Odwołanie członka zarządu spółki z o.o.
20 listopada 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.s.h. członek zarządu spółki z o.o. może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Przy czym umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu spółki z o.o. do ważnych powodów (art. 203 § 2 k.s.h.). Regulacja art. 203 § 1 k.s.h. stanowi wyraz rozdziału funkcji zarządzania spółką (funkcji menedżerskiej) od funkcji dawcy kapitału (funkcji właścicielskiej).[1]

 

Odwołanie członka zarządu ze składu zarządu powoduje wygaśnięcie jego mandatu w zarządzie spółki (art. 202 § 4 k.s.h.).

Odwołanie ze składu zarządu następuje z chwilą podjęcia uchwały. Należy bronić poglądu, że chodzi w tym przypadku nie o d z i e ń podjęcia uchwały ale moment jej podjęcia.[2] Należałoby rekomendować wpisywanie w protokole zgromadzenia wspólników daty podjęcia takiej uchwały. Uchwała o odwołaniu (inny akt prowadzący do odwołania) może jednak określić inny termin odwołania ze składu zarządu. Jeżeli jednak uchwała o odwołaniu nie wprowadza postanowienia o innym terminie odwołania niż moment jej podjęcia, domniemywa się, że wywołuje ona skutek natychmiastowy.[3]

 

Odwołanie ze składu zarządu wymaga ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 22 u. o KRS), przy czym wpis do rejestru zmian w zarządzie ma charakter deklaratoryjny.

Naczelny Sąd Administracyjny w Katowicach[4] trafnie wskazał, że „prawidłowo podjęta uchwała o odwołaniu członka zarządu i powołanie w jego miejsce innej osoby staje się skuteczna niezależnie od tego, czy zmiana taka zostanie ujawniona w rejestrze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Innymi słowy mówiąc wpis (lub jego brak) do rejestru handlowego danych członków zarządu nie tworzy nowego stanu prawnego. Potwierdza on tylko fakt, że dane osoby są zarządcami. W odniesieniu do powołania i odwołania członków zarządu decydujące znaczenia ma ważnie powzięta uchwała o ich powołaniu (odwołaniu).”

 

Stosunkowi korporacyjnemu członka zarządu w spółce z o.o. towarzyszy pewien stosunek pozakorporacyny, który można również określić jako stosunek podstawowy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa oświadczenie usług, itp.).

 

Zgodnie z art. 203 § 1 zd. 2 k.s.h. odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

 

W praktyce odwołanie ze składu zarządu rodzi niekiedy potrzebę rozwiązania stosunku pozakorporacyjnego.

 

Po pierwsze, powstaje pytanie czy odwołanie ze składu zarządu jest uzasadniona przyczyną dla rozwiązania umowy o pracę zawartej z członkiem zarządu na czas nieokreślony?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2000r.[5]stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem prawnym od członkostwa w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w którego zakresie członek zarządu jest osobą trzecią względem spółki i o treści jego praw pracowniczych decyduje treść stosunku pracy.” W związku z odwołaniem ze składu zarządu pojawia się możliwość wypowiedzenia takiej osobie umowy o pracę zawartej na czas nie określony, jeżeli umowa ta była zawarta bezpośrednio w związku z powołaniem na stanowisko w zarządzie spółki. Pogląd ten wspierają następujące orzeczenia. W wyroku Sądu Najwyższego z 25.11.1997r.[6] wskazano, iż „odwołanie pracownika ze stanowiska prezesa zarządu spółki akcyjnej stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę, której zawarcie wiązało się bezpośrednio z powołaniem go na to stanowisko.” Dalej idące stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z 26 stycznia 2000r.[7] który stwierdził, iż „odwołanie ze stanowiska członka zarządu spółki, które nie zostało skutecznie podważone w trybie przepisów prawa handlowego, z reguły stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę (art. 45 § 1 KP) pracownikowi zatrudnionemu w charakterze członka tego zarządu.”

 

Po drugie, pamiętać należy, że zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Pojawia się zatem istotne dla praktyki pytanie w jaki sposób powinna być reprezentowana spółka w stosunkach z byłym członkiem zarządu?

