Jak przygotować udaną strategię sponsoringową?
14 lutego 2019

Blog

prof. UO dr hab. Rafał Adamus

Uniwersytet Opolski (Polska)/

University of Opole (Poland)

ORCID: 0000-0003-4968-459X

 

 

 

Wykaz publikacji

 

I. Monografie i komentarze

 

I.1. Monografie i komentarze obcojęzyczne

 

2. Polish Bankruptcy and Restructuring Law for Entrepreneurs and Consumers, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie, Opole 2021, s. 1-198

 

1. Polish Restructuring Law, Lambert Academic Publishing 2019, ISBN 978 – 620- 0 – 29618 – 4, s. 1 – 110

 

I.2. Monografie i komentarze krajowe

 

21. Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2021, s. 1 - 1259

 

20. Toksyczny dług XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, s. 1-128

/monografia nominowana w kategorii najlepszej książki biznesowej w 2020 roku w konkursie Economicus 2020 Dziennika Gazety Prawnej/

 

19. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15-25 Tarczy 4.0., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, s. 1-197

 

18. Oddłużenie osoby fizycznej w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020, 1- 208

 

17. Niektóre ryzyka konsorcjantów związane z postępowaniem egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 578, Opole 2019, s. 1 – 123

 

16. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 1 - 729

 

15. Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 1- 1263

 

14. Prawo upadłościowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2016, s. 1 – 1200

 

13. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 1 – 650

 

12. Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 1 – 188

 

11. Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 1 – 170

 

10. Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 1- 223

 

9. Umowa o podroż w prawie polskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 1 – 191

 

8. Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 1 – 218

 

7. Upadłość a potrącenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 108

 

6. Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 110

 

5. Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2009, Wydawnictwo LexisNexis, s. 1 – 177

 

4. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1 – 93

 

3. Prawo naprawcze przedsiębiorcy, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2009, s. 1 – 788

 

2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Komentarz /publikacja rekomendowana przez Krajową Radę Radców Prawnych/, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2006, s. 1 – 229

 

1. Postępowanie naprawcze w świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2005, s. 1 – 256

 

II. Rozdziały w monografiach i komentarzach

 

II.1. Rozdziały w monografiach i komentarzach obcojęzycznych

2. Lebensmittelrecht /współautor: Bogumił Kuś/ w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag

 

1. Zollrecht /współautor: Bogumił Kuś/ w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag

 

II.2. Rozdziały w monografiach i komentarzach krajowych

 

37. Kodeks spółek handlowych. Komentarz do nowelizacji. Prawo holdingowe. Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych, Wydawnictwo C.H.Beck, pod red. R. Adamusa, Warszawa 2022, s. 1 – 326

 

36. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, pod red. I Gil, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Rozdział XVIII, 1-4 Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, s. 547- 574; Rozdział XXII, 12 Postępowanie w przedmiocie przekazania do masy upadłości świadczenia bezskutecznie usuniętego, s. 733; Rozdział XXXII Postępowanie upadłościowe odrębne wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika, s. 1098-1100; Rozdział XXXVII, Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, s. 1215- 1262; Rozdział XXXIX Europejskie międzynarodowe prawo o niewypłacalności, s. 1279-1312; Rozdział XL Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego, s. 1313 – 1326; Rozdział XLI Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, s. 1327 - 1332.

 

35. Ostrzeganie o niewypłacalności (s. 15-27). Uczestnictwo udziałowców przedsiębiorcy w procesie restrukturyzacji (s. 128 – 140), w: Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2021 (s. 1-312).

 

34. Prosta spółka akcyjna. Komentarz, pod red. R. Adamus, P. Malinowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 37 – 65, 122 – 133, 152 – 162, 366 - 371

 

33. Judeochrześcijańska koncepcja darowania długów a „względy humanitarne” przy oddłużeniu osób fizycznych, w: Człowiek – Państwo – Kościół. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, pod red. P. Sobczyka, P. Steczkowskiego, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020, s. 13-30.

 

32. Upadłość konsumencka, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, wyd. 3, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2020

 

31. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, w: System prawa handlowego, pod red. S. Włodyki, A. Szumańskiego, tom 6 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 157 – 208, 785 – 885

 

30. Zagadnienie odpowiedzialności za straty bilansowe członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w upadłości w: Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, pod red. P. Zakrzewskiego, D. Biereckiego, Sopot 2019, s. 23 – 44

 

29. Propozycje układowe polegające na ograniczeniu dłużnika w zarządzie jego majątkiem, w: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1, pod red. R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 7- 20.

 

28. Czynsz dzierżawny przedsiębiorstwa a zakres zabezpieczenia hipotecznego w upadłości de lege lata i de lege ante, w: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga Jubileuszowa darowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa 2019, s. 319 – 328

 

27. Ustawowe ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy kredytu na podstawie art. 256 Prawa restrukturyzacyjnego. w: Ius est ars boni et aequi, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 31 – 40

 

26. Przekaz i papiery wartościowe (Komentarz do art. 9211 - 92121), w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765 - 92121) pod red. M. Frasa, M. Habdas, Warszawa 2018, Wydawnictwo WoltersKluwer, s. 745 – 817

 

25. Kodeks spółek handlowych a problematyka niewypłacalności spółek handlowych, w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, pod red. J. Frąckowiaka, Warszawa 2018, s. 203 – 219

 

24. Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ubezpieczonego na umowę ubezpieczenia, w: Z badań nad prawem prywatnym. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, pod red. A. Olejniczaka, M. Orlickiego, J. Pokrzywniaka, Poznań 2017, s. 15 – 25

 

23. Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz /współautor M. Gazda/, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa 2017, s. 22 – 30, 49 – 66, 109 – 151, 226 – 243, 261 – 263, 267 – 270

 

22. Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, /współautorzy: R. Adamus, J. Bełdowski, M. Geromin, B. Groele, P. Kuglarz, A. Machowska, Z. Miczek, J. Płoch/, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, wyd. 2, komentarz do art, 1, 491[1], 491[2], 491[4], 491[5], 491[10]-491[12], 491[14]- 491[16], 491[18]- 491[23], s. 123 – 148, 154 – 185, 197 – 216, 229 – 254, 281 – 303, 306 – 342

 

21. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika w postępowaniu sanacyjnym, w: Studia Administracyjne i Cywilne. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85 rocznicę urodzin, pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej – Łukasik, Sosnowiec 2016, s. 401 – 419

 

20. Dopuszczalność zarzutu pauliańskiego syndyka przy sporządzaniu listy wierzytelności, w: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, pod red. E. Marszałkowskiej – Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczaka, Sopot 2016, s. 497 - 504

 

19. Układ częściowy, w: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, pod red. A. Hrycaj, P. Filipiaka, M. Geromina, B. Groele, Warszawa 2016, s. 13 - 22

 

18. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości, w: System prawa handlowego, pod red. S. Włodyki, A. Szumańskiego, tom 6 Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, pod red. A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 121 - 192, s. 739 – 826.

 

17. Zarys ogólny historii prawa upadłościowego w Polsce, w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustitas, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, pod red. E. Kozerskiej, M. Maciejewskiego, P. Steca, Opole 2015, s. 609 - 626

 

16. Tendencje reformatorskie w zakresie pojęcia niewypłacalności przedsiębiorcy w prawie upadłościowym, w: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2015, s. 69 - 82

 

15. Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, pod red. R. Adamus, B. Groele, /współautorzy: R. Adamus, J. Bełdowski, M. Geromin, B. Groele, P. Kuglarz, Z. Miczek, J. Płoch/, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, komentarz do art, 1, 491[2], 491[4], 491[5], 491[10]-491[12], 491[14]- 491[16], 491[18]- 491[23], s. 105 - 109, 115-126, 133- 143-164, 168-183, 187- 197, 211- 284, 287-328.

 

14. Roszczenia finansującego z tytułu niewykonanej przez korzystającego umowy leasingu, w: 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. naukowa P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015, s. 265 – 286

 

13. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 5 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/ Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129

 

12. Źródła regulacji europejskiej spółki prywatnej, w: Wokół Traktatu Lizbońskiego, pod red. E. Kozerskiej i T. Scheflera, Kraków 2013, s. 119 – 135

 

11. Jednolite europejskie prawo restrukturyzacyjne de lege ferenda, w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, pod red. J. Kruczalak - Jankowskiej, Warszawa 2013, s. 451 – 460

 

10. Upadłość deweloperska. Komentarz /współautorzy: Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch/, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, Komentarz do art. 15 uwagi 1-3, 7-8, 11-66, 69-79, art. 16, art. 425(2) uwagi 1-19, 27-61, 68-70, art. 425(4), s.36-37, 38-39, 40-58, 59-64,64-66, 73-79, 85-96, 99-100, 102-126.

 

9. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 4 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129

 

8. Zagadnienie praw własności intelektualnej przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego w postępowaniu upadłościowym, w: Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, pod red. M. Załuckiego, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2012, s. 13 – 27

 

7. Związki międzygminne. Komentarz /współautorzy: T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia/, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012, s. 33 – 50, 65 – 72, 74 – 77, 80 – 81, 82, 84- 88, 93 – 116

 

6. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 3 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 92, 808 – 1001

 

5. Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny /współautorzy: Aleksander J. Witosz, Antoni Witosz / Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009, s. 1 – 102

 

4. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 2 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 15 – 63, 682 – 797

 

3. Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym, w: Instytucje Prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, tom II, Katowice 2008, s. 61 – 73

 

2. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 1 /współautorzy: Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 13 – 43, 568 – 661

 

1. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w Prawie upadłościowym i naprawczym, w: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 70 – 105

 

III. Artykuły naukowe

 

III.1. Artykuły obcojęzyczne

 

31. Polish draft law on „family foundations” Societas et Iurisprudentia 2022, vol. X, issue 1, s. 19-35

 

30. What are the challenges to the insolvency law in the 21st century? Societas et Iurisprudentia 2021, vol. IX, issue 3, s. 99-117

 

29. Influence of insolvency of a football club in Poland on the right to participate in league games, International Journal of Sports Law, 15 December 2020 https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-020-00178-4

 

28. Early warning on insolvency in the European Union Law, Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 5. 2020, s. 89 -94

 

27. Limited liability company in Poland, Central European Journal of Comparative Law, Budapest 2020, s. 7-26

 

26. Claims secured by a registered pledge in sanation proceedings" Acta Iuris Stetinensis 2019 nr 4/28, s. 9-22, DOI:10.18276/ais.2019.28-01

 

25. Legally protected cultural goods and bankruptcy proceedings, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2020, nr 18(2), s. 9–26. DOI://10.25167/osap.2177

 

24. Simplified restructuring proceedings in Poland as an example of anti – crisis regulation due to the COVID-19 pandemic. International and Comparative Law Review, 2020, vol. 20, no. 1, pp. 293–303. DOI: 10.2478/ iclr-2020-0014

 

23. Liquidation of the bankruptcy estate in Poland Bratislava Law Review 2020, vol. IV, nr 1, s. 115-130. https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.1.156

 

22. The need for change in the approach to insolvency of sports clubs in the regulation of the European football federation, Balkan Social Science Review 2020, vol. 15, s. 197 - 219

 

21. The need for a special restructuring procedure for insolvent entrepreneurs due to SARS-CoV-2 Sociopolitical Sciences, Moscow nr 2/2020, s. 128 – 131, ISSN 2223-0092 (print) ISSN 2310-7065 (online), DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-2-128-131

 

20. Amended consumer bankruptcy in Poland, Societas et Iurisprudentia, vol. VIII, no 1, 2020, ISSN 1349- 5467, DOI. 10.31262/1339-5467/2020/8/1/19-46, Trnava, Slovakia, s. 19 -46

 

19. Premises of Liability of a Person Who Assists in Causing Damage under Polish Civil Law, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Print ISSN: 1844-8062, Online ISSN: 2065-3891, Vol 16, No 1 (2020), s. 68 -78

 

18. The Problem of Liability of Management Board Members of a Capital Company for Liabilities under Social Secuirity Contributions Arising during the Proceedings with the Possibility of Concluding an Arrengement, z towarzyszącą polską wersją językową: Problem odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe w czasie trwania postępowania z możliwością zawarcia układu. Studia Iuridica Lubliniensia vol. XXIX, 1, 2020 DOI: 10.17951/sil.2020.29.1., s. 11-26

 

17. Debt relief thorough creditors’ repayment plan in Poland, Economic problems and legal practice, Moscow nr 6/2019, s. 130 - 136

 

16. Modes of debt relief for consumers in Poland, Economic problems and legal practice, Moscow nr 6/2019, s. 137 - 142

 

15. Consumer arrangement under Bankruptcy Law Act in Poland, Sociopolitical Sciences, Moscow nr 6/2019, s. 76 – 81

 

14. Importance of payment morality in the Polish bankruptcy law, Journal of Business Law and Ethics, New York, December 2019, Vol. 7, No. 1&2, s. 9-15 ISSN: 2372-4862 (Print), 2372-4870 (Online)

 

13. Ineffectiveness of the payment of debt under the Polish law, Societas et Iurisprudentia 2019, vol. VIII, issue 3, Trnava, Slovakia, s. 19 – 34

 

12. Bankruptcy and Restructuring Law in Poland, Societas et Iurisprudentia 2019, vol. VII, issue 2, Trnava, Slovakia, s. 19 – 49

 

11. Arbitration clause for an arbitral tribunal in Poland based on art. 33 CMR Convention, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, Nr XVII/4, s. 9-22

 

10. European Economic Interest Grouping as an cross-border cooperation in the European Union, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2019, nr 1, s. 205 – 208

 

9. Legal essence of a sponsorship arrangement, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2019, nr 1, s. 153 -157

 

8. Grounds for opening restructuring proceedings in Poland, Gaps in Russian Legislation, Moscow 2018, nr 7, s. 162 – 166

 

7. Partial arrangement in the Polish Reorganization Law, Gaps in Russian Legislation, Moscow 2018, nr 6, s. 305 – 308

 

6. Restructuring or bankruptcy in Poland of the European Community aircraft carrier, Sociopolitical Sciences, Moscow 2018, nr 6, s. 33 – 43

 

5. The arrangement proposals limiting the debtor on the board of his estate, Economic Problems and Legal Practice, Moscow 2018, nr 6, s. 156 - 161

 

4. Some remarks on the issue of the legality of arrangement proposals under the Polish Reorganization Law, The Social and Political Sciences, Moscow nr 5/2018 s. 300 – 306

 

3. Bankruptcy Proceedings in Relation to Bond Issuers in Poland, Sociopolitical Sciences, Moscow nr 1/2013, s. 146 – 149

 

2. The Reorganization Law in Poland, Acta Universitatis Danubius. Iuridica, Vol 8, No 1/2012, s. 103 - 122

 

1. Consumer bankruptcy in Poland, International and Comparative Law Review, Olomouc 2011, vol. 11, no. 2, 107 – 120

 

III.2. Artykuły w czasopismach krajowych

 

Podział spółki przez wyodrębnienie, Prawo w Działaniu

Granice przelewu wierzytelności w stosunku do faktycznie niewypłacalnej spółki kapitałowej

