Nowa upadłość konsumencka w pytaniach i odpowiedziach
01 maja 2020

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

PRZYJAZNE PRZEPISY O ODDŁUŻENIU OSÓB FIZYCZNYCH

 

W marcu tego roku weszły w życie przepisy o upadłości konsumenckiej i o układzie konsumenckim bardzo korzystne dla zadłużonych osób fizycznych. Mogą one okazać się bardzo pomocne w walce z sytuacjami kryzysowymi będącymi skutkami SARS-CoV-2 (choć powstały one bez związku z epidemią ale w ramach planowej polityki Państwa). Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie głównych zagadnień związanych z całkowitym oddłużeniem osób fizycznych.

 

Niewypłacalność to nie grzech

Zacznijmy od tego, że każdemu człowiekowi może przydarzyć się niewypłacalność. Kultura życia na kredyt, zdarzenia losowe takie jak choroba, śmierć współmałżonka, rozwód, utrata pracy mogą prowadzić do problemów finansowych. Statystyki z bogatych państw Europy Zachodniej i USA pokazują, że upadłości konsumenckie są tam bardzo często spotykanym zjawiskiem. Wyjąwszy przypadki celowego zadłużania się niewypłacalność nie powinna być powodem do wstydu czy wykluczenia społecznego. Niewypłacalność to choroba z której można i trzeba się wyleczyć.

 

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest, na wniosek, przez sąd rejonowy właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania niewypłacalnego dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości cały majątek dłużnika (o ile taki w ogóle istnieje) przejmuje syndyk masy upadłości i spienięża go w całości. Uzyskane w ten sposób sumy przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Przeciwko upadłemu nie prowadzi się postępowań egzekucyjnych. Sąd ustala tzw. plan spłaty, w którym określa czas w którym upadły powinien spłacać wierzycieli i wysokość kwot jakie upadły powinien zapłacić wierzycielom. Plan spłaty ustala się na okres do trzech lat. Jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty ustala się na okres od 3 do 7 lat. Warunki spłaty dostosowane są do możliwości zarobkowych upadłego. Po wykonaniu planu spłaty sąd umarza zobowiązania upadłego. Oddłużenie następuje bez względu na to jaką kwotę należności odzyskali wierzyciele czy to w drodze likwidacji majątku upadłego czy to w drodze planu spłaty. W sytuacjach wyjątkowych- jeżeli jest oczywistym, że dłużnik nie ma widoków na dokonywanie jakichkolwiek płatności - możliwe jest umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Przepisy przewidują również warunkowe umorzenie zobowiązań.

 

Kiedy osoba fizyczna jest niewypłacalna?

Osoba fizyczna jest niewypłacalna, kiedy utraciła zdolność do wykonywania choćby jednego wymagalnego zobowiązania pieniężnego. Dłużnik traci zdolność do wykonywania wymagalnego zobowiązania jeżeli nie ma realnej możliwości jego spłaty. Chodzi tu przy tym o zobowiązanie „wymagalne”, to jest takie, którego termin płatności już nadszedł. Nie bierzemy zatem pod uwagę np. tej części kredytu, którą zgodnie z układem ratalnym mamy zapłacić dopiero w przyszłości.

 

Czy były przedsiębiorca ma szansę na upadłość konsumencką?

Obecnie wniosek o upadłość konsumencką można złożyć bezpośrednio po wykreśleniu działalności gospodarczej z CEIDG. Upadłością konsumencką, a tym samym oddłużeniu, mogą zostać objęte zobowiązania wynikające z prowadzonej uprzednio działalności gospodarczej osoby fizycznej.

 

Upadłość konsumencka dla rolnika, menedżera, żyranta

Z upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba prowadząca działalność rolniczą. Sąd może ją ogłosić względem członka zarządu, któremu przypisano odpowiedzialność za długi spółki, którą zarządzał. Upadłość konsumencka może być ogłoszona wobec poręczyciela.

 

Poprzednio składałem wniosek i sąd go nie uwzględnił

Złożeniu wniosku o upadłość konsumencką nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że sąd rozpoznawał sprawę w poprzednio obowiązującym stanie prawnym i wówczas wniosku nie uwzględnił. Obecnie przepisy zostały znacznie zliberalizowane na korzyść dłużników.

 

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jak każde postępowanie generuje pewne koszty. Niemniej jeżeli dłużnik nie jest w stanie ich pokryć, wówczas koszty te pokrywa Skarb Państwa. Wniosek o upadłość konsumencką może zatem złożyć dłużnik bez jakiegokolwiek majątku.

 

Jak wygląda sytuacja małżonka upadłego?

Niestety przepisy nie są łaskawe dla małżonka upadłego. Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność syndykowi.

 

Jak starać się o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką dłużnik – który jest niewypłacalny – składa na specjalnym formularzu (dostępny nieodpłatnie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości). Jego rozpoznanie podlega opłacie w wysokości 30 zł. Formularz składa się do sądu rejonowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika. Formularz nie wygląda groźnie – można go z powodzeniem wypełnić samodzielnie. W treści formularza jest pouczenie o sposobie jego wypełnienia. W przypadku popełnienia błędów sąd wezwie do ich poprawienia. Sąd rozpoznaje sprawę o ogłoszenie upadłości bez wzywania dłużnika do sądu i bez jego przesłuchiwania.

 

Czy ważna jest przyczyna dla której dłużnik stał się niewypłacalny?

Sąd ogłasza upadłość dłużnika bez względu na przyczyny niewypłacalności. Niemniej sąd nie dopuści do późniejszego oddłużenia jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. To samo dotyczy sytuacji gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Ponadto przyczyny dla których dłużnik stał się niewypłacalny rzutują na długość planu spłaty.

 

Czy niewypłacalna osoba fizyczna może zachować swój majątek?

Upadłość generalnie polega na spieniężeniu przez syndyka całego majątku dłużnika. Niemniej w ramach upadłości konsumenckiej upadły może zawrzeć układ, na który musi się zgodzić większość wierzycieli. W ramach układu część zobowiązań dłużnika może zostać umorzona. Pozostała część może zostać rozłożona na raty. W przypadku zawarcia układu upadły zachowuje swój majątek. Ponadto ustawodawca przewidział dla niewypłacalnej osoby fizycznej specjalny tryb „postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli”. Ten tryb również nie wiąże się z utratą majątku. Jest on jednak obligatoryjnie odpłatny.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017