Lex sportiva.
23 maja 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

 

W doktrynie prawa sportowego funkcjonuje termin lex sportiva.[1] Przypisuje mu się różne zakresy znaczeniowe. W jednym z szerszych ujęć „lex sportiva obejmuje całe prawo i orzecznictwo pochodzące od funkcjonujących w przestrzeni międzynarodowej (czy też ponadnarodowej) pozarządowych organizacji i instytucji sportowych, jednakże akcent położony jest na szczególne znaczenie odrębnych zasad sportowych (principia sportiva) i kształtujących się oryginalnych koncepcji doktrynalnych.”[2] Regulacja spraw sportowych korzysta ze znacznej autonomii.[3] Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 u. o spor. polski związek sportowy[4] ma wyłączne prawo do ustanawiania[5] i realizacji reguł sportowych[6], organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek[7]. Jest to podstawa normatywna dla tworzenia tzw. prawa ligowego (rodzaj soft law), które nie jest zbiorem norm powszechnie obowiązujących. Na tej podstawie normatywnej bazuje m.in. „Podręcznik Licencyjny Klubów Ekstraklasy Sezon 2017/2018 i następne” wydany przez PZPN.[8]

 

Należy wyrazić opinię, że reguły sportowe, organizacyjne, dyscyplinarne ustanawiane – w określonej formie prawnej – przez polski związek sportowy nie są równoznaczne z ustalonym przez jedną ze stron wzorcem umowy, w szczególności ogólnymi warunkami umów, wzorami umowy, regulaminami w rozumieniu art. 384 § 1 KC. Nie są bowiem one tworzone w oparciu o ogólny kontraktowy wzorzec kompetencji generalnej (art. 3531 KC) ale w oparciu o szczególną podstawę normatywną w ustawie o sporcie. Reguły sportowe, organizacyjne, dyscyplinarne ustanawiane przez polski związek sportowy są – w zakresie swojej właściwości – skuteczne erga omnes. Nad działalnością polskich związków sportowych sprawowany jest nadzór przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (art. 16 ust. 1 u.o spor.).[9] Reguły organizacyjne ustanawiane przez polski związek sportowy podlegają kontroli pod względem zgodności z przepisami prawa (art. 16 ust. 3 pkt 2 ust. 4 u.o spor.).

 

Dalej dodać należy, że w sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową, a w przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową (art. 15 ust. 1 i 2 u. o spor.). [10]

 

Liga zawodowa jest zarządzana przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową. Umowa powinna zawierać w szczególności postanowienia gwarantujące realizację praw polskiego związku sportowego m.in. w zakresie ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych oraz jego udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową (art. 15 ust. 4 i 5 u. o spor.).

 

 

[1] R. C.R. Siekmann, J. Soek Lex Sportiva: What is Sports Law?, Springer Science & Business Media, 2012, s. 12 i n., R. C.R. Siekmann, Introduction to International and European Sports Law: Capita Selecta, Springer Science & Business Media, 2012, s. 12, M. James, Sports Law, Macmillan International Higher Education, 2013, s. 10, I. S. Blackshaw, International Sports Law: An Introductory Guide, Springer, 2017, s. 8 i n., S. Gardiner, Sports Law, Cavendish, 2001, s. 7 i n., S. Greenfield, G. Osborn, Law and Sport in Contemporary Society, Psychology Press, 2000, s. 5 i n., T. Widłak, Wybrane uwagi na temat charakteru i statusu lex sportiva w przestrzeni prawnomiędzynarodowej, RPEiS 2015, nr 4, s. 81 i n.

[2] T. Widłak, Wybrane uwagi…., s. 87

[3] D. Wiktorowski Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOL jako organ jurysdykcji w sprawach sportowych Lex Sportiva nr 3/2015 s. VIII i n., A, Chołub, Sądowa kontrola decyzji dyscyplinarnych władz polskiego związku sportowego, Lex Sportiva nr 4/2015 s. IV i n., M. Kulikowska, Prawo wyścigów konnych w Polsce–analiza aktualnej regulacji prawnej, Lex Sportiva nr 4/2015 s. XXXIII i n.

[4] Związek sportowy tworzy się w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie (art. 7 ust. 1 u. o spor.)

[5] Por. S. Greenfield, G. Osborn, Regulating Football: Commodification, Consumption and the Law, Pluto Press, 2001, passim

[6] Reguły sportowe I zasady fair play w sporcie określa się jako lex ludica. K. Foster, Lex sportiva and lex ludica: the Court of Arbitration for Sport’s Jurisprudence, Entertainment and sports Law Journal 2006, http://go.warwick.ac.uk/eslj/issues/volume3/number2/foster

[7] Za wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.

[8] D. Wiktorowski, Nowe przepisy licencyjne PZPN dla klubów Ekstraklasy, Lex Sportiva nr 1/2015 s. IV i n. Zob. też M. Bołyń, Analiza przepisów dotyczących przyznawania licencji klubom Ekstraligi Żużlowej, Lex Sportiva nr 2/2016 s. IV i n.

[9] Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z przebiegiem współzawodnictwa sportowego (art. 16 ust. 2 u.o spor.). A. Nowakowska, Ł. Osiński, Kontrola i nadzór nad polskim związkiem sportowym, Lex Sportiva nr 2/2017 s. CIX i n., D. Wiktorowski, Ustawowa regulacja i problemy praktyczne występujące przy nadzorze nad polskimi związkami sportowymi, Lex Sportiva nr 2/2016 s. XXXVII i n.

[10] E. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016, passim

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017