Koszty postępowania upadłościowego.
12 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Warunkiem ekonomicznym wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego jest istnienie środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 p.u. sąd obligatoryjnie oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

 

Koszty postępowania upadłościowego

 

Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów upadłego, korespondencji, ogłoszeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości (art. 230 ust. 1 p.u.).

 

Zaliczka na koszty postępowania

 

W przypadku potrzeby, w szczególności w przypadku braku płynnych funduszów masy upadłości, sędzia-komisarz zwoła zgromadzenie wierzycieli w przedmiocie podjęcia uchwały co do wpłacenia przez wierzycieli zaliczki na pokrycie kosztów postępowania albo – co bardziej prawdopodobne w praktyce, zobowiąże wierzycieli mających największe wierzytelności, których łączna wysokość wynosi co najmniej 30% sumy wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do uczestniczenia w zgromadzeniu, do złożenia zaliczki na koszty postępowania. W przypadku gdy lista wierzytelności nie została sporządzona, wysokość wierzytelności przysługujących wierzycielom ustala się na podstawie spisu wierzycieli złożonego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo na podstawie spisu bezspornych wierzytelności przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez syndyka, sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych upadłego (art. 232 p.u.).

 

Zwrot kosztów poniesionych przez wierzyciela – zwrot zaliczki

 

Wierzycielowi zwraca się zaliczkę na koszty postępowania, którą złożył na żądanie sędziego-komisarza albo zgodnie z uchwałą zgromadzenia wierzycieli, jeżeli fundusze masy upadłości wystarczą na jej pokrycie (art. 233 p.u.). Zatem z teoretycznego punktu widzenia dla wierzyciela – udziałowca najbardziej korzystne jest wpłacenie zaliczki na poczet postępowania niż finansowanie kosztów w inny sposób (poprzez stworzenie funduszu likwidacyjnego spółki).

 

Wynagrodzenie syndyka

 

Ramy wynagrodzenia syndyka. De lege lata zasady wyliczenia wynagrodzenia syndyka są skomplikowane ale mają na celu jak najbardziej sprawiedliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia syndyka. Wynagrodzenie syndyka ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od (łącznie) dwukrotności do (łącznie) dwustusześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia. Podstawa wynagrodzenia to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wynosi.

 

Okres obowiązywania

Wysokość

Podstawa prawna

Luty 2017 r.

4.304,91 zł

Komunikat Prezesa GUS z 16 marca 2017 r.

Styczeń 2017 r.

4. 277,14 zł

Komunikat Prezesa GUS z 16 lutego 2017 r.

 

 

W przedmiocie wynagrodzenia syndyka sąd orzeka w składzie 3 sędziów zawodowych (art. 150 ust. 2 p.u.). Wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie syndyka obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług (art. 167a p.u.). Problematyka wynagrodzenia syndyka sprowadza się do trzech głównych zagadnień:

 1. wynagrodzenie wstępne,
 2. zaliczki na poczet wynagrodzenia,
 3. wynagrodzenie ostateczne.

 

Część wynagrodzenia zależna od efektywności zaspokojenia wierzycieli. Po pierwsze, wynagrodzenie syndyka uzależnione jest od sumy wypłaconej wierzycielom w ramach wykonania planów podziału powiększonej o koszty rozwiązania stosunków pracy z pracownikami pozostającymi w zatrudnieniu w dniu ogłoszenia upadłości. Zaspokojenie wierzycieli jest podstawowym celem postępowania upadłościowego a wynagrodzenie syndyka powinno być premią za efektywność.

 

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

jedna podstawa wynagrodzenia

dla sumy do 100 000,00 zł

cztery podstawy wynagrodzenia

- dla sumy od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł

dziesięć podstaw wynagrodzenia

- dla sumy od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł

trzydzieści podstaw wynagrodzenia

- dla sumy od 10 000 000,01 zł do 100 000 000,00 zł

osiemdziesiąt podstaw wynagrodzenia

- dla sumy przekraczającej 100 000 000,00 zł

 

 

Część wynagrodzenia zależna od liczby pracowników. Po drugie, wynagrodzenie syndyka jest zależne od liczby pracowników per capita zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości. Nie ma znaczenia rodzaj pracowniczej podstawy zatrudnienia ani wielkość etatu. Do liczby pracowników nie wlicza się zleceniobiorców i wykonawców umowy o dzieło. Nie ma znaczenia czy na dzień ogłoszenia upadłości stosunki pracy były nie wypowiedziane czy były w okresie wypowiedzenia. Jeżeli upadły nie zatrudniał żadnych pracowników, ta część wynagrodzenia w ogóle nie będzie należna syndykowi.

