Odpowiedzialność karna członków zarządu.
01 maja 2011

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Zgodnie z art. 585 § 1 k.s.h. kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie. W myśl art. 585 § 2 k.s.h. tej samej karze podlega, kto osobę wymienioną w § 1 art. 585 k.s.h. nakłania do działania na szkodę spółki lub udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa.

 

Przepis art. 585 k.s.h. należy do kategorii przestępstw gospodarczych. Przedmiotem ochrony jest prawidłowość funkcjonowania obrotu gospodarczego (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. V, Warszawa 2004, s. 11, R. Zawłocki, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. IV, Warszawa 2004, s. 1244 i n.).

 

Znamiona czynnościowe przestępstwa określonego w art. 585 k.s.h. określone zostały w sposób syntetyczny. Podstawą odpowiedzialności jest zachowanie szkodliwe dla spółki podejmowane przez osobę o szczególnym statusie (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 22).

 

Działanie na szkodę spółki może przybierać dwie możliwe formy zachowań:

 1. zachowanie formalnie zakazane, np. niezgodne z prawem albo z umową spółki
 2. ale także zachowanie formalnie dozwolone, lecz niezgodne z interesem spółki

(zob. np. J.Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 23, R. Zawłocki, op.cit., s. 1260).

 

Działanie na szkodę spółki to każde zachowanie, które zmierza do ograniczenia lub uniemożliwienia osiągnięcia przez spółkę zamierzonych celów. Nie ma przy tym ustawowych kryteriów określających zakres kryminalizacji w tym zakresu i skali ewentualnych naruszeń. (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 25).

 

 1. szkody rozumie się w znaczeniu nadanym jej przez art. 361 § 2 k.c. Postacią szkody jest zatem strata, którą poszkodowana spółka poniosła (tzw. damnum emergens), oraz korzyść (tzw. lucrum cessans), którą spółka mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono.

 

Działanie na szkodę spółki może przybierać postać czynności prawnych jak i czynności faktycznych. Zwrot „działanie” obejmuje przy tym zarówno działanie jak i zaniechanie (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 26, R. Zawłocki, op.cit., s. 1257).

 

Powstaje dalej pytanie o źródło obowiązku określonego działania. Może to być przepis ustrawy, zapis z umowy spółki, regulaminu spółki, a także nieskodyfikowane reguły postępowania w obrocie profesjonalnym, które określają standard podmiotu pełniącego określone funkcje. (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 28). Wśród tych źródeł wymienić należy także umowę jaka wiąże spółkę z kontrahentem.

 

Zachowanie sprawcy może odnosić się do czynności spółki pro foro interno (czynności wewnętrznych), gdzie zagrożone są interesy wewnętrzne spółki jak i do czynności pro foro externo (czynności zewnętrznych), gdzie zagrożone są interesy zewnętrzne spółki (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 26, R. Zawłocki, op.cit., s. 1257).

 

Przestępstwo działania na szkodę spółki jest przestępstwem konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo. W konsekwencji przestępstwo działania na szkodę spółki wiąże się z odpowiedzialnością karną już za wywołanie stanu niebezpieczeństwa dla interesów spółki. Nie jest konieczne pojawienie się skutku w postaci wyrządzenia szkody (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 33, R. Zawłocki, op.cit., s. 1259).

 

Co ważne, niebezpieczeństwo jako skutek przestępstwa wskazanego w art. 585 k.s.h. nie musi być bezpośrednie, ale winno być konkretne i realne. Konieczne jest zatem ustalenie, że działanie sprawcy „w ogóle mogło wyrządzić szkodę” (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 33 – 34).

 

Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej opinii celowe będzie zwrócenie uwagi także na fakt, iż w piśmiennictwie stanowczo odróżnia się zagrożenie wyrządzenia szkody po stronie spółki od sytuacji, w wyniku której dochodzi do powstania zagrożenia wyrządzenia szkody wspólnikom tej spółki (zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 34, R. Zawłocki, op.cit., s. 1255).

 

Działanie na szkodę spółki podlega karze, o ile jest bezprawne. Zachowanie bezprawne to działanie sprzeczne z ogólnie przyjętym porządkiem prawnym. R. Zawłocki, op.cit., s. 1255.

 

W dalszej części analizy należałoby przejść do tzw. znamion strony podmiotowej przestępstwa z art. 585 k.s.h. Opisywane tu przestępstwo jest przestępstwem umyślnym. Poza zakresem penalizacji w ramach art. 585 k.s.h. pozostają takie zachowania, którym nie towarzyszy z a m i a r działania na szkodę spółki, a które to zachowania realizowane są w wyniku naruszenia przez sprawcę reguł postępowania w obrocie gospodarczym. Sprawca musi obejmować świadomością wszystkie znamiona przestępstwa, w tym desygant skutku(zob. np. J. Giezek, P. Kardas, op.cit., s. 34 – 35, R. Zawłocki, op.cit., s. 1261).

 

Wreszcie wypada zauważyć, iż art. 585 k.s.h. może pozostawać w zbiegu z przepisem art. 296 k.k. Przepis art. 296 k.k. ma brzmienie następujące (fragment): „§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (…)”

 

Do znamion wykonawczych omawianego przestępstwa z art. 291 k.k. należy nadużycie przysługujących uprawnień lub niedopełnienie ciążących na sprawcy obowiązków. Niedopełnieniem obowiązków będzie natomiast zaniechanie podejmowania działań, które wynikają z udzielonego umocowania lub z zasad dobrego gospodarowania. Ocena tego, czy prowadzący cudze sprawy majątkowe nadużył udzielonych mu uprawnień lub nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, powinna uwzględniać ich treść, która sprecyzowana jest w przepisie ustawy, decyzji właściwego organu lub umowie (por. T. Oczkowski, J. Lachowski, Sporne problemy wykładni przepisów o przestępstwie nadużycia zaufania, PS 2000, nr 5).

 

Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 291 § 1 k.k. ma charakter skutkowy, albowiem warunkiem jego dokonania jest wyrządzenie znacznej szkody majątkowej podmiotowi, w którego imieniu lub na którego rzecz sprawca zobowiązany był działać. Pojęcie szkody majątkowej na gruncie art. 291 § 1 k.k. obejmuje zarówno efektywny uszczerbek w majątku (damnum emergens) polegający na zmniejszeniu aktywów (tj. ubytkach lub stratach w substancji majątkowej) albo zwiększeniu pasywów (obciążeniu majątku długami), jak i udaremnienie przez sprawcę osiągnięcia korzyści ( lucrum cessans). Przy czym przepis art. 585 k.s.h. nie operuje pojęciem „szkody majątkowej”, a jedynie pojęciem „szkody.”

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017