Model układowy (restrukturyzacyjny) upadłości konsumenckiej. Model układowy (restrukturyzacyjny) upadłości konsumenckiej uregulowany został w treści art. 49122–49123 PrUpad. Otóż w przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania upadłościowego (w tym przypadku: zaspokojenie wierzycieli i oddłużenie), sędzia-komisarz, działając na wniosek upadłego (ustawodawca – z pewnym wyjątkiem – wyklucza inicjatywę wierzycieli w zakresie wniosku o zawarcie układu), zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu (upadłemu przysługuje zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zwołania zgromadzenia wierzycieli). Niemniej zgodnie z art. 49122 ust. 5 PrUpad w przypadku postępowania upadłościowego wszczętego na wniosek wierzyciela (art. 8 i 9 PrUpad) wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem zawarcia układu może złożyć także każdy z wierzycieli. W takim przypadku sędzia-komisarz ma kompetencję do wstrzymania likwidacji masy upadłości, a w szczególności „lokalu mieszkalnego” lub „domu jednorodzinnego”, w którym zamieszkuje upadły. Układ w upadłości konsumenckiej zastępuje likwidację masy upadłości (stosownie do art. 49122 ust. 3 PrUpad wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania) i plan spłaty. Mocą układu restrukturyzuje się bowiem zobowiązania upadłego (zgodnie z art. 49122 ust. 4 PrUpad układ może być przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego; przy czym zasada ta jest wyłączona z mocy regulacji art. 49122 ust. 5 PrUpad w sytuacji, gdy wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli składa wierzyciel). Innymi słowy, na mocy układu zobowiązania upadłego zyskują nowy wymiar, określony treścią tego układu. Należy przyjąć, że jeżeli w ramach upadłości konsumenckiej – mimo zwołania zgromadzenia wierzycieli celem zawarcia układu – nie dojdzie jednak do zawarcia i zatwierdzenia układu, wówczas należy przeprowadzić likwidację majątku upadłego. Przepis art. 49122 PrUpad w istotny sposób uelastycznia upadłość konsumencką. Zgodnie z treścią art. 49123 PrUpad do zawarcia układu w upadłości konsumenckiej, do skutków zawartego układu, zmiany oraz uchylenia układu stosuje się odpowiednio przepisy o układzie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorców (z wyjątkiem art. 192 ust. 1 i 2 PrUpad).

Blog

09 marca 2019
Model układowy upadłości konsumenckiej.a