O odpowiedzialności w spółce partnerskiej.
18 stycznia 2019

Blog

prof. UO dr hab. Rafał Adamus

Uniwersytet Opolski (Polska)/

University of Opole (Poland)

ORCID: 0000-0003-4968-459X

 

 

 

Wykaz publikacji

 

I. Monografie i komentarze

 

I.1. Monografie i komentarze obcojęzyczne

 

2. Polish Bankruptcy and Restructuring Law for Entrepreneurs and Consumers, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie, Opole 2021, s. 1-198

 

1. Polish Restructuring Law, Lambert Academic Publishing 2019, ISBN 978 – 620- 0 – 29618 – 4, s. 1 – 110

 

I.2. Monografie i komentarze krajowe

 

21. Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2021, s. 1 - 1259

 

20. Toksyczny dług XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, s. 1-128

/monografia nominowana w kategorii najlepszej książki biznesowej w 2020 roku w konkursie Economicus 2020 Dziennika Gazety Prawnej/

 

19. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, s. 1-197

 

18. Oddłużenie osoby fizycznej w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020, 1- 208

 

17. Niektóre ryzyka konsorcjantów związane z postępowaniem egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 578, Opole 2019, s. 1 – 123

 

16. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 1 - 729

 

15. Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 1- 1263

 

14. Prawo upadłościowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2016, s. 1 – 1200

 

13. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 1 – 650

 

12. Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 1 – 188

 

11. Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 1 – 170

 

10. Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 1- 223

 

9. Umowa o podroż w prawie polskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 1 – 191

 

8. Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 1 – 218

 

7. Upadłość a potrącenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 108

 

6. Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 110

 

5. Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2009, Wydawnictwo LexisNexis, s. 1 – 177

 

4. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1 – 93

 

3. Prawo naprawcze przedsiębiorcy, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2009, s. 1 – 788

 

2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Komentarz /publikacja rekomendowana przez Krajową Radę Radców Prawnych/, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2006, s. 1 – 229

 

1. Postępowanie naprawcze w świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2005, s. 1 – 256

 

II. Rozdziały w monografiach i komentarzach

 

II.1. Rozdziały w monografiach i komentarzach obcojęzycznych

2. Lebensmittelrecht /współautor: Bogumił Kuś/ w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag

 

1. Zollrecht /współautor: Bogumił Kuś/ w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag

 

II.2. Rozdziały w monografiach i komentarzach krajowych

 

37. Kodeks spółek handlowych. Komentarz do nowelizacji. Prawo holdingowe. Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H.Beck, pod red. R. Adamusa, Warszawa 2022, s. 1 – 326

 

36. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, pod red. I Gil, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Rozdział XVIII, 1-4 Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, s. 547- 574; Rozdział XXII, 12 Postępowanie w przedmiocie przekazania do masy upadłości świadczenia bezskutecznie usuniętego, s. 733; Rozdział XXXII Postępowanie upadłościowe odrębne wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika, s. 1098-1100; Rozdział XXXVII, Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, s. 1215- 1262; Rozdział XXXIX Europejskie międzynarodowe prawo o niewypłacalności, s. 1279-1312; Rozdział XL Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego, s. 1313 – 1326; Rozdział XLI Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, s. 1327 - 1332.

 

35. Ostrzeganie o niewypłacalności (s. 15-27). Uczestnictwo udziałowców przedsiębiorcy w procesie restrukturyzacji (s. 128 – 140), w: Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2021 (s. 1-312).

 

34. Prosta spółka akcyjna. Komentarz, pod red. R. Adamus, P. Malinowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 37 – 65, 122 – 133, 152 – 162, 366 - 371

 

33. Judeochrześcijańska koncepcja darowania długów a „względy humanitarne” przy oddłużeniu osób fizycznych, w: Człowiek – Państwo – Kościół. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, pod red. P. Sobczyka, P. Steczkowskiego, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020, s. 13-30.

 

32. Upadłość konsumencka, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, wyd. 3, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2020

 

31. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, w: System prawa handlowego, pod red. S. Włodyki, A. Szumańskiego, tom 6 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 157 – 208, 785 – 885

 

30. Zagadnienie odpowiedzialności za straty bilansowe członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w upadłości w: Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, pod red. P. Zakrzewskiego, D. Biereckiego, Sopot 2019, s. 23 – 44

 

29. Propozycje układowe polegające na ograniczeniu dłużnika w zarządzie jego majątkiem, w: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1, pod red. R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 7- 20.

 

28. Czynsz dzierżawny przedsiębiorstwa a zakres zabezpieczenia hipotecznego w upadłości de lege lata i de lege ante, w: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga Jubileuszowa darowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa 2019, s. 319 – 328

 

27. Ustawowe ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy kredytu na podstawie art. 256 Prawa restrukturyzacyjnego. w: Ius est ars boni et aequi, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 31 – 40

 

26. Przekaz i papiery wartościowe (Komentarz do art. 9211 - 92121), w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765 - 92121) pod red. M. Frasa, M. Habdas, Warszawa 2018, Wydawnictwo WoltersKluwer, s. 745 – 817

 

25. Kodeks spółek handlowych a problematyka niewypłacalności spółek handlowych, w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, pod red. J. Frąckowiaka, Warszawa 2018, s. 203 – 219

 

24. Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ubezpieczonego na umowę ubezpieczenia, w: Z badań nad prawem prywatnym. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, pod red. A. Olejniczaka, M. Orlickiego, J. Pokrzywniaka, Poznań 2017, s. 15 – 25

 

23. Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz /współautor M. Gazda/, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2017, s. 22 – 30, 49 – 66, 109 – 151, 226 – 243, 261 – 263, 267 – 270

 

22. Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, /współautorzy: R. Adamus, J. Bełdowski, M. Geromin, B. Groele, P. Kuglarz, A. Machowska, Z. Miczek, J. Płoch/, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, wyd. 2, komentarz do art, 1, 491[1], 491[2], 491[4], 491[5], 491[10]-491[12], 491[14]- 491[16], 491[18]- 491[23], s. 123 – 148, 154 – 185, 197 – 216, 229 – 254, 281 – 303, 306 – 342

 

21. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika w postępowaniu sanacyjnym, w: Studia Administracyjne i Cywilne. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85 rocznicę urodzin, pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej – Łukasik, Sosnowiec 2016, s. 401 – 419

 

20. Dopuszczalność zarzutu pauliańskiego syndyka przy sporządzaniu listy wierzytelności, w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczaka, Sopot 2016, s. 497 - 504

 

19. Układ częściowy, w: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, pod red. A. Hrycaj, P. Filipiaka, M. Geromina, B. Groele, Warszawa 2016, s. 13 - 22

 

18. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, w: System prawa handlowego, pod red. S. Włodyki, A. Szumańskiego, tom 6 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 121 - 192, s. 739 – 826.

 

17. Zarys ogólny historii prawa upadłościowego w Polsce, w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustitas, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, pod red. E. Kozerskiej, M. Maciejewskiego, P. Steca, Opole 2015, s. 609 - 626

 

16. Tendencje reformatorskie w zakresie pojęcia niewypłacalności przedsiębiorcy w prawie upadłościowym, w: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2015, s. 69 - 82

 

15. Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. R. Adamus, B. Groele, /współautorzy: R. Adamus, J. Bełdowski, M. Geromin, B. Groele, P. Kuglarz, Z. Miczek, J. Płoch/, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, komentarz do art, 1, 491[2], 491[4], 491[5], 491[10]-491[12], 491[14]- 491[16], 491[18]- 491[23], s. 105 - 109, 115-126, 133- 143-164, 168-183, 187- 197, 211- 284, 287-328.

 

14. Roszczenia finansującego z tytułu niewykonanej przez korzystającego umowy leasingu, w: 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. naukowa P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015, s. 265 – 286

 

13. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 5 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/ Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129

 

12. Źródła regulacji europejskiej spółki prywatnej, w: Wokół Traktatu Lizbońskiego, pod red. E. Kozerskiej i T. Scheflera, Kraków 2013, s. 119 – 135

 

11. Jednolite europejskie prawo restrukturyzacyjne de lege ferenda, w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, pod red. J. Kruczalak - Jankowskiej, Warszawa 2013, s. 451 – 460

 

10. Upadłość deweloperska. Komentarz /współautorzy: Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch/, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, Komentarz do art. 15 uwagi 1-3, 7-8, 11-66, 69-79, art. 16, art. 425(2) uwagi 1-19, 27-61, 68-70, art. 425(4), s.36-37, 38-39, 40-58, 59-64,64-66, 73-79, 85-96, 99-100, 102-126.

 

9. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 4 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129

 

8. Zagadnienie praw własności intelektualnej przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego w postępowaniu upadłościowym, w: Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, pod red. M. Załuckiego, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2012, s. 13 – 27

 

7. Związki międzygminne. Komentarz /współautorzy: T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia/, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012, s. 33 – 50, 65 – 72, 74 – 77, 80 – 81, 82, 84- 88, 93 – 116

 

6. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 3 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 92, 808 – 1001

 

5. Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny /współautorzy: Aleksander J. Witosz, Antoni Witosz / Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009, s. 1 – 102

 

4. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 2 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 15 – 63, 682 – 797

 

3. Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym, w: Instytucje Prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, tom II, Katowice 2008, s. 61 – 73

 

2. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 1 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 13 – 43, 568 – 661

 

1. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w Prawie upadłościowym i naprawczym, w: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 70 – 105

 

III. Artykuły naukowe

 

III.1. Artykuły obcojęzyczne

 

31. Polish draft law on „family foundations” Societas et Iurisprudentia 2022, vol. X, issue 1, s. 19-35

 

30. What are the challenges to the insolvency law in the 21st century? Societas et Iurisprudentia 2021, vol. IX, issue 3, s. 99-117

 

29. Influence of insolvency of a football club in Poland on the right to participate in league games, International Journal of Sports Law, 15 December 2020 https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-020-00178-4

 

28. Early warning on insolvency in the European Union Law, Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 5. 2020, s. 89 -94

 

27. Limited liability company in Poland, Central European Journal of Comparative Law, Budapest 2020, s. 7-26

 

26. Claims secured by a registered pledge in sanation proceedings" Acta Iuris Stetinensis 2019 nr 4/28, s. 9-22, DOI:10.18276/ais.2019.28-01

 

25. Legally protected cultural goods and bankruptcy proceedings, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2020, nr 18(2), s. 9–26. DOI://10.25167/osap.2177

 

24. Simplified restructuring proceedings in Poland as an example of anti – crisis regulation due to the COVID-19 pandemic. International and Comparative Law Review, 2020, vol. 20, no. 1, pp. 293–303. DOI: 10.2478/ iclr-2020-0014

 

23. Liquidation of the bankruptcy estate in Poland Bratislava Law Review 2020, vol. IV, nr 1, s. 115-130. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.156

 

22. The need for change in the approach to insolvency of sports clubs in the regulation of the European football federation, Balkan Social Science Review 2020, vol. 15, s. 197 - 219

 

21. The need for a special restructuring procedure for insolvent entrepreneurs due to SARS-CoV-2 Sociopolitical Sciences, Moscow nr 2/2020, s. 128 – 131, ISSN 2223-0092 (print) ISSN 2310-7065 (online), DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-2-128-131

 

20. Amended consumer bankruptcy in Poland, Societas et Iurisprudentia, vol. VIII, no 1, 2020, ISSN 1349- 5467, DOI. 10.31262/1339-5467/2020/8/1/19-46, Trnava, Slovakia, s. 19 -46

 

19. Premises of Liability of a Person Who Assists in Causing Damage under Polish Civil Law, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Print ISSN: 1844-8062, Online ISSN: 2065-3891, Vol 16, No 1 (2020), s. 68 -78

 

18. The Problem of Liability of Management Board Members of a Capital Company for Liabilities under Social Secuirity Contributions Arising during the Proceedings with the Possibility of Concluding an Arrengement, z towarzyszącą polską wersją językową: Problem odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe w czasie trwania postępowania z możliwością zawarcia układu. Studia Iuridica Lubliniensia vol. XXIX, 1, 2020 DOI: 10.17951/sil.2020.29.1., s. 11-26

 

17. Debt relief thorough creditors’ repayment plan in Poland, Economic problems and legal practice, Moscow nr 6/2019, s. 130 - 136

 

16. Modes of debt relief for consumers in Poland, Economic problems and legal practice, Moscow nr 6/2019, s. 137 - 142

 

15. Consumer arrangement under Bankruptcy Law Act in Poland, Sociopolitical Sciences, Moscow nr 6/2019, s. 76 – 81

 

14. Importance of payment morality in the Polish bankruptcy law, Journal of Business Law and Ethics, New York, December 2019, Vol. 7, No. 1&2, s. 9-15 ISSN: 2372-4862 (Print), 2372-4870 (Online)

 

13. Ineffectiveness of the payment of debt under the Polish law, Societas et Iurisprudentia 2019, vol. VIII, issue 3, Trnava, Slovakia, s. 19 – 34

 

12. Bankruptcy and Restructuring Law in Poland, Societas et Iurisprudentia 2019, vol. VII, issue 2, Trnava, Slovakia, s. 19 – 49

 

11. Arbitration clause for an arbitral tribunal in Poland based on art. 33 CMR Convention, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, Nr XVII/4, s. 9-22

 

10. European Economic Interest Grouping as an cross-border cooperation in the European Union, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2019, nr 1, s. 205 – 208

 

9. Legal essence of a sponsorship arrangement, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2019, nr 1, s. 153 -157

 

8. Grounds for opening restructuring proceedings in Poland, Gaps in Russian Legislation, Moscow 2018, nr 7, s. 162 – 166

 

7. Partial arrangement in the Polish Reorganization Law, Gaps in Russian Legislation, Moscow 2018, nr 6, s. 305 – 308

 

6. Restructuring or bankruptcy in Poland of the European Community aircraft carrier, Sociopolitical Sciences, Moscow 2018, nr 6, s. 33 – 43

 

5. The arrangement proposals limiting the debtor on the board of his estate, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2018, nr 6, s. 156 - 161

 

4. Some remarks on the issue of the legality of arrangement proposals under the Polish Reorganization Law, The Social and Political Sciences, Moscow nr 5/2018 s. 300 – 306

 

3. Bankruptcy Proceedings in Relation to Bond Issuers in Poland, Sociopolitical Sciences, Moscow nr 1/2013, s. 146 – 149

 

2. The Reorganization Law in Poland, Acta Universitatis Danubius. Iuridica, Vol 8, No 1/2012, s. 103 - 122

 

1. Consumer bankruptcy in Poland, International and Comparative Law Review, Olomouc 2011, vol. 11, no. 2, 107 – 120

 

III.2. Artykuły w czasopismach krajowych

 