Niektóre konsekwencje bezskuteczności czynności względem masy upadłości w świetle koncepcji tzw. skutku egzekucyjnego, Rejent

Problem przedawnienia wierzytelności w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Wyłączna legitymacja syndyka do wniesienia skargi pauliańskiej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2021r. VCSKP 276/21, OSAP

Warunki uczestnictwa syndyka (zarządcy) zagranicznego, ustanowionego dla dłużnika mającego siedzibę główną poza Unią Europejską, w osobie prawnej z siedzibą w Polsce

Franczyzobiorca: między konsumentem a przedsiębiorcą. Mity o regulacji franczyzy

 

311. Projekt regulacji franczyzy w Polsce na tle ustawodawstw innych państw, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 2022

 

310. Problem skuteczności zarzutu pauliańskiego co do spisu wierzytelności po prawomocnym zakończeniu lub umorzeniu postępowania sanacyjnego, Roczniki Administracji i Prawa 2022, nr 1

 

309. Wybrane problemy prawne dotyczące postępowania o zmianę układu, współautor: Wojciech Bokina, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 2

 

308. Wybrane problemy prawne dotyczące wierzytelności hipotecznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 2

 

307. Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności, następnie potrąconej, a problem bezskuteczności czynności upadłego, Gdańskie Studia Prawnicze 2022, nr 1

 

306. Odpowiedzialność administracyjna zarządcy komisarycznego banku Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 6

 

305. Uprawnienia zastawnika zastawu rejestrowego w postępowaniu sanacyjnym, Transformacje Prawa Prywatnego 2022, nr 1

 

304. Skutki umorzenia postępowania sanacyjnego dla toczącego się procesu pauliańskiego, Doradca Restrukturyzacyjny 2022, nr 1

 

303. Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów a postępowanie restrukturyzacyjne i układ zawarty w takim postępowaniu, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 3

 

302. O nierównowadze w systemie prawa o niewypłacalności: demotywatory restrukturyzacji, Monitor Prawniczy 2022, nr 4

 

300. Konsekwencje prawne odstąpienia od umowy wzajemnej przez zarządcę masy sanacyjnej, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 2

 

299. Konsekwencje prawne Brexitu dla ogłoszenia upadłości dłużnika w Wielkiej Brytanii, Monitor Prawa Bankowego 2022, nr 1

 

298. Niedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 1, Studies in Law: Research Papers 2021, No. 2

 

297. W sprawie potrzeby uregulowania franczyzy w Polsce, Prawo w Działaniu 2021, nr 48

 

296. O potrzebie wprowadzenia konstrukcji na wzór actio pro socio dla roszczeń deliktowych przeciwko syndykowi, Państwo i Prawo, 2021, nr 12

 

295. Trwałość bezskuteczności cesji wierzytelności przyszłych w czasie wykonywania układu,. Doradca Restrukturyzacyjny 2021, nr 4

 

294. Wniosek prokuratora o uchylenie lub zmianę prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku, Roczniki Administracji i Prawa, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2021 nr 2, s.155-161

 

293. Dopuszczalność otwarcia nowego kierunku studiów przez uczelnię niepubliczną znajdującą się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, 2021, nr 3, s. 9-23

 

292. Badanie zagadnienia ekwiwalentności przysporzenia w kontekście art. 127 ust. 1 Prawa upadłościowego w oparciu o kompleks czynności prawnych, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 11, s. 69-76

 

291. Skutki śmierci wszystkich wspólników spółki jawnej w spółce przewidującej wstąpienie do niej spadkobierców, Rejent 2021, nr 10, s. 11-21

 

290. Dług równoległy i związany z nim administrator zabezpieczeń w praktyce restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 10, s. 67-80

 

289. Era uproszczonej restrukturyzacji, Doradca Restrukturyzacyjny 2021, nr 3, s. 50 -54

 

288. Istota funduszu stabilizacyjnego w kontekście problemu dopuszczalności zwrotu wpłat na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 2, Studies in Law: Research Papers 2021, No. 2.

 

287. Prawo kontrolowanego przedsiębiorcy i jego reprezentanta do zachowania milczenia, Monitor Prawa Handlowego 2021, nr 1

 

286. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 2020 I CSK 17/19. Spór o zakres zastosowania art. 71 ust. 1 Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 6,

 

285. Odpowiedzialność Skarbu Państwa wobec akcjonariuszy (udziałowców) upadłego za szkodę wyrządzoną przez sąd upadłościowy poprzez niesłuszne orzeczenie o upadłości, Acta Iuridica Resoviensia 2021, nr 1,

 

284. Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika a zgoda zastawnika, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 5

 

283. Kompetencja do zarządzania opłatami eksploatacyjnymi w upadłej spółdzielni mieszkaniowej, Doradca Restrukturyzacyjny 2021 nr 2

 

282. Czy czas na podział handlowej spółki osobowej? Rejent 2021, nr 4

 

281. Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny 2021 nr 1

 

280. Następcza niemożliwość świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2020 nr 2, s. 5-22

 

279. Podział spółki przez wyodrębnienie w prawie polskim de lege ferenda, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, s. 1 - 50.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/IWS_Adamus-R._Podzia%C5%82-sp%C3%B3%C5%82ki-przez-wyodr%C4%99bnienie-w-prawie-polskim-de-lege-ferenda.pdf

 

278. Niekonstytucyjność przepisu art. 131a Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2021, nr 1, s. 95 - 99

 

277. Przesłanka eugeniczna (embriopatologiczna) jako przesłanka legalnego przerywania ciąży – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. (K 1/20), Palestra 11/2020, s. 94 – 107

 

276. Czy warunkowe zobowiązanie do zawarcia umowy pożyczki wymaga zgód przewidzianych prawem restrukturyzacyjnym? Doradca Restrukturyzacyjny 2020 nr 4

 

275. Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 1 - 68.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/IWS_Adamus-R._Faktyczna-nier%C3%B3wno%C5%9B%C4%87-stron-umowy-franczyzy-w-Polsce.pdf

 

274. Otwarty katalog sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2020, nr 1 (26), Studies in Law: Research Papers 2020, No. 1 (26) ISSN 1689-8052/ e-ISSN 2451-0807

 

273. Problem dopuszczalności oświadczenia o zrzeczeniu się wynagrodzenia syndyka ustalonego postanowieniem sądu, Monitor Prawa Handlowego 2020, nr 2

 

272. Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny, 2020, nr 3

 

271. O potrzebie specjalnej procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców z uwagi na stan nadzwyczajny (SARS-CoV-2), radca.pl. biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 2020, nr 2, s. 25 - 31

 

270. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście upadłości banku, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 7-8, s. 27-35

 

269. Potrącenie ustawowe przed ogłoszeniem upadłości wierzyciela pasywnego, Monitor Prawniczy 2020, nr 13, s. 694 -700

 

268. Bezskuteczność czynności upadłego na podstawie art. 128 Prawa upadłościowego, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 6, s. 69-75

 

267. Dopuszczalność sprzedaży przez syndyka nieruchomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszacowania, Doradca Restrukturyzacyjny, 2020, nr 2, s. 69-75

 

266. Upadłość a współwłasność autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, Przegląd Prawa Handlowego 2020, nr 5, s. 22-31

 

265. Indos poterminowy na wekslu własnym, Rejent 2020, nr 5, s. 32 – 40

 

264. Wydanie przedmiotu sprzedaży w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (art. 56a i n. Prawa upadłościowego, Krakowski Przegląd Notarialny 2020, nr 1, s. 11 - 22

 

263. Czy umowa najmu nieruchomości obciążonej hipotecznie, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, jest bezskuteczna wobec masy układowej?, Doradca Restrukturyzacyjny 2020, nr 1, s. 129-132

 

262. Problem stałej obecności w aptece ogólnodostępnej farmaceuty o kwalifikowanym stażu (kierownika apteki), Monitor Prawniczy 2020, nr 4, s. 220 -224

 

261. Dopuszczalność potrącenia wierzytelności wynikających z bezskuteczności czynności upadłego z mocy prawa, Rejent 2020, nr 3, s. 27 -38

 

260. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2019 r. III CZP 93/18, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 3, s. 58 - 63

 

259. Skutki podstawienia procesowego syndyka w procesie pauliańskim po upływie terminu zawitego, Przegląd Prawa Handlowego 2020, nr 2, s. 10 – 17

 

258. Wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 2, s. 91 – 103

 

257. Kompetencja administratora hipoteki do wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności układem i do głosowania nad układem, Monitor Prawa Bankowego 2020, nr 1, s. 82 – 91

 

 

256. Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2019, vol. 8 (2), s. 190 - 204

 

255. Kompetencje zarządcy przymusowego przedsiębiorstwa spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej, Studia Iuridica Toruniensia, Toruń 2019, s. 11 -26, DOI.10.12775/SIT.2019.016

 

254. Kilka uwag o rozliczaniu przychodów i kosztów z nieruchomości upadłej spółdzielni mieszkaniowej, Pieniądze i Więź 2019, nr 3, s. 31 – 37,

 

253.Czy zarządca masy sanacyjnej może dochodzić odszkodowania w miejsce hipotetycznie poszkodowanego wierzyciela? Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 10, s. 80 – 89

 

252.Zapis windykacyjny udziału w spółce cywilnej, Rejent 2019, nr 8, s. 31- 41

 

251. Zdarzenie będące początkiem terminu do wniesienia zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży przez wierzyciela będącego wnioskodawcą, Polski Proces Cywilny 2019, nr 3, s. 381 – 387

 

250. Dokument elektroniczny jako obligatoryjny załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości, Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 3, s. 87 – 93

 

249.Niewypłacalność klubu piłkarskiego, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 12, s. 108 – 111

 

248. O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 3, s. 30 – 39.

 

247. Sprzedaż upadłościowa udziałów w prawie własności nieruchomości a wygaśnięcie hipotek obciążających całą nieruchomość, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 3, s. 89 - 93.

 

246. Glosa krytyczna do wyroku NSA z 20 lutego 2019r. II GSK 5609/16, LEX/ el.

 

245. Wygaśnięcie roszczenia jako następstwo braku zgłoszenia wierzytelności w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, nr XVII/2, s. 9 - 32

 

244. Skutki tzw. postępowania incydentalnego w słowackim prawie restrukturyzacyjnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019 nr XVII/2, s. 33-54

 

243. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 2, s. 64 – 68

 

242. Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 2, s. 39 – 45

 

241. Zawarcie układu przez spółkę jawną a zakres odpowiedzialności wspólnika tej spółki. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2018r. (II CSK 468/17), Monitor Prawa Bankowego 2019, nr 6, s. 49 – 63

 

240. Licencja na program komputerowy a upadłość albo restrukturyzacja licencjodawcy Monitor Prawa Handlowego 2019, nr 1, s. 8 – 14

 

239. Skutki dokonania czynności prawnej bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego, Rejent 2019, nr 5, s. 9 - 21

 

238. Kategoria zaspokojenia wierzytelności handlowych wspólnika upadłej spółki, Monitor Prawa Bankowego 2019 nr 5

 

237. Kaucja gwarancyjna a postępowanie sanacyjne kaucjodawcy, Monitor Prawniczy 2019, nr 6, s. 329 – 333

 

236. Dopuszczalność przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec zastawcy, Przegląd Prawa Handlowego 2019, nr 4, s. 48 – 53

 

235. Zaspokojenie wierzyciela w wyniku czynności egzekucyjnej a bezskuteczność czynności upadłego w rozumieniu art. 128 Prawa upadłościowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2019, nr 2, s. 5 – 18

 

234. Umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Przegląd Sądowy 2019, nr 2

 

233. Klauzula wyłączności branży w umowie najmu lokalu w centrum handlowym, Rejent 2019, nr 1, s. 9 – 22

 

232. Obowiązki syndyka w związku ze zwolnieniami grupowymi, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 1, s. 79 – 83

 

231. Kompetencja sędziego – komisarza do żądania przedstawienia dokumentów przez osobę trzecią, Doradca Restrukturyzacyjny 2019, nr 1, s. 41 – 44

 

230.Margin squeeze jako praktyka ograniczająca konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych, Monitor Prawa Handlowego 2018, nr 3, s. 5 – 11

 

229.Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego, Doradca Restrukturyzacyjny 2018 nr 4, s. 19 – 30

 

228. Kilka uwag o zagadnieniu zgodności z prawem propozycji układowych, Monitor Prawa Handlowego 2018 nr 2, s. 14 – 24

 

227. Sprzedaż lokalu bez obciążenia hipotecznego w postępowaniu upadłościowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., III CSK 91/16, Monitor Prawa Bankowego 2018 nr 11, s. 26 – 31

 

226. Wybrane zagadnienia dotyczące przygotowanej likwidacji, Prawo i Więź 2018, nr 3, s. 7-23

 

225. Blokada autonomiczna na płaszczyźnie upadłości i restrukturyzacji, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 9, s. 64 – 68

 

224. Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej może dochodzić od członków kasy uzupełnienia straty bilansowej? Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 3, s. 26-35

 

223. Wierzytelności nieme cesjonariusza i indosatariusza w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Monitor Prawniczy 2018, nr 14, s. 781 – 784

 

222. Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 8, s. 25 – 28

 

221. Kilka uwag o skutkach odstąpienia od umowy, Rejent 2018, nr 7, s. 9 – 20

 

220. Ziarenko pieprzu jako łącznik jurysdykcyjny w art. 382 ust. 2 Prawa upadłościowego, Jurysta 2018, nr 7/8, s. 4 – 8

 

219. Glosa do wyroku SN z 13 kwietnia 2017r, III CSK 125/16 - bezskuteczność zapłaty długu niewymagalnego, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 5, s. 54 – 59

 

218 Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej, Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 1, s. 21 – 33

 

217. Przesłanki niewypłacalności w Prawie upadłościowym i naprawczym na tle Prawa upadłościowego z 1934r. i Prawa upadłościowego z 2015r., Prawo i Więź 2018, nr 1, s. 7 – 23

 

216. Najważniejsze planowane zmiany dotyczące Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego w roku 2018, Jurysta 2018, nr 4, s. 3 – 12

 

215. Odstąpienie przez syndyka od umowy dotyczącej rzeczy (lub prawa) będącej przedmiotem ubytku z masy upadłości w wyniku bezskutecznej czynności prawnej, Monitor Prawniczy 2018, nr 9, s. 500 – 503

 

214. Hipoteka w praktyce upadłościowej – problemy wybrane, Jurysta 2018, nr 3, s. 3 – 7

 

213. Układ częściowy a problem głosowania w grupach, Doradca Restrukturyzacyjny 2018, nr 1, s. 33 – 39

 

212. Dopuszczalność podziału wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 2, s. 34 – 37

 

211. Upadłość osoby fizycznej a stosunki majątkowe małżeńskie de lege ferenda, Rejent 2018, nr 2, s. 9 – 18

 

210. Wpływ upadłości zleceniodawcy gwarancji bankowej i wnoszącego kaucję bankową na gwarancję bankową i kaucję bankową, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 2, s. 98 – 104

 

209. Układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a zawieszenie egzekucji z mocy prawa, Monitor Prawniczy 2018, nr 2, s. 100 -103

 

208. Kredyt w rachunku bieżącym a problem zajęcia egzekucyjnego, Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 12, s. 58 – 65

 

207.Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja, Doradca Restrukturyzacyjny 2017, nr 4, s. 54 – 60

 

206.Czy wierzytelności śmieciowe nadają się do restrukturyzacji? Jurysta 2017, nr 11, s. 3 – 6

 

205. Umowa pożyczki pomiędzy członkiem zarządu komplementariusza spółki osobowej a spółką osobową, Rejent nr 10/2017, s. 9 – 18

 

204. Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu mieniem państwowym, Monitor Prawniczy nr 8/2017, s. 411 – 415

 

203. Nagroda roczna a przepisy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Jurysta nr 4/2017 s. 22 – 25

 

202. Wpływ upadłości na umowę zastępstwa inwestycyjnego /współautor S. Szejna/, Krakowski Przegląd Notarialny nr 1/2017, s. 9 – 22

 

201. Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta, Doradca Restrukturyzacyjny 1/2017, s. 69 – 71

 

200. Upadłość kontrahenta a umowa przedwstępna, Rejent 2017, nr 2, s. 9 - 15

 

199. Zaspokojenie wierzytelności z tytułu transakcji pochodnych po ogłoszeniu upadłości dłużnika, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 r. (IV CSK 429/15), Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 12, s.

