Jeżeli p r z e d ogłoszeniem upadłości SKOK:

 

  1. odnotowano stratę bilansową odpowiednio ujętą w sprawozdaniu finansowym;
  2. podjęto, we właściwym trybie, prawomocną uchwałę właściwego organu stanowiącego kasy w sprawie sposobu pokrycia straty poprzez zobowiązanie członków SKOK do uzupełnienia wkładów członkowskich (przepis art. 42 § 6 pr. spół. stanowi, że powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia),
  3. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na pokrycie strat przez członków SKOK

 

wówczas syndyk masy upadłości ma tytuł prawny do dochodzenia odpowiednich roszczeń w stosunku do członków kasy na podstawie art. 26 ust. 3 u. SKOK, który stanowi, że odpowiedzialność członków kas za straty powstałe w kasie, może zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

 

W takim jak podanym powyżej przypadku wierzytelność SKOK wchodzi w skład masy upadłości i podlega likwidacji na zasadach ogólnych. Syndyk jest w takim przypadku wykonawcą roszczenia upadłej kasy w stosunku do jej członka.

 

Kompetencję syndyka do dochodzenia po ogłoszeniu upadłości roszczeń ze stosunku członkostwa powstałych i skonkretyzowanych p r z e d ogłoszeniem upadłości podkreśla przepis art. 135 pr.spół. w zw. z art. 2 u. SKOK, zgodnie z którym po ogłoszeniu upadłości członkowie spółdzielni, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.

 

Przepis art. 135 pr. spół. w zw. z art. 2 u. SKOK odnosi się wyłącznie do skonkretyzowanego przed ogłoszeniem upadłości zobowiązania członka spółdzielni wobec spółdzielni i nie podlega wykładni rozszerzającej.

 

Przepis art. 26 ust. 3 u. SKOK, który stanowi, że odpowiedzialność członków kas za straty powstałe w kasie, może zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów nie generuje odpowiedzialności członka SKOK w sposób automatyczny.

Blog

23 marca 2019
Jeszcze o odpowiedzialności członków SKOK.