Mechanizmy prawne mają to do siebie, że są tym lepsze im bardziej są proste.

Poniżej propozycja zmian w Prawie restrukturyzacyjnym zmierzających do uproszczenia wymogów formalnych dla mikroprzedsiębiorców, dłużników prowadzących nieewidencjonowaną działalność gospodarczą i rolników.

 

Art. 8a

 

1. Jeżeli dłużnik jest: mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców; osobą fizyczną o której mowa w art. 5 ust. 1 lub w art. 6 ust. 1 ustawy z 8 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców; osobą fizyczną – rolnikiem indywidualnym nie prowadzącym innej działalności gospodarczej lub zawodowej, chyba że jest to działalność, o której mowa w niniejszym przepisie to ocena spełnienia przez niego wymogów formalnych, o których mowa w niniejszej ustawie powinna uwzględniać charakter działalności takiego dłużnika.

2. Nadzorca i zarządca powinni udzielić dłużnikowi o którym mowa w ust. 1 niezbędnej pomocy w postępowaniu.

3. Ilekroć niniejsza ustawa nakłada obowiązek przygotowania lub przedłożenia: bilansu sporządzonego dla celów postępowania restrukturyzacyjnego; wyceny przedsiębiorstwa dłużnika to wymogu tego nie stosuje się do dłużnika, o którym mowa w ust. 1.

4. Dłużnik, o którym mowa w ust. 1 może przedstawić w postaci uproszczonej: wstępny plan restrukturyzacyjny; aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.

5. Dłużnik, o którym mowa w ust. 1 uiszcza zaliczkę na wydatki postępowania w połowie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6. W przypadku gdy postępowanie restrukturyzacyjne dotyczy dłużnika, o którym mowa w ust. 1 do wynagrodzenia nadzorcy sądowego i zarządcy przepis art. 35 2a i 2b niniejszej ustawy stosuje się.

7. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, o którym mowa w ust. 1 nie powołuje się rady wierzycieli.

8. W przypadku dłużnika, o którym mowa w ust. 1 sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu nadzorca wykonania układu składa do sądu raz na dwanaście miesięcy.

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przedsiębiorstwie” należy przez to odpowiednio rozumieć „gospodarstwo rolne”.

 

 

 

 

 

 

Blog

30 listopada 2021
Odchudzanie restrukturyzacji