O odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania w podatku od nieruchomości.
07 grudnia 2018

Blog

 

Skutki solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości.

 

Zagadnienia związane z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości regulują przepisy rozdziału 13. o.p. Zgodnie z art. 91 o.p. do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.

 

Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oznacza, że organy administracji skarbowej mogą żądać zapłaty całości lub części podatku od wszystkich podatników podatku od nieruchomości łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zapłacenie podatku przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 k.c. w zw. z art. 91 o.p.). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy podatnicy solidarni pozostają zobowiązani do zapłaty podatku (art. 366 § 2 k.c. w zw. z art. 91 o.p.).

 

Zgodnie z art. 376 § 1 k.c. w zw. z art. 91 o.p. jeżeli jeden z podatników zobowiązanych solidarnie do zapłaty podatku podatek zapłacił, treść istniejącego pomiędzy podatnikami solidarnymi stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od pozostałych podatników. Jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynika nic innego, podatnik który świadczenie spełnił może żądać zwrotu w częściach równych.

 

Kwestie związane rozliczaniem uiszczonych podatków reguluje art. 207 k.c. zgodnie z którym współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości udziałów.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017