 

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

połowa podstawy wynagrodzenia

od 1 do 10 pracowników

trzy podstawy wynagrodzenia

od 11 do 50 pracowników

dziesięć podstaw wynagrodzenia

od 51 do 200 pracowników

dwadzieścia podstaw wynagrodzenia

od 201 do 400 pracowników

trzydzieści podstaw wynagrodzenia

powyżej 400 pracowników

 

Część wynagrodzenia zależna od liczby wierzycieli. Po trzecie, część wynagrodzenia należnego syndykowi zależna jest od liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu:

 

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

połowa podstawy wynagrodzenia

do 10 wierzycieli

dwie podstawy wynagrodzenia

od 11 do 100 wierzycieli

cztery podstawy wynagrodzenia

od 101 do 500 wierzycieli

dwadzieścia podstaw wynagrodzenia

od 501 do 1000 wierzycieli

czterdzieści podstaw wynagrodzenia

powyżej 1000 wierzycieli

 

 

Wynagrodzenie zależne od czasu zaspokojenia wierzycieli. Po czwarte, część wynagrodzenia syndyka zależna od czasu trwania postępowania upadłościowego od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania ostatecznego planu podziału. Przy czym należy tu uwzględnić trzy zasadnicze warianty.

 

 1. Wariant pierwszy

Wysokość wynagrodzenia

dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia określonych w art. 162 ust. 2 pkt 1-3 PrUp nie przekracza ośmiokrotności

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

cztery podstawy wynagrodzenia

postępowanie trwało nie dłużej niż sześć miesięcy

dwie podstawy wynagrodzenia

postępowanie trwało powyżej sześciu miesięcy, ale nie dłużej niż dwanaście miesięcy

wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

postępowanie trwało powyżej dwunastu miesięcy

 

 1. Wariant drugi

 

Wysokość wynagrodzenia

dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia określonych w art. 162 ust. 2 pkt 1-3 PrUp przekracza ośmiokrotność i nie jest większa niż czterdziestokrotność

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

osiem podstaw wynagrodzenia

postępowanie trwało nie dłużej niż dwanaście miesięcy

cztery podstawy wynagrodzenia

postępowanie trwało powyżej dwunastu miesięcy, ale nie dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące

wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

postępowanie trwało powyżej dwudziestu czterech miesięcy

 

 1. Wariant trzeci

 

Wysokość wynagrodzenia

dla postępowań, w których suma podstaw wynagrodzenia określonych w art. 162 ust. 2 pkt 1-3 PrUp przekracza czterdziestokrotność

Podstawa dla ustalenia wysokości wynagrodzenia

czterdzieści podstaw wynagrodzenia

postępowanie trwało nie dłużej niż osiemnaście miesięcy

dwadzieścia podstaw wynagrodzenia

P postępowanie trwało powyżej osiemnastu miesięcy, ale nie dłużej niż trzydzieści sześć miesięcy

 

wynagrodzenia nie podwyższa się o ten składnik

postępowanie trwało powyżej trzydziestu sześciu miesięcy

 

 

Część wynagrodzenia do uznania sądu. Po piąte, część wynagrodzenia ustalana jest przez sąd od zera do siedemdziesięciu podstaw wynagrodzenia w zależności od stopnia trudności prowadzonego postępowania i jego efektywności, w szczególności od skomplikowania sytuacji prawnej i faktycznej masy upadłości, rozproszenia majątku oraz optymalizacji kosztów postępowania.

 

Prawdopodobna wysokość wynagrodzenia Syndyka wynosi:

 

Część wynagrodzenia zależna od efektywności zaspokojenia wierzycieli.

30 podstaw ok. 120 000 zł netto

Część wynagrodzenia zależna od liczby pracowników.

½ podstawy ok. 2000 zł netto

Część wynagrodzenia zależna od liczby wierzycieli

4 podstawy ok. 16 000 zł netto

Wynagrodzenie zależne od czasu zaspokojenia wierzycieli.

4 podstawy ok. 16 000 zł netto

Część wynagrodzenia zależna od uznania sądu

0 – 70 podstawy od 0 zł do 280 000 zł netto

 

Minimalne wynagrodzenie syndyka to ok. 154 000 zł netto a maksymalne to ok. 434 000 zł netto.

 

Inne koszty.

 

Do kosztów podlegających wskazaniu w preliminarzu należą m.in. (podane kwoty mają charakter szacunkowy):

 

 1. koszty związane z inwentaryzacją, oszacowaniem i wyceną składników majątkowych (wynagrodzenie rzeczoznawców),
 2. koszty związane z utrzymaniem składników majątkowych, takie jak np. podatki (np. od nieruchomości rocznie, opłaty związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości rocznie
 3. opłaty związane z dozorem technicznym urządzeń, koszty ubezpieczenia, koszty ochrony mienia, media potrzebne do utrzymania urządzeń i innych składników majątkowych, 
 4. koszty obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w prasie, 
 5. koszty obsługi prawnej,
 6. koszty obsługi księgowej,
 7. koszty obsługi biurowej,
 8. koszty obsługi informatycznej,
 9. koszty obsługi bankowej,
 10. koszty usług pocztowych i kurierskich, 
 11. koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw upadłego
 12. koszty archiwizacji (w tym przygotowania do archiwizacji) dokumentacji upadłego,
 13. koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka masy upadłości,
 14. koszty wynagrodzenia członków rady wierzycieli, jeżeli rada wierzycieli została ustanowiona i o ile członkowie zażądają wynagrodzenia,
 15. podatki (podatek dochodowy możliwy do rozliczenia ze stratą podatkową),
 16. rezerwa na pozostałe wydatki,

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017