 

198. Termin a quo 24 miesięcy z majątkowej przesłanki niewypłacalności, Jurysta 12/2016 s. 14 – 17

 

197. Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne, Doradca Restrukturyzacyjny 4/2016, s. 90 – 96

 

196. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego jako przesłanka zastrzeżenia kary umownej, Monitor Prawniczy nr 13/2016, s. 702 – 705

 

195. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe wobec emitentów obligacji, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8/2016, s. 97 – 105

 

194. Czy prokurent może złożyć wniosek o upadłość dłużnika?, Doradca Restrukturyzacyjny nr 2/2016, s. 74 – 76

 

193. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1/2016, s. 16 - 22

 

192. Zagadnienie dochodzenia przez syndyka wierzytelności upadłego przysługującej kilku podmiotom, Rejent nr 1/2016, s. 11 – 20

 

191. Przedmiotowe przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Monitor Prawa Bankowego nr 12/2015, s. 19 – 27

 

190. Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości, Doradca Restrukturyzacyjny 2/2015, s. 68 – 70

 

189. Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 par. 1 i 5 k.k.s.), Doradca Restrukturyzacyjny 2/2015, s. 39 - 42

 

188. Odpowiedzialność reprezentanta dłużnika za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, Monitor Prawa Handlowego nr 2/2015, s. 30 – 34

 

187. Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne, Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik, nr 3(46)/2015, s. 3 – 11

 

186. Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca Restrukturyzacyjny nr 1/2016, s. 57 – 63

 

185. Dług równoległy a dług układowy, Monitor Prawa Bankowego nr 9/2015, s. 89 – 95

 

184. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, nr 2/2015, s. 25-34.

 

183. Przyspieszenie terminu wymagalności wierzytelności na przedpolu upadłości – wyrok SN z dnia 27 września 2013 roku (I CSK 690/12), Monitor Prawa Bankowego nr 5/2015, s. 38-46

 

182. Układ w upadłości konsumenckiej, Monitor Prawniczy nr 5/2015, s. 241 – 246.

 

181. Nowa upadłość konsumencka, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2015, s. 102 – 111

 

180. Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej, Przegląd Prawa Handlowego 2/2015, s. 33-37

 

179. Finansowanie przez udziałowców kosztów likwidacji spółki kapitałowej a rozwiązanie spółki kapitałowej bez likwidacji, Rejent nr 1/2015, s. 34-50

 

178. Uczestnictwo małżonka w spółce jawnej a podział majątku wspólnego, Jurysta 1/2015, s. 22 – 28

 

177. Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej, Monitor Podatkowy nr 1/2015

 

176. Problem zajęcia wierzytelności przysługującej współwykonawcy zamówienia publicznego, Prawo Zamówień Publicznych nr 3/2014, s. 28 – 39

 

175. Kilka uwag na temat odpowiedzialności deliktowej pomocnika, Rejent nr 12/2014, s. 32 – 43

 

174. Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a Prawo Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10/2014, s. 2 – 11

 

173. Wpłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, w: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2013, Poznań – Chorzów 2013, s. 217 – 230

 

172. Upadłość układowa a zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, Finanse Komunalne nr 7 – 8/2014, s. 80 – 87

 

171. Konsorcjum budowlane a upadłość konsorcjanta /współautor S. Szejna/, Jurysta 7-8/2014, s. 3 – 15

 

170. Dopuszczalność zarzutu nadpłynności masy upadłości w przypadku bezskuteczności czynności upadłego, Monitor Prawniczy nr 11/2014, s. 568 – 572

 

169. Zakres kompetencji tymczasowego nadzorcy sądowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 5-6/2014, s. 5 – 22

 

168. Problem nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu /współautor D. Chrapoński/, Monitor Prawa Bankowego nr 6/2014, s. 73 – 80

 

167. Przesłanki podmiotowe odkupu akcji w Kodeksie spółek handlowych, Jurysta 6/2014, s. 14 – 18

 

166. Przelew wierzytelności a upadłość dłużnika przelewanej wierzytelności, Rejent 4/2014, s. 9 – 24

 

165. Umowa poręczenia a upadłość z możliwością zawarcia układu, Przegląd Sądowy nr 4/2014, s. 9 – 24

 

164. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2012r., V CSK 405/11 (dotyczy spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały. Studies in Law: Research and Materials nr 1/2014, s. 145 – 153

 

163. Hipoteka przymusowa a zabezpieczenie należności powstałych po ogłoszeniu upadłości, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2014, s. 86 – 97

 

162. Ochrona nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w odrębnym postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów, Rejent nr 12/2013, s. 42 – 79

 

161. Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 12/2013, s. 42 – 51

 

160. Upadłość a służebności, Rejent nr 11/2013, s. 9 – 26

 

159. Kilka uwag do projektu założeń "Prawa restrukturyzacyjnego", Jurysta nr 11/2013, s. 3 – 9

 

158. Koszty funkcjonowania organów upadłego a wynagrodzenie ze stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy nr 8/2013, s. 403 – 407

 

157. Kilka uwag o zasadzie pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela na podstawie art. 532 KC, Monitor Prawniczy nr 15/2013, s. 799 – 804

 

156. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lutego 2013r., III CZP 96/12 (Odsetki od wierzytelności układowych), Radca Prawny nr 7-8/2013, s. 2D - 7D

 

155. Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wobec upadłego poręczyciela- glosa do uchwały SN z 8 sierpnia 2012r. (III CZP 42/12), Monitor Prawa Bankowego nr 7-8/2013, s. 53 – 60

 

154. Prawo kontraktów a prawo upadłościowe według rekomendacji UNCITRAL, Rejent nr 6/2013, s. 9 – 26

 

153.Reglamentacja działalności gospodarczej - próba systematyki, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr XI/2, Opole 2013, 9 – 30

 

152. Umowa wzajemna a upadłość z możliwością zawarcia układu - wnioski de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2013, s. 31 – 37

 

151. Korekta odliczonej kwoty podatku VAT po ogłoszeniu upadłości podatnika, Jurysta nr 6/2013, s. 22 - 31

 

150. Odsetki od czynności syndyka - uwagi de lege ferenda, Przegląd Sądowy nr 5/2013, s. 86 – 94

 

149. Czynności nadzorcy sądowego na rachunek upadłego, Fenix.PL nr 1/2013, s. 27 – 30

 

148. Światowe standardy prawa upadłościowego a interesy banku jako wierzyciela upadłego, Monitor Prawa Bankowego nr 5/2013, s. 61 – 74

 

147. Skutki uchylenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym dla wierzytelności objętych układem, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr XI/1, Opole 2013, s. 9 – 27

 

146. Upadłość członków zgrupowania przedsiębiorców. Uwagi de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2013, s. 2 – 10

 

145. Umowa o roboty budowlane a upadłość likwidacyjna wykonawcy, Monitor Prawniczy, nr 3/2013, s. 70 – 75

 

144. Upadłość pracodawcy a roszczenie o odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy, nr 1/2013, s. 11 – 16

 

143. Akcja imienna jako aport w spółce kapitałowej. Zagadnienia wybrane, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne nr 1/X 2012, s. 9-22

 

142. Istotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego poza regulacją art. 144 pzp, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, nr 2-12, s. 3 – 13

 

141. Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Fenix.PL nr 2/2012, s. 25 – 29

 

140. W sprawie dopuszczalności skracania korpusu firmy spółki kapitałowej, Rejent nr 6/2012, s. 9 – 19

 

139. Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Jurysta nr 7-8/2012, s. 56 – 61

 

138. Reprezentacja spółki kapitałowej w upadłości wobec członka jej zarządu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2012, s. 6 – 11

 

137. Upadłość a legitymacja czynna wierzyciela w procesie pauliańskim, Jurysta nr 6/2012, s. 28 – 35

 

136. Rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej, Przegląd Sądowy nr 4/2012, s. 40 – 50

 

135. Osobne masy upadłości w upadłości deweloperskiej, Fenix.PL nr 1/2012, s. 33 – 41

 

134. Konsolidacja spółek poprzez aport o postaci udziałów bądź akcji, Prawo Spółek, nr 3/2012, s. 44 – 48

 

133. Bezskuteczność czynności w kodeksie cywilnym i w prawie upadłościowym, Jurysta nr 3/2012, s. 3 – 12

 

132. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 273/10, lex/el. 2012

 

131. Upadłość likwidacyjna przekazującego świadczenie, Monitor Prawniczy nr 4/2012, s. 220 – 224

 

130. Skutki bezskuteczności czynności upadłego w upadłości układowej, Radca Prawny, Dodatek Naukowy nr 2/2012, s. 2 D – 5 D

 

129. Bank wobec tzw. upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2012, s. 51 -65

 

128. Skutki bezskuteczności czynności upadłego w rozumieniu art. 134 p.u.n., Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2012, 9 – 17

 

127. Upadłość deweloperska, Jurysta 12/2011, s. 3 – 13

 

126. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 453/09, LEX nr 578163, LEX el./2011

 

125. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 maja 2010r., I CSK 480/09, OSNC 2010, nr 12, poz. 169, LEX el./2011

 

124.Upadłość posiadacza rachunku powierniczego, Monitor Prawa Bankowego nr 10/2011, s. 65 – 74

 

123. Radca prawny (adwokat) jako pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Radca Prawny nr 10/2011, s. 2D – 6D

 

122. Upadłość likwidacyjna cedenta a zagadnienie skuteczności przelewu wierzytelności przyszłych, Przegląd Sądowy nr 10/2011, s. 62 – 69

 

121. Likwidacja oddziału spółki kapitałowej, Prawo Spółek nr 9/2011, s. 10 – 16

 

120. Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa, Monitor Prawniczy nr 16/2011, s. 859 – 865

 

119. Upadłość z szansą na układ a arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009r., I CSK 121/09, Jurysta 6/2011, s. 20 – 28

 

118. Zagadnienie badania sprawozdania finansowego przez jednostkę w upadłości, Rachunkowość nr 6/2011, s. 20 – 23

 

117. Zgoda rady nadzorczej na zawarcie umowy niezwiązanej z „przedmiotem działalności gospodarczej spółki”, Prawo Spółek nr 6/2011, s. 7 – 12

 

116. Pojęcie „przedsiębiorcy” i „przedsiębiorstwa” w prawie naprawczym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2011, s. 2 – 6

 

115. Wybrane zagadnienia nowelizacji hipoteki w kontekście upadłości, Monitor Prawa Bankowego, nr 5/2011, s. 37 – 52

 

114. Zakaz zasiadania we władzach spółki, Jurysta nr 3-4/2011, s. 19 – 23

 

113. Pojęcie „zwykły zarząd” w art. 76 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, Przegląd Sądowy nr 4/2011, s. 118 – 130

 

112. Upadłość a wybrane relacje między spółką handlową a jej wspólnikami, Prawo Spółek nr 4/2011, s. 34 – 44

 

111. Prawo naprawcze – koncepcja zmian, Jurysta nr 2/2011, s. 16 – 21

 

110. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2007r., I CSK 314/07, LEX el/2011


109. Przymusowy odkup akcji a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Monitor Prawniczy nr 3/2011, s. 168

 

108. Bank wobec upadłości konsumenckiej swojego dłużnika, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2011, s. 53 – 70

 

107. Miejsce Prawa upadłościowego i naprawczego w systemie prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2011, s. 16 – 22

 

106. Zmiana trybu postępowania upadłościowego upadłej spółki handlowej, Prawo Spółek nr 1/2011, s. 23 – 32

 

105. Wypłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, Jurysta nr 2/2010, s. 49 – 53

 

104. „Życie po życiu” spółki kapitałowej, Jurysta nr 1/2010, s. 51 – 55

 

103. Odpowiedzialność cywilna za szkodę w postaci uszczerbku majątkowego związanego z zapobieżeniem zalaniu gruntu, Przegląd Sądowy nr 9/2010, s. 25 – 34

 

102. Odwołanie członka zarządu spółki z o.o., Prawo Spółek nr 9/2010, s. 22 – 31

 

101. Instytucja wstępnego zgromadzenia wierzycieli, Monitor Prawniczy nr 14/2010, s. 767 – 774

 

100. Odpowiedzialność porządkowa i karna w przepisach o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych /współautor: Marek Lubelski/, Prokuratura i Prawo nr 7 – 8/2010, s. 212 – 221

 

99. W sprawie wykładni art. 18 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, Prawo Spółek nr 6/2010, s. 17 – 20

 

98.Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Glosa, nr 2/2010, s. 16 – 28

 

97. Jeszcze w sprawie potrącenia w upadłości likwidacyjnej, Prawo Spółek nr 11/2009, s. 52 – 58

 

96. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w upadłości układowej, Rejent nr 11/2009, s. 18 – 28

 

95. Nowa podstawa dla wszczęcia postępowania naprawczego po nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, Monitor Prawniczy nr 17/2009, s. 919 – 926

 

94. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008r. II CSK 424/07, Przegląd Sądowy nr 7 – 8/2009, s. 205 – 212

 

93. Postępowanie w przedmiocie zmiany układu upadłego – zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2009, s. 2 – 8

 

92. Zarys historii źródeł prawa upadłościowego w Polsce, Jurysta nr 7/2009, s. 25 – 30

 

91. Przewłaszczenie i przelew na zabezpieczenie a układ upadłościowy i naprawczy, Jurysta nr 7/2009, s. 10 – 14

 

90. Układ w znowelizowanym prawie naprawczym – wybrane zagadnienia, Prawo Spółek nr 6/2009, s. 28 – 38

 

89. Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Jurysta nr 5-6/2009, s. 3 – 9

 

88. Wierzytelności banku w upadłości konsumenckiej, Jurysta nr 3- 4/2009, s. 41 – 45

 

87. Upadłość likwidacyjna a sprzedaż nieruchomości obciążonej umowami najmu lokali mieszkalnych, Jurysta nr 3-4/2009, s. 53 – 56

