Major League Soccer.
10 listopada 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

SEATTLE SANDERS ZWYCIĘZCĄ MAJOR LEAGUE SOCCER 2019

 

10 listopada Seattle Sanders ograło Toronto FC 3:1 i po raz drugi w historii zgarnęło najwyższe trofeum Ameryki Północnej w piłce nożnej. Popisy strzeleckie rozpoczęły się w 57 minucie. Strzelcami bramek dla drużyny z Seattle byli Leerdam (57’), Rodriguez (76’), Ruidiaz (90’). W doliczonym czasie gry gola pocieszenia dla drużyny z Kanady zdobył Altidore.

Amerykańska liga zawodowej piłki nożnej wyłoniła zatem zwycięzcę przed 69 000 publicznością zgromadzoną na Mercedes – Benz Stadium w Seattle.

Ciągle panuje stereotyp, że sami Amerykanie nad piłkę nożną, którą tam określa się jako „soccer”, przedkładają koszykówkę, baseball i futbol amerykański. Najpopularniejszy sport globu nie miał tam do tej pory łatwego życia z uwagi na etykietę „nie-amerykańskiego”. Amerykanie uważali piłkę nożną za nudną z uwagi na małą liczbę trafień w czasie gry. Niemniej współczesny świat podlega szybkim zmianom. Czy można założyć, że liga amerykańska zostanie w nieodległej przyszłości najpopularniejszą piłkarską ligą świata bijąc na głowę ligę angielską, hiszpańską czy niemiecką?

Major League Soccer (MLS), jest jedną z najmłodszych lig piłkarskich w skali globu. Powstała formalnie w 1993 roku ale pierwszy sezon rozegrała w roku 1996. Grają w niej 24 drużyny z USA i Kanady, choć są przymiarki do jej powiększenia. Sezon 2019 trwał od marca do października a następnie odbyła się faza play-off by 10 listopada wyłonić mistrza ligi. Nasycenie olbrzymiego kontynentu tak nielicznymi klubami piłkarskimi nie może imponować. Ziarno zostało jednak zasiane w roku 1994, kiedy FIFA zorganizowała w USA Mistrzostwa Świata. W roku 2018 finał MLS obejrzało na żywo minimalnie więcej widzów niż Super Bowl (finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim), a to już można symbolicznie rozpatrywać w kategorii detronizacji.

Niemniej piłka nożna rozpoczyna swój konsekwentny podbój Ameryki Północnej i jeszcze jest daleko do dotknięcia szklanego sufitu. Ocenia się, że wciągu ostatnich trzech lat wzrost zainteresowania MLS wyniósł 12 %. Wskaźnik wzrostu jest zatem imponujący. Ponieważ współczesny futbol jest bardzo dobrze sprzedającym się show-biznesem należy liczyć się z tym, że mariaż sportu i wielkich pieniędzy będzie mieszanką, która utrzyma skokowy wzrost zainteresowania tą dyscypliną sportu w USA. Amerykańska piłka nożna może stać się nową „fabryką snów”. Menedżerowie z USA potrafią przecież opakować sport w bardzo ładne pudełko i sprzedawać je z zyskiem.

Wzrost popularności piłki nożnej w USA wynika z szeregu przyczyn. Dominującym wspólnym mianownikiem jest globalizacja. Działa prawo naczyń połączonych : nie jest na dłuższą metę możliwe utrzymywanie nierównych poziomów zainteresowania piłką w powiązanym świecie. Piłka nożna stała się po prostu modna i zdobywa serca nowych pokoleń Amerykanów. Młodzież co raz częściej wybiera tą formułę sportowej rywalizacji. Ma zatem miejsce pokoleniowa zmiana preferencji sportowych. W USA wzrasta też liczba imigrantów z Ameryki Łacińskiej, dla których piłka nożna jest rodzajem religii. Stanowią oni naturalną grupę odbiorców wydarzeń piłkarskich. Mecze piłkarskie MLS i innych lig są dostępne w stacjach telewizyjnych, które były przecież kołem zamachowym rozwoju futbolu europejskiego. Wiodące kluby europejskie hiszpańskiej LaLigi, angielskiej Premier League, niemieckiej Bundesligi co raz częściej traktują Amerykę Północną jako obiecujący rynek zbytu własnego produktu sportowego umiejętnie podsycając zainteresowanie piłką nożną. Rynek transferów piłkarskich jest globalny. Za wielką wodę udają się uznane europejskie gwiazdy futbolu w wieku przedemerytalnym, i zarazem silne osobowości: David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger. O planach zakończenia swojej kariery w Los Angeles Galaxy mówił swego czasu Robert Lewandowski. Z kolei amerykańscy piłkarze robią spektakularną karierę w ligach europejskich. Do najbardziej znanych należy obecna gwiazda Chelsea Christian Pulisic, którego zakup za 73 mln. dolarów czyni go najdroższym amerykańskim piłkarzem w historii. Amerykański biznes inwestował w angielską piłkę, .a zatem pojawił się biznesowy precedens sukcesu. Niemałe zainteresowanie piłką nożną – zdominowaną przez mężczyzn - wywołał sukces amerykańskiej drużyny kobiecej na Mistrzostwach Świata we Francji w roku 2019.

Zbudowanie drużyn piłkarskich zdolnych do rywalizacji na poziomie światowym to jednak nie wybudowanie domku na prerii. Potrzebny jest m.in. system szkoleń młodzieży piłkarskiej, zbudowanie doktryny szkoleniowej, zebranie bagażu doświadczeń w grze na najwyższym poziomie. „Starym” ligom ze starego kontynentu amerykański rywal jeszcze długo nie odbierze popularności.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017