Jaka procedura ratunkowa dla Wisły Kraków?

 

Doniesienia medialne pokazują, że Biała Gwiazda ma wielomilionowe zadłużenie. Jaka procedura prawna byłaby najlepsza dla Wisły Kraków? Oczywiście wiążąca diagnoza wymaga zbadania dokumentów, niemniej w oparciu o wiedzę medialną należałoby rekomendować postępowanie sanacyjne uregulowane przepisami Prawa restrukturyzacyjnego. Dlaczego?

 

Istota sanacji i jej zalety

 

Postępowanie sanacyjne – zgodnie z założeniami ustawodawcy - umożliwia dłużnikowi niewypłacalnemu albo zagrożonemu niewypłacalnością przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności (art. 3 ust. 5 pr.restr.). Sąd restrukturyzacyjny odmawia otwarcia postępowania jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (art. 8 ust. 2 pr.restr.).

 

W postępowaniu sanacyjnym zarząd majątkiem dłużnika, na czas trwania tego postępowania, sprawuje wyznaczony przez sąd zarządca posiadający tzw. licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to zatem model zarządzania zewnętrznego.

 

Otwarcie sanacji wyłącza możliwość ogłoszenia upadłości dłużnika, której bezpośrednim skutkiem jest utrata licencji na udział w rozgrywkach w Ekstraklasie.

 

W postępowaniu sanacyjnym dochodzi do zewnętrznego remanentu zobowiązań dłużnika. Spis wierzytelności sporządza zarządca. Możliwe jest przyjęcie specjalnych propozycji układowych dla nieujawnionych zobowiązań, co może ograniczyć ryzyko ewentualnego inwestora z tytułu tzw. trupów w szafie.

 

Terminowe otwarcie sanacji uwalnia członków zarządu dłużnika od bardzo surowej odpowiedzialności cywilnej za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepis art. 21 pr. upadł. powinien być ważnym memento dla każdego, kto przyjmuje mandat członka zarządu w niewypłacalnej spółce.

 

Sanacja a zachowanie licencji

 

Zgodnie z art. 4.3.3 lit. d) Podręcznika Licencyjnego licencja wygasa bez wcześniejszego zawiadomienia: z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. Wniosek o upadłość prowadziłby zatem na ścieżkę prowadzącą ku przepaści. Podręcznik Licencyjny nie wprowadza wprost sankcji za otwarcie postępowania sanacyjnego. Niemniej należy założyć odpowiednie stosowanie art. 4.3.4a Podręcznika Licencyjnego zgodnie z którym „Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może zawiesić Licencję lub pozbawić (odebrać) Licencję, jeżeli w stosunku do Licencjobiorcy zostanie wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z zastrzeżeniem pkt. 4.3.6.” Postępowanie sanacyjne jest odpowiednikiem upadłości z możliwością zawarcia układu o której mowa w Podręczniku Licencyjnym. Innymi słowy otwarcie sanacji nie prowadzi do automatycznego wygaśnięcia licencji ale jedynie do możliwości jej odebrania. Przy czym również zdezaktualizowany art. 4.3.6. stanowi, że „Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN może odstąpić od zawieszenia Licencji lub cofnięcia Licencji w przypadku gdy Licencjobiorca zostanie postawiony w stan upadłości z możliwością zawarcia układu i celem zarządu klubu lub ustanowionego przez sąd zarządcy będzie ratowanie klubu i jego działalności gospodarczej, a proponowany przez klub układ z wierzycielami nie będzie prowadził do uszczuplenia wartości nominalnej zobowiązań klubu w stosunku do PZPN, Ekstraklasy S.A., członków PZPN, piłkarzy, trenerów i pozostałych członków kadry szkoleniowej klubu oraz pracowników klubu. Taki klub nie będzie uprawniony do uczestnictwa w Rozgrywkach Klubowych UEFA. W przypadku ogłoszenia upadłości klubu z możliwością zawarcia układu klub podlega z urzędu i automatycznie procedurze kontroli i nadzoru określonej w rozdziale 5 Podręcznika Licencyjnego PZPN.” Odpowiednie sformułowanie propozycji układowych w ewentualnej sanacji Wisły Kraków może zapobiec ryzyku utraty licencji.

Blog

11 stycznia 2019
Jaka procedura ratunkowa dla Wisły Kraków?