Odpowiedzialność członków EZIG za zobowiązania.
05 lutego 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Za zobowiązania zgrupowania odpowiada samo zgrupowanie. Z punktu widzenia odpowiedzialności zgrupowania za zobowiązania nie ma znaczenia okoliczność czy prawo krajowe przyznało zgrupowaniu osobowość prawną czy nie.

 

Problematyka odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich dotyczy następujących zagadnień problemowych:

  1. odpowiedzialności za zobowiązania zgrupowania in spe (art. 9 ust. 2)
  2. odpowiedzialności za zobowiązania zgrupowania po jego zarejestrowaniu
  3. odpowiedzialności za zobowiązania zgrupowania po jego wykreśleniu z rejestru

 

Obok zgrupowania za jego zobowiązania mogą odpowiadać także i inne podmioty. Po pierwsze, będą to członkowie zgrupowania, zgodnie z regulacją art. 24. Zasada odpowiedzialności członków za zobowiązania zgrupowania wyrażona w art. 24 jest uzupełniona przez art. 26 ust. 2, który dotyczy odpowiedzialności nowych członków, i przez art. 34, który dotyczy problemu odpowiedzialności po ustaniu członkostwa. Po drugie, za zobowiązania zgrupowania mogą odpowiadać inne osoby (np. zarządcy) według przepisów właściwego prawa krajowego. Przypomnieć w tym miejscu także należy, iż za zobowiązania wynikające z działalności prowadzonej w imieniu zgrupowania przed jego zarejestrowaniem odpowiadają osoby, które działały za zgrupowanie przed jego zarejestrowaniem, w sytuacji gdy zgrupowanie nie przejmie zobowiązań powstałych przed rejestracją (art. 9 ust. 2).

 

Przepis art. 24 dotyczy jedynie odpowiedzialności członków w stosunkach zewnętrznych.

 

 

 

Konstrukcja odpowiedzialności członków za zobowiązania zgrupowania zakłada zapewnienie maksymalnie efektywnej ochrony dla wierzycieli zgrupowania. Zob. Komunikat, pkt II.5., tiret 14 preambuły. Osobista odpowiedzialność członków jest naturalną przeciwwagą dla przyjętej w konstrukcji EZIG zasady swobody kontraktowej dla ukształtowania stosunku prawnego zgrupowania jak i braku wymogów co do zebrania kapitału. Zob. Komunikat, pkt II.5., I. Hykawy [w :] Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze. pod red. M. Safjana, Warszawa 2002r., s. 318 – 319, European Economic Interest Groupings. Commercial, legal and tax considerations, Jordans 1990. praca zbiorowa, s. 52 – 53. Co do tzw. funkcji gwarancyjnej kapitału zob. np. R. Adamus, Kapitał docelowy w spółce akcyjnej, Gazeta Sądowa z 2002 r., nr 3, s. 23 i tam cytowana literatura.

 

Zasada odpowiedzialności członków za zobowiązania zgrupowania dotyczy nie tylko zobowiązań prywatnoprawnych, ale również publicznoprawnych. O odpowiedzialności członków zgrupowania za zobowiązania publicznoprawne stanowi wyraźnie preambuła (tiret 14). Członkowie zgrupowania mogą zatem być odpowiedzialni za zapłatę danin publicznych, np. podatku VAT, opłat skarbowych, itp. European Economic ..., s. 34. Z uwagi na regulację art. 40, w zakresie podatku dochodowego, członkowie zgrupowania będą sami ponosić główną, własną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Zaznaczyć jednak należy, iż prawo krajowe może ustanawiać szczególne zasady odpowiedzialności podatkowej członków zgrupowania.

 

Odpowiedzialność członków zgrupowania jest nieograniczona, wspólna i solidarna (art. 24 ust. 1). Znaczenie i skutki odpowiedzialności wspólnej i solidarnej, winny być oceniane w świetle właściwego prawa krajowego. European Economic …, s. 34 Dotyczy to m.in. takich kwestii jak wzajemne relacje pomiędzy dłużnikami solidarnymi, wpływ zachowania jednych dłużników na pozycję prawną drugich, kwestie regresu między dłużnikami solidarnymi.

W art. 24 ust. 2 rozporządzenia przyjęta została jednak swoista konstrukcja zawierająca pierwiastek subsydiarności w odpowiedzialności członków zgrupowania. Polega ona na tym, iż aż do ukończenia likwidacji zgrupowania wierzyciel nie może dochodzić od członka zapłaty długów jeżeli wcześniej nie zażądał zapłaty od zgrupowania i zapłata nie została dokonana we właściwym czasie (art. 24 ust. 2). Rozporządzenie nie określa długości terminu jaki wierzyciel może wyznaczyć zgrupowaniu na uregulowanie zobowiązania. Pozostaje on zatem w gestii wierzyciel. Termin ten powinien być stosowny do okoliczności i właściwości stosunków gospodarczych. Rozporządzenie nie rozstrzyga również w jakiej formie powinno być sporządzone wezwanie do zapłaty. Ze względów praktycznych wezwanie takie powinno być sporządzone w formie pisemnej. Na marginesie dodać należy, iż wcześniej francuski pierwowzór EZIG wprowadził szczególny charakter solidarnej odpowiedzialności członków zgrupowania za zobowiązania zgrupowania. Wierzyciel mógł domagać się zapłaty długu od członka GIE tylko po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty aktem pozasądowym. W nauce francuskiej przyjęto zatem, iż uczestnicy GIE są nie tyle współdłużnikami solidarnymi co raczej gwarantami zgrupowania. I.Hykawy [w :] Prawo Wspólnot ..., s. 278 i tam cytowana literatura.

 

Szczególnego rodzaju sytuacja ma miejsce w przypadku przyjęcia nowego członka zgrupowania lub ustąpienia dotychczasowego. W pierwszym ze wskazanych przypadków nowy członek odpowiada za zobowiązania zgrupowania na zasadach ogólnych, wliczając w to zobowiązania, które powstały w związku z działalnością EZIG przed jego przystąpieniem (art. 26 ust. 2). Nowy członek może jednak zostać zwolniony od odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem do EZIG, jeżeli taka klauzula zostanie zastrzeżona w umowie założycielskiej zgrupowania lub w akcie przystąpienia. Klauzula taka zyskuje skuteczność w stosunku do osób trzecich, na warunkach określonych w art. 9 ust. 1, tylko jeżeli została opublikowana w sposób, o którym mowa w art. 8 (art. 26 ust. 2). Ponadto zgodnie z art. 7 lit. „j” każda klauzula wyłączająca odpowiedzialność nowego członka za zobowiązania zgrupowania powstałe przed jego przystąpieniem, winna być zgłoszona do właściwego rejestru. Natomiast w przypadku ustąpienia z EZIG członek ustępujący odpowiada za zobowiązania zgrupowania na zasadach ogólnych powstałych w związku z działalnością EZIG przed jego ustąpieniem (art. 34).

 

Preambuła rozporządzenia stanowi, iż zasady odpowiedzialności za zobowiązania zgrupowania nie wykluczają swobody co do wyłączenia albo ograniczenia odpowiedzialności jednego lub kilku członków za określony dług w drodze specjalnej umowy pomiędzy zgrupowaniem a osobą trzecią (tiret 14 preambuły).

 

Wierzyciel może zwolnić z zobowiązania jednego, kilku a nawet wszystkich członków zgrupowania. W nauce francuskiej, w związku z funkcjonowaniem francuskiego narodowego zgrupowania, postawiono tezę, iż niedopuszczalne jest globalne zrzeczenie się solidarności, co do wszystkich czynności prawnych. Rezygnacja z solidarności może być natomiast syngularna i dotyczyć poszczególnych czynności prawnych. Tak: I. Hykawy [w :] Prawo Wspólnot ..., s. 278 i tam cytowana literatura.

 

Członek zgrupowania, który spłacił dług zgrupowania posiada regres w stosunku do zgrupowania i pozostałych członków I. Hykawy [w :] Prawo Wspólnot ..., s. 320 – 321 podnosi, że do roszczenia regresowego znajduje zastosowanie prawo właściwe dla siedziby zgrupowania (art. 2 ust. 1). Roszczenie takie można bowiem uznać za wynikające z wewnętrznego funkcjonowania zgrupowania.

 

Obok odpowiedzialności członków zgrupowania w stosunku do osób trzecich może powstać odpowiedzialność innych podmiotów za zobowiązania zgrupowania wynikająca z przepisów prawa krajowego. W odniesieniu do zgrupowań z siedzibą w Irlandii w przypadku gdy liczba członków zgrupowania jest mniejsza niż dwóch, a zgrupowanie prowadzi działalność przez okres dłuższy niż miesiąc, przy braku wymaganej minimalnej liczby członków, wówczas za zobowiązania zgrupowania powstałe w tym czasie odpowiadają solidarnie następujące osoby, które wiedziały o tym fakcie

 1. w przypadku gdy pozostałym członkiem jest osoba fizyczna, ta osoba
 2. w przypadku gdy pozostałym członkiem jest spółka typu partnership, każdy wspólnik tej spółki
 3. w przypadku gdy pozostałym członkiem jest osoba prawna – każda osoba, która jest – we wskazanym powyżej okresie czasu – członkiem jej zarządu lub podobnego organu.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego, w przypadku naruszenia zakazu ogłaszania przez zgrupowanie publicznej subskrypcji (zob. uwagi do art. 23) w trakcie likwidacji lub w na rok przed wszczęciem likwidacji, właściwy sąd – na wniosek likwidatora lub wierzyciela zgrupowania – może orzec o osobistej, nieograniczonej odpowiedzialności następujących osób za wszystkie lub niektóre zobowiązania zgrupowania:

  1. członka zgrupowania będącego osobą fizyczną
  2. członka organu zarządzającego członka zgrupowania będącego jednostką organizacyjną
  3. zarządcy zgrupowania, a w przypadku gdy zarządcą zgrupowania jest osoba prawna właściwa osoba fizyczna

Owa odpowiedzialność dotyczy zobowiązań zgrupowania powstałych w czasie pełnienia funkcji przez wymienione wyżej osoby.

 

Rozporządzenie reguluje jedynie problematykę odpowiedzialności członków zgrupowania w stosunku do osób trzecich. Członkowie zgrupowania mogą jednak ponosić odpowiedzialność również w stosunku do zgrupowania.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017