O pozycji prezesa zarządu w spółce kapitałowej.
25 listopada 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Prowadzenie spraw spółki przez Zarząd należy do czynności o charakterze wewnętrznym (czynności faktyczne, organizacyjne). Często czynności te są efektem czynności reprezentacyjnych lub powodują podjęcie czynności reprezentacyjnych. Prowadzenie spraw i reprezentacja składają się na działanie spółki. Organem realizującym zdolność do czynności prawnych spółki jest przede wszystkim Zarząd.

 

Przez członka zarządu należy rozumieć każdego członka zarządu bez względu na jego określenie w statucie (prezes, wiceprezes, zastępca prezesa). Te ostatnie określenia mają różnicować pozycję poszczególnych członków zarządu, w szczególności w zakresie wewnętrznego usytuowania organizacyjnego.

 

Kwestie ustalania zasad prowadzenia spraw spółki ustawodawca pozostawia do uregulowania w umowie spółki albo w statucie.

 

Radzie nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu może być również przyznane prawo do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, a w przypadku braku takiego upoważnienia, ów regulamin może uchwalić zarząd (art. 371 § 6 k.s.h.).

 

Regulamin zarządu ma na celu ustalenie zasad procedowania zarządu, w tym podejmowania uchwał, a także wewnętrznego podziału obowiązków. W związku z podniesieniem przez ustawodawcę regulaminu zarządu do jednego z wyznaczników granic legalnego działania zarządu w stosunkach wewnętrznych przyjąć należy, że może on konkretyzować m.in. zasady podejmowania uchwał na wypadek równości głosów.

 

Należy jednakże zaznaczyć fakt, że dzięki regulaminowi można jedynie doprecyzować podział spraw pomiędzy członków zarządu i przypisać je poszczególnym osobom do samodzielnego prowadzenia według zasad określonych w statucie. Istnieje więc potrzeba rozgraniczenia tzw. zarządzania strategicznego, będącego w gestii zarządu jako kolegialnego organu, od zarządzania operacyjnego realizowanego jednoosobowo przez osoby pełniące określone funkcje w strukturze przedsiębiorstwa spółki.

 

Norma zawarta w § 1 art. 371 k.s.h. podkreśla kolegialny charakter zarządu z jednej strony, z drugiej zaś równouprawnienie członków zarządu w zakresie prowadzenia spraw spółki. W praktyce w regulaminie zarządu albo w odrębnej uchwale często zostaje określony podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu. Jest to podział o charakterze wyłącznie wewnętrznym, określający, który z członków zarządu odpowiada za daną sferę działalności spółki.

 

Jeżeli chodzi o zarząd wieloosobowy w spółce akcyjnej, to zasadą jego funkcjonowania jest obowiązek kolegialnego działania, chyba że statut stanowi inaczej (art. 371 § 1 k.s.h.), a uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów - jeśli nie ma innych unormowań w tymże statucie. Mogą natomiast znaleźć się w statucie postanowienia o tym, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również związane z przyznaniem mu określonych uprawnień w kierowaniu pracami zarządu (art. 371 § 2 k.s.h.).

 

Na mocy przepisu art. 371 § 1 k.s.h. statut może ograniczyć lub wyłączyć obowiązek lub prawo do prowadzenia spraw spółki przez jednego lub więcej członków zarządu. W takim przypadku statut powinien określać, z jakich uprawnień lub obowiązków może korzystać lub nie korzystać dany członek zarządu. Ograniczenie to lub wyłączenie może być wskazane przez określenie rodzaju członkostwa w zarządzie, różnicując w ten sposób zakres uprawnień lub obowiązków w zakresie prowadzenia spraw spółki w zależności od stanowiska prezesa, wiceprezesa czy członka zarządu, czy też przez określenie stanowisk - np. członek zarządu ds. rozwoju, członek zarządu ds. finansowych itd.

 

Zarząd kieruje przedsiębiorstwem spółki poprzez dyrektorów usytuowanych w jego strukturze (określonej najczęściej w regulaminie organizacyjnym). Niektórzy z nich lub wszyscy mogą pełnić funkcję członków zarządu. Dyrektorzy branżowi podporządkowani są dyrektorowi generalnemu, którym jest prezes zarządu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w podwójnym nazewnictwie: prezes zarządu - dyrektor generalny lub członek zarządu - dyrektor marketingu.

 

Statut, Regulamin zarządu z istoty rzeczy mają charakter tzw. dokumentów permanentnych, tzn. funkcjonują bez względu na zamiany w zarządzie czy upływ kadencji zarządu. Tylko i wyłącznie w przypadku gdyby w treści danego regulaminu zarządu znajdował się zapis, iż jest on przyjęty na ściśle określony okres czasu (co jest zjawiskiem rzadko spotykanym w praktyce) ów regulamin zarządu nie obowiązywałby członków nowej kadencji.

 

Z samej istoty funkcji Prezes Zarządu może zatem w stosunku do pozostałych członków zarządu podejmować decyzje związane z czynnościami organizacyjno-technicznymi, niemające władczego charakteru. Natomiast w zakresie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem spółki, polecenia prezesa - jako jego dyrektora generalnego - są obowiązujące dla dyrektorów branżowych.


Struktura podporządkowania nie może jednak dotyczyć sfery zastrzeżonej dla kompetencji:

 • zarządu - wynikających z kodeksu spółek handlowych, na przykład takich jak zwoływanie zgromadzeń, prowadzenie księgi akcyjnej, przyjmowanie dokumentów, zamknięcie roku obrotowego bądź określonych w akcie założycielskim spółki, a dotyczących na przykład uchwalenia regulaminu zarządu i regulaminu organizacyjnego lub podejmowania decyzji majątkowych powyżej ustalonej kwoty;
 • członka zarządu jako organu spółki - na przykład prawa do votum separatum wobec uchwały zarządu czy prawa zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia.

Wewnętrzne akty prawne (Statut spółki, regulamin zarządu oraz regulamin organizacyjny) mogą kreować szczególnie mocną pozycje prezesa zarządu.

Prezesowi zarządu mogą zostać przyznane takie szczególne kompetencje jak:

 1. Zgodnie z art. 31 § 1.k.p., dokonywanie za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy.
 2. Wymóg akceptacji przez prezesa zarządu wszelkich spraw wymagających podjęcia decyzji powyżej określonego progu kwotowego.
 3. Kierowanie pracami zarządu spółki.
 4. Powoływanie w sytuacjach wymagających przeprowadzenia szczegółowej kontroli zespołu kontrolnego, określając jednocześnie zakres kontroli oraz uprawnienia osób kontrolujących.
 5. Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom zarządu spółki
 6. Decydujący głos, przy równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale.

 

Jeżeli obowiązujący regulamin zarządu nie przewiduje w swej treści dokładnego zakresu zadań dla innych członków zarządu, to nie wpływa to ani na ważność czy skuteczność regulaminu zarządu ani jego postanowień co do pozycji prezesa zarządu.

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017