 

86. Jeszcze w sprawie wykładni art. 291 Prawa upadłościowego i naprawczego, Prawo Spółek nr 4/2009, s. 36 – 44

 

85. W sprawie wykładni art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Monitor Prawniczy, nr 8/2009, s. 415 – 420

 

84. Karnoprawna ochrona wierzycieli w postępowaniu naprawczym /współautor: Marek Lubelski/, Prokuratura i Prawo nr 4/2009, s. 35 – 48

 

83. Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 konwencji CMR, Biuletyn Arbitrażowy nr 9/2009, s. 43 – 54

 

82. Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych, Jurysta nr 1/2009, s. 15 – 20

 

81. Restrukturyzacja przedsiębiorców w Niemczech i w Polsce /współautor: Piotr Pająk/, Jurysta nr 10/2008, s. 19 – 23

 

80. Wybrane problemy prawne związane z ochroną składu osobowego wspólników w spółce z o.o., Prawo Spółek nr 10/2008, s. 13 – 31

 

79. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym a postępowanie naprawcze. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt III CZP 89/07, Glosa nr 3/2008, s. 82 – 91

 

78. Pactum de non cedendo a upadłość likwidacyjna, Monitor Prawniczy nr 16/2008, s. 892 – 896

 

77. Wolność podejmowania i prowadzenia działań sponsorskich, Jurysta nr 7 – 8/2008, s. 21 – 31

 

76. Prawo naprawcze a wybrane problemy postępowania egzekucyjnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 3 – 5/2008, s. 35 – 52

 

75. Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biuletyn Arbitrażowy nr 6/2008, s. 76 – 88

 

74. Zakaz wpisu hipoteki do księgi wieczystej po ogłoszeniu upadłości - zagadnienia wybrane, Jurysta nr 5/2008, s. 21 – 24

 

73. Głosowanie nad układem w świetle przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego /Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 listopada 2006r., III CZP 90/06/, Prawo Spółek nr 3/2008, s. 50 – 57

 

72. Ekonomiczne i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu /współautor: Marek Wadowski/, Jurysta nr 1/2008, s. 3 – 9

 

71. Prawo upadłościowe i naprawcze w wybranych, niepublikowanych orzeczeniach sądów powszechnych, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 38 – 47

 

70. Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część II. Świadczenia sponsorowanego, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 22 – 24

 

69. Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część I. Świadczenia sponsora, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 14 – 21

 

68. Indywidualne prawo kontroli w spółce z o.o. – wybrane problemy praktyczne, Jurysta nr 12/2007, s. 17 – 21

 

67. Przegląd orzecznictwa z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego (koszty sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie, legitymacja zarządcy, pomoc publiczna w układzie), Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 47 – 51

 

66. Upadłość likwidacyjna a umowne prawo pierwokupu, Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 35 – 40

 

65. Ustawa o licencji syndyka a nadzorca sądowy w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 10/2007, s. 20 – 24

 

64. Prokura a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym -Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006r., III CZP 45/06, Monitor Prawniczy nr 15/2007, s. 859 – 863

 

63. Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Jurysta nr 7/2007, s. 8 – 11

 

62. Skutki układu spółki jawnej zawartego w postępowaniu upadłościowym albo naprawczym dla praw wierzycieli wobec wspólników spółki jawnej, Rejent nr 6/2007, s. 32 – 49

 

61. Finansowanie kosztów postępowania upadłościowego z udziałem nadzorcy sądowego /współautor: Mirosław Wyciślak/, Jurysta nr 4/2007, s. 11 – 14

 

60. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako forum dla międzynarodowej współpracy pomiędzy osobami wykonującymi wolne zawody prawnicze, Radca Prawny nr 2/2007, s. 102 – 109

 

59. Problematyka członkostwa w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych, Gazeta Sądowa nr 1/2007, s. 27 – 29

 

58. Czy wszczęcie postępowania naprawczego wyłącza odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.?, Gazeta Sądowa nr 11 – 12/2006, s. 29 – 31

 

57. Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. II) /współautor: Tomasz Jasiński/, Prawo Spółek nr 11/2006, s. 28 – 36

 

56. Szczególny charakter prawny jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji, Gazeta Sądowa nr 10/2006, s. 32 – 37

 

55.Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. I) /współautor: Tomasz Jasiński/, Prawo Spółek nr 10/2006, s. 26 – 30

 

54. Projekt zmian w przepisach o postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 9/2006, s. 19 – 21

 

53. Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym, Monitor Prawniczy nr 18/2006, s. 1003 – 1008

 

52. Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2006, s. 26 – 27

 

51. Kredyt a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym upadłego, Prawo Bankowe nr 7 – 8/2006, s. 58 – 66

 

50. Problem zgody sędziego komisarza na wykonywanie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 5/2006, s. 16 – 18

 

49. Pomoc publiczna a restrukturyzacja zobowiązań w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 4/2006, s. 18 – 22

 

48. Sponsoring, Jurysta nr 4/2006, s. 8 – 13

 

47. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Problemy wybrane, Gazeta Sądowa nr 3/2006, s. 22 – 25

 

46. Prokura a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu z tzw. zarządem własnym, Gazeta Sądowa nr 2/2006, s. 22 – 23

 

45. Istota sponsoringu, Rejent nr 1/2006, s. 35 – 51

 

44. Układ a składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Gazeta Sądowa nr 1/2006, s. 4 – 5

 

43. Czynności poprzedzające powstanie stosunku prawnego sponsoringu, Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 4/2005, s. 138 – 172

 

42. Postępowanie naprawcze – zagadnienia wybrane, Gazeta Sądowa nr 12/2005, s. 18 – 25

 

41. Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część trzecia, Gazeta Sądowa nr 10/2005, s. 16 – 20

 

40. Odwołanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego w drodze głosowania grupami, Gazeta Sądowa nr 9/2005, s. 22 – 23

 

39. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych z siedzibą w Polsce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9/2005, s. 5 – 14

 

38.Nowe problemy prawne związane z wykładnią i stosowaniem art. 299 k.s.h., Rejent nr 7 – 8/2005, s. 29 – 45

 

37. Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część druga, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2005, s. 32 – 36

 

36. Dziedziny aktywności sponsoringowej, Jurysta nr 6 – 7/2005, s. 49 – 55

 

35. Sponsoring a podobne instytucje prawne (1), Gazeta Sądowa nr 6/2005, s. 36 – 40

 

34. Problem dopuszczalności powołania członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony, Monitor Prawniczy nr 12/2005, s. 583 – 586

 

33. Charakter prawny karty mikroprocesorowej, Gazeta Sądowa nr 5/2005, s. 39 – 42

 

32. Potrącenie wierzytelności a upadłość likwidacyjna. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem, Prawo Spółek nr 5/2005, s. 46 – 50

 

31. Tworzenie baz danych dotyczących obrotu nieruchomościami - problemy wybrane, Gazeta Sądowa nr 4/2005, s. 23 – 29

 

30. Waloryzacja kaucji mieszkaniowej a zakup mieszkania z bonifikatą, Gazeta Sądowa nr 3/2005, s. 18 – 19

 

29. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, Gazeta Sądowa nr 2/2005, s. 22 – 24

 

28. Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej wobec osób trzecich /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 2/2005, s. 15 – 19

 

27. Prawo akcjonariusza do informacji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2004, s. 2 – 11

 

26. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wolne zawody prawnicze, Europejski Przegląd Prawa nr 2/2004, s. 117 – 127

 

25. Skutki czynności prawnej spółki opartej o nieistniejącą uchwałę /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 7 – 8/2004, s. 44 – 47

 

24.Skutki upadłości i postępowania naprawczego dla wybranych umów bankowych, Prawo Bankowe nr 3/2004, s. 43 – 58

 

23.Wierzytelności w postępowaniu naprawczym /współautor: Piotr Dragon/, Jurysta nr 3/2004, s. 20 – 22

 

22. Europejskie postępowanie insolwencyjne, Prawo Spółek nr 2/2004, s. 33 – 45

 

21. Tryb odpowiedzialności stowarzyszenia poręczającego. Artykuł 1 lit. „l” Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, w świetle orzecznictwa sądowego, Gazeta Sądowa nr 12/2003, s. 43 – 44

 

20. Przedawnienie roszczeń z przewozów podlegających Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Jurysta nr 12/2003, s. 21 – 24

 

19. Zdolność naprawcza i przesłanki dla wszczęcia postępowania naprawczego, Monitor Prawniczy nr 22/2003, s. 1024 – 1028

 

18. Problematyka lokowania produktu (product placement), Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003, s. 14 – 20

64.

 

17. Postępowanie naprawcze, Dodatek do nr 41/2003 Doradcy Podatnika. Wydawnictwo Trendy 2003r., s. 1 – 132

 

16. Zobowiązanie osób prowadzących hotele do zapłaty wynagrodzenia w związku z odbiorem programów radiowych i telewizyjnych przez gości hotelowych, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2003, s. 28 – 30

 

15. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Prawo Spółek nr 11/2002, s. 32 – 42

 

14.Charakterystyka prawna sponsoringu. Część II, Gazeta Sądowa nr 10/2002, s. 51 – 53

 

13.Charakterystyka prawna instytucji sponsoringu, Gazeta Sądowa nr 9/2002, s. 55 – 59

 

12. „Ambush marketing” a problematyka nieuczciwej konkurencji, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2002, s. 50 – 54

 

11. Odpowiedzialność biura podróży za szkodę niemajątkową w postaci utraty zadowolenia z wypoczynku a prawo europejskie, Gazeta Sądowa nr 6/2002, s. 41 – 44

 

10. Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Część II, Gazeta Sądowa nr 5/2002, s. 32 – 36

 

9.Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność cywilna partnerów, członków zarządu spółki partnerskiej i innych osób w stosunku do wierzycieli spółki partnerskiej. Część I, Gazeta Sądowa nr 4/2002, s. 21 – 23

 

8.Sanacja czy upadłość? Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.06.2000 r. sygn. akt IV CKN 42/2000, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 40 – 43

 

7.Kapitał docelowy w spółce akcyjnej, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 23 – 28

 

6. Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – dokończenie, Gazeta Sądowa nr 2/2002, s. 16 – 19

 

5. Prawo kontroli wspólnika – względne prawo indywidualnej kontroli wspólnika istniejące z mocy ustawy (art. 212 k.s.h.), Gazeta Sądowa nr 1/2002, s. 22 – 24

 

4.Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 20 – 23

 

3..Przedawnienie roszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.09.2000r., IV CKN 92/00, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 44 – 48

 

2.Odpowiedzialność członków zarządu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.09.1999r., II CKN 608/98, Gazeta Sądowa nr 11/2001, s. 33 – 37

 

1. Prawo kontroli i prawo do informacji o stanie spraw spółki wspólnika spółki kapitałowej, Dom Ekonomisty. Biuletyn Naukowo – Informacyjny, Katowice, Nr 1 – 2/2001, s. 40 – 61

 

IV. Publikowane recenzje

 

3. Recenzja monografii dr hab. Marka Mrówczyńskiego pt. „Uczestnicy postępowania upadłościowego”, Warszawa 2019, ss. 1 – 765 Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2020, nr 3, s. 181 - 186

 

2. Recenzja monografii dra Przemysława Wołowskiego pt. „Kolizja zasady ochrony interesów masy upadłości z zasadą zaufania w prawie cywilnym”, Sopot 2018, ss. 1 - 273. Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2020, nr 3, s. 169-180.

 

1. Recenzja monografii P. Horosza, pt. „Wierzytelności zabezpieczone zastawniczo w upadłości likwidacyjnej”, Warszawa 2013, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, nr XII/2, 2014, s. 129 - 134

 

V. Publicystyka prawno - społeczna

 

V.1. Monografie

 

1. Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, Globe Edit 2022, p. 1-157

Odyseja 1918. Z Atlantydy do Polski, e-book http://odyseja1918.pl

 

V.2. Inne

 

88. Prof. Adamus: Potrzebne przepisy chroniące franczyzobiorców, 23 maja 2022,

https://www.prawo.pl/biznes/problemy-prawne-franczyzobiorcow,515099.html

 

87. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej: Rząd chce chronić małych franczyzobiorców, ale projekt kontrowersyjny, 6 maja 2022, Prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/przepisy-o-franczyzie,514976.html

 

86. Prof. Adamus: Kodeks spółek handlowych zmieniony, ale dużo może zostać po staremu, 19 kwietnia 2022, https://www.prawo.pl/biznes/nowelizacja-kodeksu-spolek-handlowych,514601.html

 

85. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Unijne zasady podziału spółek trafią do polskiego kodeksu prawo.pl 31 marca 2022, https://www.prawo.pl/biznes/podzial-spolek-na-rynku-ue-projekt,514336.html

 

84. Prof. Adamus: Wojna w Ukrainie wpływa na gospodarkę - czy potrzebujemy przepisów o niewypłacalności? 22 marca 2022
https://www.prawo.pl/biznes/wojna-w-ukrainie-czy-potrzebujemy-przepisow-o-niewyplacalnosci,514039.html

 

83. Płacz i graj albo nie graj i płać, Sport 5 marca 2022, s.2

 

82. J. Kruczalak – Jankowska, B. Groele, A. J. Witosz, R. Adamus, Szybka ścieżka postępowania o zatwierdzenie układu nie zwolni z odpowiedzialności, prawo.pl 21 lutego 2022r.
https://www.prawo.pl/biznes/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu-a-odpowiedzialnosc,513594.html

 

81. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości - bo nie działa jak powinien, prawo.pl 17 lutego 2022r.,

https://www.prawo.pl/biznes/krajowy-rejestr-zadluzonych-problem-z-dzialaniem,513507.html

 

80. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Krajowy Rejestr Zadłużonych działa na pół gwizdka i blokuje restrukturyzacje, 7 stycznia 2022r.https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-krajowy-rejestr-zadluzonych-dziala-na-pol,512677.html

 

79. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Układ zamiast uproszczonej restrukturyzacji mniej atrakcyjny, prawo.pl 1 grudnia 2021, https://www.prawo.pl/biznes/uklad-zamiast-uproszczonej-restrukturyzacji,512041.html

 

78. Prof. Adamus: Obowiązujący od 1 grudnia mechanizm restrukturyzacji zatnie się, prawo.pl 1 grudnia 2021, https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-po-1-grudnia-2021,512052.html

 

77. FIFA ma zawsze rację, Sport 25 listopada 2021, s. 5

 

76. Prof. Adamus: Sztuczna inteligencja może przejąć szybką restrukturyzację, prawo.pl 26 października 2021, lhttps://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacyjny-sad-internetowy-realizacja-dyrektywy,511336.html

 

75. Inteligentny off-side, Sport 19 października 2021 https://sportdziennik.com/z-drugiej-strony-inteligentny-off-side/

 

74. Nie można milczeć w sprawie łamania praw dzieci i praw człowieka, Wyborcza to Wy, 3 października 2021, https://wyborcza.pl/7,162657,27646082,nie-mozna-milczec-w-sprawie-lamania-praw-dzieci-i-praw-czlowieka.html

 

73. Czy prawo holdingowe będzie atrakcyjne dla praktyki, prawo.pl 2 października 2021, https://www.prawo.pl/biznes/czy-prawo-holdingowe-bedzie-atrakcyjne-dla-praktyki,510923.html

 

72. Wypowiedź w tekście R. Krupy – Dąbrowskiej, Nowy KSH: Wiążące polecenie może być wyssane z palca, prawo.pl 2 października 2021, https://www.prawo.pl/biznes/nowy-ksh-wiazace-polecenie-moze-byc-wyssane-z-palca,510934.html

 

71. Jak Prezydent Rzeczypospolitej dba o suwerenność i bezpieczeństwo Państwa?, radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, 2021, nr 3, s. 24- 31

 

70. „Lex TVN” stał się elementem technologicznym w wykuwaniu „pierścienia władzy”

https://wyborcza.pl/7,162657,27472033,lex-tvn-stal-sie-elementem-technologicznym-w-wykuwaniu-pierscienia.html

 

69. Wypowiedź w tekście: Prostą spółkę akcyjną nie tak prosto będzie założyć. Prawo.pl 1 lipca 2021r. https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolke-akcyjna-nie-tak-prosto-bedzie-zalozyc,509172.html

 

68. Prof. Rafał Adamus o franczyzie – wywiad specjalny, franczyzainfo 28 czerwca 2021

https://franczyzainfo.pl/prof-rafal-adamus-o-franczyzie-wywiad-specjalny/

 

67. Państwo ma obowiązek zapewnić ochronę stronie słabszej (wywiad w artykule Sz. Cydzika) Dziennik Gazeta Prawna 17 czerwca 2021r.

