Ukazał się właśnie mój drugi raport na temat franczyzy przygotowany na zlecenie IWS. 

 

Można go pobrać pod następującym adresem:

 

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/08/IWS_Adamus-R._Projekt-regulacji-franczyzy-w-Polsce.pdf

 

Fragment wstępu:

 

Opracowanie jest drugim z kolei raportem, przygotowanym dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, poświęconym zagadnieniu uregulowania franczyzy w prawie polskim. W pierwszej części niniejszego raportu zostaną przedstawione konkretne rozwiązania legislacyjne wynikające z: 1. prawa modelowego, propozycji akademickich, 2. regulacji kodeksów etyki działalności franczyzowej, 3. regulacji poszczególnych ustawodawstw: 3.1. państw Unii Europejskiej, 3.2. innych państw. Powyższe propozycje regulacji i akty prawne będą stanowiły istotny materiał badawczy dla wniosków prawnoporównawczych, a w konsekwencji punkt wyjścia do zaproponowania oryginalnej polskiej regulacji umowy franczyzy. Oczywiście będzie to tylko wstępny projekt regulacji, wymagający przeprowadzenia konsultacji społecznych ze środowiskami franczyzowymi aby wyeliminować jego słabsze rozwiązania i wzbogacić go o, być może pominięte, kwestie. Dalej zostaną przedstawione kwestie związane z argumentami „za i przeciw” uregulowaniu ustawowemu franczyzy w Polsce. Zostanie przedstawiony problem miejsca regulacji franczyzy wobec dylematu, czy ma to być nowelizacja kodeksu cywilnego czy może osobna ustawa poświęcona franczyzie. Poruszony zostanie także temat zakresu merytorycznej treści regulacji dotyczącej franczyzy, jak i możliwości rozbicia procedury wprowadzania franczyzy do polskiego systemu prawnego na poszczególne etapy, w zależności od woli ustawodawcy. Dla ułatwienia orientacji w materii mogącej być przedmiotem prac legislacyjnych w Polsce zostanie przedstawiona tabela podsumowująca przegląd regulacji franczyzy. W ostatniej części raportu zaprezentowana zostanie propozycja ustawy odnoszącej się do franczyzy wraz z jej uzasadnieniem.

 

 

 

 

 

 

Blog

31 sierpnia 2022
Nowy raport o franczyzie wraz z propozycją tekstu ustawy