Podział spółki przez wyodrębnienie, Prawo w Działaniu

Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej

Niektóre konsekwencje bezskuteczności czynności względem masy upadłości w świetle koncepcji tzw. skutku egzekucyjnego, Rejent

Problem przedawnienia wierzytelności w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Wyłączna legitymacja syndyka do wniesienia skargi pauliańskiej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2021r. VCSKP 276/21, OSAP

Warunki uczestnictwa syndyka (zarządcy) zagranicznego, ustanowionego dla dłużnika mającego siedzibę główną poza Unią Europejską, w osobie prawnej z siedzibą w Polsce

Franczyzobiorca: między konsumentem a przedsiębiorcą. Mity o regulacji franczyzy

 

311. Projekt regulacji franczyzy w Polsce na tle ustawodawstw innych państw, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 2022

 

310. Problem skuteczności zarzutu pauliańskiego co do spisu wierzytelności po prawomocnym zakończeniu lub umorzeniu postępowania sanacyjnego, Roczniki Administracji i Prawa 2022, nr 1

 

309. Wybrane problemy prawne dotyczące postępowania o zmianę układu, współautor: Wojciech Bokina, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 2

 

308. Wybrane problemy prawne dotyczące wierzytelności hipotecznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 2

 

307. Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności, następnie potrąconej, a problem bezskuteczności czynności upadłego, Gdańskie Studia Prawnicze 2022, nr 1

 

306. Odpowiedzialność administracyjna zarządcy komisarycznego banku Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 6

 

305. Uprawnienia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu sanacyjnym, Transformacje Prawa Prywatnego 2022, nr 1

 

304. Skutki umorzenia postępowania sanacyjnego dla toczącego się procesu pauliańskiego, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 1

 

303. Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów a postępowanie restrukturyzacyjne i układ zawarty w takim postępowaniu, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 3

 

302. O nierównowadze w systemie prawa o niewypłacalności: demotywatory restrukturyzacji, Monitor Prawniczy 2022, nr 4

 

300. Konsekwencje prawne odstąpienia od umowy wzajemnej przez zarządcę masy sanacyjnej, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 2

 

299. Konsekwencje prawne Brexitu dla ogłoszenia upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 1

 

298. Niedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 1, Studies in Law: Research Papers 2021, No. 2

 

297. W sprawie potrzeby uregulowania franczyzy w Polsce, Prawo w Działaniu 2021, nr 48

 

296. O potrzebie wprowadzenia konstrukcji na wzór actio pro socio dla roszczeń deliktowych przeciwko syndykowi, Państwo i Prawo, 2021, nr 12

 

295. Trwałość bezskuteczności cesji wierzytelności przyszłych w czasie wykonywania układu,. Doradca Restrukturyzacyjny 2021, nr 4

 

294. Wniosek prokuratora o uchylenie lub zmianę prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku, Roczniki Administracji i Prawa, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2021 nr 2, s.155-161

 

293. Dopuszczalność otwarcia nowego kierunku studiów przez uczelnię niepubliczną znajdującą się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, 2021, nr 3, s. 9-23

 

292. Badanie zagadnienia ekwiwalentności przysporzenia w kontekście art. 127 ust. 1 Prawa upadłościowego w oparciu o kompleks czynności prawnych, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 11, s. 69-76

 

291. Skutki śmierci wszystkich wspólników spółki jawnej w spółce przewidującej wstąpienie do niej spadkobierców, Rejent 2021, nr 10, s. 11-21

 

290. Dług równoległy i związany z nim administrator zabezpieczeń w praktyce restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 10, s. 67-80

 

289. Era uproszczonej restrukturyzacji, Doradca Restrukturyzacyjny 2021, nr 3, s. 50 -54

 

288. Istota funduszu stabilizacyjnego w kontekście problemu dopuszczalności zwrotu wpłat na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 2, Studies in Law: Research Papers 2021, No. 2.

 

287. Prawo kontrolowanego przedsiębiorcy i jego reprezentanta do zachowania milczenia, Monitor Prawa Handlowego 2021, nr 1

 

286. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 2020 I CSK 17/19. Spór o zakres zastosowania art. 71 ust. 1 Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 6,

 

285. Odpowiedzialność Skarbu Państwa wobec akcjonariuszy (udziałowców) upadłego za szkodę wyrządzoną przez sąd upadłościowy poprzez niesłuszne orzeczenie o upadłości, Acta Iuridica Resoviensia 2021, nr 1,

 

284. Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika a zgoda zastawnika, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 5

 

283. Kompetencja do zarządzania opłatami eksploatacyjnymi w upadłej spółdzielni mieszkaniowej, Doradca Restrukturyzacyjny 2021 nr 2

 

282. Czy czas na podział handlowej spółki osobowej? Rejent 2021, nr 4

 

281. Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny 2021 nr 1

 

280. Następcza niemożliwość świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2020 nr 2, s. 5-22

 

279. Podział spółki przez wyodrębnienie w prawie polskim de lege ferenda, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, s. 1 - 50.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/IWS_Adamus-R._Podzia%C5%82-sp%C3%B3%C5%82ki-przez-wyodr%C4%99bnienie-w-prawie-polskim-de-lege-ferenda.pdf

 

278. Niekonstytucyjność przepisu art. 131a Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 1, s. 95 - 99

 

277. Przesłanka eugeniczna (embriopatologiczna) jako przesłanka legalnego przerywania ciąży – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. (K 1/20), Palestra 11/2020, s. 94 – 107

 

276. Czy warunkowe zobowiązanie do zawarcia umowy pożyczki wymaga zgód przewidzianych prawem restrukturyzacyjnym? Doradca Restrukturyzacyjny 2020 nr 4

 

275. Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 1 - 68.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/IWS_Adamus-R._Faktyczna-nier%C3%B3wno%C5%9B%C4%87-stron-umowy-franczyzy-w-Polsce.pdf

 

274. Otwarty katalog sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2020, nr 1 (26), Studies in Law: Research Papers 2020, No. 1 (26) ISSN 1689-8052/ e-ISSN 2451-0807

 

273. Problem dopuszczalności oświadczenia o zrzeczeniu się wynagrodzenia syndyka ustalonego postanowieniem sądu, Monitor Prawa Handlowego 2020, nr 2

 

272. Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny, 2020, nr 3

 

271. O potrzebie specjalnej procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców z uwagi na stan nadzwyczajny (SARS-CoV-2), radca.pl. biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 2020, nr 2, s. 25 - 31

 

270. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście upadłości banku, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 7-8, s. 27-35

 

269. Potrącenie ustawowe przed ogłoszeniem upadłości wierzyciela pasywnego, Monitor Prawniczy 2020, nr 13, s. 694 -700

 

268. Bezskuteczność czynności upadłego na podstawie art. 128 Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 6, s. 69-75

 

267. Dopuszczalność sprzedaży przez syndyka nieruchomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszacowania, Doradca Restrukturyzacyjny, 2020, nr 2, s. 69-75

 

266. Upadłość a współwłasność autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, Przegląd Prawa Handlowego 2020, nr 5, s. 22-31

 

265. Indos poterminowy na wekslu własnym, Rejent 2020, nr 5, s. 32 – 40

 

264. Wydanie przedmiotu sprzedaży w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (art. 56a i n. Prawa upadłościowego, Krakowski Przegląd Notarialny 2020, nr 1, s. 11 - 22

 

263. Czy umowa najmu nieruchomości obciążonej hipotecznie, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, jest bezskuteczna wobec masy układowej?, Doradca Restrukturyzacyjny 2020, nr 1, s. 129-132

 

262. Problem stałej obecności w aptece ogólnodostępnej farmaceuty o kwalifikowanym stażu (kierownika apteki), Monitor Prawniczy 2020, nr 4, s. 220 -224

 

261. Dopuszczalność potrącenia wierzytelności wynikających z bezskuteczności czynności upadłego z mocy prawa, Rejent 2020, nr 3, s. 27 -38

 

260. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2019 r. III CZP 93/18, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 3, s. 58 - 63

 

259. Skutki podstawienia procesowego syndyka w procesie pauliańskim po upływie terminu zawitego, Przegląd Prawa Handlowego 2020, nr 2, s. 10 – 17

 

258. Wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 2, s. 91 – 103

 

257. Kompetencja administratora hipoteki do wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności układem i do głosowania nad układem, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 1, s. 82 – 91

 

 

256. Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2019, vol. 8 (2), s. 190 - 204

 

255. Kompetencje zarządcy przymusowego przedsiębiorstwa spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, Studia Iuridica Toruniensia, Toruń 2019, s. 11 -26, DOI.10.12775/SIT.2019.016

 

254. Kilka uwag o rozliczaniu przychodów i kosztów z nieruchomości upadłej spółdzielni mieszkaniowej, Pieniądze i Więź 2019, nr 3, s. 31 – 37,

 

253.Czy zarządca masy sanacyjnej może dochodzić odszkodowania w miejsce hipotetycznie poszkodowanego wierzyciela? Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 10, s. 80 – 89

 

252.Zapis windykacyjny udziału w spółce cywilnej, Rejent 2019, nr 8, s. 31- 41

 

251. Zdarzenie będące początkiem terminu do wniesienia zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży przez wierzyciela będącego wnioskodawcą, Polski Proces Cywilny 2019, nr 3, s. 381 – 387

 

250. Dokument elektroniczny jako obligatoryjny załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości, Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 3, s. 87 – 93

 

249.Niewypłacalność klubu piłkarskiego, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 12, s. 108 – 111

 

248. O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 3, s. 30 – 39.

 

247. Sprzedaż upadłościowa udziałów w prawie własności nieruchomości a wygaśnięcie hipotek obciążających całą nieruchomość, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 3, s. 89 - 93.

 

246. Glosa krytyczna do wyroku NSA z 20 lutego 2019r. II GSK 5609/16, LEX/ el.

 

245. Wygaśnięcie roszczenia jako następstwo braku zgłoszenia wierzytelności w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, nr XVII/2, s. 9 - 32

 

244. Skutki tzw. postępowania incydentalnego w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019 nr XVII/2, s. 33-54

 

243. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 2, s. 64 – 68

 

242. Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 2, s. 39 – 45

 

241. Zawarcie układu przez spółkę jawną a zakres odpowiedzialności wspólnika tej spółki. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2018r. (II CSK 468/17), Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 6, s. 49 – 63

 

240. Licencja na program komputerowy a upadłość albo restrukturyzacja licencjodawcy Monitor Prawa Handlowego 2019, nr 1, s. 8 – 14

 

239. Skutki dokonania czynności prawnej bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego, Rejent 2019, nr 5, s. 9 - 21

 

238. Kategoria zaspokojenia wierzytelności handlowych wspólnika upadłej spółki, Monitor Prawa Bankowego 2019 nr 5

 

237. Kaucja gwarancyjna a postępowanie sanacyjne kaucjodawcy, Monitor Prawniczy 2019, nr 6, s. 329 – 333

 

236. Dopuszczalność przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec zastawcy, Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 4, s. 48 – 53

 

235. Zaspokojenie wierzyciela w wyniku czynności egzekucyjnej a bezskuteczność czynności upadłego w rozumieniu art. 128 Prawa upadłościowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2019, nr 2, s. 5 – 18

 

234. Umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Przegląd Sądowy 2019, nr 2

 

233. Klauzula wyłączności branży w umowie najmu lokalu w centrum handlowym, Rejent 2019, nr 1, s. 9 – 22

 

232. Obowiązki syndyka w związku ze zwolnieniami grupowymi, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 1, s. 79 – 83

 

231. Kompetencja sędziego – komisarza do żądania przedstawienia dokumentów przez osobę trzecią, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 1, s. 41 – 44

 

230.Margin squeeze jako praktyka ograniczająca konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych, Monitor Prawa Handlowego 2018, nr 3, s. 5 – 11

 

229.Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego, Doradca Restrukturyzacyjny 2018 nr 4, s. 19 – 30

 

228. Kilka uwag o zagadnieniu zgodności z prawem propozycji układowych, Monitor Prawa Handlowego 2018 nr 2, s. 14 – 24

 

227. Sprzedaż lokalu bez obciążenia hipotecznego w postępowaniu upadłościowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., III CSK 91/16, Monitor Prawa Bankowego 2018 nr 11, s. 26 – 31

 

226. Wybrane zagadnienia dotyczące przygotowanej likwidacji, Prawo i Więź 2018, nr 3, s. 7-23

 

225. Blokada autonomiczna na płaszczyźnie upadłości i restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 9, s. 64 – 68

 

224. Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej może dochodzić od członków kasy uzupełnienia straty bilansowej? Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 3, s. 26-35

 

223. Wierzytelności nieme cesjonariusza i indosatariusza w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Monitor Prawniczy 2018, nr 14, s. 781 – 784

 

222. Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 8, s. 25 – 28

 

221. Kilka uwag o skutkach odstąpienia od umowy, Rejent 2018, nr 7, s. 9 – 20

 

220. Ziarenko pieprzu jako łącznik jurysdykcyjny w art. 382 ust. 2 Prawa upadłościowego, Jurysta 2018, nr 7/8, s. 4 – 8

 

219. Glosa do wyroku SN z 13 kwietnia 2017r, III CSK 125/16 - bezskuteczność zapłaty długu niewymagalnego, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 5, s. 54 – 59

 

218 Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej, Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 1, s. 21 – 33

 

217. Przesłanki niewypłacalności w Prawie upadłościowym i naprawczym na tle Prawa upadłościowego z 1934r. i Prawa upadłościowego z 2015r., Prawo i Więź 2018, nr 1, s. 7 – 23

 

216. Najważniejsze planowane zmiany dotyczące Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego w roku 2018, Jurysta 2018, nr 4, s. 3 – 12

 

215. Odstąpienie przez syndyka od umowy dotyczącej rzeczy (lub prawa) będącej przedmiotem ubytku z masy upadłości w wyniku bezskutecznej czynności prawnej, Monitor Prawniczy 2018, nr 9, s. 500 – 503

 

214. Hipoteka w praktyce upadłościowej – problemy wybrane, Jurysta 2018, nr 3, s. 3 – 7

 

213. Układ częściowy a problem głosowania w grupach, Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 1, s. 33 – 39

 

212. Dopuszczalność podziału wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 2, s. 34 – 37

 

211. Upadłość osoby fizycznej a stosunki majątkowe małżeńskie de lege ferenda, Rejent 2018, nr 2, s. 9 – 18

 

210. Wpływ upadłości zleceniodawcy gwarancji bankowej i wnoszącego kaucję bankową na gwarancję bankową i kaucję bankową, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 2, s. 98 – 104

 

209. Układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a zawieszenie egzekucji z mocy prawa, Monitor Prawniczy 2018, nr 2, s. 100 -103

 

208. Kredyt w rachunku bieżącym a problem zajęcia egzekucyjnego, Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 12, s. 58 – 65

 

207.Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja, Doradca Restrukturyzacyjny 2017, nr 4, s. 54 – 60

 

206.Czy wierzytelności śmieciowe nadają się do restrukturyzacji? Jurysta 2017, nr 11, s. 3 – 6

 

205. Umowa pożyczki pomiędzy członkiem zarządu komplementariusza spółki osobowej a spółką osobową, Rejent nr 10/2017, s. 9 – 18

 

204. Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu mieniem państwowym, Monitor Prawniczy nr 8/2017, s. 411 – 415

 

203. Nagroda roczna a przepisy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Jurysta nr 4/2017 s. 22 – 25

 

202. Wpływ upadłości na umowę zastępstwa inwestycyjnego /współautor S. Szejna/, Krakowski Przegląd Notarialny nr 1/2017, s. 9 – 22

 

201. Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta, Doradca Restrukturyzacyjny 1/2017, s. 69 – 71

 

200. Upadłość kontrahenta a umowa przedwstępna, Rejent 2017, nr 2, s. 9 - 15

 

199. Zaspokojenie wierzytelności z tytułu transakcji pochodnych po ogłoszeniu upadłości dłużnika, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 r. (IV CSK 429/15), Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 12, s.

