Po pierwsze spółka kapitałowa posiada – jako osoba prawna – własną podmiotowość prawną, która wyraża się w takich atrybutach jak w szczególności zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa zdolność do czynności procesowej. Spółka kapitałowa jako osoba prawna posiada własny majątek niezależny i odrębny od majątku udziałowców takiej spółki.

 

Po drugie, udziałowcy spółki kapitałowej co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania spółki kapitałowej, która własnym majątkiem odpowiada za zobowiązania w stosunku do wierzycieli. Konstrukcja taka ma przynajmniej dwie praktyczne konsekwencje. /1/ Po pierwsze, bezpieczeństwo prawne dla udziałowców spółki. /2/ Po drugie, otwarta możliwość do łatwego przeprowadzania ewentualnych działań restrukturyzacyjnych.

 

Po trzecie, spółka kapitałowa ma istotne walory operacyjne. Jest to organizm prawny przystosowany do wykonywania przeróżnych zadań. Co ważne cel działania spółki kapitałowej jest bardzo szeroki, nie musi to być cel zmierzający do osiągnięcia zysku albo uzyskania efektu gospodarczego.

Konstrukcja przepisów pozwala na proste wyróżnienie funkcji zarządzających i nadzorczych w spółce. Bardzo „sterowne” są reguły dotyczące obsadzania członków zarządu i członków rad nadzorczych takich spółek.

Do zarządu spółki kapitałowej można powołać wyspecjalizowane osoby, które będą zajmowały się wyłącznie sprawami korporacyjnymi spółki.

Rzeczą zupełnie naturalną jest obrastanie spółki aparaturą biurową, księgowo - finansową. Spółka kapitałowa – na ogólnych zasadach – w bardzo prosty sposób może zamawiać usługi od wykonawców zewnętrznych, np. w zakresie konserwacji systemów informatycznych, usług księgowych itp.

 

Po czwarte, spółka kapitałowa ma czytelną i nie budzącą wątpliwości w praktyce konstytucję opartą o przepisy Kodeksu spółek handlowych, łatwo rozpoznawalną dla uczestników obrotu.

 

Po piąte, spółka kapitałowa – jako związek kapitału – cechuje się dużą łatwością w zakresie zmiany swojej struktury podmiotowej. Bardzo prosty jest obrót udziałami w spółce z o.o. albo akcjami w spółce akcyjnej. Zmiany właścicielskie mogą następować poprzez zmiany kapitału zakładowego spółki (np. podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych udziałowców). Struktura własnościowa spółki będzie mogła być zatem zawsze otwarta.

 

Blog

08 grudnia 2018
Jakie są zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej?