Czy zarządca masy sanacyjnej ma legitymację do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w miejsce jednego z wierzycieli w stosunku do domniemanego sprawcy szkody?

 

 

Zagadnienie powyższe należy do elementarnych, podstawowych zagadnień prawnych. Legitymacja procesowa jest – co do zasady refleksem stosunków prywatnoprawnych.

W najprostszym ujęciu wygląda to tak:

 

Poszkodowany

Sprawca szkody

Powód

Pozwany

 

Postępowanie sanacyjne zmienia schemat proceduralny. Załóżmy, że poszkodowanym jest dłużnik w restrukturyzacji. Wówczas schemat ma obraz następujący, co znajduje podstawę w art. 311 ust. 1 p.r. w brzmieniu: „ postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika.”

 

 

Poszkodowany

 

Legitymacja formalna: zarządca masy sanacyjnej/ Powód

Sprawca szkody:

 

Pozwany

Legitymacja materialna: dłużnik w restrukturyzacji

 

Z mocy wyraźnej normy prawnej, w przypadku bezskuteczności czynności wobec masy sanacyjnej schemat proceduralny jest następujący:

 

Dłużnik działający z pokrzywdzeniem wierzycieli

Osoba dokonująca czynności z dłużnikiem

Wierzyciel/wierzyciele

 

Osoba dokonująca czynności z dłużnikiem Pozwany/uczestnik

Zarządca masy sanacyjnej : Powód/wnioskodawca

 

Przepis art. 306 ust. 1 p.r. expressis verbis stanowi, że powództwo w sprawach o ustalenie bezskuteczności czynności oraz w innych sprawach, w których podstawą roszczenia jest bezskuteczność czynności, może wytoczyć zarządca.

 

W przypadku wyrządzenia szkody p r z e d otwarciem postępowania sanacyjnego, szkoda musi zostać wyrządzona konkretnemu poszkodowanemu. Szkoda jest uszczerbkiem zindywidualizowanym, a nie bezimiennym. Schemat wygląda tak:

 

Poszkodowany/ wierzyciel

Sprawca szkody/

Osoba trzecia

 

Dłużnik (o ile nie jest poszkodowany) i zarządca masy sanacyjnej pozostają poza stosunkiem materialnym i procesowym.

Powód

Pozwany

 

W kolejnym diagramie zostanie przedstawione w sposób skrótowy zagadnienie legitymacji zarządcy w sytuacji gdy osoba trzecia wyrządziła szkodę swoim zachowaniem sprawczym, które miało miejsce przed otwarciem postępowania sanacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządca masy sanacyjnej

Własna legitymacja formalna i materialna?

Nie, bo zarządca działa na rachunek dłużnika.

Legitymacja formalna zarządcy i legitymacja materialna dłużnika?

Tak, ale tylko wtedy gdy dłużnik był poszkodowany przez sprawcę szkody.

Legitymacja formalna zarządcy i legitymacja materialna masy sanacyjnej?

Nie, bo masa sanacyjna nie jest podmiotem prawa.

Legitymacja formalna zarządcy i legitymacja materialna wierzyciela?

Nie, bo otwarcie sanacji dłużnika nie skutkuje żadnym cessio legis dla wierzytelności odszkodowawczej wierzyciela względem sprawcy szkody.

Legitymacja formalna zarządcy i legitymacja materialna ogółu wierzycieli?

Nie, bo nigdzie nie ma takiej normy kompetencyjnej dla zarządcy.

 

.

Blog

04 stycznia 2019
Jeszcze o legitymacji zarządcy masy sanacyjnej.