 

198. Termin a quo 24 miesięcy z majątkowej przesłanki niewypłacalności, Jurysta 12/2016 s. 14 – 17

 

197. Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne, Doradca Restrukturyzacyjny 4/2016, s. 90 – 96

 

196. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jako przesłanka zastrzeżenia kary umownej, Monitor Prawniczy nr 13/2016, s. 702 – 705

 

195. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe wobec emitentów obligacji, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2016, s. 97 – 105

 

194. Czy prokurent może złożyć wniosek o upadłość dłużnika?, Doradca Restrukturyzacyjny nr 2/2016, s. 74 – 76

 

193. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1/2016, s. 16 - 22

 

192. Zagadnienie dochodzenia przez syndyka wierzytelności upadłego przysługującej kilku podmiotom, Rejent nr 1/2016, s. 11 – 20

 

191. Przedmiotowe przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Monitor Prawa Bankowego nr 12/2015, s. 19 – 27

 

190. Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny 2/2015, s. 68 – 70

 

189. Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 par. 1 i 5 k.k.s.), Doradca Restrukturyzacyjny 2/2015, s. 39 - 42

 

188. Odpowiedzialność reprezentanta dłużnika za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, Monitor Prawa Handlowego nr 2/2015, s. 30 – 34

 

187. Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne, Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik, nr 3(46)/2015, s. 3 – 11

 

186. Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1/2016, s. 57 – 63

 

185. Dług równoległy a dług układowy, Monitor Prawa Bankowego nr 9/2015, s. 89 – 95

 

184. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, nr 2/2015, s. 25-34.

 

183. Przyspieszenie terminu wymagalności wierzytelności na przedpolu upadłości – wyrok SN z dnia 27 września 2013 roku (I CSK 690/12), Monitor Prawa Bankowego nr 5/2015, s. 38-46

 

182. Układ w upadłości konsumenckiej, Monitor Prawniczy nr 5/2015, s. 241 – 246.

 

181. Nowa upadłość konsumencka, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2015, s. 102 – 111

 

180. Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej, Przegląd Prawa Handlowego 2/2015, s. 33-37

 

179. Finansowanie przez udziałowców kosztów likwidacji spółki kapitałowej a rozwiązanie spółki kapitałowej bez likwidacji, Rejent nr 1/2015, s. 34-50

 

178. Uczestnictwo małżonka w spółce jawnej a podział majątku wspólnego, Jurysta 1/2015, s. 22 – 28

 

177. Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej, Monitor Podatkowy nr 1/2015

 

176. Problem zajęcia wierzytelności przysługującej współwykonawcy zamówienia publicznego, Prawo Zamówień Publicznych nr 3/2014, s. 28 – 39

 

175. Kilka uwag na temat odpowiedzialności deliktowej pomocnika, Rejent nr 12/2014, s. 32 – 43

 

174. Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a Prawo Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10/2014, s. 2 – 11

 

173. Wpłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, w: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2013, Poznań – Chorzów 2013, s. 217 – 230

 

172. Upadłość układowa a zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, Finanse Komunalne nr 7 – 8/2014, s. 80 – 87

 

171. Konsorcjum budowlane a upadłość konsorcjanta /współautor S. Szejna/, Jurysta 7-8/2014, s. 3 – 15

 

170. Dopuszczalność zarzutu nadpłynności masy upadłości w przypadku bezskuteczności czynności upadłego, Monitor Prawniczy nr 11/2014, s. 568 – 572

 

169. Zakres kompetencji tymczasowego nadzorcy sądowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 5-6/2014, s. 5 – 22

 

168. Problem nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu /współautor D. Chrapoński/, Monitor Prawa Bankowego nr 6/2014, s. 73 – 80

 

167. Przesłanki podmiotowe odkupu akcji w Kodeksie spółek handlowych, Jurysta 6/2014, s. 14 – 18

 

166. Przelew wierzytelności a upadłość dłużnika przelewanej wierzytelności, Rejent 4/2014, s. 9 – 24

 

165. Umowa poręczenia a upadłość z możliwością zawarcia układu, Przegląd Sądowy nr 4/2014, s. 9 – 24

 

164. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2012r., V CSK 405/11 (dotyczy spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały. Studies in Law: Research and Materials nr 1/2014, s. 145 – 153

 

163. Hipoteka przymusowa a zabezpieczenie należności powstałych po ogłoszeniu upadłości, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2014, s. 86 – 97

 

162. Ochrona nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w odrębnym postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów, Rejent nr 12/2013, s. 42 – 79

 

161. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 12/2013, s. 42 – 51

 

160. Upadłość a służebności, Rejent nr 11/2013, s. 9 – 26

 

159. Kilka uwag do projektu założeń "Prawa restrukturyzacyjnego", Jurysta nr 11/2013, s. 3 – 9

 

158. Koszty funkcjonowania organów upadłego a wynagrodzenie ze stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy nr 8/2013, s. 403 – 407

 

157. Kilka uwag o zasadzie pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela na podstawie art. 532 KC, Monitor Prawniczy nr 15/2013, s. 799 – 804

 

156. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lutego 2013r., III CZP 96/12 (Odsetki od wierzytelności układowych), Radca Prawny nr 7-8/2013, s. 2D - 7D

 

155. Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wobec upadłego poręczyciela- glosa do uchwały SN z 8 sierpnia 2012r. (III CZP 42/12), Monitor Prawa Bankowego nr 7-8/2013, s. 53 – 60

 

154. Prawo kontraktów a prawo upadłościowe według rekomendacji UNCITRAL, Rejent nr 6/2013, s. 9 – 26

 

153.Reglamentacja działalności gospodarczej - próba systematyki, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr XI/2, Opole 2013, 9 – 30

 

152. Umowa wzajemna a upadłość z możliwością zawarcia układu - wnioski de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2013, s. 31 – 37

 

151. Korekta odliczonej kwoty podatku VAT po ogłoszeniu upadłości podatnika, Jurysta nr 6/2013, s. 22 - 31

 

150. Odsetki od czynności syndyka - uwagi de lege ferenda, Przegląd Sądowy nr 5/2013, s. 86 – 94

 

149. Czynności nadzorcy sądowego na rachunek upadłego, Fenix.PL nr 1/2013, s. 27 – 30

 

148. Światowe standardy prawa upadłościowego a interesy banku jako wierzyciela upadłego, Monitor Prawa Bankowego nr 5/2013, s. 61 – 74

 

147. Skutki uchylenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym dla wierzytelności objętych układem, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr XI/1, Opole 2013, s. 9 – 27

 

146. Upadłość członków zgrupowania przedsiębiorców. Uwagi de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2013, s. 2 – 10

 

145. Umowa o roboty budowlane a upadłość likwidacyjna wykonawcy, Monitor Prawniczy, nr 3/2013, s. 70 – 75

 

144. Upadłość pracodawcy a roszczenie o odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy, nr 1/2013, s. 11 – 16

 

143. Akcja imienna jako aport w spółce kapitałowej. Zagadnienia wybrane, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne nr 1/X 2012, s. 9-22

 

142. Istotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego poza regulacją art. 144 pzp, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, nr 2-12, s. 3 – 13

 

141. Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Fenix.PL nr 2/2012, s. 25 – 29

 

140. W sprawie dopuszczalności skracania korpusu firmy spółki kapitałowej, Rejent nr 6/2012, s. 9 – 19

 

139. Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Jurysta nr 7-8/2012, s. 56 – 61

 

138. Reprezentacja spółki kapitałowej w upadłości wobec członka jej zarządu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2012, s. 6 – 11

 

137. Upadłość a legitymacja czynna wierzyciela w procesie pauliańskim, Jurysta nr 6/2012, s. 28 – 35

 

136. Rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej, Przegląd Sądowy nr 4/2012, s. 40 – 50

 

135. Osobne masy upadłości w upadłości deweloperskiej, Fenix.PL nr 1/2012, s. 33 – 41

 

134. Konsolidacja spółek poprzez aport o postaci udziałów bądź akcji, Prawo Spółek, nr 3/2012, s. 44 – 48

 

133. Bezskuteczność czynności w kodeksie cywilnym i w prawie upadłościowym, Jurysta nr 3/2012, s. 3 – 12

 

132. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 273/10, lex/el. 2012

 

131. Upadłość likwidacyjna przekazującego świadczenie, Monitor Prawniczy nr 4/2012, s. 220 – 224

 

130. Skutki bezskuteczności czynności upadłego w upadłości układowej, Radca Prawny, Dodatek Naukowy nr 2/2012, s. 2 D – 5 D

 

129. Bank wobec tzw. upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2012, s. 51 -65

 

128. Skutki bezskuteczności czynności upadłego w rozumieniu art. 134 p.u.n., Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2012, 9 – 17

 

127. Upadłość deweloperska, Jurysta 12/2011, s. 3 – 13

 

126. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 453/09, LEX nr 578163, LEX el./2011

 

125. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 maja 2010r., I CSK 480/09, OSNC 2010, nr 12, poz. 169, LEX el./2011

 

124.Upadłość posiadacza rachunku powierniczego, Monitor Prawa Bankowego nr 10/2011, s. 65 – 74

 

123. Radca prawny (adwokat) jako pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Radca Prawny nr 10/2011, s. 2D – 6D

 

122. Upadłość likwidacyjna cedenta a zagadnienie skuteczności przelewu wierzytelności przyszłych, Przegląd Sądowy nr 10/2011, s. 62 – 69

 

121. Likwidacja oddziału spółki kapitałowej, Prawo Spółek nr 9/2011, s. 10 – 16

 

120. Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa, Monitor Prawniczy nr 16/2011, s. 859 – 865

 

119. Upadłość z szansą na układ a arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009r., I CSK 121/09, Jurysta 6/2011, s. 20 – 28

 

118. Zagadnienie badania sprawozdania finansowego przez jednostkę w upadłości, Rachunkowość nr 6/2011, s. 20 – 23

 

117. Zgoda rady nadzorczej na zawarcie umowy niezwiązanej z „przedmiotem działalności gospodarczej spółki”, Prawo Spółek nr 6/2011, s. 7 – 12

 

116. Pojęcie „przedsiębiorcy” i „przedsiębiorstwa” w prawie naprawczym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2011, s. 2 – 6

 

115. Wybrane zagadnienia nowelizacji hipoteki w kontekście upadłości, Monitor Prawa Bankowego, nr 5/2011, s. 37 – 52

 

114. Zakaz zasiadania we władzach spółki, Jurysta nr 3-4/2011, s. 19 – 23

 

113. Pojęcie „zwykły zarząd” w art. 76 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, Przegląd Sądowy nr 4/2011, s. 118 – 130

 

112. Upadłość a wybrane relacje między spółką handlową a jej wspólnikami, Prawo Spółek nr 4/2011, s. 34 – 44

 

111. Prawo naprawcze – koncepcja zmian, Jurysta nr 2/2011, s. 16 – 21

 

110. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2007r., I CSK 314/07, LEX el/2011


109. Przymusowy odkup akcji a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Monitor Prawniczy nr 3/2011, s. 168

 

108. Bank wobec upadłości konsumenckiej swojego dłużnika, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2011, s. 53 – 70

 

107. Miejsce Prawa upadłościowego i naprawczego w systemie prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2011, s. 16 – 22

 

106. Zmiana trybu postępowania upadłościowego upadłej spółki handlowej, Prawo Spółek nr 1/2011, s. 23 – 32

 

105. Wypłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, Jurysta nr 2/2010, s. 49 – 53

 

104. „Życie po życiu” spółki kapitałowej, Jurysta nr 1/2010, s. 51 – 55

 

103. Odpowiedzialność cywilna za szkodę w postaci uszczerbku majątkowego związanego z zapobieżeniem zalaniu gruntu, Przegląd Sądowy nr 9/2010, s. 25 – 34

 

102. Odwołanie członka zarządu spółki z o.o., Prawo Spółek nr 9/2010, s. 22 – 31

 

101. Instytucja wstępnego zgromadzenia wierzycieli, Monitor Prawniczy nr 14/2010, s. 767 – 774

 

100. Odpowiedzialność porządkowa i karna w przepisach o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych /współautor: Marek Lubelski/, Prokuratura i Prawo nr 7 – 8/2010, s. 212 – 221

 

99. W sprawie wykładni art. 18 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, Prawo Spółek nr 6/2010, s. 17 – 20

 

98.Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Glosa, nr 2/2010, s. 16 – 28

 

97. Jeszcze w sprawie potrącenia w upadłości likwidacyjnej, Prawo Spółek nr 11/2009, s. 52 – 58

 

96. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w upadłości układowej, Rejent nr 11/2009, s. 18 – 28

 

95. Nowa podstawa dla wszczęcia postępowania naprawczego po nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, Monitor Prawniczy nr 17/2009, s. 919 – 926

 

94. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008r. II CSK 424/07, Przegląd Sądowy nr 7 – 8/2009, s. 205 – 212

 

93. Postępowanie w przedmiocie zmiany układu upadłego – zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2009, s. 2 – 8

 

92. Zarys historii źródeł prawa upadłościowego w Polsce, Jurysta nr 7/2009, s. 25 – 30

 

91. Przewłaszczenie i przelew na zabezpieczenie a układ upadłościowy i naprawczy, Jurysta nr 7/2009, s. 10 – 14

 

90. Układ w znowelizowanym prawie naprawczym – wybrane zagadnienia, Prawo Spółek nr 6/2009, s. 28 – 38

 

89. Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Jurysta nr 5-6/2009, s. 3 – 9

 

