Odwołanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
wybranego w głosowaniu grupami.
13 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość wyboru członków rady nadzorczej w drodze tzw. głosowania grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Zgłoszenie przez mniejszość akcjonariuszy, określoną w art. 385 § 3 k.s.h., wniosku o dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami obliguje zarząd do umieszczenie tego wniosku w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2000 r., IV CKN 1088/00, OSNC 2000, nr 11, poz. 210). Wniosek taki powinien być zgłoszony zarządowi w terminie umożliwiającym wywiązanie się adresata wniosku z tej powinności.

W przypadku umieszczenia w porządku obrad wniosku o wybór rady nadzorczej w głosowaniu grupami, nie jest ono władne usuwać z porządku dziennego postanowienia dotyczącego wyboru rady nadzorczej spółki oddzielnymi grupami w wyniku podjęcia stosownej uchwały w tej materii. W przeciwnym wypadku uchwała taka, jako powzięta wbrew przepisom prawa, mogłaby być skutecznie zaskarżona (Tak: wyrok Sądu Najwyższego z 13.06.2003r. III CKN 111/01, OSNC z 2004r., Nr 9, poz. 141).

W przepisach Kodeksu spółek handlowych brak jest natomiast regulacji dotyczącej trybu odwoływania członków rady nadzorczej powołanych w drodze wyboru grupami. Dopuszczalność odwołania członków rady nadzorczej wybranych w taki sposób nie powinna jednak budzić wątpliwości. Przemawiają za tym następujące argumenty.

Przede wszystkim podnieść należy, iż przepis art. 385 § 1 k.s.h. stanowi o tym, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Każdy z członków rady nadzorczej jest zatem usuwalny. Po drugie, zgodnie z treścią § 2 art. 386 k.s.h. do członka rady nadzorczej odpowiednio stosuje się przepisy art. 369 i 370 k.s.h. Przepis art. 369 § 5 k.s.h. stanowi, iż mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. Natomiast zgodnie z art. 370 § 1 k.s.h. członek zarządu może być w każdym czasie odwołany. W konsekwencji odwołany może być również członek rady nadzorczej wybrany w głosowaniu grupami. Po trzecie, argument z wykładni celowościowej wskazuje na potrzebę zagwarantowania możliwości odwołanie członka rady nadzorczej wybranego grupami, np. co do którego utracono zaufanie, który okazał się być niekompetentny czy który działa na szkodę spółki, itp.

W piśmiennictwie pojawiły się natomiast różne wypowiedzi co do tego kto może odwołać członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami. Problem ten wzbudza również pewne wątpliwości w praktyce stosowania prawa.

Nie budzi zastrzeżeń teza, iż członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania grupami może odwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24.11.2004r. II CK 210/04, Biuletyn Sądu Najwyższego z 2005r., Nr 3, poz. 13, walne zgromadzenie spółki akcyjnej uprawnione jest do odwołania członków rady nadzorczej wybranych grupami. W piśmiennictwie za dopuszczalnością odwołania członków rady nadzorczej w głosowaniu grupami wypowiedział się m.in. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych, Warszawa 2005r., s. 681. Dalej stwierdzić należy, iż w wyroku Sądu Najwyższego z 13.06.2003r. III CKN 111/01, OSNC z 2004r., Nr 9, poz. 141 wyrażono myśl, iż nie stoi na przeszkodzie wybór rady nadzorczej w drodze głosowania grupami w spółce akcyjnej, w której istnieje już rada nadzorcza wybrana wcześniej w głosowaniu grupami. Sąd ten podniósł dalej, iż zmienność struktury akcjonariatu i pojawienie się w związku z tym nowych grup mniejszościowych, może właśnie usprawiedliwiać próbę nowego ukształtowania składu rady nadzorczej, odpowiadającej interesom tych grup. Trudno – zdaniem Sądu Najwyższego - znaleźć w tej mierze racjonalne argumenty mające usprawiedliwiać ewentualną odmowę powtórzenia po pewnym czasie sposobu wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami. W konsekwencji gdy rada nadzorcza jest wybrana grupami, a zostanie złożony wniosek o wybór nowej rady nadzorczej również wybieranej grupami, wówczas mandaty tej pierwszej rady nadzorczej wygasną zgodnie z art. 385 § 8 k.s.h.

