Kryteria doboru wierzycieli do układu częściowego podlegają kontroli ex post ze strony sądu restrukturyzacyjnego. Etap na którym przeprowadzana jest owa kontrola zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Po pierwsze, w postępowaniu o zatwierdzenie układu sąd odmawia zatwierdzenia układu częściowego w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem określonych we wniosku o zatwierdzenie układu częściowego kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym (art. 182 ust. 2 p.r.).

Po drugie, co ma znaczenie z punktu widzenia rekomendacji dla Spółki, niezwłocznie po złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego sąd orzeka w przedmiocie zgodności z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym (182 ust. 3 p.r.). Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego podlega rozpoznaniu w terminie instrukcyjnym jednego tygodnia od dnia jego złożenia (art. 232 ust. 2 p.r.).

Na postanowienie stwierdzające niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli zażalenie przysługuje dłużnikowi. W terminie przewidzianym do wniesienia zażalenia dłużnik może zaproponować inne kryteria wyodrębnienia wierzycieli (art. 182 ust. 4 p.r.). Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli sąd umarza postępowanie, chyba że dłużnik we wskazanym powyżej terminie, zaproponował inne kryteria. Kolejna zmiana kryteriów jest niedopuszczalna (art. 182 ust. 4 p.r.).

 

 

Blog

27 grudnia 2018
Kontrola sądowa kryteriów doboru wierzycieli 
do układu częściowego.