88. Wierzytelności banku w upadłości konsumenckiej, Jurysta nr 3- 4/2009, s. 41 – 45

 

87. Upadłość likwidacyjna a sprzedaż nieruchomości obciążonej umowami najmu lokali mieszkalnych, Jurysta nr 3-4/2009, s. 53 – 56

 

86. Jeszcze w sprawie wykładni art. 291 Prawa upadłościowego i naprawczego, Prawo Spółek nr 4/2009, s. 36 – 44

 

85. W sprawie wykładni art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Monitor Prawniczy, nr 8/2009, s. 415 – 420

 

84. Karnoprawna ochrona wierzycieli w postępowaniu naprawczym /współautor: Marek Lubelski/, Prokuratura i Prawo nr 4/2009, s. 35 – 48

 

83. Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 konwencji CMR, Biuletyn Arbitrażowy nr 9/2009, s. 43 – 54

 

82. Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych, Jurysta nr 1/2009, s. 15 – 20

 

81. Restrukturyzacja przedsiębiorców w Niemczech i w Polsce /współautor: Piotr Pająk/, Jurysta nr 10/2008, s. 19 – 23

 

80. Wybrane problemy prawne związane z ochroną składu osobowego wspólników w spółce z o.o., Prawo Spółek nr 10/2008, s. 13 – 31

 

79. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym a postępowanie naprawcze. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt III CZP 89/07, Glosa nr 3/2008, s. 82 – 91

 

78. Pactum de non cedendo a upadłość likwidacyjna, Monitor Prawniczy nr 16/2008, s. 892 – 896

 

77. Wolność podejmowania i prowadzenia działań sponsorskich, Jurysta nr 7 – 8/2008, s. 21 – 31

 

76. Prawo naprawcze a wybrane problemy postępowania egzekucyjnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 3 – 5/2008, s. 35 – 52

 

75. Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biuletyn Arbitrażowy nr 6/2008, s. 76 – 88

 

74. Zakaz wpisu hipoteki do księgi wieczystej po ogłoszeniu upadłości - zagadnienia wybrane, Jurysta nr 5/2008, s. 21 – 24

 

73. Głosowanie nad układem w świetle przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego /Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 listopada 2006r., III CZP 90/06/, Prawo Spółek nr 3/2008, s. 50 – 57

 

72. Ekonomiczne i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu /współautor: Marek Wadowski/, Jurysta nr 1/2008, s. 3 – 9

 

71. Prawo upadłościowe i naprawcze w wybranych, niepublikowanych orzeczeniach sądów powszechnych, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 38 – 47

 

70. Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część II. Świadczenia sponsorowanego, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 22 – 24

 

69. Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część I. Świadczenia sponsora, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 14 – 21

 

68. Indywidualne prawo kontroli w spółce z o.o. – wybrane problemy praktyczne, Jurysta nr 12/2007, s. 17 – 21

 

67. Przegląd orzecznictwa z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego (koszty sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie, legitymacja zarządcy, pomoc publiczna w układzie), Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 47 – 51

 

66. Upadłość likwidacyjna a umowne prawo pierwokupu, Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 35 – 40

 

65. Ustawa o licencji syndyka a nadzorca sądowy w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 10/2007, s. 20 – 24

 

64. Prokura a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym -Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006r., III CZP 45/06, Monitor Prawniczy nr 15/2007, s. 859 – 863

 

63. Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Jurysta nr 7/2007, s. 8 – 11

 

62. Skutki układu spółki jawnej zawartego w postępowaniu upadłościowym albo naprawczym dla praw wierzycieli wobec wspólników spółki jawnej, Rejent nr 6/2007, s. 32 – 49

 

61. Finansowanie kosztów postępowania upadłościowego z udziałem nadzorcy sądowego /współautor: Mirosław Wyciślak/, Jurysta nr 4/2007, s. 11 – 14

 

60. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako forum dla międzynarodowej współpracy pomiędzy osobami wykonującymi wolne zawody prawnicze, Radca Prawny nr 2/2007, s. 102 – 109

 

59. Problematyka członkostwa w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych, Gazeta Sądowa nr 1/2007, s. 27 – 29

 

58. Czy wszczęcie postępowania naprawczego wyłącza odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.?, Gazeta Sądowa nr 11 – 12/2006, s. 29 – 31

 

57. Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. II) /współautor: Tomasz Jasiński/, Prawo Spółek nr 11/2006, s. 28 – 36

 

56. Szczególny charakter prawny jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji, Gazeta Sądowa nr 10/2006, s. 32 – 37

 

55.Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. I) /współautor: Tomasz Jasiński/, Prawo Spółek nr 10/2006, s. 26 – 30

 

54. Projekt zmian w przepisach o postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 9/2006, s. 19 – 21

 

53. Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym, Monitor Prawniczy nr 18/2006, s. 1003 – 1008

 

52. Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2006, s. 26 – 27

 

51. Kredyt a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym upadłego, Prawo Bankowe nr 7 – 8/2006, s. 58 – 66

 

50. Problem zgody sędziego komisarza na wykonywanie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 5/2006, s. 16 – 18

 

49. Pomoc publiczna a restrukturyzacja zobowiązań w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 4/2006, s. 18 – 22

 

48. Sponsoring, Jurysta nr 4/2006, s. 8 – 13

 

47. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Problemy wybrane, Gazeta Sądowa nr 3/2006, s. 22 – 25

 

46. Prokura a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu z tzw. zarządem własnym, Gazeta Sądowa nr 2/2006, s. 22 – 23

 

45. Istota sponsoringu, Rejent nr 1/2006, s. 35 – 51

 

44. Układ a składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Gazeta Sądowa nr 1/2006, s. 4 – 5

 

43. Czynności poprzedzające powstanie stosunku prawnego sponsoringu, Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 4/2005, s. 138 – 172

 

42. Postępowanie naprawcze – zagadnienia wybrane, Gazeta Sądowa nr 12/2005, s. 18 – 25

 

41. Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część trzecia, Gazeta Sądowa nr 10/2005, s. 16 – 20

 

40. Odwołanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego w drodze głosowania grupami, Gazeta Sądowa nr 9/2005, s. 22 – 23

 

39. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych z siedzibą w Polsce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9/2005, s. 5 – 14

 

38.Nowe problemy prawne związane z wykładnią i stosowaniem art. 299 k.s.h., Rejent nr 7 – 8/2005, s. 29 – 45

 

37. Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część druga, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2005, s. 32 – 36

 

36. Dziedziny aktywności sponsoringowej, Jurysta nr 6 – 7/2005, s. 49 – 55

 

35. Sponsoring a podobne instytucje prawne (1), Gazeta Sądowa nr 6/2005, s. 36 – 40

 

34. Problem dopuszczalności powołania członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony, Monitor Prawniczy nr 12/2005, s. 583 – 586

 

33. Charakter prawny karty mikroprocesorowej, Gazeta Sądowa nr 5/2005, s. 39 – 42

 

32. Potrącenie wierzytelności a upadłość likwidacyjna. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem, Prawo Spółek nr 5/2005, s. 46 – 50

 

31. Tworzenie baz danych dotyczących obrotu nieruchomościami - problemy wybrane, Gazeta Sądowa nr 4/2005, s. 23 – 29

 

30. Waloryzacja kaucji mieszkaniowej a zakup mieszkania z bonifikatą, Gazeta Sądowa nr 3/2005, s. 18 – 19

 

29. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, Gazeta Sądowa nr 2/2005, s. 22 – 24

 

28. Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej wobec osób trzecich /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 2/2005, s. 15 – 19

 

27. Prawo akcjonariusza do informacji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2004, s. 2 – 11

 

26. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wolne zawody prawnicze, Europejski Przegląd Prawa nr 2/2004, s. 117 – 127

 

25. Skutki czynności prawnej spółki opartej o nieistniejącą uchwałę /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 7 – 8/2004, s. 44 – 47

 

24.Skutki upadłości i postępowania naprawczego dla wybranych umów bankowych, Prawo Bankowe nr 3/2004, s. 43 – 58

 

23.Wierzytelności w postępowaniu naprawczym /współautor: Piotr Dragon/, Jurysta nr 3/2004, s. 20 – 22

 

22. Europejskie postępowanie insolwencyjne, Prawo Spółek nr 2/2004, s. 33 – 45

 

21. Tryb odpowiedzialności stowarzyszenia poręczającego. Artykuł 1 lit. „l” Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, w świetle orzecznictwa sądowego, Gazeta Sądowa nr 12/2003, s. 43 – 44

 

20. Przedawnienie roszczeń z przewozów podlegających Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Jurysta nr 12/2003, s. 21 – 24

 

19. Zdolność naprawcza i przesłanki dla wszczęcia postępowania naprawczego, Monitor Prawniczy nr 22/2003, s. 1024 – 1028

 

18. Problematyka lokowania produktu (product placement), Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003, s. 14 – 20

64.

 

17. Postępowanie naprawcze, Dodatek do nr 41/2003 Doradcy Podatnika. Wydawnictwo Trendy 2003r., s. 1 – 132

 

16. Zobowiązanie osób prowadzących hotele do zapłaty wynagrodzenia w związku z odbiorem programów radiowych i telewizyjnych przez gości hotelowych, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2003, s. 28 – 30

 

15. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Prawo Spółek nr 11/2002, s. 32 – 42

 

14.Charakterystyka prawna sponsoringu. Część II, Gazeta Sądowa nr 10/2002, s. 51 – 53

 

13.Charakterystyka prawna instytucji sponsoringu, Gazeta Sądowa nr 9/2002, s. 55 – 59

 

12. „Ambush marketing” a problematyka nieuczciwej konkurencji, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2002, s. 50 – 54

 

11. Odpowiedzialność biura podróży za szkodę niemajątkową w postaci utraty zadowolenia z wypoczynku a prawo europejskie, Gazeta Sądowa nr 6/2002, s. 41 – 44

 

10. Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Część II, Gazeta Sądowa nr 5/2002, s. 32 – 36

 

9.Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność cywilna partnerów, członków zarządu spółki partnerskiej i innych osób w stosunku do wierzycieli spółki partnerskiej. Część I, Gazeta Sądowa nr 4/2002, s. 21 – 23

 

8.Sanacja czy upadłość? Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.06.2000 r. sygn. akt IV CKN 42/2000, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 40 – 43

 

7.Kapitał docelowy w spółce akcyjnej, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 23 – 28

 

6. Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – dokończenie, Gazeta Sądowa nr 2/2002, s. 16 – 19

 

5. Prawo kontroli wspólnika – względne prawo indywidualnej kontroli wspólnika istniejące z mocy ustawy (art. 212 k.s.h.), Gazeta Sądowa nr 1/2002, s. 22 – 24

 

4.Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 20 – 23

 

3..Przedawnienie roszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.09.2000r., IV CKN 92/00, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 44 – 48

 

2.Odpowiedzialność członków zarządu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.09.1999r., II CKN 608/98, Gazeta Sądowa nr 11/2001, s. 33 – 37

 

1. Prawo kontroli i prawo do informacji o stanie spraw spółki wspólnika spółki kapitałowej, Dom Ekonomisty. Biuletyn Naukowo – Informacyjny, Katowice, Nr 1 – 2/2001, s. 40 – 61

 

IV. Publikowane recenzje

 

3. Recenzja monografii dr hab. Marka Mrówczyńskiego pt. „Uczestnicy postępowania upadłościowego”, Warszawa 2019, ss. 1 – 765 Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2020, nr 3, s. 181 - 186

 

2. Recenzja monografii dra Przemysława Wołowskiego pt. „Kolizja zasady ochrony interesów masy upadłości z zasadą zaufania w prawie cywilnym”, Sopot 2018, ss. 1 - 273. Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2020, nr 3, s. 169-180.

 

1. Recenzja monografii P. Horosza, pt. „Wierzytelności zabezpieczone zastawniczo w upadłości likwidacyjnej”, Warszawa 2013, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, nr XII/2, 2014, s. 129 - 134

 

V. Publicystyka prawno - społeczna

 

V.1. Monografie

 

1. Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, Globe Edit 2022, p. 1-157

Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, e-book http://odyseja1918.pl

 

V.2. Inne

 

88. Prof. Adamus: Potrzebne przepisy chroniące franczyzobiorców, 23 maja 2022,

https://www.prawo.pl/biznes/problemy-prawne-franczyzobiorcow,515099.html

 

87. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej: Rząd chce chronić małych franczyzobiorców, ale projekt kontrowersyjny, 6 maja 2022, Prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/przepisy-o-franczyzie,514976.html

 

86. Prof. Adamus: Kodeks spółek handlowych zmieniony, ale dużo może zostać po staremu, 19 kwietnia 2022, https://www.prawo.pl/biznes/nowelizacja-kodeksu-spolek-handlowych,514601.html

 

85. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Unijne zasady podziału spółek trafią do polskiego kodeksu prawo.pl 31 marca 2022, https://www.prawo.pl/biznes/podzial-spolek-na-rynku-ue-projekt,514336.html

 

84. Prof. Adamus: Wojna w Ukrainie wpływa na gospodarkę - czy potrzebujemy przepisów o niewypłacalności? 22 marca 2022
https://www.prawo.pl/biznes/wojna-w-ukrainie-czy-potrzebujemy-przepisow-o-niewyplacalnosci,514039.html

 

83. Płacz i graj albo nie graj i płać, Sport 5 marca 2022, s.2

 

82. J. Kruczalak – Jankowska, B. Groele, A. J. Witosz, R. Adamus, Szybka ścieżka postępowania o zatwierdzenie układu nie zwolni z odpowiedzialności, prawo.pl 21 lutego 2022r.
https://www.prawo.pl/biznes/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu-a-odpowiedzialnosc,513594.html

 

81. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości - bo nie działa jak powinien, prawo.pl 17 lutego 2022r.,

https://www.prawo.pl/biznes/krajowy-rejestr-zadluzonych-problem-z-dzialaniem,513507.html

 

80. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Krajowy Rejestr Zadłużonych działa na pół gwizdka i blokuje restrukturyzacje, 7 stycznia 2022r.https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-krajowy-rejestr-zadluzonych-dziala-na-pol,512677.html

 

79. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Układ zamiast uproszczonej restrukturyzacji mniej atrakcyjny, prawo.pl 1 grudnia 2021, https://www.prawo.pl/biznes/uklad-zamiast-uproszczonej-restrukturyzacji,512041.html

 

78. Prof. Adamus: Obowiązujący od 1 grudnia mechanizm restrukturyzacji zatnie się, prawo.pl 1 grudnia 2021, https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-po-1-grudnia-2021,512052.html

 

77. FIFA ma zawsze rację, Sport 25 listopada 2021, s. 5

 

76. Prof. Adamus: Sztuczna inteligencja może przejąć szybką restrukturyzację, prawo.pl 26 października 2021, lhttps://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacyjny-sad-internetowy-realizacja-dyrektywy,511336.html

 

75. Inteligentny off-side, Sport 19 października 2021 https://sportdziennik.com/z-drugiej-strony-inteligentny-off-side/

 

74. Nie można milczeć w sprawie łamania praw dzieci i praw człowieka, Wyborcza to Wy, 3 października 2021, https://wyborcza.pl/7,162657,27646082,nie-mozna-milczec-w-sprawie-lamania-praw-dzieci-i-praw-czlowieka.html

 

73. Czy prawo holdingowe będzie atrakcyjne dla praktyki, prawo.pl 2 października 2021, https://www.prawo.pl/biznes/czy-prawo-holdingowe-bedzie-atrakcyjne-dla-praktyki,510923.html

 

72. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Nowy KSH: Wiążące polecenie może być wyssane z palca, prawo.pl 2 października 2021, https://www.prawo.pl/biznes/nowy-ksh-wiazace-polecenie-moze-byc-wyssane-z-palca,510934.html

 

71. Jak Prezydent Rzeczypospolitej dba o suwerenność i bezpieczeństwo Państwa?, radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 2021, nr 3, s. 24- 31

 

70. „Lex TVN” stał się elementem technologicznym w wykuwaniu „pierścienia władzy”

https://wyborcza.pl/7,162657,27472033,lex-tvn-stal-sie-elementem-technologicznym-w-wykuwaniu-pierscienia.html

 

69. Wypowiedź w tekście: Prostą spółkę akcyjną nie tak prosto będzie założyć. Prawo.pl 1 lipca 2021r. https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolke-akcyjna-nie-tak-prosto-bedzie-zalozyc,509172.html

 

68. Prof. Rafał Adamus o franczyzie – wywiad specjalny, franczyzainfo 28 czerwca 2021

https://franczyzainfo.pl/prof-rafal-adamus-o-franczyzie-wywiad-specjalny/

 

67. Państwo ma obowiązek zapewnić ochronę stronie słabszej (wywiad w artykule Sz. Cydzika) Dziennik Gazeta Prawna 17 czerwca 2021r.