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 6 maja 2009r.[8] przyjął, że „rada nadzorcza z chwilą odwołania ze stanowiska członka zarządu traci kompetencję do dokonania wypowiedzenia umowy o pracę i wobec tego, zgodnie z regułą domniemania kompetencji zarządu spółdzielni (…), uprawnienie do dokonania tej czynności prawnej przechodzi na zarząd.” We wcześniejszym orzeczeniu Sąd Najwyższy zaznaczył, że „po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z o.o. nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę, niezależnie od tego, czy dowiedział się o odwołaniu.”[9]

 

Niemniej w innych orzeczeniach Sądu Najwyższego[10] przyjęto, że rada nadzorcza spółki może j e d n o c z e ś n i e z odwołaniem podjąć uchwałę o rozwiązaniu stosunku pracy z członkiem zarządu.

 

Inny problem dotyczy sytuacji, w której członek zarządu został odwołany a następnie rozwiązano z tym członkiem umowę o pracę ale uczyniono to w sposób wadliwy. Powstaje w takim przypadku pytanie, czy takiemu członkowi zarządu przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy (art. 45 k.p.). Problemem tym zajmował się Sąd Najwyższy[11], który przyjął, że „odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej, zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano sprzecznie z prawem, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy.” Pogląd ten został jednak poddany krytyce w literaturze.[12] Nie bez racji zauważono, że ustanie stosunku korporacyjnego nie ma bezpośredniego wpływu na byt stosunku pracy opartego na podstawie umowy o pracę. Odwołanie powoduje jedynie utratę mandatu do pełnienia funkcji, a nie wywiera bezpośredniego wpływu na stosunek pracy. Do jego rozwiązania konieczne jest podjęcie dodatkowych czynności. „Stosunek członkostwa w zarządzie wyznacza ramy dla stosunku zatrudnienia członka zarządu, który ma charakter fakultatywny. Stosunek pracy nawiązywany z członkiem zarządu spółki kapitałowej ma charakter wtórny i jest powiązany ściśle z wykonywaniem funkcji w zarządzie. Jeżeli ustanie stosunek korporacyjny, który daje podstawę dla istnienia stosunku pracy, odpada uzasadnienie dla istnienia stosunku pracy w odniesieniu do członka zarządu.” Przepis art. 203 k.s.h. odnosi się – jak argumentowano o jedynie do ustania stosunku korporacyjnego, a orzeczenie przywracające nie skutkowałoby tym, że odwołany członek zarządu stałby się ponownie piastunem organu zarządzającego spółki. „Przywrócenie do pracy jako instytucja prawa pracy nie wywiera skutków w sferze prawa handlowego.” Przywołany pogląd jest trafny.

 

 

 

 

[1] A. Szajkowski, A. Szumański, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. II, Komentarz do artykułów 151 – 300, tom II, Warszawa 2002, s. 382

[2] A. Szajkowski, A. Szumański, w: Kodeks…, s. 384, R. Pabis, Spółka …, s. 204

[3] A. Szajkowski, A. Szumański, w: Kodeks…, s. 384

[4] Wyrok z 9 września 2002r., I SA/Ka 1259/01, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004, nr 1, s. 5

[5] I PKN 404/99, OSNP 2001, nr 10, poz. 347

[6] I PKN 388/97, OSNP 1998, nr 18, poz. 540

[7] I PKN 479/99, OSNP 2001, nr 11, poz. 377

[8] II PK 285/08, nie publ.

[9] Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2006r., II PK 47/06, OSNP 2007, nr 19-20, poz. 271

[10] Wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 2003r., I PK 159/02, OSNP 2004, nr 14, poz. 242. Natomiast w wyroku z 13 kwietnia 1999r. , I PKN 3/99, OSNP 2000, nr 12, poz. 460 Sąd Najwyższy stwierdził, że „rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do jednoczesnego odwołania prezesa zarządu i rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.” Na gruncie przepisów o spółce akcyjnej podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 2004r., I PK 213/03, Monitor Prawniczy 2004, nr 5, s. 203

[11] Wyrok z 17 sierpnia 2006r., III PK 53/06, OSNP 2007, nr 17-18, poz. 245

[12] A. Reda, Glosa do wyroku SN z dnia 17 sierpnia 2006 r., III PK 53/06, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2009, nr 2, s. 119

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017