje dodatkowych organów EZIG nie mogą dotyczyć wyłącznych kompetencji obligatoryjnych organów zgrupowania, np. prawa zarządców do reprezentacji zgrupowania. Należy uznać za dopuszczalne utworzenie aparatury wewnętrznej EZIG, która nie będzie posiadała statusu organu. W praktyce obrotu, w ramach struktury wewnętrznej zgrupowania, pojawiła się np. instytucja „przewodniczącego” (sekretarza). Przewodniczący – według opisywanego tu modelu – to osoba fizyczna powoływana spośród członków zgrupowania, dla pełnienia obowiązków o charakterze organizacyjnym w zgrupowaniu, bez prawa reprezentacji EZIG w stosunkach zewnętrznych. Dla potrzeb bieżącego administrowania przewodniczący może posiłkować się, specjalnie w tym celu powołanymi, komitetami (biurami).

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017