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8192745,adamus-panstwo-zapewnienie-ochrony-franczyza-przedsiebiorcy.html

 

66. Wypowiedź w tekście M. Bartodzieja, Franczyzowy projekt gotowy, Puls Biznesu, 15 czerwca 2021,

https://www.pb.pl/franczyzowy-projekt-gotowy-1119537

 

65. Nowa Karta Atlantycka z wiślanej perspektywy, Gazeta Wyborcza, 14 czerwca 2021

https://wyborcza.pl/7,162657,27198744,nowa-karta-atlantycka-z-wislanej-perspektywy.html

 

64. Wypowiedź w tekście P. Jachowskiego, Jest projekt ustawy o działalności franczyzowej! Wiadomości Handlowe, 11 czerwca 2021

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/jest-projekt-ustawy-o-dzialalnosci-franczyzowej-zobacz-dokument

 

63. Czy śmierć wszystkich wspólników wymusza rozwiązanie spółki jawnej

Dziennik Gazeta Prawna 8 czerwca 2021r.

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8183677,czy-smierc-wszystkich-wspolnikow-wymusza-rozwiazanie-spolki-jawnej.html

 

62. Wypowiedź w tekście Ł. Olkowicza, Zarabiają więcej niż pozwala „kominówka”, Dziennik Gazeta Prawna 24 maja 2021r.

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8170789,zarabiaja-wiecej-niz-pozwala-kominowka.html

 

61. Gospodarka Postcovid – szanse dla polskich firm¸ „Polska w Praktyce” 31 kwietnia 2021r.

https://polskawpraktyce.pl/gospodarka-postcovid-szanse-dla-polskich-firm/

 

60. Czyj interes ważniejszy – grupy konsumentów czy systemu bankowego?, Dziennik Gazeta Prawna 28 kwietnia 2021r.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/8151447,frankowicze-uchwala-sn-konsumenci-system-bankowy.html

 

59. Jak powinna wyglądać sprawiedliwość Sadu Najwyższego w sprawie kredytów w walutach obcych, Gazeta Wyborcza

https://wyborcza.pl/7,162657,26955389,jak-powinna-wygladac-sprawiedliwosc-sadu-najwyzszego-w-sprawie.html

 

58. Stańczyk znany był z niewyparzonego języka, a miał za pracodawców aż czterech władców Polski

https://wyborcza.pl/7,162657,26913203,stanczyk-znany-byl-z-niewyparzonego-jezyka-a-mial-za-pracodawcow.html

 

57. Esej o toksycznym długu. radca.pl nr 1/2021, s. 20 – 35

 

56. Początek historii? radca.pl nr 1/2021, s. 17 – 20

 

55. Na czym polega problem w punktacji czasopism prawniczych, czyli falstart ministra Czarnka,, https://wyborcza.pl/7,162657,26800948,na-czym-polega-problem-w-punktacji-czasopism-prawniczych-czyli.html

 

54. Wypowiedź w tekście P. Słowika Jak podzielić i wyodrębnić spółkę, czyli kodeks wymaga zmiany

Dziennik Gazeta Prawna, 11 lutego 2021r. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8093207,jak-podzielic-i-wyodrebnic-spolke.html

 

53. Wypowiedź w tekście P. Słowika, Uproszczona restrukturyzacja pozostanie na dłużej, Dziennik Gazeta Prawna 9 lutego 2021r. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8090812,uproszczona-restrukturyzacja-pandemia-przedsiebiorcy-wierzyciele-dluznicy.html

 

52. O kulturze sporu prawnego, Dziennik Gazeta Prawna 29 grudnia 2020r.

 

51. Wypowiedź w tekście Ł. Majchrzyka Futbol prosto z miasta, Rzeczpospolita z 28 grudnia 2020r. https://regiony.rp.pl/z-regionu/34053-tonacy-brzytwy-sie-chwyta-to-tu-podupadajace-kluby-znajduja-pomoc

 

50. wypowiedź cytowana w tekście: Rządowa tarcza jest dziurawa. Najemcy małych galerii nie mogą korzystać z tzw. zawieszenia czynszów, MondayNews, https://mondaynews.pl/prawnicy-alarmuja-tarcza-antykryzysowa-jest-dziurawa-najemcy-galerii-ponizej-2-tys-m%c2%b2-z-duzym-klopotem/

 

49. wypowiedź cytowana w tekście P. Słowika, J. Styczyńskiego, Franczyza w Polsce przypomina wolnoamerykankę. Ministerstwo Sprawiedliwości chce ją ucywilizować https://www.gazetaprawna.pl/amp/1496211,franczyza-do-ucywilizowania.html, 16 listopada 2020r.

 

48. Niepasujący puzzel, czyli czy rozporządzeniem można zamrozić gospodarkę Dziennik Gazeta Prawna, 10 listopada 2020r. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1495816,czy-rozporzadzeniem-mozna-zamrozic-gospodarke.html

 

47. Nowoczesna edukacja: Zamiast "Syzyfowych prac" wdróżmy "Sposób na Alcybiadesa", Gazeta Wyborcza, 18 października 2020 https://wyborcza.pl/7,162657,26406298,nowoczesna-edukacja-zamiast-syzyfowych-prac-wdrozmy-sposob.html

 

46.Dlaczego nikt nie krzyczy, że król jest nagi, Gazeta Wyborcza, 11 października 2020 https://wyborcza.pl/7,162657,26387172,dlaczego-nikt-nie-krzyczy-ze-krol-jest-nagi.html

 

45. Braki na styku prawa holdingowego z upadłością i restrukturyzacją, Dziennik Gazeta Prawna, 15 września 2020r.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1490881,rafal-adamus-prawo-holdingowe-upadlosc-restrukturyzacja-analiza.html

 

44. Biedni kontra bogaci, Sport 13 sierpnia 2020, s. 4

 

43. wypowiedź ekspercka w artykule Patryka Słowika pt. Bon turystyczny 1000+? Najwcześniej po wakacjach, Dziennik Gazeta Prawna, 3 czerwca 2020r. https://biznes.interia.pl/finanse/news-bon-turystyczny-1000-najwczesniej-po-wakacjach,nId,4533266

 

42. Limit wynagrodzeń to już konieczność, Sport 18 maja 2020, s. 6

 

41. Po pandemii czas na hasztag: #challenge.polityku.opanuj.dług.publiczny, Gazeta Wyborcza https://wyborcza.pl/7,162657,25950174,po-pandemii-czas-na-hasztag-challenge-polityku-opanuj-dlug-publiczny.html

 

40. Piłkarze chorowali i mecze były przekładane, ale teraz trzymajmy za nich kciuki, Dziennik Zachodni, 14 maja 2020, s. 19

 

39. Terapie bolą ale leczą, Sport 3 maja 2020, s. 3

 

38. 30 czerwca=20 lipca, Sport 30 kwietnia 2020, s. 3

 

37. Kiedy piłkarz może wypowiedzieć kontrakt?, Sport 17 kwietnia 2020, s. 4

 

36. Jak tarcza 2.0. (nie) pomaga zapobiegać upadłości, Gazeta Wyborcza 14 kwietnia 2020r.

https://wyborcza.pl/7,162657,25868857,jak-tarcza-2-0-nie-pomaga-zapobiegac-upadlosci.html

 

35. O potrzebie specjalnej procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców z uwagi na stan nadzwyczajny (SARS-CoV-2) https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/o-potrzebie-specjalnej-procedury-restrukturyzacyjnej-dla-niewyplacalnych-przedsiebiorcow-z-uwagi-na-stan-nadzwyczajny-sars-cov-2

10 kwietnia 2020r.; radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nr 2/2020, s. 25 -31

 

34. FIFA wreszcie zabrała głos, Sport 9 kwietnia 2020, s. 2-3

 

33.Masowa niewypłacalność, Polityka, 8 kwietnia 2020, s. 99

 

32. Prawo cywilnego w czasach pandemii, Nowa Trybuna Opolska, 6 kwietnia 2020, s. 3

 

31. Bogate ligi także powinny oszczędzać, Dziennik Zachodni, 1 kwietnia 2020, s. 19

 

30. Pandemia jak hiperinflacja lat 90 – tych, w wywiadzie przeprowadzonym przez Macieja Grygierczyka, Sport 30 marca 2020, s. 2

 

29. Potrzebna jest uproszczona restrukturyzacja dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii, Dziennik Gazeta Prawna, 30 marca 2020

 

28. Wynagrodzenia zawodników a prawo ochrony, Sport 27 marca 2020 (nr 74/2020), s. 2

 

27. Zderzenie z górą lodową. Skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 szczególnie mocno dotykają kluby sportowe występujące w ligach zawodowych. Co zatem robić? Sport 25 marca 2020 (nr 71/2020), s. 3

 

26. cytowana opinia prawna w tekście: List do Prezesa Bońka: Jeżeli teraz Legia dostanie mistrza, to Niebieskim należy się tytuł za 1939, Dziennik Zachodni 21 – 22 marca 2020, s. 12

 

25. Prawo upadłościowe będzie przyjaźniejsze dla dłużników Wyborcza.pl 19 marca 2020

https://wyborcza.pl/7,162657,25803087,prawo-upadlosciowe-bedzie-przyjazniejsze-dla-dluznikow.html

 

24. Restrukturyzacja – Ziemia Obiecana dla przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym epidemią, Wyborcza.pl 15 marca 2020

https://wyborcza.pl/7,162657,25791928,restrukturyzacja-ziemia-obiecana-dla-przedsiebiorcow-w-kryzysie.html

 

23. Nasz futbol w czasach zarazy, Dziennik Zachodni 14 – 15 marca 2020, s. 12

 

22. Bardzo brudna piłka szejka z Manchesteru City, Dziennik Zachodni 11 marca 2020, s. 21

 

21. Czy polska piłka klubowa ma szanse na doinwestowanie? Dziennik Zachodni 19 lutego 2020, s. 18

 

20. Rok 2020 – brylantowy jubileusz polskiej piłki, Dziennik Zachodni 15 stycznia 2020, s. 20

 

19. Piłka zamiast bagnetów. O meczu piłkarskim w czasie świątecznego rozejmu, Dziennik Zachodni 2 stycznia 2020, s. 18

 

18. Nowe technologie w piłce nożnej. Zmieni się futbol, ale nie piękno sportu, Dziennik Zachodni 18 grudnia 2019, s. 20

 

17. MLS podbija serca amerykańskich fanów, Dziennik Zachodni 5 grudnia 2019, s. 20

 

16. Prawdziwy kibic kupuje oryginalne gadżety, bo w ten sposób wspiera klub, Dziennik Zachodni 9 listopada 2019, s. 12

 

15. Pieniądze na boisku nie grają, ale w sporcie wygrywa ten, kto je ma, Dziennik Zachodni 29 października 2019, s. 20

 

14. Gerard Badia z gastarbeitera stał się symbolem Piasta Gliwice, Dziennik Zachodni 26 - 27 października 2019, s. 12

 

13. VAR nie wyeliminował sędziowskich błędów, Dziennik Zachodni 23 października 2019, s. 19

 

12. Kopanie monet. Szalone zarobki piłkarzy, Do Rzeczy nr 43/2019, 21 – 27 października 2019, s. 88 – 89

 

11. Warto stawiać na młodzież, Dziennik Zachodni, 21 – 22 września 2019, s. 12

 

10. Kibicowanie piłkarzom jest na Górnym Śląsku bardzo popularne. Dlaczego? Dziennik Zachodni, 14 września 2019, s. 10

 

9. 13 milionów miejsc czeka na kibiców, Dziennik Zachodni, 17 sierpnia 2019, s. 11

 

8. wypowiedź ekspercka cytowana przez W. Wybranowskiego „Senatorów wojna z Polską” Do Rzeczy nr 33/2019, 12 – 18 sierpnia 2019, s. 25

 

7. Transferowy zawrót głowy, Dziennik Zachodni, 15 lipca 2019, s. 5

 

6. Niemieckie 447, Do Rzeczy nr 28/2019, 8 – 14 lipca 2019, s. 60 – 62

 

5. Piłkarze z Gliwic piszą nie tylko historię swojego klubu ale i miasta, Dziennik Zachodni, 9 lipca 2019, s. 20

 

4. Gliwice pokazały, że promocja miasta przez sport się opłaca, Dziennik Zachodni, 28 czerwca 2019, s. 39

 

3. Opinie ekspertów, Dziennik Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2016 nr 70 (4217), C2

 

2. Nakład pracy nie zależy od wielkości masy upadłości, Gazeta Prawna 5 – 8 stycznia 2012, B12

 

1. Siedem lat prawa naprawczego w Polsce, Miesięcznik Kapitałowy, nr 11/2010, s. 59 – 60

 

Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 86 § 1 k.s.h.). Partnerami w spółce partnerskiej mogą być zatem jedynie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów wymienionych w art. 88 k.s.h. lub określonych w innej ustawie. (art. 89 § 1 k.s.h.). Wśród wolnych zawodów wymienić należy zawód adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Spółka partnerska jest ułomną osobą prawną posiadającą takie atrybuty podmiotowości prawnej jak zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w zakresie prawa materialnego, zdolność procesowa, własny majątek odrębny od majątku wspólników (art. 8 k.s.h.). [1]

Za zobowiązania spółki partnerskiej odpowiada nie tylko sama spółka, ale i partnerzy. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki, ukształtowana w Kodeksie spółek handlowych, stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych cech wyróżniających spółkę partnerską spośród innych osobowych spółek handlowych.[2] W nawiązaniu do modelowych rozwiązań amerykańskich, konstrukcji tzw. „ograniczonej ograniczonej odpowiedzialności” (limited limited liability), ustawodawca wprowadził instytucję ograniczonej odpowiedzialności partnerów za błąd w sztuce popełniony przez innego partnera lub osobę podlegającą jego kierownictwu (art. 95 § 1 k.s.h.). [3] S. Sołtysiński uznał, iż taka konstrukcja odpowiedzialności partnerów zbliża spółkę partnerską do spółki z o.o. i stanowi istotny wyjątek od zasady nieograniczonej i solidarnej odpowiedzialności wspólników w spółkach osobowych.[4] Jednocześnie, z zastrzeżeniem treści art. 95 § 1 k.s.h., do spółki partnerskiej znajduje zastosowanie, z mocy art. 89 k.s.h., ogólna zasada solidarnej i, zarazem, subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika (art. 22 i art. 31 k.s.h.).

