Postępowania restrukturyzacyjne, w których może zostać przyjęty układ częściowy

 

Układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w dwóch rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych (a) w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo (b) w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 182 ust. 1 p.r.). Wspólnym mianownikiem obu tych rodzajów postępowań restrukturyzacyjny jest wymóg (nieobecny w przypadku innych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych) aby suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Układ częściowy, na zasadach określonych w art. 180 i n. p.r., może zostać zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu przez:

  1. dewelopera, jeżeli układem częściowym nie są objęte wierzytelności nabywców oraz wierzytelności zabezpieczone na nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie (art. 351 p.r.);
  2. emitenta obligacji jeżeli układem częściowym nie są objęte wierzytelności z tytułu emisji obligacji (art. 361 ust. 3 p.r.).

Wyjaśnić należy, że przepisy o postępowaniu odrębnym w stosunku do (a) dewelopera, (b) emitenta obligacji nie przewidują możliwości zawarcia układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu.

Blog

12 grudnia 2018
Kiedy układ częściowy?