"Trzy zdania poprawek ustawodawcy i całe biblioteki stają się makulaturą." Ten cytat z Victora Kirchmanna niedługo może być aktualny w stosunku do opracowań poświęconych Prawu restrukturyzacynemu.

 

Trwają bowiem prace nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prewencyjnych restrukturyzacji, polityki drugiej szansy i środków mających na celu zwiększenie skuteczności procedur restrukturyzacji, niewypłacalności. W praktyce oznacza to unifikację restrukturyzacji na poziomie wspólnotowym. Prawo restrukturyzacyjne spadnie natomiast do rangi aktu implementującego dyrektywę. W dniu 22 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowej dyrektywy, która ma na celu wprowadzenie skutecznych ram restrukturyzacji prewencyjnej w całej Europie, aby zapewnić uczciwym przedsiębiorcom drugą szansę i usprawnić postępowanie w sprawie niewypłacalności. Zob. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf.


Zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie skutecznych ram restrukturyzacji zapobiegawczej, „prewencyjnej” w państwach członkowskich. Celem stworzenia takich ram jest zachęcanie przedsiębiorców do wczesnej restrukturyzacji, aby zmaksymalizować wartość zaspokojenia wierzycieli. W tym celu powinno się zachęcać dłużników i umożliwiać im wdrażanie wczesnych restrukturyzacji w celu uniknięcia trwałej niewypłacalności i przywrócenia długoterminowej rentowności ich przedsiębiorstw. Restrukturyzacja prewencyjna mogłaby być uruchamiana na wypadek zagrożenia niewypłacalnością. Procedura restrukturyzacyjna miałaby być uruchamiana na wniosek dłużnika lub za zgodą dłużnika przez wierzyciela. Podczas restrukturyzacji dłużnik musi zachować kontrolę nad swoimi aktywami i bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Właściwy sąd lub organ może w pewnych okolicznościach wyznaczyć osobę nadzorującą, w szczególności w przypadku, gdy dłużnikowi zostaje udzielone automatyczne zawieszenie poszczególnych działań egzekucyjnych lub gdy plan restrukturyzacji dłużnika wymaga wyodrębnienia jednej lub większej liczby klas wierzycieli. Konstrukcja restrukturyzacji powinna zawierać instrument zawieszenia egzekucji.
Kluczowe znaczenie ma mieć
plan restrukturyzacji. W ramach planu restrukturyzacji dłużnik ma mieć możliwość zaproponowania restrukturyzacji swoich zobowiązań i / lub kapitału; dostęp dłużnika do nowego finansowania powinien ulec poprawie. Kluczowymi elementami planu restrukturyzacji powinny być: wycena działalności dłużnika, identyfikacja i klasyfikacja zainteresowanych stron (wierzycieli lub akcjonariuszy/udziałowców), oraz warunki proponowanej restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, które mogą obejmować zmianę harmonogramu płatności, umorzenie, lub konwersję wierzytelności na akcje, a także nowe finansowanie i restrukturyzacja kapitału dłużnika. Dla przyjęcia plan restrukturyzacji, w każdej z grup zainteresowanych stron wymagana większość zostanie określona przez państwa członkowskie, pod warunkiem że nie może przekroczyć 75% kwoty wierzytelności i odsetek w każdej klasie. Zatwierdzenie planu przez właściwy organ jest wymagane, jeżeli plan wpływa na interesy stron lub przewiduje przyznanie nowego finansowania w związku z restrukturyzacją. Podejmując decyzję o zatwierdzeniu planu, organ dokonuje oceny zgodności z wymogami dotyczącymi przyjęcia planu i bada czy plan leży w najlepszym interesie wierzycieli. Po zatwierdzeniu przez właściwy organ sądowy lub administracyjny (do wyboru przez państwa członkowskie), plan staje się wiążący dla wszystkich zaangażowanych stron. Projekt zakłada, że podejście prewencyjne jest podkreślone wymogiem, aby państwa członkowskie ustanowiły zasady dotyczące obowiązków menedżerów jeżeli istnieje prawdopodobieństwo niewypłacalności. Zasady te powinny sprawić, że menedżerowie będą koncentrowali się na restrukturyzacji, zachowując w ten sposób wartość przedsiębiorstwa i minimalizując straty, w interesie wierzycieli, pracowników, akcjonariuszy i innych zainteresowanych stron. Projekt kładzie nacisk na politykę drugiej szansy i zapobieganie zjawisku forum shopping.

 

Projekt spotkał się z generalnie pozytywną opinią m.in. Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (CON/2017/22).Początek formularza

Blog

22 listopada 2018
Nowa dyrektywa unijna w sprawie restrukturyzacji.