Kryzys rynku deweloperskiego
30 lipca 2022

Blog

 

 

REGULAMIN WYDAWANIA OPINII PRAWNYCH (EKSPETYZ)

I. Charakter Opinii

 1. Opinia prawna (ekspertyza), zwana dalej „Opinią” stanowi pogląd jej autora na daną kwestię prawną.
 2. Wyłącznym autorem całej Opinii jest Rafał Adamus.
 3. Opinia korzysta ze swobody wypowiedzi. Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków Opinii.
 4. Autor odmawia sporządzenia Opinii niezgodnej z jego aktualnymi poglądami.
 5. Opinia zostaje przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego aktualne poglądy naukowe. Nie jest jednak wykluczone prezentowanie innego poglądu doktrynalnego lub orzeczniczego lub praktycznego niż zawarty w Opinii.
 6. Żadnego stwierdzenia zawartego w Opinii nie można uważać za wyrażenie oceny na temat jakichkolwiek oświadczeń i zapewnień lub innych informacji zawartych w dowolnym dokumencie zbadanym w związku z przygotowaniem Opinii, o ile nie jest to wyraźnie potwierdzone w jej treści.
 7. Opinia odnosi się do zdarzeń post factum, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści.
 8. Opinia bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego.

II. Zakres Opinii

 1. Przy wydawaniu Opinii za podstawę stanu faktycznego przyjmuje się tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w Opinii.
 2. Opinia dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspominane w niej zagadnienia.
 3. W przypadku późniejszego ujawnienia dodatkowych okoliczności, w tym zwłaszcza zmieniających przyjęte założenia bądź ustalony stan faktyczny, autor zastrzega, iż wnioski Opinii mogą ulec zmianie.

III. Wykorzystanie Opinii przez Zleceniodawcę

 1. Opinia może zostać przedłożenia właściwym Sądom i innym organom w ramach toczących się postępowań sądowych lub innym dowolnym osobom trzecim.
 2. Opinia może być okazywana przez Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy.
 3. Opinia prawna może zostać podana przez Zleceniodawcę do wiadomości publicznej. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Zleceniodawcy.
 4. Przy ewentualnym wykorzystywaniu Opinii lub jej fragmentów, jak również poglądów prawnych wyrażonych w Opinii należy powołać się na autora i datę wydania Opinii.
 5. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Zleceniodawca bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie.

IV. Wykorzystanie Opinii przez jej autora

 1. Opinia może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat.
 2. Niektóre fragmenty niniejszej Opinii albo nawet cała jej treść – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Zleceniodawcy – zostały, zostaną lub mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze, celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl
 3. Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu które zapadło lub zapadnie w sprawie, której dotyczy Opinia. Rozstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem.
 4. Problem prawny zawarty w Opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej.

V. Odpowiedzialność cywilna autora Opinii

 1. Odpowiedzialność cywilna autora Opinii ograniczona jest do wysokości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto.
 2. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą Opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności.  

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.
 2. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 3. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.
 4. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.
 5. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.
 6. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.
 7. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.
 8. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.
 9. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.
 10. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.
 11. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)
 12. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.
 13. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.
 14. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.
 15. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.
 16. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.
 17. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.
 18. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.
 19. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryzys na rynku usług deweloperskich powoli staje się faktem. Z pewnością za jakiś czas niektórzy z deweloperów staną przed dylematem „zagrożenia niewypłacalnością” i samą „niewypłacalnością”. Przywołane pojęcia są bardzo ścisłymi terminami używanymi w Prawie upadłościowym i Prawie restrukturyzacyjnym i potoczne rozumienie tych zwrotów nie oddaje ich merytorycznego sensu. Ich rozumienie nigdy nie powinno być intuicyjne ale bardzo ściśle zakotwiczone w treści przepisów! W przypadku problemów ekonomicznych dewelopera, moim zdaniem, należy brać pod uwagę okoliczności ulokowane na trzech osobnych ale powiązanych ze sobą płaszczyznach :

 

1.

 

Ogólne przesłanki dla wszczęcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych albo postępowania upadłościowego przez dłużnika, gdyż stan „niewypłacalności” w rozumieniu art. 11 pr. upadł. jest przesłanką zarówno do restrukturyzacji jak i upadłości. Gdyby menedżerowie dewelopera podejmowali decyzję o działaniu ratunkowym na bardzo wczesnym etapie problemów ekonomicznych, jeszcze w stanie „zagrożenia niewypłacalnością”, wówczas do wyboru pozostaje jedna ze ścieżek restrukturyzacyjnych. Pierwszy wniosek nasuwa się sam: im szybciej dojdzie do działania, tym lepiej, Wybór jednego z 4 postępowań restrukturyzacyjnych (o zatwierdzenie układu, przyspieszonego układowego, układowego, sanacyjnego) to odrębny temat. Istnieją tu jednak pewne ograniczenia prawne: przepis art. 351 pr.restr. stanowi, że wobec dewelopera nie prowadzi się postępowania o zatwierdzenie układu, z wyjątkiem układu częściowego, jeżeli nie są nim objęte wierzytelności nabywców oraz wierzytelności zabezpieczone na nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie („układ częściowy” nie jest osobnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego ale szczególnym typem porozumienia pomiędzy dłużnikiem a przynajmniej większością wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym). Umiejętne dopasowanie właściwego typu postępowania restrukturyzacyjnego do konkretnych potrzeb dewelopera to początek, ale nie koniec sukcesu. Dużo zależy od takich czynników jak: stan zaawansowania przedsięwzięć deweloperskich, potrzeba (lub jej brak) odstąpienia od umów wzajemnych/zwolnienia pracowników, stopień zagrożenia egzekucjami, skala sporności roszczeń, potrzeba zbycia składników majątku jeszcze w postępowaniu restrukturyzacyjnym ze skutkiem egzekucyjnym, itp. Przy czym złożenie we właściwym terminie wniosku o upadłość jest obowiązkiem prawnym menedżera, którego zaniechanie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki, sankcję w postaci okresowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej/zasiadania w organach spółek, a nawet odpowiedzialność karną. Zainicjowanie procedury restrukturyzacyjnej nie jest „przymusowe”. Niemniej ideą restrukturyzacji jest zapobiegnięcie upadłości.

 

2.

 

Szczególny charakter postępowań odrębnych : restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla deweloperów z uwagi na szczególną pozycję prawną nabywców lokali. Szczególnego rodzaju interesariuszami postępowania w stosunku do dewelopera są nabywcy lokali. Deweloper jest na tyle specyficznym dłużnikiem, że prowadzi się wobec niego postępowania odrębne: restrukturyzacyjne (349 – 361 pr. restr.) i upadłościowe (art. 425a – 425s pr. upadł.). W postępowaniach tych obowiązuje szczególny cel, który nie występuje w postępowaniach „ogólnych”: Zgodnie z art. 352 pr. restr. postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów prowadzi się tak, aby doprowadzić do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali, o ile racjonalne względy na to pozwolą. Odrębne postępowanie upadłościowe pozwala np. na;

- dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego

- likwidację nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie

- kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcy

- kontynuację przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie.    

 

3.

 

Odpowiedzialność menedżerów za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość albowiem prawo o niewypłacalności oparte jest o następujący dysonans: wprowadza się kierunkowy prymat restrukturyzacji przed upadłością ale nie znajduje to dostatecznego odbicia w przepisach regulujących wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017