Czego może potrzebować sąd rejestrowy dla wykreślenia spółki z o.o. po zakończeniu likwidacji?

 

Oto praktyczna "ściąga":

 

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłania kopii elektronicznej dowodu zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy - obowiązek ten wynika z art. 279 k.s.h.;

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłania kopii elektronicznej sprawozdania likwidatora na dzień zakończenia likwidacji zawierającego oświadczenie likwidatora w przedmiocie dopełnienia wszystkich czynności likwidacyjnych, tj. o zakończeniu interesów bieżących, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i upłynnieniu majątku Spółki;

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłania kopii elektronicznej uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania likwidatora za okres od początku roku obrotowego do zakończenia likwidacji z protokołem i listą obecności uczestników,

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłania kopii elektronicznej oświadczenia likwidatora o ogłoszeniu w siedzibie Spółki sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji (art. 288 § 1 ksh);

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłania kopii elektronicznej uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wskazania osoby, która będzie przechowywać księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki (art. 288 § 3 ksh)

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłanie kopii elektronicznej oświadczenia likwidatora w sprawie ewentualnych toczących się postępowań sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych wobec Spółki bądź ich braku;

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłanie kopii elektronicznej zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu przez Spółkę ze składkami na ubezpieczenie;

 

  • oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłanie kopii elektronicznej zaświadczenia właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o niezaleganiu wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z zobowiązaniami podatkowymi - oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oraz przesłanie kopii elektronicznej zaświadczenia właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi;

 

  • przedłożenie odpisu z krajowego rejestru sądowego działu 3 w formie papierowej oraz elektronicznej zawierającego wzmianką o złożeniu sprawozdania finansowego za okresy do zakończenia likwidacji wraz ze sprawozdaniem kierownika jednostki z działalności, opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania, uchwałami o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sposobie podziału zysku lub pokrycia starty, w sposób określony w art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym tj. poprzez system teleinformatyczny udostępniony w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości / Repozytorium Dokumentów Finansowych

 

 

 

 

 

 

 

Blog

24 listopada 2022
Likwidacja spółki z o.o.