Podmiotami świadczącymi profesjonalne usługi – dla sponsora i sponsorowanego – w zakresie powstania i organizacji stosunku prawnego sponsoringu są wyspecjalizowane agencje sponsoringowe. Przybierają one różne formy prawne. Działają jako spółki cywilne, spółki prawa handlowego, fundacje itp. Niekiedy agencję sponsoringową prowadzi osoba fizyczna. W praktyce wykształciły się różne rodzaje takich agencji – agencje doradztwa sponsoringowego, pośrednictwa sponsoringowego, wykonawstwa sponsoringowego czy agencje typu full – service oferujące kompleksowe usługi związane ze sponsoringiem. Niekiedy sponsoringiem zajmują się agencje marketingowe i reklamowe.

 

Agencje sponsoringowe działają w oparciu o stosunek prawny zlecenia, umowy oświadczenie usług, umowy o dzieło czy umowy agencyjnej. W tym ostatnim przypadku agencja w sposób stały, za wynagrodzeniem pośredniczy przy zawieraniu umów sponsoringu na rzecz dającego zlecenie (typ agencji pośredniczej) bądź zawiera umowy sponsoringu w imieniu dającego zlecenie (typ agencji połączonej z pełnomocnictwem). Agent działa samodzielnie, a jego zależność od dającego zlecenie określona jest w umowie agencyjnej. Jest on obowiązany w zakresie powierzonych mu spraw do podejmowania czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie (art. 760 k.c.). Za swoje usługi agent pobiera prowizję (art. 761 k.c.). Stosunek prawny z podmiotem występującym w charakterze sponsora czy sponsorowanego a agencją, bez względu na jego rodzaj ma charakter więzi prawnej szczególnego zaufania.

 

Z usług agencji korzysta się nie tylko przy poszukaniu strony umowy sponsoringu, ale także przy zawieraniu umowy, w czasie trwania stosunku prawnego a niekiedy także po jego ustaniu. Zakres usług agencji bywa różny. Niektóre agencje zajmują się sprzedażą pewnych projektów sponsorom a także później prowadzeniem takich projektów, inne sprzedają projekty w imieniu sponsorowanego w zamian za prowizję i później oferują sponsorowi swoje usługi w związku z owym projektem, jeszcze inne nie zajmują się sprzedażą projektów, oferując jedynie swoje usługi stronom sponsoringu. W skład usług świadczonych przez agencję może wchodzić zdefiniowanie i określenie oczekiwań klientów w związku (ustalenie strategii sponsorowania – spełnienie czynności wchodzących w zakres tego pojęcia), ocena propozycji przedstawianych przyszłemu sponsorowi czy sponsorowanemu, prowadzenie negocjacji w celu zawarcia umowy, zarządzanie przygotowanym projektem, organizowanie sponsorowanego wydarzenia, produkcja odpowiednich materiałów reklamowych w związku z zaangażowaniem sponsoringowym, organizacja public relations, przejęcie odpowiedzialności za organizowanie kontaktów z środkami masowego przekazu i przygotowywanie konferencji prasowych, podejmowanie czynności związanych z product publicity, prowadzenie analiz mających na celu kontrolę efektów zaangażowania sponsoringowego itp. Usługi agencji sponsoringowych dotyczą nie tylko aspektów ekonomicznych sponsoringu, ale także kwestii prawnych, prawno – podatkowych, ubezpieczeniowych itp. Częstą praktykę stanowi korzystanie z usług agencji sponsoringowych przez podmioty dążące do sponsorowania określonych osób czy wydarzeń (tzw. sponsor – seekers). Niekiedy agencje sponsoringowe same występują z inicjatywą przedstawiając przedsiębiorcom potencjalne możliwości zaangażowania sponsoringowego czy to przez bezpośrednie zwrócenie się do przedsiębiorcy czy przez organizowanie cyklicznych prezentacji. [1] Korzystanie z usług wyspecjalizowanych agencji jest częstą praktyką w szczególności w przypadku sponsoringu w sporcie. [2]

Szczególną grupę pośredników w ramach sponsoringu barterowego i barteru stanowią syndykatorzy. [3]

Za swoje usługi polegające na zawarciu umowy sponsoringu na rzecz dającego zlecenie agencje pobierają prowizję. Jej wysokość zależy od wielu czynników. Wymienić tu należy nakład pracy włożony przez agencję przy świadczeniu usług, stopień trudności przy zawarciu danej umowy, wartość świadczeń sponsora itp. Zwykle prowizja wynosi od 10 do 30% wartości świadczenia sponsorowanego. [4]

 

 

[1] S.Sleight, Sponsorship., s. 236-237,265,146,149

[2] L.Stecki, Sponsoring, s. 524-525

[3] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, s. 66 i n.

[4] S.Sleight, Sponsorship , s. 147,234

 

Blog

09 stycznia 2019
O agencjach sponsoringowych.