Członek zarządu spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce może być obcokrajowcem. Cudzoziemiec zarządzający spółką z siedzibą w Polsce z punktu widzenia prawa podatkowego może być traktowany albo jako tzw. rezydent albo jako tzw. nierezydent, w zależności od jego miejsca zamieszkania członka zarządu w rozumieniu ustaw podatkowych.Rezydenci to osoby, które posiadają na terytorium Polski centrum interesów życiowych - osobistych lub gospodarczych. Dla ustalenia, czy obcokrajowiec ma miejsce zamieszkania w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym, istotne jest, czy w Polsce znajduje się najbliższa rodzina, obcokrajowiec prowadzi tu stałą działalność, przebywa na terytorium Polski więcej niż 183 dni w roku (nie musi to być pobyt ciągły przez 183 dni). Jakie są w tym przypadku konsekwencje podatkowe? Osoba posiadająca status rezydenta podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu podlegają wszystkie osiągnięte przez nią dochody, niezależnie od miejsca i źródła ich uzyskania, tj. bez względu na to w którym państwie je uzyskała. Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega opodatkowaniu niezależnie od swojego obywatelstwa. W przypadku cudzoziemców będących polskimi rezydentami obowiązują zasady podatkowe takie, jak w przypadku podatników mających polskie obywatelstwo i polską rezydencję podatkową. Nierezydenci to osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu przepisów podatkowych. Osoby takie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko te ich dochody, które uzyskali na terytorium Polski. Opodatkowaniu podlegają dochody osiągnięte na terytorium Polski uzyskane z m.in.: pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. W przypadku gdy nierezydent uzyskuje dochód z tytułu stosunku pracy wtedy jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście, osiągane przez nierezydenta nieprowadzącego działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20%. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca wynagrodzenie.  Ulgi podatkowe przysługują cudzoziemcom na takich samych zasadach jak obywatelom polskim. Dla skorzystania z ulgi podatkowej nie ma wymogu posiadania polskiej rezydencji. Osoby posiadające rezydencję polską oraz rezydenci podatkowi z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej mają prawo odliczenia (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzanych w Polsce oraz składek zapłaconych w kraju Unii Europejskiej  (EOG lub w Szwajcarii)

 

Blog

25 lutego 2019
Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu obcokrajowca.