Sponsoring w dziedzinie kultury i sztuki (sponsorship of culture, sponsorship of arts) bywa definiowany jako porozumienie, w ramach którego strona określona jako sponsor dostarcza pomocy drugiej stronie i w związku z tym uzyskuje pewne korzyści, relewantne z punktu widzenia jego strategii promocyjnej. [1]

W dziedzinie kultury i sztuki nastąpił gwałtowny rozwój sponsoringu. [2] W latach 60 – tych XX w. W Stanach Zjednoczonych popularyzowano pogląd według którego, sztuka znajdująca się na wysokim poziomie sprzyja przedsiębiorczości gospodarczej – good art is good business. Powołano specjalny organ Business Commitee for the Arts, którego zadaniem miało być inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami kultury i sztuki. [3] Z czasem sponsoring w tej dziedzinie rozwinął się w innych krajach – szczególnie intensywnie – m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Australii. [4] Przyczyny rozwoju zainteresowania tą dziedziną były złożone. Wymienić tu należy zmonopolizowanie możliwości zaangażowania sponsoringowego w sporcie; wzrost kosztów sponsporingu w sporcie i wyrosłą stąd potrzebę poszukiwania innych płaszczyzn dla aktywności sponsoringowej; istnienie wysokich walorów estetycznych, których brak w innych dziedzinach, a z którymi sponsor chce by wiązano jego przedsiębiorstwo; deficyt środków finansowych na cele kultury i sztuki przeznaczanych przez państwo; duże znaczenie kultury i sztuki w zapełnieniu wzrastającego wymiaru wolnego czasu, duże zainteresowanie społeczne tą dziedziną; stosunkowo łatwy transfer opinii i sławy jaką cieszy się artysta na przedsiębiorcę; dotarcie do grup odbiorców do których trudno dotrzeć za pomocą innych środków m.in. reklamy. [5]

Dziedzina kultury i sztuki jest rozległą płaszczyzną, w której można wymienić przykładowo takie pola występowania sponsoringu jak sztuka malarska, plastyka, grafika, fotografia, architektura, teatr, opera, operetka, balet, muzyka (poważna i rozrywkowa), literatura, film, opieka nad zabytkami, domami kultury. [6] W niektórych krajach widoczne są pewne trendy w sponsorowaniu dziedziny kultury i sztuki. Na przykład we Włoszech aktywność sponsoringowa sprowadza się głównie do finansowania wystaw i restauracji dzieł sztuki. [7] Bardzo różnorodna jest też struktura adresatów zaangażowania sponsoringowego. W przypadku np. muzyki rozrywkowej (i różnych form kultury masowej) wielkość grupy adresatów zaangażowania sponsoringowego może być tak liczna jak w dziedzinie sportu. Zazwyczaj jednak liczba odbiorców nie będzie bardzo duża. Będzie jednak ona należeć do środowiska opiniotwórczego, co ma przecież istotne znaczenie dla sponsora. [8] W tej dziedzinie sponsoring koegzystuje z mecenatem. Czasem mogą in casu powstawać pewne trudności z przeprowadzeniem linii demarkacyjnej pomiędzy tymi instytucjami. [9] Typowymi sponsorami w dziedzinie kultury i sztuki są banki i instytucje finansowe. Wysoki pułap estetyki jaki się wiąże z kulturą i sztuką odpowiada założeniom przyjmowanej przez nie tzw. filozofii sponsorowania. [10]

Sponsorowaniu kultury i sztuki częstokroć towarzyszą głosy krytyczne. Są one poważnym problemem dla sponsorów, gdyż podważają sens ich zaangażowania i utrudniają realizację zamierzonych celów. Najczęściej krytykuje się zagrożenie komercjalizacją kultury i sztuki, a także niebezpieczeństwa jej trywializacji jakie niesie ze sobą sponsoring. [11] Przeciwnicy sponsoringu w tej dziedzinie opowiadają się m.in. za utrzymaniem państwowych dotacji na kulturę i sztukę, a w zakresie prywatnych świadczeń optują za dopuszczalnością jedynie tradycyjnego mecenatu.

Przewidywany jest dalszy wzrost komercjalizacji kultury i sztuki. Procesowi temu będzie towarzyszył wzrost konkurencji wśród sponsorów o związki z najbardziej atrakcyjnymi dziedzinami i osobistościami, które dla innych sponsorów zostaną skutecznie zablokowane jak np. atrakcyjne dyscypliny i osoby w sporcie. [12]

 

[1] V.Kirchberg, Emerging Corporate Arts Support : Potsdam, Eastern Germany, w : Art and Business. An International Perspective on Sponsorship, s. 121

[2] L.Stecki, Sponsoring, s. 446, A.H.Reiss, Corporate Sponsorship of the Arts ..., s. 30, N.Denny, Business queue up ..., s.13, L.Mazur, The art of good sponsorship, Marketing, nr 4/1996, s. 24, E.Traple, Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. 1993, s. 73

[3] L.Stecki, Sponsoring, s.447, L.Mazur, The art of good ..., s. 24. W Stanach Zjednoczonych istnieją jeszcze inne instytucje zajmujące się m.in. popularyzacją sponsorowania dziedziny kultury i sztuki. Wymienić tu można The National Edowment for the Arts, organizację ustanowioną w 1965 r. (R.Martorella, s. 18-19)

[4] J.Polakowska – Kujawa ,M.Kujawa, Sponsoring. Aspekty  prawne i gospodarcze. Warszawa 1994, s. 13, 78, A.Van den Bosch, Art Audiences and Art Funding : Contemporary Relationships between Art and Business in Australia, w : Art and Business. An International Perspective on Sponsorship, s. 181 i n.

[5]  D.Ilczuk, Sektor nonprofit w kulturze., Warszawa 1995, s. 18

[6] S.Sleight, Sponsorship , s. 132, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 57

[7] S.Piperno, Sponsorship and Patronage in Italy : Some Regional Cases, w : Art and Business. An International Perspective on Sponsorship. 1996, s. 131

[8] S.Sleight, Sponsorship , s.133

[9] L.Stecki, Sponsoring, s.445

[10] Cultural Sponsorship Can Help Reach the Affluent, Bank Marketing, 10/1994, s.7, A.Sznajder, Sponsoring, s. 96, P.Zambianchi, Art Patronage Among Banks in Italy, w : Art and Business. An International Perspective on Sponsorship, 1996, s. 152 i n.

[11] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s.78-80

[12] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 79-80

Blog

02 stycznia 2019
O sponsoringu w dziedzinie kultury i sztuki.