Finansowanie kosztownego procesu, co do którego zarządca nie ma legitymacji naraża masę sanacyjną na uszczuplenie.[1] Zarządca odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków. Zagadnienie to można zilustrować odwołaniem do wcześniejszego orzecznictwa. W wyr. z 110.2005 r. (I ACa 217/05) SA w Poznaniu podniósł, że brak jest jednoznacznej definicji pojęcia niesumienności, która powodowałaby odpowiedzialność odszkodowawczą syndyka. Oceniając jednak pełnienie obowiązków syndyka, należy mieć na uwadze całokształt wszelkich okoliczności towarzyszących związanych z tą funkcją. Z kolei zgodnie z wyr. SN z 28.2013 r. (II CSK 707/12, OSNC 2014, Nr 4, poz. 48) „syndyk masy upadłości jest organem postępowania na etapie właściwego postępowania upadłościowego. Szczególne wymogi stawiane przez kandydatami na syndyka i wymóg posiadania licencji (…), znaczna samodzielność oraz status prawny oznaczają, że w zakresie wykonywanych obowiązków powinien on być traktowany jako profesjonalista. Pojęcie «jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością», zawarte w dyspozycji art. 179 p.u.n., winno być zatem wykładane z uwzględnieniem wskazanych okoliczności jako «ze starannością wyższą od przeciętnej», nade wszystko zaś z działaniami pozostającymi w zgodzie z przepisami prawa. W związku z tym, że syndyka nie łączy stosunek umowny z upadłym, wierzycielami upadłego, osobami trzecimi (poza wyjątkami) jego odpowiedzialność nie jest oparta na reżimie kontraktowym, tylko deliktowym, w którym wyrządzenie szkody stanowi samoistną podstawę jej naprawienia, o ile wyrządzona została na skutek nienależytego wykonania obowiązków (art. 160 ust. 3 p.u.n.)”. Prawidłowa identyfikacja braku legitymacji należy do elementarnych zagadnień prawnych.

 

[1] wyr. SA w Poznaniu z 11.10.2005 r. (I ACa 217/05, Legalis). Z literatury zob. np. I. Gil, Odpowiedzialność cywilna syndyka - aspekty prawnoprocesowe, Pr.Spółek 2001, nr 2, s. 46 i n., D. Kłodnicki, Odpowiedzialność porządkowa syndyka w postępowaniu upadłościowym, Pr.Spółek 2000, nr 6, s. 26 i n

Blog

04 stycznia 2019
O odpowiedzialności zarządcy masy sanacyjnej.