Zgodnie z art. 7095 § 3, 7098 § 5, art. 70915 k.c. finansujący[1] posiada roszczenie o „natychmiastową zapłatę wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat.” Regulacja kodeksowa wymaga istotnego doprecyzowania. W związku z ustaniem umowy leasingu mogą istnieć dwa rodzaje rat leasingowych, które można nazwać „ratami brutto” i „ratami netto”.[2]

Po pierwsze, będą to zaległe (przeterminowane, tzn. takie, których wymagalność nastąpiła wcześniej – jeszcze przed ustaniem umowy) raty leasingowe, które są obciążone podatkiem VAT. Można je określić jako „raty brutto.”[3] Finansujący może dochodzić także odsetek od zaległych rat.[4]

Po drugie, będą to raty leasingowe, których wymagalność miała dopiero nastąpić. Wartość tych rat wyraża się w kwotach netto, bez podatku VAT (można je określić jako „raty netto”).

Należy przyjąć, że roszczenia finansującego nie są natychmiast wymagalne ale stają wymagalne dopiero po wezwaniu.[5]Ponieważ wynagrodzenie finansującego płacone jest w ratach, to uzyskanie przez finansującego środków pieniężnych wcześniej, niż zakładano to przy zawieraniu umowy leasingu jest niewątpliwie sytuacją korzystną z punktu widzenia finansującego. Ta korzyść ma charakter uniwersalny. Niezapłacone raty ulegają pomniejszeniu – jak to ujął Sąd Apelacyjny w Warszawie – „o części przyszłych rat, obejmujące odsetki, stanowiące koszt >kredytu rzeczowego< zaciągniętego przez korzystającego u finansującego.”[1] W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że umowa leasingu pełni funkcję kredytu.[2] W konsekwencji „poszczególne raty, które korzystający obowiązany jest uiszczać obejmują – obok spłaty równowartości ceny nabycia rzeczy – jeszcze m.in. odsetki stanowiące koszt kredytu rzeczowego zaciągniętego przez korzystającego u finansującego.”[3] Jak ujmuje to jeden z Autorów chodzi tu o koszt pieniądza w czasie, przy czym ów koszt powinien zostać ustalony na podstawie „aktualnego kosztu pieniądza, a nie kosztu pieniądza, który stanowił podstawę kalkulacji rat wynagrodzenia pieniężnego przy zawieraniu umowy leasingu.[4]

 

[1] Tak: wyrok SA w Warszawie z 7.12.2012r., VI ACa 905/12. Zob. też wyrok SN z 9.09.2010, I CSK 641/09.

[2] Wyrok SN z 9.09.2010r., I CSK 641/09.

[3] Wyrok SN z 9.09.2010r., I CSK 641/09.

[4] A. Nowacki, [w:] Kodeks cywilny Komentarz., s. 1423.

 

 

[1] Przepisy o rozliczeniu rozwiązanej umowy leasingu nie wyłączają możliwości dokonania przelewu wierzytelności o zapłatę rat leasingowych. Cesja może mieć miejsce przed rozwiązaniem umowy leasingu jak i po rozwiązaniu umowy leasingu. Por. wyrok SN z 29.03.2006r., IV CSK 96/05, OSNC 2007, nr 1, poz. 16.

[2] Zob. np. wyrok SA w Warszawie z 7.12.2012r., VI ACa 905/12.

[3] Zaległe faktury VAT z tytułu rat leasingowych powinny również być uwzględniane jako element rozliczenia – por. wyrok SA w Warszawie z 7.12.2012, VI ACa 905/12. Innymi słowy wartość tych rat także podlega uwzględnieniu w ogólnym bilansie roszczeń i korzyści.

[4] Wyrok SA w Warszawie z 6.11.2012r., I ACa 416/12.

[5] W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny., s. 1206.

Blog

02 marca 2019
Korzyść leasingodawcy z tytułu wcześniejszego 
otrzymania rat leasingowych.