Pewne wątpliwości wzbudza natomiast stanowisko według którego, uprawnioną do odwołania jest także grupa akcjonariuszy, która wybrała daną osobę do rady nadzorczej. W uzasadnieniu tego poglądu przytacza się argument, iż jeżeli grupa akcjonariuszy deleguje członka rady, to tylko ona może taką delegację cofnąć (J.P. Naworski, Ustawowy zakaz konkurencji niektórych członków rady nadzorczej spółki akcyjnej, Prawo Spółek z 2001r., Nr 12, s. 2 i n., A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom II, Komentarz do art. 301 – 633 k.s.h., Zakamycze 2002, s. 406).

„Grupa akcjonariuszy” w rozumieniu art. 385 § 5 k.s.h. to gremium, które może działać li tylko na forum walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Gremium to nie ma charakteru trwałego, a także - z kilku powodów - jest trudne do zrekonstruowania przy okazji innego walnego zgromadzenia, niż to na którym zostało utworzone. Po pierwsze, przy obliczeniu wielkości grupy bierze się pod uwagę kapitał zakładowy reprezentowany na konkretnym walnym zgromadzeniu, a nie cały kapitał zakładowy. Zatem dla ewentualnej rekonstrukcji takiej grupy musiałaby istnieć identyczna reprezentacja akcji na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. W przypadku spółek o rozproszonym akcjonariacie, z oczywistych względów mogłoby być to trudne. Po drugie, pomiędzy jednym a drugim walnym zgromadzeniem nie powinny mieć miejsca jakiekolwiek zmiany w strukturze akcjonariatu spółki. Po trzecie, (w przypadku gdy grupę tworzy więcej niż jeden akcjonariusz) należałoby założyć, iż stan interesów poszczególnych takiej grupy jest stały i nie ulega on zmianie, czego wyrazem byłaby dalsza wola pozostawania wszystkich członków w owej grupie. Nawet gdyby jednak udało się zrekonstruować „grupę akcjonariuszy” na kolejnym walnym zgromadzeniu, to pojawiają się wątpliwości co do kompetencji takiego gremium do odwołania członków Rady Nadzorczej uprzednio przez taką grupę wybranych. Przede wszystkim, jak to zostało wspomniane wcześniej – według konstrukcji ustawowej - grupa akcjonariuszy jest efemerydą aktualną w konkretnym układzie stosunków akcyjnych na danym walnym zgromadzeniu. Trudno przyjąć, iż owa grupa ukonstytowywuje się i tworzy stały twór. Odtworzenie identycznej grupy na kolejnym walnym zgromadzeniu pozwala na przyjęcie tezy, iż jest to nowa grupa, nawet gdyby istniała zbieżność pomiędzy jej składem a składem grupy wybranej na poprzednim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Następnie wypada zauważyć, iż „grupa akcjonariuszy” nie jest organem, ale tworem o ściśle określonym zakresie kompetencji, których poszerzanie byłoby zabiegiem niedopuszczalnym. Wreszcie, nic nie stoi na przeszkodzie aby powołać nową radę nadzorczą w drodze głosowania grupami, wówczas mandaty dotychczasowych członków rady nadzorczej, nawet jeżeli zostali oni wybrani grupami, wygasną.

W konsekwencji „grupa akcjonariuszy” która desygnowała członka rady nadzorczej nie jest upoważniona do jego odwoływania.

Przeprowadzone tu rozważania pozwalają zatem na wysunięcie następujących wniosków.

Po pierwsze, wszyscy członkowie rady nadzorczej wybrani w głosowaniu grupami mogą być odwołani, przed upływem kadencji, na ogólnych zasadach przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Po drugie, walne zgromadzenie akcjonariuszy może odwołać także poszczególnych członków rady nadzorczej wybranych w drodze głosowania grupami. Wakat może być uzupełniony w drodze głosowania na zasadach ogólnych. Gdyby ów wakat miał być uzupełniony w drodze głosowania grupami wówczas mogłoby się to odbyć nie wcześniej niż na kolejnym walnym zgromadzeniu (zob. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych, Warszawa 2005r., s. 677).

Po trzecie, mandaty członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania grupami mogą wygasnąć na zasadzie art. 385 § 8 k.s.h. w przypadku wyboru przynajmniej jednego członka rady w drodze nowego głosowania grupami. W takiej sytuacji mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017