Ponieważ spółka partnerska może zostać wyposażona w zarząd (art. 97 k.s.h.), [5] niekiedy za zobowiązania spółki mogą odpowiadać również członkowie zarządu.

Struktura zewnętrznej odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej ma zatem złożony charakter. Będzie ona przedmiotem poniższego omówienia.

 

Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu (odpowiedzialność na zasadach ogólnych).

 

Pomimo iż spółka partnerska utworzona jest przez partnerów w celu wykonywania w spółce wolnego zawodu, spółka niejednokrotnie zaciąga szereg zobowiązań nie związanych z wykonywaniem wolnego zawodu, bądź staje się podmiotem takich zobowiązań z uwagi na określone zdarzenia prawne.

Do zobowiązań nie związanych z wykonywaniem wolnego zawodu należą zobowiązania inwestycyjne (np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę); czynsz najmu lokalu w którym jest prowadzona działalność spółki; czynsz płacony z tytułu dzierżawy urządzeń; opłaty leasingowe; poręczenie cywilne udzielone przez spółkę za inny podmiot; zobowiązania z umowy o pracę lub świadczenia usług z osobami zatrudnionymi w spółce; zobowiązania będące następstwem działań i zaniechań osób, które są zatrudnione przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego jeżeli owe działania i zaniechania nie odnoszą się do świadczenia usług związanych z przedmiotem działalności spółki; zobowiązania spółki powstałe w wyniku działań lub zaniechań pracowników i innych osób zatrudnionych w spółce, które podlegają kierownictwu innych osób niż partnerzy, np. kierownictwu członków zarządu, którzy nie są partnerami, itp. [6] Przykłady takie można by mnożyć. W piśmiennictwie słusznie przyjęto, iż dla wyłączenia odpowiedzialności partnera w oparciu o art. 95 § 1 k.s.h. nie wystarcza jakiekolwiek powiązanie zobowiązania z wykonywaniem wolnego zawodu.[7] A. Witosz podkreślił, iż zakresem przepisu art. 95 § 1 k.s.h. objęte są zobowiązania spółki powstałe „w związku z wykonywaniem”, nie zaś „przy okazji wykonywania” wolnego zawodu.[8]

Co do zasady zobowiązaniami spółki nie związanymi z wykonywaniem przez wspólnika wolnego zawodu będą zobowiązania publicznoprawne (np. podatki, cła).

Można bronić poglądu, że do tej grupy zobowiązań należy zaliczyć zobowiązania spółki za czynności partnera, który utracił kompetencje do wykonywania wolnego zawodu, podejmowane w zakresie przedmiotu działalności spółki.

Za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu partnerzy odpowiadają podobnie jak wspólnicy spółki jawnej : całym swoim majątkiem, solidarnie między sobą i spółką, a zarazem subsydiarnie (art. 22 § 1 k.s.h. i art. 31 § 1 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h.).

Pewne wątpliwości budzi zagadnienie, czy partner jest zobowiązany do spełnienia świadczenia o tej samej treści co spółka partnerska, czy też ponosi jedynie odpowiedzialność odszkodowawczą za dług. W piśmiennictwie wyrażono zapatrywanie, że wspólnik spółki osobowej odpowiada wobec wierzyciela za zobowiązanie o tej samej treści co spółka, jednak gdy nie posiada on stosownych umiejętności, kompetencji, wykonanie zobowiązania o takiej treści do której była zobowiązana spółka pociągałoby za sobą nadmierne trudności lub koszty wspólnik będzie zobowiązany do świadczenia odszkodowania pieniężnego. [9] Stanowisku takiemu nie stoi na przeszkodzie ani zasada solidarności partnerów, gdyż każdy z dłużników solidarnych może być zobowiązany w sposób odmienny (art. 368 k.c.), ani zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika. W piśmiennictwie niemieckim problematyka ta zrodziła dwie grupy poglądów. Według jednej z nich, tzw. Haftungstheorie, odpowiedzialność wspólnika polega na spełnieniu świadczenia pieniężnego, a według dominującego stanowiska, tzw. Erfűllungstheorie, wspólnik odpowiada w zasadzie za zobowiązanie o tej samej treści jak spółka.[10]

Solidarna odpowiedzialność partnerów jako odpowiedzialność za cudzy dług (dług spółki partnerskiej) jest typem tzw. solidarności gwarancyjnej stwarzającej dla wierzyciela dodatkową gwarancję spełnienia świadczenia.[11] Dłużnicy solidarni pozostają odpowiedzialni aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela, a spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 i 2 k.c.). Partner, który opowiada solidarnie za dług spółki może podnieść wobec wierzyciela zarzuty, które przysługują mu osobiście względem wierzyciela, jak również zarzuty, które ze względu na stosunek spółki służą spółce i wszystkim partnerom łącznie (art. 375 § 1 k.c.). [12]

Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki jest zarazem subsydiarna (wtórna), co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 § 1 k.s.h.).[13] Aby egzekucja mogła być uznana za bezskuteczną musi być skierowana do całego majątku spółki. Nieskuteczność egzekucji w oparciu o niektóre ze sposobów egzekucji, a w szczególności bezskuteczność egzekucji z ruchomości (por. art. 62 § 2 k.s.h., art. 870 k.c., które wyrażone w nich skutki uzależniają od wyników egzekucji z ruchomości) nie przesądza jeszcze zatem o ziszczeniu się przesłanki z art. 31 § 1 k.s.h. Wskazać wreszcie należy, iż przez bezskuteczną egzekucję należy rozumieć sytuację zupełnej i trwałej, a nie tylko czasowej niemożności wyegzekwowania wierzytelności, to jest stan w którym nie ma żadnej wątpliwości, iż należność nie może i nie będzie mogła być zaspokojona z jakiejkolwiek części majątku spółki.[14] Przepisy Kodeksu spółek handlowych o subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika zostały uzupełnione nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, który w art. 778 1 k.p.c. stanowi, iż tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko handlowej spółce osobowej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna.

Konstrukcja subsydiarnej odpowiedzialności, wzorowana na rozwiązaniach państw romańskiej kultury prawnej i common law, ma na celu zwiększenie atrakcyjności osobowych spółek handlowych w stosunku do spółki cywilnej, a także stanowi konsekwencję umocnienia podmiotowości prawnej osobowej spółki handlowej. [15]

Zasada subsydiarnej odpowiedzialności nie rozstrzyga o powstaniu istnieniu czy ustaniu odpowiedzialności wspólnika. Rola tej zasady sprowadza się jedynie do wyznaczenia kolejności przymusowego zaspokojenia się wierzyciela, w drodze regulowanego ustawą postępowania egzekucyjnego, z dostępnych dla niego mas majątkowych (zgodnie z dyspozycją art. 22 w zw. z art. 89 k.s.h.). Wierzyciel może zatem wytoczyć powództwo nie tylko przeciwko spółce, ale także i przeciwko wspólnikom, nawet zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 § 2 k.s.h.). Równoczesne wytoczenie powództwa przeciwko spółce jak i przeciwko partnerom ma to znaczenie, że wierzyciel może uzyskać zabezpieczenie roszczenia na majątku partnera (art. 730 i n. k.p.c.).[16] Za pozwaniem obok spółki także odpowiedzialnego partnera przemawia ponadto argument, iż sąd nie powinien nadać klauzuli wykonalności wobec partnera, który nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki na zasadzie art. 95 § 1 k.s.h.[17] Nie bez znaczenia jest też z tego punktu widzenia fakt, iż nawet w sytuacji, gdy sąd nada tytuł egzekucyjny wobec partnera nie ponoszącego odpowiedzialności, to może on wystąpić skutecznie z powództwem przeciwegzekucyjnym przecząc zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności (art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c.).[18] Wierzyciel może jednak pozwać tylko spółkę, gdyż w przypadku niezaspokojenia roszczenia z jej majątku może w postępowaniu klauzulowym uzyskać na tytuł egzekucyjny wystawiony przeciwko spółce partnerskiej klauzulę wykonalności przeciwko partnerom (art. 778 1 k.p.c.). W stosunku zewnętrznym zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika nie stoi na przeszkodzie, aby partner dobrowolnie zaspokoił wierzyciela nawet, jeżeli wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie z majątku spółki. Zasada ta ogranicza bowiem nie dłużnika solidarnego (partnera), ale wierzyciela. Zasada subsydiarności ogranicza wierzyciela tylko w relacji spółka – partner. Zatem gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna wierzyciel może swobodnie decydować o tym, w stosunku do którego z partnerów, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki ma być prowadzona egzekucja. Z uwagi na fakt, iż jednym z elementów budujących konstrukcję prawną zasady subsydiarnej odpowiedzialności jest bezskuteczność egzekucji z m a j ą t k u spółki, subsydiarna odpowiedzialność partnera wiązać się będzie przede wszystkim z zobowiązaniami pieniężnymi.

Należy mieć też na uwadze, iż bezskuteczność egzekucji jako przesłanka przymusowego dochodzenia należności od partnera może być zarazem przesłanką do ogłoszenia upadłości spółki partnerskiej (art. 1 § 1 i § 2 prawa upadłościowego). Zatem jak długo partnerzy będą chcieli niedopuścić do upadłości spółki będą musieli zapewnić spółce taki majątek, aby ta mogła zaspokajać wierzytelności osób trzecich, lub też sami spłacać wierzycieli jako dłużnicy solidarni. Warto zastrzec w umowie spółki szczególne obowiązki dla partnerów w razie grożącej spółce niewypłacalności (np. obowiązek dopłat).

Zasada subsydiarnej odpowiedzialności partnera dotyczy nie tylko zobowiązań prywatnoprawnych, ale także zobowiązań publicznoprawnych, np. należności na rzecz ZUS, należności celnych, podatków. [19]

Ponieważ wpis spółki partnerskiej do rejestru ma charakter konstytutywny (art. 94 k.s.h.) nie będzie miało do niej zastosowania wyłączenie odpowiedzialności subsydiarnej wspólnika określone w art. 31 § 3 k.s.h.

 

Odpowiedzialność parterów za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu.

 

Wykonywanie wolnego zawodu polega na świadczeniu profesjonalnych usług stanowiących przedmiot działalności spółki partnerskiej na rzecz jej klientów i stanowi zasadniczy cel funkcjonowania spółki partnerskiej. [20]

W myśl zasady ograniczonej odpowiedzialności partnera, wyrażonej w art. 95 § 1 k.s.h., partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych parterów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnerów i zachowaniami osób wymienionych w art. 95 § 1 k.s.h. to zobowiązania zarówno ex contractu jak i ex delicto.[21]

Bardziej szczegółowe omówienie treści art. 95 § 1 k.s.h. powinno zostać poprzedzone dwoma ogólnymi uwagami sytuującymi zasadę ograniczonej odpowiedzialności partnera pośród innych zasad regulujących odpowiedzialność dłużników wobec wierzycieli spółki partnerskiej. Po pierwsze, za zobowiązania spółki partnerskiej związane z wykonywaniem wolnego zawodu odpowiadać będzie spółka solidarnie z parterami, którzy w myśl art. 95 § 1 k.s.h. ponoszą odpowiedzialność. Po drugie, odpowiedzialność partnera za błąd w sztuce jest subsydiarna (art. 31 w zw. z art. 89 k.s.h.), co oznacza, iż wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku wspólnika odpowiedzialnego za błąd w sztuce tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. [22] Sąd może nadać klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu na spółkę partnerską tylko przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność zgodnie z treścią art. 95 § 1 k.s.h. Praktycznym wnioskiem z powyższych rozważań

jest konieczność stosownego uregulowania w umowie spółki zasad odpowiedzialności partnerów za błąd w sztuce w stosunku wewnętrznym spółki (pro foro interno).[23]

S. Sołtysiński trafnie zauważa, że przepis art. 95 § 1 k.s.h. stanowi wyjątek od zasady nieograniczonej i solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki osobowej za zobowiązania spółki. Ergo zasada nieodpowiadania partnera za błąd w sztuce innego partnera podlega ścisłej wykładni i nie można jej interpretować rozszerzająco. W razie wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności partnera – jak dalej zauważa ten Autor – należy z reguły przyjąć, że partner odpowiada tak jak wspólnik jawny.[24]

Niekiedy wierzyciel może mieć trudności w ustaleniu osoby partnera czy partnerów odpowiedzialnych, wraz ze spółką, za zobowiązania spółki. W szczególności mogą być problemy z ustaleniem osoby odpowiedzialnej, jeżeli sprawę prowadziło kilku partnerów lub jeśli szkodę wyrządził personel pomocniczy. Zdaniem S. Sołtysińskiego sąd w takiej sytuacji może przyjąć domniemanie faktyczne, iż odpowiedzialność za szkodę ponosi kilku, a nawet wszyscy partnerzy. [25] Ustalenie osób odpowiedzialnych nastąpi przy użyciu dostępnych środków dowodowych.

