Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Warunkiem ekonomicznym wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego jest istnienie środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 p.u. sąd obligatoryjnie oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

 

Koszty postępowania upadłościowego

 

Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości (art. 230 ust. 1 p.u.).

 

Zaliczka na koszty postępowania

 

W przypadku potrzeby, w szczególności w przypadku braku płynnych funduszów masy upadłości, sędzia-komisarz zwoła zgromadzenie wierzycieli w przedmiocie podjęcia uchwały co do wpłacenia przez wierzycieli zaliczki na pokrycie kosztów postępowania albo – co bardziej prawdopodobne w praktyce, zobowiąże wierzycieli mających największe wierzytelności, których łączna wysokość wynosi co najmniej 30% sumy wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do uczestniczenia w zgromadzeniu, do złożenia zaliczki na koszty postępowania. W przypadku gdy lista wierzytelności nie została sporządzona, wysokość wierzytelności przysługujących wierzycielom ustala się na podstawie spisu wierzycieli złożonego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo na podstawie spisu bezspornych wierzytelności przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez syndyka, sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych upadłego (art. 232 p.u.).

 

Zwrot kosztów poniesionych przez wierzyciela – zwrot zaliczki

 

Wierzycielowi zwraca się zaliczkę na koszty postępowania, którą złożył na żądanie sędziego-komisarza albo zgodnie z uchwałą zgromadzenia wierzycieli, jeżeli fundusze masy upadłości wystarczą na jej pokrycie (art. 233 p.u.). Zatem z teoretycznego punktu widzenia dla wierzyciela – udziałowca najbardziej korzystne jest wpłacenie zaliczki na poczet postępowania niż finansowanie kosztów w inny sposób (poprzez stworzenie funduszu likwidacyjnego spółki).

 

Wynagrodzenie syndyka

 

Ramy wynagrodzenia syndyka. De lege lata zasady wyliczenia wynagrodzenia syndyka są skomplikowane ale mają na celu jak najbardziej sprawiedliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia syndyka. Wynagrodzenie syndyka ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od (łącznie) dwukrotności do (łącznie) dwustusześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia. Podstawa wynagrodzenia to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wynosi.

 

Okres obowiązywania

Wysokość

Podstawa prawna

Luty 2017 r.

4.304,91 zł

Komunikat Prezesa GUS z 16 marca 2017 r.

Styczeń 2017 r.

4. 277,14 zł

Komunikat Prezesa GUS z 16 lutego 2017 r.

 

 

W przedmiocie wynagrodzenia syndyka sąd orzeka w składzie 3 sędziów zawodowych (art. 150 ust. 2 p.u.). Wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie syndyka obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług (art. 167a p.u.). Problematyka wynagrodzenia syndyka sprowadza się do trzech głównych zagadnień:

 1. wynagrodzenie wstępne,
 2. zaliczki na poczet wynagrodzenia,
 3. wynagrodzenie ostateczne.

 

Część wynagrodzenia zależna od efektywności zaspokojenia wierzycieli. Po pierwsze, wynagrodzenie syndyka uzależnione jest od sumy wypłaconej wierzycielom w ramach wykonania planów podziału powiększonej o koszty rozwiązania stosunków pracy z pracownikami pozostającymi w zatrudnieniu w dniu ogłoszenia upadłości. Zaspokojenie wierzycieli jest podstawowym celem postępowania upadłościowego a wynagrodzenie syndyka powinno być premią za efektywność.

 

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

jedna podstawa wynagrodzenia

dla sumy do 100 000,00 zł

cztery podstawy wynagrodzenia

- dla sumy od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł

dziesięć podstaw wynagrodzenia

- dla sumy od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł

trzydzieści podstaw wynagrodzenia

- dla sumy od 10 000 000,01 zł do 100 000 000,00 zł

osiemdziesiąt podstaw wynagrodzenia

- dla sumy przekraczającej 100 000 000,00 zł

 

 

Część wynagrodzenia zależna od liczby pracowników. Po drugie, wynagrodzenie syndyka jest zależne od liczby pracowników per capita zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości. Nie ma znaczenia rodzaj pracowniczej podstawy zatrudnienia ani wielkość etatu. Do liczby pracowników nie wlicza się zleceniobiorców i wykonawców umowy o dzieło. Nie ma znaczenia czy na dzień ogłoszenia upadłości stosunki pracy były nie wypowiedziane czy były w okresie wypowiedzenia. Jeżeli upadły nie zatrudniał żadnych pracowników, ta część wynagrodzenia w ogóle nie będzie należna syndykowi.

