Zgodnie z art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania jest działalnością regulowaną wykonywaną przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

 

Archiwizacja dokumentów podlega szczególnej regulacji ustawowej.

 

Przepisy nie odnoszą się wprost do przypadku likwidacji przez przechowawcę działu zajmującego się archiwizacją dokumentów. Należałoby zatem stosować art. 51 p ustawy, zgodnie z którym w przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, odpowiednio, likwidator lub syndyk masy upadłości wskazuje przechowawcę, któremu dokumentacja zostanie przekazana do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na okres, jaki pozostał do wygaśnięcia umów przechowania tej dokumentacji zawartych przez przedsiębiorcę. W braku takiego wskazania przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy, po zapewnieniu przez likwidatora lub syndyka masy upadłości środków finansowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Nowy przechowawca powinien przed przejęciem dokumentacji uzyskać wpis do rejestru.

 

Przechowawca likwidujący swoją działalność może zatem wskazać innego przechowawcę, któremu dokumentacja zostanie przekazana do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na okres, jaki pozostał do wygaśnięcia umów przechowania tej dokumentacji.

Blog

21 grudnia 2018
Likwidacja działalności polegającej na przechowywaniu akt.