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8192745,adamus-panstwo-zapewnienie-ochrony-franczyza-przedsiebiorcy.html

 

66. Wypowiedź w tekście M. Bartodzieja, Franczyzowy projekt gotowy, Puls Biznesu, 15 czerwca 2021,

https://www.pb.pl/franczyzowy-projekt-gotowy-1119537

 

65. Nowa Karta Atlantycka z wiślanej perspektywy, Gazeta Wyborcza, 14 czerwca 2021

https://wyborcza.pl/7,162657,27198744,nowa-karta-atlantycka-z-wislanej-perspektywy.html

 

64. Wypowiedź w tekście P. Jachowskiego, Jest projekt ustawy o działalności franczyzowej! Wiadomości Handlowe, 11 czerwca 2021

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/jest-projekt-ustawy-o-dzialalnosci-franczyzowej-zobacz-dokument

 

63. Czy śmierć wszystkich wspólników wymusza rozwiązanie spółki jawnej

Dziennik Gazeta Prawna 8 czerwca 2021r.

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8183677,czy-smierc-wszystkich-wspolnikow-wymusza-rozwiazanie-spolki-jawnej.html

 

62. Wypowiedź w tekście Ł. Olkowicza, Zarabiają więcej niż pozwala „kominówka”, Dziennik Gazeta Prawna 24 maja 2021r.

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8170789,zarabiaja-wiecej-niz-pozwala-kominowka.html

 

61. Gospodarka Postcovid – szanse dla polskich firm¸ „Polska w Praktyce” 31 kwietnia 2021r.

https://polskawpraktyce.pl/gospodarka-postcovid-szanse-dla-polskich-firm/

 

60. Czyj interes ważniejszy – grupy konsumentów czy systemu bankowego?, Dziennik Gazeta Prawna 28 kwietnia 2021r.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/8151447,frankowicze-uchwala-sn-konsumenci-system-bankowy.html

 

59. Jak powinna wyglądać sprawiedliwość Sadu Najwyższego w sprawie kredytów w walutach obcych, Gazeta Wyborcza

https://wyborcza.pl/7,162657,26955389,jak-powinna-wygladac-sprawiedliwosc-sadu-najwyzszego-w-sprawie.html

 

58. Stańczyk znany był z niewyparzonego języka, a miał za pracodawców aż czterech władców Polski

https://wyborcza.pl/7,162657,26913203,stanczyk-znany-byl-z-niewyparzonego-jezyka-a-mial-za-pracodawcow.html

 

57. Esej o toksycznym długu. radca.pl nr 1/2021, s. 20 – 35

 

56. Początek historii? radca.pl nr 1/2021, s. 17 – 20

 

55. Na czym polega problem w punktacji czasopism prawniczych, czyli falstart ministra Czarnka,, https://wyborcza.pl/7,162657,26800948,na-czym-polega-problem-w-punktacji-czasopism-prawniczych-czyli.html

 

54. Wypowiedź w tekście P. Słowika Jak podzielić i wyodrębnić spółkę, czyli kodeks wymaga zmiany

Dziennik Gazeta Prawna, 11 lutego 2021r. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8093207,jak-podzielic-i-wyodrebnic-spolke.html

 

53. Wypowiedź w tekście P. Słowika, Uproszczona restrukturyzacja pozostanie na dłużej, Dziennik Gazeta Prawna 9 lutego 2021r. https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8090812,uproszczona-restrukturyzacja-pandemia-przedsiebiorcy-wierzyciele-dluznicy.html

 

52. O kulturze sporu prawnego, Dziennik Gazeta Prawna 29 grudnia 2020r.

 

51. Wypowiedź w tekście Ł. Majchrzyka Futbol prosto z miasta, Rzeczpospolita z 28 grudnia 2020r. https://regiony.rp.pl/z-regionu/34053-tonacy-brzytwy-sie-chwyta-to-tu-podupadajace-kluby-znajduja-pomoc

 

50. wypowiedź cytowana w tekście: Rządowa tarcza jest dziurawa. Najemcy małych galerii nie mogą korzystać z tzw. zawieszenia czynszów, MondayNews, https://mondaynews.pl/prawnicy-alarmuja-tarcza-antykryzysowa-jest-dziurawa-najemcy-galerii-ponizej-2-tys-m%c2%b2-z-duzym-klopotem/

 

49. wypowiedź cytowana w tekście P. Słowika, J. Styczyńskiego, Franczyza w Polsce przypomina wolnoamerykankę. Ministerstwo Sprawiedliwości chce ją ucywilizować https://www.gazetaprawna.pl/amp/1496211,franczyza-do-ucywilizowania.html, 16 listopada 2020r.

 

48. Niepasujący puzzel, czyli czy rozporządzeniem można zamrozić gospodarkę Dziennik Gazeta Prawna, 10 listopada 2020r. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1495816,czy-rozporzadzeniem-mozna-zamrozic-gospodarke.html

 

47. Nowoczesna edukacja: Zamiast "Syzyfowych prac" wdróżmy "Sposób na Alcybiadesa", Gazeta Wyborcza, 18 października 2020 https://wyborcza.pl/7,162657,26406298,nowoczesna-edukacja-zamiast-syzyfowych-prac-wdrozmy-sposob.html

 

46.Dlaczego nikt nie krzyczy, że król jest nagi, Gazeta Wyborcza, 11 października 2020 https://wyborcza.pl/7,162657,26387172,dlaczego-nikt-nie-krzyczy-ze-krol-jest-nagi.html

 

45. Braki na styku prawa holdingowego z upadłością i restrukturyzacją, Dziennik Gazeta Prawna, 15 września 2020r.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1490881,rafal-adamus-prawo-holdingowe-upadlosc-restrukturyzacja-analiza.html

 

44. Biedni kontra bogaci, Sport 13 sierpnia 2020, s. 4

 

43. wypowiedź ekspercka w artykule Patryka Słowika pt. Bon turystyczny 1000+? Najwcześniej po wakacjach, Dziennik Gazeta Prawna, 3 czerwca 2020r. https://biznes.interia.pl/finanse/news-bon-turystyczny-1000-najwczesniej-po-wakacjach,nId,4533266

 

42. Limit wynagrodzeń to już konieczność, Sport 18 maja 2020, s. 6

 

41. Po pandemii czas na hasztag: #challenge.polityku.opanuj.dług.publiczny, Gazeta Wyborcza https://wyborcza.pl/7,162657,25950174,po-pandemii-czas-na-hasztag-challenge-polityku-opanuj-dlug-publiczny.html

 

40. Piłkarze chorowali i mecze były przekładane, ale teraz trzymajmy za nich kciuki, Dziennik Zachodni, 14 maja 2020, s. 19

 

39. Terapie bolą ale leczą, Sport 3 maja 2020, s. 3

 

38. 30 czerwca=20 lipca, Sport 30 kwietnia 2020, s. 3

 

37. Kiedy piłkarz może wypowiedzieć kontrakt?, Sport 17 kwietnia 2020, s. 4

 

36. Jak tarcza 2.0. (nie) pomaga zapobiegać upadłości, Gazeta Wyborcza 14 kwietnia 2020r.

https://wyborcza.pl/7,162657,25868857,jak-tarcza-2-0-nie-pomaga-zapobiegac-upadlosci.html

 

35. O potrzebie specjalnej procedury restrukturyzacyjnej dla niewypłacalnych przedsiębiorców z uwagi na stan nadzwyczajny (SARS-CoV-2) https://palestra.pl/pl/aktualnosci/artykul/o-potrzebie-specjalnej-procedury-restrukturyzacyjnej-dla-niewyplacalnych-przedsiebiorcow-z-uwagi-na-stan-nadzwyczajny-sars-cov-2

10 kwietnia 2020r.; radca.pl Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nr 2/2020, s. 25 -31

 

34. FIFA wreszcie zabrała głos, Sport 9 kwietnia 2020, s. 2-3

 

33.Masowa niewypłacalność, Polityka, 8 kwietnia 2020, s. 99

 

32. Prawo cywilnego w czasach pandemii, Nowa Trybuna Opolska, 6 kwietnia 2020, s. 3

 

31. Bogate ligi także powinny oszczędzać, Dziennik Zachodni, 1 kwietnia 2020, s. 19

 

30. Pandemia jak hiperinflacja lat 90 – tych, w wywiadzie przeprowadzonym przez Macieja Grygierczyka, Sport 30 marca 2020, s. 2

 

29. Potrzebna jest uproszczona restrukturyzacja dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii, Dziennik Gazeta Prawna, 30 marca 2020

 

28. Wynagrodzenia zawodników a prawo ochrony, Sport 27 marca 2020 (nr 74/2020), s. 2

 

27. Zderzenie z górą lodową. Skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 szczególnie mocno dotykają kluby sportowe występujące w ligach zawodowych. Co zatem robić? Sport 25 marca 2020 (nr 71/2020), s. 3

 

26. cytowana opinia prawna w tekście: List do Prezesa Bońka: Jeżeli teraz Legia dostanie mistrza, to Niebieskim należy się tytuł za 1939, Dziennik Zachodni 21 – 22 marca 2020, s. 12

 

25. Prawo upadłościowe będzie przyjaźniejsze dla dłużników Wyborcza.pl 19 marca 2020

https://wyborcza.pl/7,162657,25803087,prawo-upadlosciowe-bedzie-przyjazniejsze-dla-dluznikow.html

 

24. Restrukturyzacja – Ziemia Obiecana dla przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym epidemią, Wyborcza.pl 15 marca 2020

https://wyborcza.pl/7,162657,25791928,restrukturyzacja-ziemia-obiecana-dla-przedsiebiorcow-w-kryzysie.html

 

23. Nasz futbol w czasach zarazy, Dziennik Zachodni 14 – 15 marca 2020, s. 12

 

22. Bardzo brudna piłka szejka z Manchesteru City, Dziennik Zachodni 11 marca 2020, s. 21

 

21. Czy polska piłka klubowa ma szanse na doinwestowanie? Dziennik Zachodni 19 lutego 2020, s. 18

 

20. Rok 2020 – brylantowy jubileusz polskiej piłki, Dziennik Zachodni 15 stycznia 2020, s. 20

 

19. Piłka zamiast bagnetów. O meczu piłkarskim w czasie świątecznego rozejmu, Dziennik Zachodni 2 stycznia 2020, s. 18

 

18. Nowe technologie w piłce nożnej. Zmieni się futbol, ale nie piękno sportu, Dziennik Zachodni 18 grudnia 2019, s. 20

 

17. MLS podbija serca amerykańskich fanów, Dziennik Zachodni 5 grudnia 2019, s. 20

 

16. Prawdziwy kibic kupuje oryginalne gadżety, bo w ten sposób wspiera klub, Dziennik Zachodni 9 listopada 2019, s. 12

 

15. Pieniądze na boisku nie grają, ale w sporcie wygrywa ten, kto je ma, Dziennik Zachodni 29 października 2019, s. 20

 

14. Gerard Badia z gastarbeitera stał się symbolem Piasta Gliwice, Dziennik Zachodni 26 - 27 października 2019, s. 12

 

13. VAR nie wyeliminował sędziowskich błędów, Dziennik Zachodni 23 października 2019, s. 19

 

12. Kopanie monet. Szalone zarobki piłkarzy, Do Rzeczy nr 43/2019, 21 – 27 października 2019, s. 88 – 89

 

11. Warto stawiać na młodzież, Dziennik Zachodni, 21 – 22 września 2019, s. 12

 

10. Kibicowanie piłkarzom jest na Górnym Śląsku bardzo popularne. Dlaczego? Dziennik Zachodni, 14 września 2019, s. 10

 

9. 13 milionów miejsc czeka na kibiców, Dziennik Zachodni, 17 sierpnia 2019, s. 11

 

8. wypowiedź ekspercka cytowana przez W. Wybranowskiego „Senatorów wojna z Polską” Do Rzeczy nr 33/2019, 12 – 18 sierpnia 2019, s. 25

 

7. Transferowy zawrót głowy, Dziennik Zachodni, 15 lipca 2019, s. 5

 

6. Niemieckie 447, Do Rzeczy nr 28/2019, 8 – 14 lipca 2019, s. 60 – 62

 

5. Piłkarze z Gliwic piszą nie tylko historię swojego klubu ale i miasta, Dziennik Zachodni, 9 lipca 2019, s. 20

 

4. Gliwice pokazały, że promocja miasta przez sport się opłaca, Dziennik Zachodni, 28 czerwca 2019, s. 39

 

3. Opinie ekspertów, Dziennik Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2016 nr 70 (4217), C2

 

2. Nakład pracy nie zależy od wielkości masy upadłości, Gazeta Prawna 5 – 8 stycznia 2012, B12

 

1. Siedem lat prawa naprawczego w Polsce, Miesięcznik Kapitałowy, nr 11/2010, s. 59 – 60

 

Sponsoring jest szczególną formą komunikacji sponsora z adresatami jego zaangażowania sponsoringowego. Od społecznego odbioru sponsoringu zależy skuteczność tej instytucji. Niezwykle istotne znaczenie będą zatem miały czynności podejmowane przed powstaniem stosunku prawnego sponsoringu. Problematyce tych czynności został poświęcony niniejszy wpis na blogu.

