O istocie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych.
29 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

EZIG można określić jako elastyczną i odformalizowaną instytucję, wyposażoną w podmiotowość prawną, która umożliwia swoim członkom, pochodzącym z przynajmniej dwóch różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, powiązanie niektórych rodzajów ich działalności gospodarczej przy zachowaniu ekonomicznej i prawnej niezależności. Zob. Komunikat Komisji z 10.07.1996 r., o udziale Europejskich Zgrupowań Interesów Gospodarczych w kontraktach publicznych i programach finansowanych ze środków publicznych, publ. Dz. Urz. WE z 1997 r., nr C 285, R. Adamus, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Prawo Spółek nr 11 z 2002r., s. 32, tenże: Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wolne zawody prawnicze, Europejski Przegląd Prawa nr 2 z 2004r., s. 117.

Komunikat Komisji z 10.07.1996 r. o udziale Europejskich Zgrupowań Interesów Gospodarczych w kontraktach publicznych i programach finansowanych ze środków publicznych (Dz. Urz. WE z 1997 r., nr C 285) w pkt. II wymienia pięć charakterystycznych cech EZIG:

   1. wspólnotową naturę instytucji
   2. zdolność prawną zgrupowania i jednoczesną autonomię jego członków
   3. pomocniczą naturę działalności zgrupowania
   4. stabilną a zarazem elastyczną strukturę wewnętrzną
   5. nieograniczoną, wspólną i solidarną odpowiedzialność członków zgrupowania za jego zobowiązania

W płaszczyźnie współpracy w wymiarze europejskim EZIG stało się konkurencyjnym instrumentem, wobec takich form prawnych jak tworzenie spółek filialnych, tworzenie oddziałów, zawieranie umów o współdziałanie gospodarcze, nabywanie akcji (udziałów), wymiany akcji (udziałów), itp. Zob. I.Hykawy [w :] Prawo Wspólnot  Europejskich, s. 285.

 

EZIG jest nową, sui generis konstrukcją prawną i nie daje się klasyfikować jako spółka. EZIG stanowi twór o charakterze hybrydalnym. Z jednej strony zgrupowanie wykazuje podobieństwo do spółki osobowej (partnership, societe en nom collectif, offene Handelsgesellschaft, spółki jawnej) w szczególności z uwagi na zasadę nieograniczonej i solidarnej odpowiedzialności członków za zobowiązania zgrupowania. Z drugiej strony zgrupowanie wykazuje podobieństwo do spółki kapitałowej (limited company, GmbH, spółka z o.o.) przede wszystkim z uwagi na zasadę działania EZIG przez zarządców (Por. Komunikat pkt. I). EZIG jest jednak raczej związkiem osób niż kapitału. Por. K. Bilewska, Ponadnarodowe formy spółek w prawie europejskim, Palestra z 2003, Nr 1 – 2, s. 125 – 126. W konstrukcji zgrupowania przeważają cechy osobowe nad cechami kapitałowymi. Elastyczna regulacja prawna pozwala na intensyfikację lub pomniejszenie cech o charakterze osobowym. Wyrazem osobowego charakteru zgrupowania jest w szczególności:

   1. cel zgrupowania, który powoduje iż zgrupowanie pełni służebną rolę względem działalności jego członków (aby zgrupowanie realizowało swoje cele jego członkowie, w zasadzie, muszą wywodzić się z określonego klucza interesów)
   2. wprowadzenie szczególnych kryteriów dla uzyskania członkostwa w zgrupowaniu, wprowadzenie ograniczeń dotyczących zmian w składzie osobowym zgrupowania, szczególna regulacja dotycząca ustania członkostwa w zgrupowaniu, zasada bezpośredniego powiadamiania członków zgrupowania o utracie członkostwa innej osoby w zgrupowaniu
   3. zakaz ogłaszania przez zgrupowanie publicznej subskrypcji
   4. zasada odpowiedzialności członków za zobowiązania zgrupowania
   5. szczególne zasady podatkowe dotyczące dochodu zgrupowania
   6. zasada przyporządkowania każdemu członkowi zgrupowania tylko jednego głosu
   7. preferowanie zasady jednomyślności przy podejmowaniu uchwał
   8. przyznanie członkom indywidualnego prawo kontroli

 

EZIG podlega wielowarstwowej regulacji prawnej. Wśród źródeł regulacji EZIG wymienić należy przepisy rozporządzenia nr 2137/85, które stanowi trzon regulacji zgrupowania. Do zgrupowania niejednokrotnie odnoszą się także i inne akty prawa europejskiego, nie stanowią one jednak istotnej bazy prawnej dla regulacji EZIG. Najczęściej instytucja EZIG pojawia się w nich jako polecana przez prawodawcę formuła prawna dla obsługi programów wspólnotowych, itp. Regulacja EZIG w płaszczyźnie przepisów prawa europejskiego nie jest jednak wyczerpująca. Drugą grupę źródeł regulacji EZIG stanowią zatem przepisy prawa krajowego poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Wreszcie, wśród źródeł regulacji EZIG wymienić należy inne segmenty w granicach wyznaczonych przepisami prawa europejskiego i prawa krajowego. W pierwszym rzędzie wymienić tu należy tzw. lex contractus, czyli umowę o utworzeniu zgrupowania.

 

Liczne odesłania rozporządzenia do prawa krajowego w zakresie regulacji EZIG (podobnie jak i SE) traktowana jest jako słabość tej regulacji. Warto zatem na marginesie nadmienić, iż w projekcie regulacji Europejskiej Spółki Prywatnej zastrzeżono, iż w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia o ESP wyłączone będzie subsydiarne stosowanie prawa krajowego, nawet wtedy, gdy rozporządzenie o ESP nie będzie zawierało wyraźnej regulacji danego zagadnienia. W takim przypadku będą miały zastosowanie: ogólne zasady rozporządzenia o ESP, ogólne zasady europejskiego prawa spółek wreszcie ogólne zasady wspólne wszystkim krajowym systemom prawnym. Konkretne przepisy prawa krajowego mogłyby znaleźć zastosowanie do ESP, tylko w takich przypadkach, w których rozporządzenie o ESP będzie się do nich odwoływało. K.Oplustil, Europejska spółka prywatna – nowy typ spółki w prawie europejskim, Przegląd Prawa Handlowego z 2000r., Nr 3, s. 9.

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017