Do reprezentowania praw wierzycieli – obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym emitenta obligacji, podobnie jak w postępowaniu restrukturyzacyjnym, sąd obowiązkowo i z urzędu ustanawia kuratora. Kurator obligatariuszy jest kuratorem wierzycieli (curator creditorum) i w postępowaniu reprezentuje podobne interesy wierzycieli. Kuratorem może być również bank, z którym dłużnik zawarł umowę o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta (art. 484 ust. 1 p.u.).

 

Kurator jest uczestnikiem postępowania upadłościowego. W postępowaniu upadłościowym ma on relatywnie więcej obowiązków niż w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ustanowienie kuratora co do zasady nie wyłącza możliwości działania samodzielnego przez wierzycieli – obligatariuszy. Obligatariusze mogą działać w postępowaniu również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obligacji na okaziciela.

Do kuratora obligatariuszy nie stosuje się przepisów o środkach przymusu. Kurator obligatariuszy ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę (wyrządzoną komukolwiek) na takich samych zasadach jak syndyk. Wynagrodzenie kuratora obligatariuszy ustala się w oparciu o art. 187 ust. 4 p.u. Kurator sporządza ze swoich czynności sprawozdania ze swoich czynności (art. 485 p.u.).

Kurator – w trybie art. 487 p.u. – dokonuje zbiorczego zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości.

Syndyk udziela kuratorowi wszelkich informacji potrzebnych dla prawidłowego reprezentowania interesów obligatariuszy (art. 486 zd. 1 p.u.). Należy przyjąć, że kurator może występować o informacje do rady wierzycieli, jeżeli ta została ustanowiona w postępowaniu. Kurator może przeglądać księgi i dokumenty dłużnika (art. 486 zd. 2 p.u.). O ile nie jest to uzasadnione celami należytego pełnienia obowiązków kuratora, kurator nie ma wglądu w tajemnicę przedsiębiorstwa dłużnika. Na zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo głosu tylko w sprawach, które mogą mieć wpływ na prawa obligatariuszy (art. 486 zd. 3 p.u.).

Jeżeli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono hipotekę na majątku emitenta, prawa i obowiązki obligatariuszy zabezpieczonych hipoteką w postępowaniu upadłościowym wykonuje administrator hipoteki (art. 484 ust. 2 p.u.).

 

 

Blog

21 grudnia 2018
Kurator obligatariuszy.