Czynności przed powstaniem stosunku prawnego sponsoringu zazwyczaj są podejmowane w dwóch etapach. Pierwszy etap to czynności podejmowane bez udziału drugiej strony. Odpowiednie przygotowanie stosunku prawnego sponsoringu leży głównie w interesie sponsora, gdyż w związku z tą instytucją chce on osiągnąć odpowiednie cele nie tylko w ramach więzi prawnej, ale przede wszystkim poza jej zakresem, u osób trzecich. Niemniej jednak również sponsorowany jest zainteresowany starannym przygotowaniem się do zawarcia umowy sponsoringu. Uwagi dotyczące strategii sponsora będą odnosiły się przede wszystkim do sponsoringu podejmowanego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drugi etap obejmuje natomiast czynności podejmowane przez obie strony, które mają prowadzić do powstania stosunku prawnego.

Niekiedy w praktyce dochodzi do zawierania umów sponsoringowych bez uprzednich poważniejszych czynności przygotowawczych (tzw. last minute sponsorship). Zazwyczaj ma on miejsce wtedy, gdy zaufana agencja sponsoringowa rekomenduje odpowiednią ofertę sponsorowi posiadającemu już pewne doświadczenie w tej dziedzinie. Motywem podjęcia natychmiastowej decyzji o zaangażowaniu się w sponsoring może być obawa, by inny konkurencyjny podmiot z branży nie wykorzystał takiej okazji. W piśmiennictwie podkreśla się jednak, że taki rodzaj sponsoringu powinien mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach. [1]

 

Pojęcie strategii sponsorowania i filozofii sponsorowania

 

Strategia sponsorowania polega na podejmowanie przez sponsora odpowiednich działań według przygotowanego wcześniej scenariusza, zakładającego osiągnięcie optymalnych korzyści w związku ze sponsorowaniem. Strategia sponsorowania składa się z szeregu elementów wyznaczających zachowanie się sponsora zarówno przed nawiązaniem stosunku prawnego, jak i po jego powstaniu. Empiryczne badania wskazują, że zaangażowanie sponsoringowe oparte o przemyślaną strategię pozwala na zwiększenie w istotny sposób szans na osiągnięcie zakładanych przez sponsora rezultatów. [2] W tym kontekście można mówić o sponsoringu aktywnym i pasywnym. Sponsoring aktywny charakteryzuje się tym, że zaangażowanie sponsora podejmowane jest w oparciu o opracowane wcześniej plany i ustaloną politykę działania i stanowi jeden z środków przedsięwziętych w celu nawiązania kontaktów z jak najszerszymi kręgami społecznymi. Działalność taka jest systematyczna i długofalowa. [3] Natomiast w przypadku sponsoringu pasywnego, szczegóły związane ze stosunkiem prawnym i jego zewnętrzną otoczką nie są a priori przewidziane przez sponsora. Do zaangażowania sponsoringowego dochodzi okazjonalnie i przypadkowo.[4] W piśmiennictwie używa się też określenia sponsoring profesjonalny. W niniejszym kontekście desygnat tej nazwy będzie oznaczał taki stosunek prawny, który został dokładnie przygotowany, a zaangażowanie sponsora przedsiębrane jest w oparciu o zaplanowaną strategią działań. [5]

Obecnie niektórzy przedsiębiorcy często otrzymują znaczne ilości ofert, zaproszeń do składania ofert czy zaproszeń do negocjacji od osób chcących uzyskać pewne świadczenia w drodze sponsoringu. [6] Strategia sponsorowania pozwala na zwiększenie szans na dokonanie prawidłowego wyboru osoby sponsorowanej.

Dla lepszego podkreślenia znaczenia strategii sponsorowania, należy zwrócić uwagę na zagadnienie siły przekazu informacji (tzw. strength of message) instytucji sponsoringu. Sponsoring w swojej czystej postaci jest bowiem instrumentem służącym jedynie do wywołania skojarzeń pomiędzy sponsorem (ewentualnie jego działalnością) a sponsorowanym wydarzeniem. Przeciętny adresat zaangażowania sponsoringowego, który wcześniej nie posiadał żadnej informacji o sponsorze określonego wydarzenia to mimo, że był uczestnikiem takiego wydarzenia, nie będzie dokładnie wiedział co jest przedmiotem działalności sponsora i jakie on świadczy usługi, bez uzyskania odpowiednich wiadomości przekazanych dzięki innym instrumentom komunikacji. Dlatego niezwykle istotne z punktu widzenia sponsora będzie stosowanie innych technik komunikacyjnych, powiązanych ze sponsoringiem w ramach przyjętej strategii.[7]

Zaangażowanie sponsoringowe przeprowadzane jest zwykle w oparciu o przyjętą przez sponsora filozofię. Filozofia sponsorowania (sponsorship policy) jest częścią ogólnej filozofii przedsiębiorstwa sponsora, która określa charakterystykę wizerunku przedsiębiorcy, jego polityki wewnętrznej i zewnętrznej, celów i zasad działania. Ogólna filozofia przedsiębiorstwa zawiera w sobie kryteria pozwalające na dokonanie oceny podejmowanych w ramach zaangażowania sponsoringowego zachowań, jako zgodnych lub sprzecznych z przyjętymi przez przedsiębiorcę celami i zasadami działania.[8] Filozofia sponsorowania wyjaśnia dlaczego przedsiębiorca wiąże się węzłem prawnym akurat z danym podmiotem (fundacją, sportowcem, artystą itp.), [9] dlaczego chce zmienić czy ukształtować swój wizerunek w drodze sponsoringu.[10] Wypracowanie pewnych założeń i reguł składających się na filozofię sponsoringu pozwalać będzie na optymalne i właściwe wykorzystywanie tego instrumentu w praktyce. Można obecnie mówić o wykształceniu się pewnej filozofii sponsorowania przedsiębiorców należących do określonej kategorii. Na przykład banki i instytucje finansowe sponsorują kulturę i sztukę, producenci masowych wyrobów konsumpcyjnych sport i rozrywkę. W Polsce spółki ze znacznym udziałem kapitału zagranicznego niejednokrotnie sponsorują wydarzenia związane z krajem z którego pochodzi obcy kapitał.

Niekiedy sytuacja może być bardziej złożona, jak w przypadku sponsora będącego jednocześnie franchaisingobiorcą (franchisee). Musi on bowiem postępować zgodnie założeniami ogólnej filozofii struktury do której należy (gdzie występuje silny trend do dokonywania wszelkich standaryzacji), a jednocześnie w celu dotarcia do klienteli na rynku lokalnym musi uwzględnić specyficzne potrzeby rynku lokalnego i przez ten pryzmat angażować się w sponsoring. [11]

Poniżej zostaną zaprezentowane kolejno poszczególne etapy postępowania zgodnego ze wzorcem dobrze przygotowanej strategii sponsorowania, przed powstaniem stosunku prawnego sponsoringu.

 

Podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w sponsoring

 

Pierwszym elementem strategii sponsorowania jest podjęcie decyzji o konieczności wykorzystania instytucji sponsoringu w działalności sponsora. Podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku prawnego jest jednym z przejawów zasady swobody umów.

Przyszły sponsor może zlecić wyspecjalizowanej agencji opracowanie audytu mającego udzielić odpowiedzi, czy takie zaangażowanie sponsoringowe jest pożądane i w jaki sposób je przeprowadzić.[12]

U podstaw zaangażowania się w sponsoring mogą leżeć różne przyczyny. Motywację dla sponsora może stanowić chęć ukształtowania, utrwalenia, spotęgowania, czy zmiany jego wizerunku. Ekspozycja sponsora wobec opinii publicznej (publicity), prestiż jaki wiąże się z zaangażowaniem sponsoringowym. Obniżenie kosztów promocji wobec wzrostu cen klasycznej reklamy i osiągnięcie rezultatów, których nie można osiągnąć dzięki reklamie. Zacieśnienie relacji pomiędzy pracownikami sponsora a sponsorem, zwiększenie ich motywacji do pracy w przedsiębiorstwie sponsora. [13] Uzyskanie pewnych korzyści prawnopodatkowych w związku z zaangażowaniem sponsoringowym. Drugorzędnym motywem w ramach sponsoringu rzeczowego może być np. chęć wypróbowania produktów sponsora w warunkach szczególnie trudnych (np. gdy sponsorowany jest sportowcem wyczynowym). O konkretnym zaangażowaniu sponsoringowym może też decydować potrzeba konsekwentnej realizacji przyjętej filozofii przedsiębiorstwa. W piśmiennictwie podkreśla się, że zaangażowanie w sponsoring powinno opierać się tylko na kalkulacji ekonomicznej, a nie na bazie presji społecznej, politycznej czy innej nie powiązanej ze względami natury ekonomicznej. [14] Niemniej jednak dodatkowymi, [15] acz nie decydującymi motywami może być poczucie obowiązku wobec sponsorowanego (np. w sferze socjalnej czy ochrony środowiska), troska o dobro ogółu, realizacja osobistych sympatii przez sponsora. [16] Obecnie obserwuje się jednak tendencję do podejmowania decyzji o zaangażowaniu się w sponsoring jedynie z uwagi na kryteria marketingowe. [17]

Niektórzy Autorzy zwracają uwagę na fakt, że decyzja przedsiębiorcy o zaangażowaniu się w sponsoring w dużym stopniu stymulowana jest przez zachowania innych przedsiębiorców, w szczególności konkurentów z tej samej branży. Praktyka postępowania konkurentów na rynku (np. aktywność sponsoringowa) wymusza podobne postawy u innych podmiotów. [18] Wpływ na decyzję o zaangażowaniu się w sponsoring określonego przedsiębiorcy mają również pewne presje o charakterze instytucjonalnym, pochodzące ze źródeł zewnętrznych (jak np. ze strony państwa, profesjonalnych podmiotów itp.), nie związane ze zjawiskiem potrzeby konkurowania na rynku z określonymi podmiotami (noncompetitive pressures). Owe czynniki można podzielić na różne grupy. Presje wymuszające (coercive pressures) polegają na wywieraniu wpływu na przedsiębiorcę przez organizacje i instytucje (jak np. państwo) od których jest on w jakiś sposób zależny, lub przez uwarunkowania kulturowe społeczności w ramach której jest prowadzona działalność. Dalej można wymienić presje wynikające z profesjonalizacji (normative pressures), w związku ze standardami edukacyjnymi osób podejmujących decyzję o zaangażowaniu się w sponsoring, czy zawodowymi powiązaniami istniejącymi miedzy nimi. Wreszcie istnieją tzw. presje naśladownictwa (mimetic pressures) mające swe źródło w swoistym stanie niepewności w danym środowisku, gdzie przedsiębiorca naśladuje zachowanie innego podmiotu w szczególności, jeżeli jest ono uważane za przynoszące pewne korzyści. [19] Przedsiębiorca nie dokonuje tutaj głębszej analizy swojego zaangażowania sponsoringowego, a zasadniczym motorem działania jest potrzeba identyfikacji z przynoszącą sukces aktywnością – podmiot mniej profesjonalny kopiuje zachowanie profesjonalisty

 

 

Przygotowanie zaplecza logistycznego w celu zaangażowania się w sponsoring

 

Sponsor angażując się w sponsoring może korzystać z usług wyspecjalizowanej agencji sponsoringowej, która zapewni mu profesjonalne prowadzenie programu sponsorskiego. W tym celu zawiera odpowiednią umowę z taką agencją. Sponsor może też samodzielnie przygotować się do zawarcia umowy sponsoringu i dalszego postępowania w czasie trwania stosunku prawnego. Niekiedy może być potrzebne odpowiednie przeszkolenie kadry pracowniczej sponsora. [20] Sprawami związanymi ze sponsoringiem może zajmować się specjalna komórka organizacyjna wydzielona w strukturze organizacyjnej sponsora tylko dla spraw sponsoringu, albo dla marketingu w ogóle. [21]

 

Ustalenie celów jakie sponsor chce osiągnąć w związku zaangażowaniem się w sponsoring

 

Dokładne określenie celów jakie sponsor chce osiągnąć przez swoje zaangażowanie sponsoringowe jest jednym z podstawowych elementów strategii sponsorowania. [22] Do celów głównych sponsora zalicza się poprawienie już istniejącego lub stworzenie nowego wizerunku. Cele sponsora mogą być też szczegółowe. Wymienić tu można tytułem przykładu cele polegające na pozytywnym skojarzeniu sponsora z samym podjęciem aktywności sponsorskiej, dotarcie do adresatów, do których nie można dotrzeć za pomocą innych technik komunikacyjnych, zaistnienie w społeczności lokalnej i skojarzenie się z jej potrzebami, podkreślenie pozytywnej motywacji sponsora i pozytywnej identyfikacji ze sponsorem jego pracowników itp. [23] Cele sponsora można również podzielić na należące do ekonomicznych lub psychograficznych. Osiągnięcie pewnych efektów ekonomicznych przez sponsora wiąże się z podjęciem określonych działań, których sponsoring jest jedynie niesamodzielnym elementem. Cel ekonomiczny osiągnięty przez sponsoring będzie fragmentem mozaiki tworzonej przy współudziale również innych instrumentów. Ów cel może polegać np. na zajęciu pewnej pozycji na rynku, zwiększenia konkurencyjności, wzroście sprzedaży towarów i usług itp. Zakładanie takich celów musi wiązać się z konstrukcją sponsoringu jako stosunku prawnego długoterminowego, z uwagi na to, że ich osiągnięcie wymaga stosunkowo długiego upływu czasu. [24] Natomiast cele psychograficzne polegają na zwiększeniu stopnia znajomości przedsiębiorcy, aktualizacji jego wizerunku, nadaniu jego wizerunkowi odpowiedniego kształtu poprzez transfer takich cech jak sprawność, piękno, ekskluzywność, młodość itp., zwiększeniu zaufania do przedsiębiorcy, uwypukleniu tożsamości przedsiębiorcy itp. [25] Pewną doniosłość posiada również podział celów na związane z osobą sponsora (corporate objectives) i związane z branżą sponsora (brand objectives). W tym pierwszym przypadku chodzi o zwiększenie świadomości społecznej o osobie sponsora i budowanie (potęgowanie, zmianę) wizerunku sponsora. W tym drugim, o zwiększenie świadomości o branży sponsora i pozytywnego wizerunku tej branży. [26] Rozróżnienie to znajduje również swój wyraz w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych gdzie w art. 2 pkt 8 sponsorowanie określone zostało jako pewna działalność związana z eksponowaniem firm handlowych oraz ich symboli graficznych jak i eksponowaniem nazw produktów.

Cele jakie sponsor określa w związku ze swoim zaangażowaniem sponsoringowym powinny być zgodne z celami strategicznymi jego przedsiębiorstwa i dokładnie sprecyzowane.[27] Ich określenie powinno brać pod uwagę takie czynniki jak dziedzina aktywności w której będzie miało miejsce zaangażowanie sponsoringowe, zasoby funduszy, czasokres zaangażowania sponsoringowego itp.

Zamierzony rezultat, jaki sponsor chce osiągnąć przez sponsoring nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) powołanego przez sponsora i sponsorowanego stosunku prawnego, ustawom ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 1 k.c.).

