Z upływem terminu wypowiedzenia umowy, jak i okresu na jaki została ona zawarta, umowna najmu lokalu użytkowego wygasa. Z tego powodu właściciel lokalu nie może już naliczać czynszu byłemu najemcy wg zasad umownych. Jednakże gdy umowa najmu wygasła, a najemca wbrew obowiązkowi nie zwraca lokalu lub uczynił to z opóźnieniem, właścicielowi należy się stosowane odszkodowanie za wszelkie poniesione szkody (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 lutego 2006 r. IV CK 400/05).

Właścicielowi przysługuje odszkodowanie przede wszystkim za utracony czynsz. Zatem ma on prawo żądać jako odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu kwotę odpowiadającą czynszowi (netto), jaki by uzyskał gdyby nadal go wynajmował.

 

Zasadniczo kwota odszkodowania ustalana będzie w oparciu o wysokość dotychczas otrzymywanego czynszu (netto). Jednakże w pewnych przypadkach może zdarzyć się, że odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu będzie ustalane według wyższych stawek. Przykładowo będzie to miało miejsce w sytuacji gdy najemca korzystał z preferencyjnego czynszu lub na rynku nastąpił wzrost stawek czynszu.

 

W zasadzie należałoby przyjąć, że naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Zatem wynajmujący, który obciąża najemcę odszkodowaniem za bezumowne korzystnie z lokalu, nie musi wystawiać faktury VAT. W pełni wystarczającym dokumentem potwierdzającym wysokość należnego odszkodowania będzie nota księgowa wystawiana przez wynajmującego.

 

 

Blog

03 marca 2019
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.