Nowa upadłość konsumencka ante portas.
21 listopada 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Kolejna zmiana przepisów o upadłości konsumenckiej oczekuje na ostateczne doprecyzowanie i uchwalenie. W uzasadnieniu przygotowanego projektu ustawy podniesiono, że „podstawowym instrumentem mającym umożliwić sprawniejsze rozwiązywanie problemu nadmiernego zadłużenia jest wprowadzenie możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzycielami poza sądem, z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu. Zakłada się, że rozwiązanie to pozwoli na znaczące zmniejszenie przyrostu nowych postępowań, w których konieczne jest ogłoszenie upadłości dłużnika (W Anglii i Walii notuje się rocznie około 50 tys. tego typu postępowań, przy ok. 11 tys. upadłości konsumenckich i ok. 26 tys. całkowitych umorzeń zadłużenia (tzw. upadłość bezmajątkowa). Innym przewidzianym w ustawie instrumentem mającym usprawnić procedurę upadłościową jest rezygnacja z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Tak jak w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców, o ogłoszeniu upadłości powinien przede wszystkim decydować stan niewypłacalności, natomiast podstawy oddalenia wniosku dłużnika powinny być precyzyjnie zdefiniowane, ograniczając do minimum rozbieżności w orzecznictwie sądowym w tak istotnym zakresie jak możliwość ogłoszenia upadłości i rozpoczęcia procedury oddłużenia, w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w sprawach, w których wydano merytoryczne rozstrzygnięcie, udział spraw, w których oddalano wniosek, waha się w granicach, w zależności od okręgu sądowego, od ok. 8% do ok. 48%). Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika, niestanowiące przestępstwa lub czynności bezpośrednio nakierowanych na pokrzywdzenie wierzycieli, będą badane na etapie ustalenia planu spłat, w więc wtedy, gdy o zachowaniach dłużnika będą mogli wypowiedzieć się także wierzyciele. Mając na uwadze dużą liczbę postępowań upadłościowych, w których brak jest majątku podlegającego egzekucji, projekt przewiduje możliwość ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika (przed ogłoszeniem upadłości) i wydania orzeczenia kończącego postępowanie bez fazy właściwego postępowania upadłościowego, to jest przez ustalenie planu spłat. Zakłada się, że ta zmiana w najbardziej odczuwalny sposób wpłynie na usprawnienie postępowania i ułatwienie dłużnikom oddłużenia, w szczególności we wszystkich tych przypadkach, gdy wierzyciele nie będą skłonni do zawarcia układu z dłużnikiem w drodze postępowania o zatwierdzenie układu oraz przy upadłościach osób niedysponujących majątkiem podlegającym egzekucji.”

 

Upadłość konsumencka po jej dalszej liberalizacji stanie się jeszcze bardziej dostępna i powszechna. Wejdzie zatem w „erę przemysłową”. Niewątpliwie nowela ma swoje blaski i cienie.

 

Różnorodność modeli upadłości konsumenckiej według przygotowywanej noweli jest bardzo duża.

 

Upadłość konsumencka (z uwagi na osobę uprawnioną do złożenia wniosku) może być:

 • wszczęta na wniosek dłużnika,
 • wszczęta na wniosek wierzyciela i wówczas ma postać hybrydalną.

Upadłość konsumencka może opierać model oddłużenia o:

 • postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań,
 • treść układu przewidującego umorzenie zobowiązań zatwierdzonego przez sąd(restrukturyzacyjnego lub wyjątkowo likwidacyjnego).

Umorzenie zobowiązań w drodze postanowienia sądu może mieć miejsce:

 • już z chwilą ogłoszenia upadłości,
 • w sposób warunkowy po upływie 7 lat,
 • po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i po wydaniu postanowienia o umorzeniu.

 

Upadłość konsumencka, z uwagi na model postępowania z majątkiem dłużnika, może przybrać następującą postać:

 • upadłość konsumencka bez likwidacji majątku z uwagi na jego obiektywny brak,
 • upadłość konsumencka z tradycyjną likwidacją majątku,
 • upadłość konsumencka z przygotowaną likwidacją,
 • upadłość konsumencka z częściową przygotowaną likwidacją i z częściową tradycyjną likwidacją majątku,
 • upadłość konsumencka z zatwierdzeniem układu,
 • upadłość konsumencka z zatwierdzeniem układu częściowego,
 • upadłość konsumencka z modelem układu po jej ogłoszeniu.

Upadłość konsumencka z uwagi na ciężar finansowy dla dłużnika może być:

 • z likwidacją majątku i z planem spłaty,
 • tylko z likwidacją majątku,
 • tylko z planem spłaty,
  z obowiązkiem wykonania układu i planu spłaty,
 • bez likwidacji majątku (z uwagi na obiektywną okoliczność jego braku) i bez planu spłat,
 • z obowiązkiem wykonania układu (z istoty rzeczy bez likwidacji majątku i planu spłaty).

 

Odstąpienie od ustalania planu spłaty z innej przyczyny niż zawarcie układu może mieć miejsce:

 • przy orzekaniu o ogłoszeniu upadłości : ostateczne i warunkowe,
 • w toku postępowania : a) z uwagi na zerową listę wierzytelności b) z uwagi na niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu: ostateczne i warunkowe

 

Różnorodność modeli upadłości konsumenckiej w wyniku przygotowywanej noweli

1.

Upadłość konsumencka (z uwagi na osobę uprawnioną do złożenia wniosku) może być :

 

wszczęta na wniosek dłużnika

 

wszczęta na wniosek wierzyciela i wówczas ma postać hybrydalną

 

2.

Upadłość konsumencka może opierać model oddłużenia o

postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań

 

treść układu przewidującego umorzenie zobowiązań zatwierdzonego przez sąd (restrukturyzacyjnego lub wyjątkowo likwidacyjnego)

 

3.

Umorzenie zobowiązań w drodze postanowienia sądu może mieć miejsce

już z chwilą ogłoszenia upadłości

 

w sposób warunkowy po upływie 7 lat

po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i po wydaniu postanowienia o umorzeniu

 

4.

Upadłość konsumencka, z uwagi na model postępowania z majątkiem dłużnika, może przybrać następującą postać

 

upadłość konsumencka bez likwidacji majątku z uwagi na jego obiektywny brak

 

upadłość konsumencka z tradycyjną likwidacją majątku

 

z zatwierdzeniem układu

 

z zatwierdzeniem układu częściowego

 

z modelem układu po ogłoszeniu upadłości

tradycyjną

z przygotowaną likwidacją

z przygotowaną likwidacją i z likwidacją tradycyjna

5.

Upadłość konsumencka z uwagi na ciężar finansowy dla dłużnika może być:

z likwidacją majątku i z planem spłaty

 

tylko z likwidacją majątku

 

tylko z planem spłaty

z obowiązkiem wykonania układu i planu spłaty

bez likwidacji majątku (z uwagi na obiektywną okoliczność jego braku) i bez planu spłaty

 

z obowiązkiem wykonania układu i planu spłaty

6.

Odstąpienie od ustalania planu spłaty z innej przyczyny niż zawarcie układu może mieć miejsce

przy orzekaniu o ogłoszeniu upadłości

w toku postępowania

ostateczne

warunkowe

z uwagi na zerową listę wierzytelności

z uwagi na niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu

ostateczne

warunkowe

                               

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017