W tym miejscu należy przyjrzeć się nieco bliżej takim pojęciom jak : świadomość o istnieniu przedsiębiorcy (awarness), tożsamość przedsiębiorcy (corporate identity) i wizerunek przedsiębiorcy (image). Pojęcia te można określić zbiorczym terminem communication requirements jako, że stanowią cele do jakich się dąży przy zastosowaniu instrumentów komunikacji przedsiębiorcy z opinią publiczną. [28]

Znajomość przedsiębiorcy, jego towarów i usług stanowi zasadniczy cel komunikacji przedsiębiorcy z szerokimi kręgami społecznymi z uwagi na to, że bez takiej świadomości o istnieniu przedsiębiorcy konsument nie może podjąć decyzji o zawarciu umowy w wykonaniu której otrzymałby towary czy usługi. Awarness stanowi punkt wyjścia dla popularyzacji takich elementów jak tożsamość przedsiębiorcy i jego wizerunek. Zwiększenie istniejącej świadomości o przedsiębiorcy, jego towarach i usługach, czy wykreowanie nowej jest jedną z największych korzyści jakich oczekuje się po sponsoringu. Sponsorzy o dużym potencjale zwykle wykorzystują sponsoring do utrzymania, czy zwiększenia świadomości o przedsiębiorcy i jego produktach. Dla skuteczności w osiąganiu powyższych celów sponsoring powinien być wykorzystywany wespół z innymi instrumentami. [29]

Sponsoring stanowi również narzędzie do podkreślenia tożsamości przedsiębiorcy (corporate identity). Koncepcja corporate identity postrzegana jest jako projekcja pewnego zespołu cech charakterystycznych dla danego podmiotu i jego aktywności, obejmująca wyobrażenie jaki ten podmiot jest, czy jak powinien on być postrzegany. [30]

Wizerunek przedsiębiorcy można określić jako wyobrażenie o danym przedsiębiorcy, jakie ma o nim pewna część opinii publicznej. [31] Wizerunek przedsiębiorcy nie jest pojęciem monolitycznym. W jego skład wchodzą takie elementy, jak świadczenie dobrych jakościowo usług i towarów, dobre zarządzanie przedsiębiorstwem, otwarcie na potrzeby klientów, zaangażowanie w problemy społeczności na obszarze gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność, renoma dobrego pracodawcy itp. [32] Ważne jest wielopłaszczyznowe ukształtowanie wizerunku sponsora z uwagi na istnienie wielu zróżnicowanych grup adresatów zaangażowania sponsoringowego. Negatywny wizerunek przedsiębiorcy w odbiorze społecznym np. z powodu prowadzenia działalności naruszające środowisko naturalne, czy zamieszanie w afery korupcyjne osłabia zainteresowanie przedsiębiorcą ze strony konsumentów, czy nawet prowadzi do bojkotu towarów lub usług takiego przedsiębiorcy. [33] Sponsoring stanowi instrument pozwalający na kształtowanie korzystnego wizerunku przedsiębiorcy.

W związku z omawianym zagadnieniem pozostaje problematyka tzw. transferu korzystnego wizerunku ze sponsorowanego na sponsora (image transfer). Ów proces jest jednym z celów zakładanych zwykle przez przedsiębiorcę przy angażowaniu się w sponsoring. Dla przeniesienia wizerunku potrzebne jest zaistnienie kilku przesłanek, w tym m.in. wyrazistość wizerunku sponsorowanego. Jest to czynnik, który powinien odgrywać zasadniczą rolę przy doborze strony umowy. [34] Przy rozważaniu zagadnienia transferu wizerunku bierze się pod uwagę kilka aspektów : dotychczasowy własny wizerunek przedsiębiorcy, wizerunek sponsorowanego czy sponsorowanego wydarzenia, wizerunek jaki przedsiębiorca będzie chciał uzyskać w wyniku swojego zaangażowania sponsoringowego. Należy zaznaczyć, że transfer wizerunku ze sponsorowanego na sponsora nie będzie wchodził w grę w każdym przypadku zaangażowania sponsoringowego. Na przykład w dziedzinie sponsoringu socjalnego sponsorowanym może być stowarzyszenie nosicieli wirusa HIV. Trudno tu o dokonanie jakiegoś korzystnego dla sponsora transferu. Przedsiębiorca sam będzie kształtował swój image poprzez fakt udzielenia pomocy potrzebującym. Niekiedy może się dokonać inny transfer – transfer korzystnego wizerunku współsponsorującego na współsponsora. Omawiany tu proces jest też sprzężony zwrotnie : w konkretnym przypadku transfer wizerunku może dokonać się ze sponsora na sponsorowanego. Zagadnieniem związanym z ustaleniem celów zaangażowania sponsoringowego, jest dokonanie wyboru treści dotyczącej przedsiębiorcy jaka ma być rozpowszechniana w związku z zaangażowaniem sponsoringowym.

Na zakończenie tego wątku należy jeszcze dodać, że renoma sponsora ucieleśniana jest przede wszystkim w oznaczeniach wyróżniających, znakach towarowych i nazwie (firmie). Renoma staje się w wyniku używania tych oznaczeń bardzo cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa, prowadzonego przez sponsora. Dzięki tej renomie nazwa, firma czy znaki towarowe realizują funkcję reklamową, zachęcając klientów do nabywania produktów sponsora. Nazwa (firma) umożliwia zatem intensyfikowanie zbytu towarów (usług) i maksymalizowanie zysku. Konsumenci oraz inne podmioty gospodarcze, dzięki nazwie (firmie) o ustalonej reputacji na rynku, chętniej korzystają z oferty tego sponsora. [

 

Cel umowy sponsoringu a cel sponsora

 

Cel umowy sponsoringu można rozpatrywać w dwojakim ujęciu. Po pierwsze jako pewien cel danego typu umowy jaką jest umowa sponsoringu (cel typowy) i po drugie jako cel konkretnego stosunku prawnego powstałego między dwoma stronami, czyli pewien stan rzeczy, który za zgodą drugiej strony określony podmiot chce osiągnąć poprzez daną umowę.[36]

W drugim z wymienionych powyżej przypadków przyjąć należy, że cel umowy sponsoringu wyznaczany jest przez funkcję, jaką strony dla tej umowy przewidują. [37] W nauce prawa cywilnego wyrażono myśl, iż umowa stanowi środek (tzw. cel bliższy) dla osiągnięcia celu umowy (tzw. celu dalszego), który może się odnosić do nieskończonych stanów rzeczy, sumarycznie nazywanych celami życiowymi lub społeczno – gospodarczymi.[38] Umowa sponsoringu związana jest z realizacją celów z reguły ekonomicznych bezpośrednich lub pośrednich, do których osiągnięcia zmierzają sponsor jak i sponsorowany. Z pozycji sponsorowanego cel umowy sponsoringu zostanie osiągnięty gdy otrzyma on świadczenie. Natomiast z pozycji sponsora celem umowy jest uzyskanie odpowiedniej ekspozycji zewnętrznej poprzez dokonanie przysporzenia na rzecz sponsorowanego i otrzymanie w zamian świadczenia sponsorowanego. Sponsor w związku z umową sponsoringu ma zatem cel, który realizuje się wewnątrz więzi prawnej w postaci otrzymania od sponsorowanego świadczenia i cel nadrzędny, poza więzią prawną, jaka łączy go ze sponsorowanym. Cel podmiotu zawierającego umowę, w której przybiera on pozycję sponsora jest zwykle na tyle szeroki, że realizowany jest on w ramach stosunku prawnego sponsoringu, ale także w ramach innych stosunków prawnych, zatem niezależnie od zachowania się przewidzianego w lex contractus zachowania sponsorowanego.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na doniosłość prawną celów sponsora. Z punktu widzenia prawa cywilnego motywy działania sponsora są zasadniczo obojętne, o ile nie są wiadome drugiej stronie stosunku cywilnoprawnego i nie zostały przez drugą stronę zaakceptowane jako cel stosunku prawnego powstałego między stronami. [39]

 

 Identyfikacja grup adresatów zaangażowania sponsoringowego

 

Istotnym zagadnieniem jest identyfikacja adresatów zaangażowania sponsoringowego.[40] Odbiorców zaangażowania sponsoringowego można podzielić na różne grupy, przy użyciu różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Przedsiębiorca powinien określić oprócz rodzaju tych grup także ich rozmiar, geograficzne usytuowanie, preferencje, styl życia, upodobania członków tych grup. [41] Precyzyjne określenie adresatów będzie miało istotne znaczenie dla przygotowania umowy sponsoringu i określenia w niej praw i obowiązków stron. [42] Przewidywane preferencje i oczekiwania grup celowych w znacznym stopniu będzie determinowało postać zaangażowania sponsoringowego przedsiębiorcy.

 

Ustalenie budżetu dla zaangażowania sponsoringowego

 

Sponsor powinien ustalić budżet, jaki będzie potrzebny dla pokrycia kosztów zaangażowania sponsoringowego. [43] Budżet taki powinien przewidywać koszty związane z zawarciem umowy sponsoringu, koszty związane z wykonaniem umowy sponsoringu, czyli koszty przysporzenia na rzecz sponsorowanego, koszty związane ze stosunkami prawnymi towarzyszącymi sponsoringowi i ewentualnie inne koszty, np. wydatki na zbadanie skuteczności zaangażowania sponsoringowego. W piśmiennictwie podkreśla, się że dla skuteczności zaangażowania sponsoringowego, należy przewidzieć znaczne kwoty na zewnętrzną ekspozycję faktu sponsorowania, oczywiście w sytuacji gdy sponsoring nie stanowi samodzielnego instrumentu komunikacji.[44] W stosunku do wartości świadczenia owe wydatki pozostają zwykle w proporcji od 1:1 do 1:3. [45] W piśmiennictwie wyrażono także opinię, że jeżeli sponsor nie posiada wystarczającej liczby funduszy na zakomunikowanie opinii publicznej swojego zaangażowania sponsoringowego, to w ogóle nie powinien angażować się w sponsoring. [46]

 

Dokonanie wyboru dziedziny aktywności zaangażowania sponsoringowego

 

Sponsor powinien dokonać wyboru dziedziny aktywności zaangażowania sponsoringowego.[47] Wybór będzie zdeterminowany przez przyjętą filozofię przedsiębiorstwa. Niekiedy na wybór dziedziny aktywności zaangażowania sponsoringowego będą miały zakazy sponsorowania określonej dziedziny (np. sportu) przez niektóre podmioty. W piśmiennictwie podkreśla się wagę istnienia obiektywnych związków pomiędzy sponsorem, a dziedziną zaangażowania sponsoringowego dla skuteczności sponsoringu. Znaczenie istnienia takiej relacji uzasadnia się kilkoma argumentami. Po pierwsze, gdy sponsor zlekceważy potrzebę istnienia pewnego powiązania pomiędzy sponsoringiem a swoim wizerunkiem oraz swoją filozofią może to wywołać u opinii publicznej, niebezpieczną dla efektów sponsoringu, konsternację. Po drugie, trafne powiązanie sponsora z dziedziną jego aktywności wywołuje pewne przeświadczenie o wiarygodności jego zaangażowania, co z kolei pozytywnie służy jego odbiorowi u adresatów. [48] Dla zbadania zakresu społecznej akceptacji sponsora z określonej branży dla jego aktywności w danej sferze przeprowadza się empiryczne badania. Z analiz dokonanych w Niemczech wynika np. że z największą dezaprobatą spotyka się sponsorowanie ochrony środowiska przez przedsiębiorców z przemysłu tytoniowego, samochodowego czy farmaceutycznego. [49] Z uwagi na kryterium najkorzystniejszego odbioru przez adresatów zaangażowania sponsoringowego w pierwszym rzędzie wymienia się sponsorowanie niedochodowych imprez. [50]

 

Dokonanie wyboru osoby sponsorowanego, bądź sponsorowanego wydarzenia

 

Dokonanie wyboru strony stosunku prawnego stanowi jeden z przejawów zasady swobody umów i stanowi pewne uszczegółowienie wcześniejszej decyzji co do wyboru dziedziny aktywności sponsoringowej. Sponsor może dokonać przysporzenia na rzecz określonego podmiotu z uwagi na jego właściwości osobiste bądź dokonać przysporzenia na rzecz organizowanego przez określony podmiot wydarzenia. Wtedy warto poddać analizie np. fakt, czy organizator takiego przedsięwzięcia będzie dysponował odpowiednim upoważnieniem dla udzielenia sponsorowi prawa do wykorzystywania nazwisk artystów w kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Wpływ na dokonanie takiego wyboru mają czynniki podobne jak przedstawione w poprzednim podrozdziale. Dokonując wyboru należy też zbadać jaka będzie wielkość grupy bezpośrednich uczestników sponsorowanego wydarzenia, wielkość grupy stanowiącej zwolenników tego wydarzenia, zakres odbiorców tego wydarzenia transmitowanego w środkach masowego przekazu. [51] Podjęcie prawidłowej decyzji w omawianej materii ma istotne znaczenie dla sukcesu celów sponsoringu zakładanych przez sponsora. [52] Wiarygodność sponsorowanego wydarzenia czy osoby, jej prestiż i renoma będą miały oczywisty wpływ na skuteczność w osiągnięciu celów zamierzonych przez sponsora. W przypadku sponsoringu gospodarczego sponsor będzie zwykle zainteresowany tym, aby sponsorowany posiadał dobrą kondycję finansową, nie był zagrożony upadłością czy postępowaniem układowym lub naprawczym (chyba że pomaganie podmiotom w trudnej sytuacji finansowej jest zgodne z filozofią przedsiębiorstwa).

W praktyce obserwuję się powstawanie monopoli na sponsorowanie najpopularniejszych gwiazd sportu i rozrywki.

 

Integracja sponsoringu z innymi instrumentami komunikacji. Zagadnienie sponsoringu jako elementu należącego do kompleksu umów (umów sprzężonych)

 

Sponsoring, aby był skutecznym narzędziem w realizacji niektórych celów sponsora, powinien być zintegrowany z innymi instrumentami komunikacji, a w szczególności z reklamą. [54] Bowiem w zasadzie jedynie sponsoring aktywny w środkach masowego przekazu stanowi samodzielną formę komunikacji sponsora z opinią społeczną. Sponsoring który jest funkcjonalnie powiązany z innego rodzaju działalnością sponsora nazywany jest sponsoringiem zintegrowanym,[55] w odróżnieniu od sponsoringu zdezintegrowanego (izolowanego), w związku z którym sponsor nie podejmuje żadnych działań towarzyszących. [56] Do działań zintegrowanych ze sponsoringiem zaliczyć można reklamę[57], reklamę wartościową, [58] product placement, merchandising, endorsement, sprzedaż promocyjną, udostępnianie uczestnikom sponsorowanych wydarzeń kuponów rabatowych na towary lub usługi sponsora, rozdawanie próbek produktów sponsora (tzw. product sampling).[59] Niekiedy uboczną działalność sponsora określa się zbiorczym terminem posiłkowej aktywności marketingowej (ancillary marketing activities).[60] Stronami stosunków prawnych sponsora w przypadku sponsoringu zintegrowanego mogą być podmioty, które podobnie jak sponsorowany będą służyły z pomocą do dotarcia do adresatów zaangażowania sponsoringowego, lub nawet podmioty należące do grona adresatów zaangażowania sponsoringowego.

