Zgodnie z art. 11 § 1 k.s.h. spółki kapitałowe w organizacji (spółki In spe, spółki in statu nascendi), o których mowa w art. 161 k.s.h. (spółki z o.o.) i art. 323 k.s.h. (spółki akcyjne), mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Tym samym spółka z o.o. w organizacji jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (którą zyska ją dopiero z chwilą wpisu do rejestru) posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 

Dla przedmiotowego zagadnienia istotne znaczenie ma przepis art. 11 § 2 k.s.h., który stanowi, iż do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. Tak samo do spółki w organizacji mają odpowiednio zastosowanie postanowienia umowy spółki i inne akty (np. regulamin rady nadzorczej) dotyczące działalności spółki.

 

W konsekwencji stwierdzić należy, iż spółka z o.o. w organizacji jest swoistą hybrydą : mimo braku osobowości prawnej posiada organy przez które działa, gdyż do funkcjonowania spółki z o.o. w organizacji, w braku odmiennej regulacji odnoszącej się wprost do tej jednostki organizacyjnej (art. 11 – 13, 161 – 170 k.s.h.), stosuje się przepisy o spółce z o.o.

 

W pierwszym rzędzie stwierdzi zatem należy, iż brak jest regulacji odnoszącej się wprost do spółki z o.o. w organizacji a dotyczącej powołania i odwołania członków zarządu spółki z o.o. w organizacji.

 

Jedynie art. 161 § 2 k.s.h. stanowi, iż spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. W pozostałym zakresie należy zatem stosować odpowiednio przepisy o spółce z o.o. (art. 11 § 2 k.s.h.).

 

Nie powinno ulegać wątpliwości iż członek zarządu w spółce w organizacji może być w każdym czasie odwołany (art. 203 § 1 w zw. z art. 11 § 2 k.s.h.).

 

Zasada taka obowiązuje w spółce z o.o. i nie ma żadnych podstaw do jej wyłączenia lub ograniczenia w spółce z o.o. w organizacji.

 

Pełnienie funkcji w zarządzie wiąże się z uzyskaniem przez członka zarządu zaufania Wspólników, a przypadku jego utraty, lub z innych przyczyn, członek zarządu może zostać odwołany.

 

Umowa spółki może co prawda zawierać postanowienie, iż prawo do odwołania członka zarządu jest ograniczone do ważnych powodów (art. 203 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.s.h.).

 

Odwołany członek zarządu zachowa jednak przysługujące mu roszczenia ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego (np. kontraktu menedżerskiego) dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu (art. 203 § 1 in fine k.s.h. w zw z art. 11 § 2 k.s.h.).

 

.

Fakt ten (odwołanie jednego członka zarządu i powołanie innego) winien zostać zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni (art. 22 ustawy o KRS).

 

Powołanie i odwołanie członka zarządu jest skuteczne z chwilą podjęcia stosownej uchwały, a nie z chwilą dokonania wpisu do rejestru (tzw. wpis deklaratywny), tym samym nie będzie miał znaczenia np. fakt, iż członek zarządu został powołany przez zgromadzenie wspólników spółki w organizacji, a zostanie wpisany do rejestru już po zarejestrowaniu Spółki.

 

 

 

Blog

25 listopada 2018
Odwołanie członka zarządu spółki z o.o. w organizacji.