O strategii sponsorowania.
05 stycznia 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Strategia sponsorowania polega na podejmowanie przez sponsora odpowiednich działań według przygotowanego wcześniej scenariusza, zakładającego osiągnięcie optymalnych korzyści w związku ze sponsorowaniem. Strategia sponsorowania składa się z szeregu elementów wyznaczających zachowanie się sponsora zarówno przed nawiązaniem stosunku prawnego, jak i po jego powstaniu. Empiryczne badania wskazują, że zaangażowanie sponsoringowe oparte o przemyślaną strategię pozwala na zwiększenie w istotny sposób szans na osiągnięcie zakładanych przez sponsora rezultatów. [1] W tym kontekście można mówić o sponsoringu aktywnym i pasywnym. Sponsoring aktywny charakteryzuje się tym, że zaangażowanie sponsora podejmowane jest w oparciu o opracowane wcześniej plany i ustaloną politykę działania i stanowi jeden z środków przedsięwziętych w celu nawiązania kontaktów z jak najszerszymi kręgami społecznymi. Działalność taka jest systematyczna i długofalowa. [2] Natomiast w przypadku sponsoringu pasywnego, szczegóły związane ze stosunkiem prawnym i jego zewnętrzną otoczką nie są a priori przewidziane przez sponsora. Do zaangażowania sponsoringowego dochodzi okazjonalnie i przypadkowo. [3] W piśmiennictwie używa się też określenia sponsoring profesjonalny. W niniejszym kontekście desygnat tej nazwy będzie oznaczał taki stosunek prawny, który został dokładnie przygotowany, a zaangażowanie sponsora przedsiębrane jest w oparciu o zaplanowaną strategią działań. [4]

Obecnie niektórzy przedsiębiorcy często otrzymują znaczne ilości ofert, zaproszeń do składania ofert czy zaproszeń do negocjacji od osób chcących uzyskać pewne świadczenia w drodze sponsoringu. [5] Strategia sponsorowania pozwala na zwiększenie szans na dokonanie prawidłowego wyboru osoby sponsorowanej.

Dla lepszego podkreślenia znaczenia strategii sponsorowania, należy zwrócić uwagę na zagadnienie siły przekazu informacji (strengh of message) instytucji sponsoringu. Sponsoring w swojej czystej postaci jest bowiem instrumentem służącym jedynie do wywołania skojarzeń pomiędzy sponsorem (ewentualnie jego działalnością) a sponsorowanym wydarzeniem. Przeciętny adresat zaangażowania sponsoringowego, który wcześniej nie posiadał żadnej informacji o sponsorze określonego wydarzenia to mimo, że był uczestnikiem takiego wydarzenia, nie będzie dokładnie wiedział co jest przedmiotem działalności sponsora i jakie on świadczy usługi, bez uzyskania odpowiednich wiadomości przekazanych dzięki innym instrumentom komunikacji. Dlatego niezwykle istotne z punktu widzenia sponsora będzie stosowanie innych technik komunikacyjnych, powiązanych ze sponsoringiem w ramach przyjętej strategii.[6]

Zaangażowanie sponsoringowe przeprowadzane jest zwykle w oparciu o przyjętą przez sponsora filozofię. Filozofia sponsorowania (sponsorship policy) jest częścią ogólnej filozofii przedsiębiorstwa sponsora, która określa charakterystykę wizerunku przedsiębiorcy, jego polityki wewnętrznej i zewnętrznej, celów i zasad działania. Ogólna filozofia przedsiębiorstwa zawiera w sobie kryteria pozwalające na dokonanie oceny podejmowanych w ramach zaangażowania sponsoringowego zachowań, jako zgodnych lub sprzecznych z przyjętymi przez przedsiębiorcę celami i zasadami działania.[7] Filozofia sponsorowania wyjaśnia dlaczego przedsiębiorca wiąże się węzłem prawnym akurat z danym podmiotem (fundacją, sportowcem, artystą itp.), [8] dlaczego chce zmienić czy ukształtować swój wizerunek w drodze sponsoringu.[9] Wypracowanie pewnych założeń i reguł składających się na filozofię sponsoringu pozwalać będzie na optymalne i właściwe wykorzystywanie tego instrumentu w praktyce. Można obecnie mówić o wykształceniu się pewnej filozofii sponsorowania przedsiębiorców należących do określonej kategorii. [10] I tak banki i instytucje finansowe sponsorują kulturę i sztukę, producenci masowych wyrobów konsumpcyjnych sport i rozrywkę. W Polsce spółki z udziałem kapitału zagranicznego (przedsiębiorstwa joint venture) sponsorują wydarzenia związane z krajem z którego pochodzi obcy kapitał.

Niekiedy sytuacja może być bardziej złożona, jak w przypadku sponsora będącego jednocześnie franchaisingobiorcą (franchisee). Musi on bowiem postępować zgodnie założeniami ogólnej filozofii struktury do której należy (gdzie występuje silny trend do dokonywania wszelkich standaryzacji), a jednocześnie w celu dotarcia do klienteli na rynku lokalnym musi uwzględnić specyficzne potrzeby rynku lokalnego i przez ten pryzmat angażować się w sponsoring. [11]

g

 

[1] S.Sleight, Sponsorship , s.47 i n. 

[2] L.Stecki, Sponsoring, s. 172-173

[3] L.Stecki, Sponsoring, s. 173-174

[4] L.Stecki, Sponsoring, s. 197, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring , s. 21-23

[5] D.Arthur, D.Scott, T.Woods, A conceptual Model of ..., s. 224,225

[6] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 75-76

[7] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 98, zob. też Japan's Corporate Support of the Arts : Synopsis of the 1992 Survey, w : Art and Business. An International Perspective on Sponsorship, 1996, s. 193, T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 41 i n.

[8] W danym przypadku mogą wchodzić w grę jeszcze inne czynniki, ale ten tutaj wymieniony będzie należał zwykle do najbardziej istotnych.

[9] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s.67, 73,98

[10] Por. np. P.Sarzyński, Jak biznes wspiera polską kulturę. Pączki na wernisaż, Polityka nr 26 (2147), z 27.06.1998 r. s. 51

[11] L.Cousens, T.Slack, Using Sport Sponsorship to Penetrte Local Markets : The Case of Fast Food Industry, Journal of Sport Management, 1996, s. 169 i n.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017