Jeszcze o zbyciu udziałów w spółce z o.o.
10 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Zgodnie z art. 182. § 1 k.s.h. zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

 

Umowa spółki może stanowić, że zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zezwolenia w formie uchwały wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. Jest to pierwszy – aczkolwiek nie jedyny – dozwolony przez prawo sposób ograniczenia obrotu udziałami w spółce zgodnie z postanowieniami obowiązującej w niej umowy.

 

Zwrot „zbycie” jest bardzo pojemny i oznacza, iż w jego zakres wchodzi m.in.:

· sprzedaż udziałów

· darowizna udziałów

· zamiana udziałów

· przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów (inne czynności powiernicze)

 

Wskazany przypadek „zbycia” udziałów nie dotyczy natomiast np. sytuacji spadkobrania udziałów.

 

Bez zgody spółki w postaci uchwały wspólników udziały nie mogą być zbyte. Uchwała w tej materii podlega zaskarżeniu do sądu na ogólnych zasadach (art. 249 i n. k.s.h.).

 

Niebezpieczeństwo blokowania zbycia udziałów może powstać w szczególności:

 

 1. przy przyjęciu koncepcji, iż uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów można podjąć tylko na Zgromadzenie Wspólników, względnie przy braku jednomyślności wspólników na tzw. kurendę w sprawie głosowania nad zezwoleniem na zbycie udziałów, względnie w przypadku odmowy zwołania przez Zarząd zgromadzenia wspólników na żądanie uprawnionego wspólnika i obstrukcji postępowania sądowego w przedmiocie upoważnienia sądowego wspólnika do zwołania Zgromadzenia Wspólników
 2. przy o wiele wcześniejszym powiadamianiu wspólników o terminie obrad Zgromadzenia Wspólników, tak aby żądanie wspólnika co do zajęcia się sprawą zbycia udziałów nie mogło zostać uwzględnione wobec wcześniejszego ustalenia porządku obrad na dane Zgromadzenie Wspólników
 3. przy zaskarżeniu - w drodze powództwa - uchwały w przedmiocie zezwolenia na zbycie udziałów wraz wnioskiem o zabezpieczenie tego powództwa w postaci wstrzymania wykonania tej uchwały przez sąd

 

Drugim z ograniczeń w obrocie udziałami może być postanowienie umowy spółki, że wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Prawo tak ukształtowane nie jest prawem pierwokupu w rozumieniu art. 596 i n. k.c., gdyż to ostatnie rządzi się innymi zasadami, ale innym prawem pierwszeństwa (praelatio inter socios).

 

Czynność prawna mająca na celu obejście ustawy jest nieważna w rozumieniu art. 58 § 1 k.c. Można jednak założyć zajście następujących sytuacji w których nie wykonuje się prawa pierwszeństwa, a wyniku których ma miejsce przejęcie udziału przez osobę trzecią lub uzyskanie przez osobę trzecią podobnych skutków prawnych:

 

 • prowadzenie egzekucji w stosunku do dotychczasowego wspólnika i sprzedaż jego udziału w drodze egzekucji (art. 185 k.s.h. daje w zasadzie zarządowi spółki prawo zadecydowania o osobie nabywcy udziału)
 • nabycie udziałów przez samą spółkę na zasadach wskazanych w art. 200 k.s.h.
 • umorzenie udziałów na zasadzie art. 199 k.s.h. (wymagające jednak uprzedniej zmiany umowy spółki określającej przesłanki i tryb umorzenia przymusowego) względnie wyłączenie wspólnika ze spółki (na zasadzie art. 266 i n. k.s.h.) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego z wyłączeniem tzw. prawa poboru
 • można obciążyć udział zastawem albo zastawem rejestrowym (na to wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników, operacja taka nie dotyczy jednak tzw. prawa pierwszeństwa) i następnie /a/ doprowadzić do przejęcia udziału przez zastawnika zastawu rejestrowego względnie do egzekucji z zastawu zwykłego i rejestrowego /b/ zmienić umowę spółki (art. 187 § 2 k.s.h.) tak aby z zastawionego udziału zastawnik wykonywał prawo głosu

można obciążyć udział w spółce ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest użytkowanie (art. 252 i n. k.c.) – co może nastąpić bez zgody Zgromadzenia Wspólników – a następnie zmienić umowę spółki (art. 187 § 2 k.s.h.) tak aby obciążonego udziału użytkownik wykonywał prawo głosu.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017