Wewnętrzne ustalenia partnerów co do podziału obowiązków w spółce czy to w drodze umowy, czy to w drodze uchwały spółki nie mają skutku pro foro externo, mogą jednak służyć jako dowód w sprawie podlegający swobodnej ocenie sędziego.[26]

Za błąd w sztuce – zdaniem S. Sołtysińskiego – odpowiada nie tylko ten partner, który podpisał umowę o sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem profesjonalnych usług wchodzących w zakres przedmiotu działalności spółki, ale także – za własne lub cudze działania i zaniechania – i inni partnerzy. [27] Odpowiedzialność partnerów określona w art. 95 § 1 k.s.h. nie jest uzależniona – w stosunku zewnętrznym – od stopnia przyczynienia się partnera do powstania zobowiązania spółki. Dla powstania odpowiedzialności danego partnera wystarcza powiązanie powstania zobowiązania spółki z wykonywaniem przez niego wolnego zawodu. Wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki będzie ten partner który nie prowadził danej sprawy, ale także i ten, który sprawę prowadził, ale jego zachowaniu nie można uczynić zarzutu uchybienia w sztuce, a tym samym ustalić powiązania pomiędzy wykonywaniem przez niego wolnego zawodu a powstaniem zobowiązania spółki.

Przepis art. 95 § 1 k.s.h. wskazuje na dwa rodzaje sytuacji, które powodują powstanie odpowiedzialności partnera. Po pierwsze partner ponosi odpowiedzialność za czyn własny. Po drugie, partner w oparciu o art. 95 § 1 k.s.h. ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za czyn cudzy. Sytuacja ta konstrukcyjnie zbliżona jest do treści art. 474 k.c., który w ramach odpowiedzialności ex contractu przewiduje odpowiedzialność dłużnika za działanie i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działania i zaniechania dłużnika i art. 430 k.c. (tzw. zasada ryzyka autorytetu), który przewiduje deliktową odpowiedzialność zwierzchnika za szkodę wyrządzoną z winy podwładnego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.[28] Termin „zatrudnienie” użyty w art. 95 § 1 k.s.h. należy rozumieć szeroko. Obejmuje on nie tylko umowę o pracę, lecz również umowę zlecenia i inne umowy o świadczenie usług, umowę o dzieło. [29] Przypomnieć należy, iż chodzi tu o osoby zatrudnione przez spółkę, a nie przez poszczególnego partnera. [30] W omawianym zakresie mieści się sytuacja, w której partner będący radcą prawnym lub adwokatem udziela substytucji innemu radcy lub adwokatowi nie będącemu partnerem w spółce. Na marginesie należy zaznaczyć, że umowa będąca podstawą substytucji (dalszego pełnomocnictwa) powinna być zawarta przez spółkę reprezentowaną przez uprawnionego wspólnika lub zarząd. Osoby podległe kierownictwu partnera to takie osoby, które z uwagi na stosunek wiążący je ze spółką partnerską mają obowiązek stosowania się o poleceń i wskazówek partnera. Należą do nich pracownicy, zleceniobiorcy, stażyści, aplikanci, praktykanci. [31] Działania i zaniechania personelu pomocniczego podlegającego kierownictwu partnera lub kilku partnerów muszą dotyczyć usług związanych z przedmiotem działalności spółki. w przypadku, gdy szkoda wyrządzona kontrahentowi spółki partnerskiej dotyczy czynności nie mieszczących się w zakresie statutowego przedmiotu działalności spółki spółka i partnerzy odpowiadają na zasadach ogólnych, z wyłączeniem art. 95 § 1 k.s.h.[32]

Przepis art. 95 § 1 k.s.h. nie znajduje natomiast zastosowania do sytuacji, w której spółka posługuje się niezależnym ekspertem który nie podlega kierownictwu partnera. Zatem za błąd w sztuce zewnętrznego eksperta, który np. przygotował opinię prawną, spółka i partnerzy będą odpowiadać na zasadach ogólnych bez przywileju ograniczonej odpowiedzialności partnera. [33]

Należy zaznaczyć iż umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że jeden lub większa liczba partnerów godzi się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej (art. 95 § 2 k.s.h.). Regulacja ta stanowi przejaw wolności umów na obszarze prawa spółek handlowych, a także podkreśla znacznie jakie może mieć osobista i pełna odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki na rynku, na którym działa spółka. [34] W niektórych systemach prawnych przyjęcie pełnej odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki – wniesienie do spółki własnej osoby (majątku) stanowi odpowiednik wkładu do spółki.[35] Dopuszczalność rozszerzenia odpowiedzialności niektórych partnerów wywołało w piśmiennictwie zastrzeżenia jako źródło potencjalnych nadużyć w stosunku do „młodszych” partnerów w spółce.[36]

Możliwa jest też taka sytuacja, w której wszyscy partnerzy spółki będą odpowiadać tak jak wspólnicy jawni. [37] Osoby fizyczne wykonując wolny zawód mimo przyjęcia na siebie odpowiedzialności takiej jak wspólnik jawny mogą wybrać dla prowadzonej przez siebie działalności formę spółki partnerskiej miast spółki jawnej, także z uwagi na inne atuty tej pierwszej, m.in. możliwość powierzenia prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji zarządowi.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej nowego partnera przystępującego do spółki, nabywcy udziału w spółce i spadkobiercy partnera wstępującego do spółki w miejsce zmarłego partnera.

 

Zróżnicowanie odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki z uwagi na kryterium przedmiotowe (art. 95 § 1 k.s.h.) wymaga kilku słów komentarza w odniesieniu do problematyki zmian podmiotowych w spółce. Wskazane w tytule podrozdziału trzy sytuacje, wbrew temu, co by się mogło prima facie wydawać w sposób znaczny różnią się od siebie.

Po pierwsze, do spółki może przystąpić nowy partner. Zgodnie z ogólną regułą z art. 32 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h. osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Ta ogólna reguła doznaje jednak modyfikacji przez regułę z art. 95 § 1 k.s.h. Nowy partner nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania spółki z tytułu błędu w sztuce innego partnera, jeżeli zobowiązanie takie powstało przed przystąpieniem nowego partnera do spółki.

Po drugie, jeżeli umowa spółki tak stanowi, w miejsce zmarłego partnera może wstąpić jego spadkobierca, jeżeli spełnia on warunki, o których mowa w art. 87 k.s.h. (art. 101 k.s.h.). J. Szwaja wskazał, że spadkobierca partnera, który przystąpił do spółki jako partner, odpowiada za zobowiązania określone w art. 95 § 1 k.s.h. na zasadach przewidzianych w tym przepisie i ewentualnie w art. 95 § 2 k.s.h. jeżeli zmarły partner zgodził się na ponoszenie rozszerzonej odpowiedzialności. Za pozostałe długi odpowiada on jak wspólnik jawny.[38]

Po trzecie, umowa spółki partnerskiej może stanowić, iż ogół praw i obowiązków partnera może zostać przeniesiony na osobę trzecią, która spełnia warunki określone w art. 87 k.s.h. (art. 10 § 1 k.s.h.). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 10 § 3 k.s.h., za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie „występujący wspólnik” oraz „wspólnik przystępujący do spółki”. Ustawodawca posłużył się tutaj konstrukcją tzw. kumulatywnego przystąpienia do długu (por. art. 526 k.c.). Pojawia się w tym miejscu istotna wątpliwość, czy nowy partner, nabywca „udziału spółkowego”,[39] odpowiadać będzie tak jak zbywca „udziału spółkowego”, jeżeli zbywca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Jak się wydaje nabywca „udziału spółkowego” nie będzie mógł w takim przypadku powołać się na ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w art. 95 § 1 k.s.h. Partner przystępujący odpowiada bowiem za zobowiązania spółki w takim samym zakresie jak partner występujący ze spółki.

 

Inna odpowiedzialność partnerów związana ze stosunkiem spółki.

 

Niekiedy partner może ponosić bezpośrednią, niesubsydiarną odpowiedzialność wobec wierzyciela spółki wynikającą z przepisów szczególnych.

Partner odpowiadać będzie w stosunku do wierzycieli jeżeli zaniecha złożenia, w przepisanym prawem terminie, wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (art. 21 Prawa upadłościowego). Jest to odpowiedzialność partnera za czyn własny o charakterze odszkodowawczym.[40] Odpowiedzialność ta, z istoty rzeczy, nie dotyczy partnera pozbawionego prawa reprezentacji zgodnie z art. 96 § 1 i 2 k.s.h.

 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki partnerskiej za zobowiązania spółki.

 

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Z mocy art. 97 § 2 k.s.h. do zarządu spółki partnerskiej stosuje się, odpowiednio, niektóre przepisy o zarządzie w spółce z o.o. W skład zarządu w spółce partnerskiej mogą wchodzić wyłącznie partnerzy, partnerzy i jednocześnie osoby trzecie, bądź wyłącznie osoby trzecie. W tym ostatnim przypadku art. 201 § 3 k.s.h. w zw. z art. 97 § 2 k.s.h. wyłączy ewentualne zastosowanie art. 38 § 1 k.s.h. [41]

Członek zarządu spółki partnerskiej może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki z mocy art. 299 k.s.h. w zw. z art. 97 § 2 k.s.h. [42] Odpowiedzialność ta dotyczy lege non distinguente odpowiedzialności za zobowiązania związane z wykonywaniem przez partnerów wolnego zawodu, jak i za inne zobowiązania. Członek zarządu poniesie odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, jeżeli egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna. W tym przypadku bezskuteczność egzekucji nie jest czynnikiem wpływającym na kolejność zaspokojenia wierzyciela spółki partnerskiej, ale przesłanką powstania odpowiedzialności członka zarządu. Bez znaczenia jest w tym przypadku to, czy wierzyciel będzie mógł uzyskać zaspokojenie z majątku partnerów (por. art. 6 prawa upadłościowego). Nie jest dopuszczalne nadanie tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce partnerskiej klauzuli wykonalności przeciwko członkowi zarządu. [43] Członek zarządu będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże jedną z okoliczności wskazanych w art. 299 § 2 k.s.h. Jeżeli członek zarządu będzie zarazem partnerem wierzyciel spółki partnerskiej będzie miał do wyboru dwie, konkurencyjne podstawy prawne do dochodzenia wierzytelności w stosunku do tej samej osoby. Natomiast odpowiedzialność członków zarządu spółki partnerskiej nie będących partnerami i partnerów za zobowiązania nie posiadającej majątku spółki ma charakter odpowiedzialności in solidum (tzw. solidarność niewłaściwa). Brak jest bowiem w takiej sytuacji podstaw do solidarności (art. 369 k.c.), ale zaspokojenie wierzyciela przez jeden ze wskazanych podmiotów zaspokoi jego interes, a zarazem doprowadzi do wygaśnięcia wierzytelności. [44]

Odpowiedzialność członków zarządu określona w art. 299 § 1 i § 2 k.s.h. nie narusza przepisów ustanawiających dalej posuniętą odpowiedzialność członków zarządu (art. 299 § 3 k.s.h. w zw. z art. 97 § 2 k.s.h.).

Członek zarządu spółki partnerskiej może ponosić odpowiedzialność w stosunku do wierzycieli spółki z tytułu czynu niedozwolonego (art. 415 k.c.). W przypadku deliktu wyrządzonego przez członka zarządu spółki partnerskiej odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 416 k.c., który stanowi, iż osoba prawna obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.[45] Stanowisko takie zyskało aprobatę w piśmiennictwie. [46] Spółka partnerska będzie zatem ponosić solidarną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim z winy jej organu (art. 441 k.c.). Przesłanki odpowiedzialności spółki partnerskiej na zasadzie art. 416 k.c. są następujące : szkoda musi być wyrządzona przez zarząd przewidziany w umowie spółki partnerskiej i prawidłowo powołany, wyrządzająca szkodę czynność organu musi mieścić się w granicach jego kompetencji, pomiędzy czynnością organu a szkodą musi – zgodnie z art. 361 k.c. – istnieć normalny związek przyczynowy, wreszcie wyrządzająca szkodę czynność organu musi nosić znamiona winy. [47] Niekiedy wina organu może zostać ustalona w oparciu o konstrukcję winy bezimiennej – wówczas, przy braku możliwości indywidualizacji winy określonego piastuna organu, wierzyciel może poprzestać na wykazaniu bezprawności czynu szkodzącego. [48] Ponieważ takie zobowiązanie jest zobowiązaniem spółki, odpowiedzialność za nie poniesie również partner na zasadach ogólnych.

Członek zarządu spółki partnerskiej może również ponieść odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, w oparciu o przepisy prawa upadłościowego (art. 17 1 prawa upadłościowego).

 

Odpowiedzialność innych osób za zobowiązania spółki partnerskiej.

 

Z wykonywaniem wolnych zawodów częstokroć wiąże się znaczne ryzyko. W dyskusji nad projektem regulacji spółki partnerskiej zaproponowano wprowadzenie, wzorowanej na prawie amerykańskim, instytucji ubezpieczenia osób prowadzących działalność w formie spółki partnerskiej. Zgodnie z tą koncepcją, zapis o przyjętej przez partnerów wysokości ubezpieczenia stanowiłby essentiale negoti umowy partnerskiej.[49] Kodeks spółek handlowych takiego rozwiązania nie przyjął. Obowiązkowe ubezpieczenie osób wykonujących niektóre wolne zawody wynika jednak z przepisów szczególnych. [50]

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający, albo osoba na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia (art. 822 k.c.). Osoba uprawniona do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Na zakład ubezpieczeń, w którym wspólnik ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej, nie rozciąga się zasada subsydiarnej odpowiedzialności, gdyż ta pełni rolę ochronną jedynie w stosunku wspólników spółki.

Za zobowiązania spółki partnerskiej wobec wierzycieli spółki odpowiadać mogą również osoby zatrudnione w spółce na podstawie stosunku cywilnoprawnego. [51]Jeżeli osoba taka wyrządziła kontrahentowi spółki szkodę jej odpowiedzialność będzie miała, w zasadzie, charakter odpowiedzialności deliktowej (art. 415 k.c.). Niezależnie od odpowiedzialności takiej osoby, za zobowiązanie takie odpowiadać będzie solidarnie spółka i partner nadzorujący (art. 95 § 1 k.s.h.). Odpowiedzialność pomiędzy osobą zatrudnioną a spółką i partnerem nadzorującym będzie miała charakter in solidum. Dla odpowiedzialności takich osób nie ma znaczenia fakt, iż mają one kwalifikacje do wykonywania wolnego zawodu – odpowiedzialność tych osób nie będzie taka jak odpowiedzialność partnera. [52]

Za szkodę wyrządzoną kontrahentowi spółki przez osobę zatrudnioną w oparciu o stosunek pracy – zgodnie z regulacją przepisu szczególnego art. 120 k.p. – w stosunku zewnętrznym odpowiadać będzie, w zasadzie, tylko spółka. Teza ta wymaga jednak wskazania na trzy sytuacje, które prowadzą lub mogą prowadzić do odmiennej oceny prawnej.

