Kontrola sądowa kryteriów doboru wierzycieli 
do układu częściowego.
27 grudnia 2018

Blog

 

Kryteria doboru wierzycieli do układu częściowego podlegają kontroli ex post ze strony sądu restrukturyzacyjnego. Etap na którym przeprowadzana jest owa kontrola zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Po pierwsze, w postępowaniu o zatwierdzenie układu sąd odmawia zatwierdzenia układu częściowego w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem określonych we wniosku o zatwierdzenie układu częściowego kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym (art. 182 ust. 2 p.r.).

Po drugie, co ma znaczenie z punktu widzenia rekomendacji dla Spółki, niezwłocznie po złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego sąd orzeka w przedmiocie zgodności z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym (182 ust. 3 p.r.). Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego podlega rozpoznaniu w terminie instrukcyjnym jednego tygodnia od dnia jego złożenia (art. 232 ust. 2 p.r.).

Na postanowienie stwierdzające niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli zażalenie przysługuje dłużnikowi. W terminie przewidzianym do wniesienia zażalenia dłużnik może zaproponować inne kryteria wyodrębnienia wierzycieli (art. 182 ust. 4 p.r.). Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli sąd umarza postępowanie, chyba że dłużnik we wskazanym powyżej terminie, zaproponował inne kryteria. Kolejna zmiana kryteriów jest niedopuszczalna (art. 182 ust. 4 p.r.).