Zbycie składników majątkowych w ramach postępowania sanacyjnego wymaga uwzględnienia tej okoliczności w planie restrukturyzacyjnym Zgodnie z art. 323 ust. 1 zd. 1 p.r. składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza, który określa warunki ich zbycia.

 

Aby zachować warunki nabycia nieruchomości podobne jak w postępowaniu egzekucyjnym, należałoby wnosić aby sędzia – komisarz analogicznie jak w przypadku postępowania egzekucyjnego (art. 984 § 1 w zw. z art. 1004 KPC), w sytuacji jeżeli na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność mogło nastąpić przez któregokolwiek z wierzycieli w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania. Niemniej istnieje poważne ryzyko braku zgody sędziego-komisarza na takie przeszacowanie nieruchomości.

 

 

Zarządca sporządza odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego (art. 323 ust. 4 p.r.).

 

Wierzytelności zabezpieczone hipoteką podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania, która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy sanacyjnej (art. 345 ust. 1 p.u.).

 

Przed zaspokojeniem wierzytelności zabezpieczonych zaspokaja się przypadające za czas po otwarciu postępowania sanacyjnego renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, jak też wynagrodzenia za pracę pracowników wykonujących pracę na nieruchomości, statku lub w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy przed sprzedażą, jednakże tylko do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 346 ust. 1 p.u.).

 

Lp.

Rodzaj należności

1.

koszty postępowania sanacyjnego:

 

  1. koszty likwidacji nieruchomości (opłaty notarialne, koszty ogłoszeń, koszty wycen, itp.)
  2. inne koszty postępowania sanacyjnego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania sanacyjnego, która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy sanacyjnej

 

 

2.

przypadające za czas po otwarciu postępowania sanacyjnego renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, jak też wynagrodzenia za pracę pracowników wykonujących pracę na nieruchomości, statku lub w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy przed sprzedażą, jednakże tylko do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3.

należności zabezpieczone hipoteką

 

 

 

Sprzedaż dokonana przez zarządcę wywołuje takie skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym, które są uregulowane w art. 313 p.u. (art. 323 ust. 4 p.r.).

 

 

 

 

Blog

13 grudnia 2018
O hybrydalnych postaciach sanacji.