W przypadku wyrządzenia przez pracownika szkody z winy umyślnej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych pracownik będzie odpowiadał wobec osób trzecich bezpośrednio na podstawie przepisów prawa cywilnego, tak jak każdy inny sprawca szkody nie będący pracownikiem.[53]

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 19.02.1976r., sygn. akt PR 21/76, publ. PiZS z 1977 r., Nr 10 pracownik wyrządza szkodę przy wykonywaniu swych obowiązków pracowniczych wówczas, gdy szkoda ta powstaje w normalnym, wewnątrzorganizacyjnym, funkcjonalnym związku przyczynowym z powierzonymi mu czynnościami, które podjął na podstawie stosunku pracy w ramach wykonywania zadań związanych z przedmiotem działalności tego zakładu. Zatem jeżeli wyrządzenie szkody osobie trzeciej, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, nie ma związku przyczynowego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, wówczas pracownik odpowiada wobec osoby trzeciej na podstawie przepisów prawa cywilnego. [54]

Odnotować też należy, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego nie wyklucza się możliwości dochodzenia odszkodowania przez poszkodowaną osobę trzecią bezpośrednio od pracownika w razie niewypłacalności pracodawcy. Pogląd taki zawarty został w uchwale z dnia 7.06.1975 r., sygn. akt III CZP 19/75, publ. OSNCP z 1976 r., nr 2, poz. 20. Zdaniem Sądu Najwyższego przepis art. 120 § 1 k.p. ma na względzie tylko sytuacje typowe, tj. wypadki, w których pracodawca nie tylko odpowiada majątkowo, ale ma także możliwość naprawienia szkody. Stanowisko takie nasuwa jednak zastrzeżenia w piśmiennictwie prawniczym, gdyż art. 120 k.p. nie ustanawia wyraźnie żadnych wyjątków od zasady, iż osobista odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną wobec poszkodowanej osoby trzeciej jest wyłączona. [55]

 

[1] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, Warszawa 2001, t. I, s. 108 – 114, tenże, Założenia projektu ustawy – Prawo spółek handlowych – dotyczące spółek osobowych, Gdańskie Studia Prawnicze, t. V, 1999 r., s. 391 – 395, Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo spółek handlowych opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, Prawo Spółek, z 1999 r., nr 5, s. 47, M. Asłanowicz, Podmiotowość prawna spółki partnerskiej na tle pozostałych osobowych spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, 1999 r, nr 4, s. 18 i n., A. Szumański, Nowe polskie prawo spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, 2001 r., nr 1, s. 5 – 6

[2] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 471, J.Jacyszyn, Spółka partnerska według przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, s. 185, 186

[3] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 471, tenże, Spóźniona reforma prawa spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego z 1999 r., nr 5, s. 11, A.Szumański, Nowe polskie ..., s. 6 – 7

[4] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 471. O hybrydalności spółki partnerskiej, która łączy w sobie elementy spółki jawnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością m.in. : J. Jacyszyn, Druga odsłona projektu ustawy – Prawo spółek handlowych, Rejent z 1999 r., Nr 7, s. 37

5. Zob. S. Sołtysiński, Spóźniona reforma ..., s. 11, tenże, Założenia projektu ..., s. 388 – 391, M. Asłanowicz, Podmiotowość prawna ..., s. 21, 24, tenże, Charakter i pozycja zarządu w spółce partnerskiej, Przegląd Prawa Handlowego, 1999 r., nr 8, s. 14 i n., A. Szumański, Nowe polskie ..., s. 7, tenże, Hybrydalne typy spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, 2000 r., nr 6, s. 24 – 25, A. Witosz, [w :] J. Strzępka. W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komnetarz z orzecznictwem. Warszawa 2001, s. 150 i n.

[6] Zob. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 474, 475, A. Szumański, Hybrydalne ..., s. 25, A. Witosz, [w :] J. Strzępka. W. Popiołek, A. Witosz, E.Zielińska, Kodeks ..., s. 147

[7] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 474

[8] A. Witosz, [w :] J. Strzępka. W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks ..., s. 147

[9] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 237 – 238, W. Pyzioł, [w :] Prawo spółek. System prawa gospodarczego prywatnego pod red. S. Włodyki, Kraków 1996 r., s . 335

[10] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 238

[11] Zob. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 237,

K. Zawada, [w :] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1997, t. I, s. 668 i n., E. Łętowska, [w :] System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. III, cz. 1, Ossolineum 1981, s. 315 – 321

[12] Zob. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 237

[13] W dyskusji nad projektem regulacji spółki partnerskiej w Kodeksie spółek handlowych M.Asłanowicz wysunął postulat, aby w rejestrze sądowym zamieszczana była informacja o wysokości majątku spółki, oraz o majątku posiadanym przez partnerów, w celu zapewnienia ochrony wierzycielom spółki partnerskiej. Treść umowy spółki partnerskiej, Przegląd Prawa Handlowego, 1998 r, nr 12, s. 26 – 27

[14] Por. J. Dauman, Odpowiedzialność zarządców spółki z o. o. na tle art. 298 k.h., Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego 1936r., Nr 1 – 2, s. 16, J. Namitkiewicz, Prawo o spółkach z o. o. Uwagi i komentarze, Przegląd Notarjalny, 1934 r., nr 5, str. 12, S. Rymar, Cywilna odpowiedzialność zarządu spółki z o. o., Kraków 1938 r.

[15] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 282, tenże, Założenia projektu ..., s. 397 – 398, Uzasadnienie projektu ..., s. 47, A. Szumański, Nowe polskie ..., s. 6

[16] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 285, 477

[17] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 477

[18] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 477 – 478

[19] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 282

[20] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 472. Zob. też J. Szwaja [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 438 – 458

[21] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 471 – 472

[22] Zob. jednak A. Szumański, Nowe polskie ..., s. 6 – 7, który przyjął, iż w spółce istnieją trzy reżimy odpowiedzialności wspólnika. Pierwszy z nich – według tego Autora – odnosi się do odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu z uwzględnieniem zasady odpowiedzialności subsydiarnej. Drugi z reżimów, to odpowiedzialność partnera za błąd w sztuce. W tym jednak przypadku A. Szumański nie zaznaczył, iż odpowiedzialność partnera jest subsydiarna. Jak się jednak wydaje brak jest podstaw do wyłączenia subsydiarnej odpowiedzialności za błąd w sztuce (art. 89 k.s.h.). Zasada subsydiarności reguluje kwestię kolejności uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela spółki, a zasada ograniczonej odpowiedzialności partnera z art. 95 § 1 k.s.h. dotyczy problemu powstania odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki. Obie zasady wiążą się zatem z niezależnymi od siebie elementami konstrukcji odpowiedzialności i ich jednoczesne zastosowanie nie wyklucza się. Wobec kategorycznego brzmienia art. 89 k.s.h. i braku wyłączenia zasady subsydiarności do odpowiedzialności za błąd w sztuce teza przedstawiana w niniejszym artykule ma racjonalne uzasadnienie.

[23] W przypadku wyrządzenia szkody przez partnera osobie trzeciej przez błąd w sztuce wierzyciel zaspokajać się będzie z majątku spółki. Jeżeli majątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie wierzyciela zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki, co w konsekwencji położy kres możliwości wykonywania w spółce wolnego zawodu przez pozostałych wspólników.

[24] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 472

[25] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 472

[26] Zob. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 472 – 473

[27] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 473

[28] Zob. M. Safjan, [w :] Kodeks cywilny ..., t. I, s. 836 i n.

[29] Zob. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 473

[30] A. Witosz, [w :] J. Strzępka. W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks ..., s. 148

[31] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 473

[32] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 474

[33] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 473

[34] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 476, J.Jacyszyn, Spółka partnerska ..., s. 188

[35] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 476

[36] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 475, J.Jacyszyn, Spółka partnerska ..., s. 188 – 189, M. Asłanowicz, Treść umowy ..., s. 23 – 24

[37] T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, [w] : J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001, s. 239. Należy jednak zaznaczyć, iż A. Witosz, [w :] J. Strzępka. W. Popiołek, A. Witosz, E.Zielińska, Kodeks ..., s. 148 uważa, że nie jest dopuszczalne umowne rozszerzenie odpowiedzialności wszystkich partnerów do zasad właściwych spółce jawnej..

[38] J. Szwaja, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 499

[39] Zob. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 121 i n.

[40] W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości stwierdzenie, iż obowiązek odszkodowawczy, o którym mowa w art. 17 1 prawa upadłościowego nie odnosi się tu do samego dłużnika (spółki partnerskiej) – zob. M. Godlewska, [w :] S. Gurgul, Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, Warszawa 2000, s. 113 – 114

[41] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 480 – 481

[42] Bogata literatura na temat odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku bezskuteczności egzekucji zwalnia autora z dokładnej analizy tego problemu na gruncie spółki partnerskiej. Zob. M. Aleksandrowicz, J. Krauss, Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe, Przegląd Podatkowy 1992r., nr 7, tenże, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 12.06.1991r., sygn. III CZP 46/9, Przegląd Sądowy 1992r., nr 7, S. Błachowska, Odpowiedzialność cywilna członków zarządu w spółce z o. o. (2), Jurysta 1994r., nr 6, J. Broll, Funkcje postępowania upadłościowego i ich realizacja w świetle praktyki sądowej, Przegląd Sądowy 1994, nr 7 – 8 J.Dauman, Odpowiedzialność zarządców spółki z o. o. na tle art. 298 k.h., Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego 1936r., nr 1 – 2 i nr 3 – 4, K. Dąbek – Krajewska, Przepis art. 298 k.h. jako podstawa odpowiedzialności zarządu spółki z o.o., Rejent 1999 r., nr 9, G. Dyczkowski, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o. za jej zobowiązania, Przegląd Podatkowy 1994r., nr 10, T. Dziurzyński, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o. za zobowiązania spółki, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne rocznik XXX, Z. Fenichel, Osobista odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o., Głos Adwokatów 1938 r., z. 8 – 9, J. Giezek, D. Wnuk, Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa handlowego. Komentarz i przegląd orzecznictwa, Warszawa 1994r., P. Granecki, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie art. 298 k.h., Przegląd Prawa Handlowego, 2000 r., nr 1, S. Gurgul, Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, Państwo i Prawo 1991r., nr 3, J. Kmieciak, M. Parszewski, Odpowiedzialność spółek, wspólników, zarządców, Szczecin 1991r., R. Kubacki, Zasady odpowiedzialności zarządców spółek kapitałowych za zobowiązania podatkowe, Przegląd Podatkowy 1998r., nr 2, W. Łukowski, Cywilna odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o., Warszawa 1991r., tenże, Zakres ograniczeń doznawanych przez prawo do reprezentowania spółki z o. o. przez członków jej zarządu w świetle art. 298 k.h. Przegląd Prawa Handlowego 1997r., nr 11, S. Rymar, Cywilna odpowiedzialność zarządu spółki z o. o., Kraków 1938r., K. Sitkowska, Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach, Warszawa 1995r., A. Szajkowski, Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółce z o. o., Monitor Prawniczy 1993r., nr 1, I. Weiss, Problematyka odpowiedzialności cywilnoprawnej związanej z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z o. o., Krakowskie Studia Prawnicze 1993 – 1994, M. Wiśniewska, Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, Kraków 1998, T. Żyznowski, Odpowiedzialność cywilna w spółkach handlowych. Wybrane zagadnienia, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1996r., nr 5

[43] Za takim stanowiskiem przemawia treść art. 778 1 k.p.c. Warto też zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z 9.08.1993 r., sygn. akt III CZP 116/93, publ. OSNC 1994 r., nr 2, poz. 35 która wyraziła pogląd, iż w razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 298 § 1 k.h.), nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki na podstawie art. 788 § 1 k.p.c.

[44] Zob. np. K. Zawada, [w :] Kodeks cywilny ..., t. I, s. 677 – 680

[45] Mimo pewnych wątpliwości jakie podnoszono w piśmiennictwie zarząd spółki partnerskiej należy traktować jako organ. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 481 i tam cytowana literatura.

[46] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 115, 481

[47] Z. Banaszczyk, [w :] Kodeks cywilny ..., t. I, s. 767 – 768

[48] Z. Banaszczyk, [w :] Kodeks cywilny ..., t. I, s. 768, J. Dąbrowa, Odpowiedzialność deliktowa osoby prawnej za winę własną i cudzą, Studia Cywilistyczne, 1970 r., t. XVI, s. 3 i n.

[49] M. Asłanowicz, Treść umowy ..., s. 26

[50] Obowiązkowe ubezpieczenia dotyczą w szczególności takich wolnych zawodów jak : radcy prawnego (art. 22 7 ustawy o radcach prawnych), adwokata (art. 8 a Prawa o adwokaturze), notariusza (art. 19 a Prawa o notariacie), doradcy podatkowego (art. 44 ustawy o doradcach podatkowych). Zob. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, [w] : J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz s. 240.

[51] Zob. S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 476

[52] S. Sołtysiński, [w :] S. Sołtysińki, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks ..., s. 474

[53] A. Krajewski, [w :] G. Bieniek, J. Brol, A. Krajewski, W. Masewicz, J. Szczerski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1997 r., s. 457, J. Iwulski, [w :] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996 r., s. 337, J. Skoczyński, [w :] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999, s. 367.

[54] Zob. Z. Salwa. Kodeks pracy. Komentarz, Bydgoszcz 2000, s. 212 – 213, A. Krajewski, [w :] G.Bieniek, J. Brol, A. Krajewski, W. Masewicz, J. Szczerski, Kodeks pracy ..., s. 457, J. Iwulski, [w :] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy ..., s. 337, J. Skoczyński, [w :] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy ..., s. 367. Sąd Najwyższy w wyroku z 05.05.1998 r., sygn. akt I CKU 110/97, publ. Prokuratura i Prawo z 1998 r., Nr 10, s.27 podniósł, iż art. 120 § 1 k.p. stanowi, że w razie wyrządzenia szkody przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. W judykaturze zostało przyjęte [...], że obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej nie obciąża zakładu pracy, gdy wyrządzenie tej szkody nastąpiło jedynie przy sposobności zatrudnienia w zakładzie pracy, tj. nie przy wykonywaniu powierzonych pracownikowi zadań w stosunku pracy.

[55] J. Skoczyński, [w :] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy ..., s. 367, Z. Salwa, Kodeks ..., s. 213. Pogląd Sądu Najwyższego z cytowanego judykatu podziela jednak J. Iwulski, [w :] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy ..., s. 337

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017