 

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

połowa podstawy wynagrodzenia

od 1 do 10 pracowników

trzy podstawy wynagrodzenia

od 11 do 50 pracowników

dziesięć podstaw wynagrodzenia

od 51 do 200 pracowników

dwadzieścia podstaw wynagrodzenia

od 201 do 400 pracowników

trzydzieści podstaw wynagrodzenia

powyżej 400 pracowników

 

Część wynagrodzenia zależna od liczby wierzycieli. Po trzecie, część wynagrodzenia należnego syndykowi zależna jest od liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

 

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

połowa podstawy wynagrodzenia

do 10 wierzycieli

dwie podstawy wynagrodzenia

od 11 do 100 wierzycieli

cztery podstawy wynagrodzenia

od 101 do 500 wierzycieli

dwadzieścia podstaw wynagrodzenia

od 501 do 1000 wierzycieli

czterdzieści podstaw wynagrodzenia

powyżej 1000 wierzycieli

 

 

Wynagrodzenie zależne od czasu zaspokojenia wierzycieli. Po czwarte, część wynagrodzenia syndyka zależna od czasu trwania postępowania upadłościowego od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania ostatecznego planu podziału. Przy czym należy tu uwzględnić trzy zasadnicze warianty.

 

 1. Wariant pierwszy

Wysokość wynagrodzenia

dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia określonych w art. 162 ust. 2 pkt 1-3 PrUp nie przekracza ośmiokrotności

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

cztery podstawy wynagrodzenia

postępowanie trwało nie dłużej niż sześć miesięcy

dwie podstawy wynagrodzenia

postępowanie trwało powyżej sześciu miesięcy, ale nie dłużej niż dwanaście miesięcy

wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

postępowanie trwało powyżej dwunastu miesięcy

 

 1. Wariant drugi

 

Wysokość wynagrodzenia

dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia określonych w art. 162 ust. 2 pkt 1-3 PrUp przekracza ośmiokrotność i nie jest większa niż czterdziestokrotność

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

osiem podstaw wynagrodzenia

postępowanie trwało nie dłużej niż dwanaście miesięcy

cztery podstawy wynagrodzenia

postępowanie trwało powyżej dwunastu miesięcy, ale nie dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące

wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

postępowanie trwało powyżej dwudziestu czterech miesięcy

 

 1. Wariant trzeci

 

Wysokość wynagrodzenia

dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia określonych w art. 162 ust. 2 pkt 1-3 PrUp przekracza czterdziestokrotność

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

czterdzieści podstaw wynagrodzenia

postępowanie trwało nie dłużej niż osiemnaście miesięcy

dwadzieścia podstaw wynagrodzenia

P postępowanie trwało powyżej osiemnastu miesięcy, ale nie dłużej niż trzydzieści sześć miesięcy

 

wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

postępowanie trwało powyżej trzydziestu sześciu miesięcy

 

 

Część wynagrodzenia do uznania sądu. Po piąte, część wynagrodzenia ustalana jest przez sąd od zera do siedemdziesięciu podstaw wynagrodzenia w zależności od stopnia trudności prowadzonego postępowania i jego efektywności, w szczególności od skomplikowania sytuacji prawnej i faktycznej masy upadłości, rozproszenia majątku oraz optymalizacji kosztów postępowania.

 

Prawdopodobna wysokość wynagrodzenia Syndyka wynosi:

 

Część wynagrodzenia zależna od efektywności zaspokojenia wierzycieli.

30 podstaw ok. 120 000 zł netto

Część wynagrodzenia zależna od liczby pracowników.

½ podstawy ok. 2000 zł netto

Część wynagrodzenia zależna od liczby wierzycieli

4 podstawy ok. 16 000 zł netto

Wynagrodzenie zależne od czasu zaspokojenia wierzycieli.

4 podstawy ok. 16 000 zł netto

Część wynagrodzenia zależna od uznania sądu

0 – 70 podstawy od 0 zł do 280 000 zł netto

 

Minimalne wynagrodzenie syndyka to ok. 154 000 zł netto a maksymalne to ok. 434 000 zł netto.

 

Inne koszty.

 

Do kosztów podlegających wskazaniu w preliminarzu należą m.in. (podane kwoty mają charakter szacunkowy):

 

 1. koszty związane z inwentaryzacją, oszacowaniem i wyceną składników majątkowych (wynagrodzenie rzeczoznawców),
 2. koszty związane z utrzymaniem składników majątkowych, takie jak np. podatki (np. od nieruchomości rocznie, opłaty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości rocznie
 3. opłaty związane z dozorem technicznym urządzeń, koszty ubezpieczenia, koszty ochrony mienia, media potrzebne do utrzymania urządzeń i innych składników majątkowych, 
 4. koszty obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w prasie, 
 5. koszty obsługi prawnej,
 6. koszty obsługi księgowej,
 7. koszty obsługi biurowej,
 8. koszty obsługi informatycznej,
 9. koszty obsługi bankowej,
 10. koszty usług pocztowych i kurierskich, 
 11. koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw upadłego
 12. koszty archiwizacji (w tym przygotowania do archiwizacji) dokumentacji upadłego,
 13. koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka masy upadłości,
 14. koszty wynagrodzenia członków rady wierzycieli, jeżeli rada wierzycieli została ustanowiona i o ile członkowie zażądają wynagrodzenia,
 15. podatki (podatek dochodowy możliwy do rozliczenia ze stratą podatkową),
 16. rezerwa na pozostałe wydatki,

 

Blog

12 grudnia 2018
Koszty postępowania upadłościowego.