Odsetki stanowią wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału albo za opóźnienie w zapłacie wymagalnej sumy pieniężnej. T. Dybowski, A. Pyrzyńska, w: System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, t. 5, Warszawa 2006, s. 244, P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2011, s. 568. Generalnie, z uwagi na funkcje gospodarcze odsetek, wyróżnia się zatem odsetki zwykłe (od kapitału, odsetki kredytowe) i odsetki za opóźnienie. T. Dybowski, A. Pyrzyńska, w: System…, s. 246. Rozróżnienie to jest istotne z punktu widzenia dalszych rozważań. Odsetki w obrocie gospodarczym pełnią funkcje wynagrodzenia za korzystanie, przede wszystkim, z cudzych pieniędzy, dostrzega się ich funkcję waloryzacyjną (w przypadku spadku siły nabywczej pieniądza), a odsetki za opóźnienie pełnią funkcję odszkodowawczą. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego ma postać kwalifikowaną i występuje zwłoka, wówczas wierzyciel może domagać się naprawienia szkody na zasadach ogólnych, przy czym wartość pobranych odsetek podlega zarachowaniu na poczet roszczenia odszkodowawczego. T. Dybowski, A. Pyrzyńska, w: System…, s. 245 - 246Przy czym wierzyciel ma prawo żądania odsetek za opóźnienie nawet gdyby nie poniósł on żadnej szkody. Bez względu na swój rodzaj odsetki mają charakter świadczenia ubocznego (akcesoryjnego). T. Dybowski, A. Pyrzyńska, w: System…, s. 247. Nie zawsze muszą one dzielić los prawny należności głównej.

Blog

17 czerwca 2019
Odsetki.