W doktrynie prawa sportowego funkcjonuje termin lex sportiva.[1] Przypisuje mu się różne zakresy znaczeniowe. W jednym z szerszych ujęć „lex sportiva obejmuje całe prawo i orzecznictwo pochodzące od funkcjonujących w przestrzeni międzynarodowej (czy też ponadnarodowej) pozarządowych organizacji i instytucji sportowych, jednakże akcent położony jest na szczególne znaczenie odrębnych zasad sportowych (principia sportiva) i kształtujących się oryginalnych koncepcji doktrynalnych.”[2] Regulacja spraw sportowych korzysta ze znacznej autonomii.[3] Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 u. o spor. polski związek sportowy[4] ma wyłączne prawo do ustanawiania[5] i realizacji reguł sportowych[6], organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek[7]. Jest to podstawa normatywna dla tworzenia tzw. prawa ligowego (rodzaj soft law), które nie jest zbiorem norm powszechnie obowiązujących. Na tej podstawie normatywnej bazuje m.in. „Podręcznik Licencyjny Klubów Ekstraklasy Sezon 2017/2018 i następne” wydany przez PZPN.[8]

 

Należy wyrazić opinię, że reguły sportowe, organizacyjne, dyscyplinarne ustanawiane – w określonej formie prawnej – przez polski związek sportowy nie są równoznaczne z ustalonym przez jedną ze stron wzorcem umowy, w szczególności ogólnymi warunkami umów, wzorami umowy, regulaminami w rozumieniu art. 384 § 1 KC. Nie są bowiem one tworzone w oparciu o ogólny kontraktowy wzorzec kompetencji generalnej (art. 3531 KC) ale w oparciu o szczególną podstawę normatywną w ustawie o sporcie. Reguły sportowe, organizacyjne, dyscyplinarne ustanawiane przez polski związek sportowy są – w zakresie swojej właściwości – skuteczne erga omnes. Nad działalnością polskich związków sportowych sprawowany jest nadzór przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (art. 16 ust. 1 u.o spor.).[9] Reguły organizacyjne ustanawiane przez polski związek sportowy podlegają kontroli pod względem zgodności z przepisami prawa (art. 16 ust. 3 pkt 2 ust. 4 u.o spor.).

 

Dalej dodać należy, że w sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową, a w przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową (art. 15 ust. 1 i 2 u. o spor.). [10]

 

Liga zawodowa jest zarządzana przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową. Umowa powinna zawierać w szczególności postanowienia gwarantujące realizację praw polskiego związku sportowego m.in. w zakresie ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych oraz jego udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową (art. 15 ust. 4 i 5 u. o spor.).

 

 

[1] R. C.R. Siekmann, J. Soek Lex Sportiva: What is Sports Law?, Springer Science & Business Media, 2012, s. 12 i n., R. C.R. Siekmann, Introduction to International and European Sports Law: Capita Selecta, Springer Science & Business Media, 2012, s. 12, M. James, Sports Law, Macmillan International Higher Education, 2013, s. 10, I. S. Blackshaw, International Sports Law: An Introductory Guide, Springer, 2017, s. 8 i n., S. Gardiner, Sports Law, Cavendish, 2001, s. 7 i n., S. Greenfield, G. Osborn, Law and Sport in Contemporary Society, Psychology Press, 2000, s. 5 i n., T. Widłak, Wybrane uwagi na temat charakteru i statusu lex sportiva w przestrzeni prawnomiędzynarodowej, RPEiS 2015, nr 4, s. 81 i n.

[2] T. Widłak, Wybrane uwagi…., s. 87

[3] D. Wiktorowski Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOL jako organ jurysdykcji w sprawach sportowych Lex Sportiva nr 3/2015 s. VIII i n., A, Chołub, Sądowa kontrola decyzji dyscyplinarnych władz polskiego związku sportowego, Lex Sportiva nr 4/2015 s. IV i n., M. Kulikowska, Prawo wyścigów konnych w Polsce–analiza aktualnej regulacji prawnej, Lex Sportiva nr 4/2015 s. XXXIII i n.

[4] Związek sportowy tworzy się w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie (art. 7 ust. 1 u. o spor.)

[5] Por. S. Greenfield, G. Osborn, Regulating Football: Commodification, Consumption and the Law, Pluto Press, 2001, passim

[6] Reguły sportowe I zasady fair play w sporcie określa się jako lex ludica. K. Foster, Lex sportiva and lex ludica: the Court of Arbitration for Sport’s Jurisprudence, Entertainment and sports Law Journal 2006, http://go.warwick.ac.uk/eslj/issues/volume3/number2/foster

[7] Za wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.

[8] D. Wiktorowski, Nowe przepisy licencyjne PZPN dla klubów Ekstraklasy, Lex Sportiva nr 1/2015 s. IV i n. Zob. też M. Bołyń, Analiza przepisów dotyczących przyznawania licencji klubom Ekstraligi Żużlowej, Lex Sportiva nr 2/2016 s. IV i n.

[9] Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z przebiegiem współzawodnictwa sportowego (art. 16 ust. 2 u.o spor.). A. Nowakowska, Ł. Osiński, Kontrola i nadzór nad polskim związkiem sportowym, Lex Sportiva nr 2/2017 s. CIX i n., D. Wiktorowski, Ustawowa regulacja i problemy praktyczne występujące przy nadzorze nad polskimi związkami sportowymi, Lex Sportiva nr 2/2016 s. XXXVII i n.

[10] E. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016, passim

Blog

23 maja 2019
Lex sportiva.