Pomiędzy sponsoringiem, a zintegrowanymi z nim innymi stosunkami prawnymi zachodzą relacje nie tylko natury ekonomicznej, ale również niekiedy i prawnej. Sponsor może nawiązać stosunek zintegrowany ze sponsorowanym. Najczęściej jednak kontrahentem sponsora będzie inny podmiot. Relacje sponsoringu w odniesieniu do stosunków zintegrowanych pomiędzy sponsorem a podmiotami innymi niż sponsorowany mogą układać się w różny sposób. Może więc być to relacja równorzędności sponsoringu i innych stosunków prawnych, relacja nadrzędności sponsoringu i relacja podrzędności sponsoringu wobec innych zintegrowanych stosunków prawnych. Niekiedy, gdy kontrahentem sponsora w ramach stosunku zintegrowanego jest sponsorowany, mogą powstać wątpliwości, czy sponsoring należy traktować jako umowę mieszaną z elementami charakterystycznymi dla różnych typów umów, czy jako sposnoring zintegrowany, czyli dwa lub więcej powiązane ze sobą stosunki prawne. W takich przypadkach należy przede wszystkim poddać analizie wolę stron umowy sponsoringu. Kryterium ekonomicznej jedności umowy, które można wywieść z reguły interpretacyjnej zawartej w art. 65 § 2 k.c. nakazujące uwzględniać cel umowy, nie będzie miało w odniesieniu do sponsoringu i stosunków zintegrowanych większej doniosłości. Pewne znaczenie może mieć kryterium okoliczności zawarcia umowy takich jak, czas uzgodnienia postanowień przyjętych przez strony, spisanie postanowień w jednym dokumencie, itp. Zewnętrzny charakter takiego związku w zasadzie wyklucza stanowcze rozstrzygnięcie problemu, jednak wnioski wyciągnięte w oparciu o to kryterium stanowić będą wskazówkę przemawiającą za jednolitym bądź innym charakterem sponsoringu. [61]

Omawiając relacje jakie zachodzą pomiędzy sponsoringiem, a stosunkami prawnymi zintegrowanymi, zjawisko to należy ujmować z punktu widzenia wypracowanej w nauce prawa koncepcji kompleksu umów. Kompleks umów jest zbiorem dwóch lub więcej stosunków prawnych zawartych osiągnięcia pewnego celu gospodarczego przez przedsiębiorcę. Związek pomiędzy tymi więziami prawnymi wyznacza przede wszystkim wspólny cel, który owe stosunki realizują. [62] Wyróżnia się przy tym ogólny cel gospodarczy (causa remota) kompleksu umów, jak i własny, szczególny cel każdego stosunku prawnego (causa proxima). Ów cel pojedynczego stosunku prawnego – pierwiastkowy w relacji do celu głównego – pozwala na indywidualizację danej umowy zarówno w ramach kompleksu umów jak i poza nim. [63] Umowy sprzężone (czy kompleks umów) mogą być także rozumiane jako relacje prawne charakteryzujące się dalej idącymi powiązaniami. Punktem wyjścia będzie tu ratio art. 353 1 k.c. według którego, strony mogą nie tylko ułożyć według swego uznania treść stosunku prawnego, ale także ustanowić pewne relacje zachodzące pomiędzy odrębnymi zobowiązaniami. W ramach kompleksu umów sponsoring może być powiązany z innymi stosunkami prawnymi (nazwanymi lub nienazwanymi), gdzie istnienie jednej umowy wywierać będzie wpływ na istnienie drugiego stosunku umownego, a każdy z kontraktów podlega właściwym dla niego regułom (w szczególności będzie tu chodzić o takie kwestie jak sposób zawarcia umowy, treść zobowiązania, skutki jego niewykonania czy nienależytego wykonania itp.). Zależność umów od siebie może przejawiać się np. w tym, że rozwiązanie umowy sponsoringu będzie powodowało rozwiązanie innej umowy. [64]

Oczywiście sponsoring może być powiązany z innymi stosunkami prawnymi – faktycznie lub z woli stron również prawnie – nie tylko z uwagi na względy komunikacji sponsora z opinią społeczną. Niekiedy zawarcie pewnych umów potrzebne będzie dla wykonania umowy sponsoringu. Na przykład w ramach sponsoringu aktywnego w dziedzinie telewizji sponsor może zawrzeć umowę z osobą trzecią o produkcję utworu audiowizualnego, które posłuży następnie jako wskazanie sponsorskie.

 

Kilka uwag o ubezpieczeniu sponsora z tytułu uczestnictwa w sponsorowanym przedsięwzięciu

 

Sponsor ponosi w związku ze swoim zaangażowaniem sponsoringowym szereg ryzyk, które mogą dotyczyć różnych okoliczności. Istotna grupą ryzyk są te, które odnoszą się do osoby sponsorowanego. W szczególności mogą one polegać na utracie wiarygodności i zaufania społecznego. Określone zachowania podejmowane przez sponsorowanego mogą okazać się nieskuteczne (np. fiasko badań naukowych, brak osiągnięć sportowca, itp.). W przypadku zawarcia umowy ze związkiem sportowym sponsor ponosi ryzyko polegające na tym, że w drużynie sportowców wystąpią osoby, których udział może zaszkodzić z różnych względów interesom sponsora. Sponsorowany może ponieść śmierć, utracić zdolność do prowadzenia aktywności przysparzającej mu renomy, zostać pozbawiony prawa do wykonywania prowadzonej przez siebie działalności. Do innego rodzaju ryzyka należy niebezpieczeństwo zajścia wydarzenia polegającego na bojkocie sponsorowanego przedsięwzięcia przez określone grupy społeczne. Można też wskazać na ogólne ryzyko braku skuteczności zaangażowania sponsoringowego.

W praktyce rozwiniętych stosunków gospodarczych sponsorzy często ubezpieczają się od zdarzeń dotyczących ich zaangażowania sponsoringowego. [65]

 

Czynności podejmowane przez sponsorowanego

 

Nie tylko sponsor dokonuje złożonego zespołu czynności w związku ze sponsoringiem. Z uwagi z duży popyt na przysporzenia dokonywane przez sponsorów, niejednokrotnie również sponsorowany w sposób profesjonalny i aktywny czyni przygotowania do sponsoringu. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na znaczenie wykorzystywania technik marketingowych przez podmioty (sponsor – seekers) szukające sponsorów. [66] W zależności od tego, czy z inicjatywą nawiązania stosunku prawnego występuje sponsor bądź sponsorowany mówi się odpowiednio o sponsoringu aktywnym i biernym.[67]

W pierwszej kolejności należy określić, czy drogą na uzyskanie niezbędnych funduszy ma być sponsoring czy inne źródło (np. mecenat, dotacja budżetowa itp.). [68] W przypadku gdy jako źródło pozyskania środków zostanie obrany sponsoring zaleca się przygotowanie dla przyszłego sponsora wyczerpujących informacji o zamierzonym przedsięwzięciu lub aktywności, które ma być sponsorowane. [69] W szczególności chodzić tu będzie o informacje, które mają zasadnicze znaczenie dla potencjalnego sponsora. Wymienić tu należy wiadomości o przewidywanym zasięgu odbiorców danego projektu (sponsor – seeker często – o ile jest to możliwe – stara się też precyzyjniej określić grupę tych osób przez podanie jej struktury wiekowej, preferencji rozmieszczenia geograficznego itp.). [70] Dalej należy wymienić przygotowanie spisu korzyści jakie sponsor może odnieść w związku z zaangażowaniem się w przedsięwzięcie, proponowane świadczenia sponsorowanego i inne udogodnienia dla sponsora. [71] Z uwagi na to, że przedsięwzięcia które mają oprawę medialną cieszą się dużym zainteresowaniem u przedsiębiorców w związku z możliwością szczególnego spotęgowania efektu zaangażowania sponsoringowego, sponsor – seeker może zawrzeć umowy przedwstępne z rozgłośniami radiowymi czy stacjami telewizyjnymi o transmitowanie przedsięwzięcia. Poszukujący sponsora powinien też precyzyjnie określić budżet przedsięwzięcia przygotowując zestawienie planowanych wydatków i sponsorowanych czynności. [72]

Różne są sposoby poszukiwania sponsorów. Można korzystać z usług wyspecjalizowanych agencji sponsoringowych, agentów którzy regularnie organizują dla przedsiębiorców prezentacje podmiotów zainteresowanych sponsoringiem. Niekiedy przedsiębiorcy w ramach swojej struktury organizacyjnej posiadają specjalne komórki do spraw public relations, które zajmują się poszukiwaniem sponsorów i kontaktami z nimi. Małe grupy osób nie oczekujące uzyskania znacznych środków zwykle indywidualnie poszukują sponsorów. Organizacje mogą np. poszukiwać sponsorów wśród swoich członków. [73]

Z prawnego punktu widzenia podmiot poszukujący sponsora może posługiwać się konstrukcją oferty w rozumieniu art. 66 k.c., bądź jedynie przedstawiać zaproszenie do składania ofert lub rozpoczęcia negocjacji.

 

Czynności podejmowane przez osoby trzecie

 

Niekiedy sponsoring może być wywołany zachowaniem osoby trzeciej. Ingerencja osoby trzeciej ma oczywiście swoją określoną motywację. Podmiot taki może mieć interes prawno – majątkowy w zaangażowaniu się pewnej osoby w sponsorowanie innej oznaczonej osoby. Mogą też oczywiście w danym przypadku istnieć motywy pozaprawne, a decydującym wyznacznikiem postępowania osoby trzeciej stać się mogą względy o charakterze osobistym, ekonomicznym czy organizacyjnym. [74] Sponsoring mogą inicjować również instytucje, których zadaniem jest pomoc we wskazywaniu źródeł finansowania dla podmiotów prowadzących działalność typu non – profit.

 

 

[1] S.Sleight, Sponsorship. What is it? How to use it? Londyn 1989, s. 123

[2] S.Sleight, Sponsorship ..., s.47 i n. J.Crimmis, M.Horn, Sponsorship : From Management Ego Trip to Marketing Success, Journal of Advertising Reasearch, Nr 7-8 1996, s. 11,20 et passim, R.G.Javalgi, M.B.Traylor, A.C.Gross, E.Lampman, Awarness of Sponsorship and Corporate Image : An Empirical Investigation, Journal of Advertising, vol. XXIII, no 4, XII 1994, s.47, Cultural Sponsorship Can Help Reach the Affluent, Bank Marketing, Nr 10/1994, s. 7, J.Jacyszyn, Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej, Gdańsk 1993, s. 125, T.Meenaghan, The Role of Sponsorship in the Marketing Communications Mix, International Journal of Advertising, Nr 10/1991, s. 41, E.Traple, Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Kraków 1993, s. 73

[3] L.Stecki, Sponsoring, Toruń 1995, s. 172-173

[4] L.Stecki, Sponsoring, s. 173-174

[5] L.Stecki, Sponsoring, s. 197, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring. Aspekty prawne i gospodarcze, Warszawa 1994, s. 21-23

[6] D.Arthur, D.Scott, T.Woods, A conceptual Model of Model of the Corporate Decision – Making Process of Sport Acquisition, Journal of Sport Management, Nr 11/1997, s. 224,225

[7] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 75-76

[8] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 98, zob. też Japan's Corporate Support of the Arts : Synopsis of the 1992 Survey, w : Art and Business. An International Perspective on Sponsorship, 1996, s. 193, T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 41 i n.

[9] W danym przypadku mogą wchodzić w grę jeszcze inne czynniki, ale ten tutaj wymieniony będzie należał zwykle do najbardziej istotnych.

[10] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s.67, 73,98

[11] L.Cousens, T.Slack, Using Sport Sponsorship to Penetrte Local Markets : The Case of Fast Food Industry, Journal of Sport Management, 1996, s. 169 i n.

[12] B.Wansley, Best practices will help sponsorships succeed, Marketing, nr 9/1997, s.8

[13] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ... op.cit., s. 48,62,94,95, A.Goldgaber, Do sponsorship dollars deliver the dividends? Discount Store News, 6.03.1995, s. 25, M.Majewski, Sponsoring – skuteczna forma promocji promocji w internecie, Marketing i Rynek, Nr 7, 1998, s.32, D.Thwaites, A.Carruthres, Practical Applications ..., s. 213

[14] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 62. Niemniej jednak badania empiryczne przeprowadzane nad zaangażowaniem sponsoringowym w dziedzinie kultury i sztuki wykazują, że powiązania personalne pomiędzy sponsorem a sponsorowanym posiadają pewna doniosłość

[15] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s.62, T.Berrett, T.Slack, An Analisis of the Influence of the Influence of Competitive and Institutional Pressures on Corporate Sponsorship Decissions, Journal of Sport Management, Nr 11/ 1999, s.129-130

[16] Przeprowadzone badania empiryczne motywów jakie leżą u podstaw zaangażowania sponsoringowego wykazały priorytet motywów altruistycznych w odpowiedziach respondentów. Trudno jednak uznać taką konfigurację motywacji za miarodajną.

[17] D.Arthur, D.Scott, T.Woods, A conceptual Model ..., s. 228

[18] T.Berrett, T.Slack, An Analisis of the Influence ..., s. 114 i n.

[19] T.Berrett, T.Slack, An Analisis of the Influence ..., s. 118-119 i n., tam też szersze uwagi co do wpływu owych presji na podejmowaniu decyzji o zangażowaniu się w sponsoring.

[20] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 56-57

[21] Badania empiryczne co do podmiotów zajmujących się za sponsora sprawami sponsoringu przeprowadzili m.in. R.Copeland, W.Frisby, Understanding the Sport Sponsorship Process From a Corporate Perspective, Journal of Sport Management, Nr 10/1996

[22] Z.Abdoolcarim, New Strings to Sponsorship Bow, Asian Business, Nr 5/1995, s. 57, J.Jacyszyn, Nowe formy ...,s. 126, A.Sznajder, Sponsoring, Warszawa 1994, s. 91-94

[23] T.Redwan, Sponsoring – nowy klucz do sukcesu, Businessman, Nr 9,1999, s.65, por. też J.Ignaczewski, Umowy nienazwane, Warszawa 2004, s. 197

[24] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 47,49

[25] J.Polakowska – Kujawa, Sponsoring ..., s. 47-49

[26] T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 40-41

[27] J.Crimmins, M.Horn, Sponsorship : From Management Ego Trip ..., s. 20, Materiały konferencji Sponsoring – moda czy konieczność, Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Nr 5, Warszawa 1998, s. 153, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 96, 66, T.Radwan, Sponsoring ..., s. 65, E.Bonifaciuk, Czy działania sponsorskie sponsorskie w Polsce mają szansę na sprofesjonalizowanie się?, Marketing i Rynek, Nr 11, 1995, s. 36

[28] S.Sleight, Sponsorship ..., s.67

[29] S.Sleight, Sponsorship ..., 67-69, R.G.Javalgi, M.B.Traylor, A.C.Gross, E.Lampman, Awarness of Sponsorship..., s. 48, Z.Abdoolcarim, New Strings to Sponsorship ...op. cit., s. 57

[30] R.G.Javalgi, M.B.Traylor, A.C.Gross, E.Lampman, Awarness of Sponsorship ..., s. 50, L.Stecki, Sponsoring, s. 30

[31] Johnson,Madeline,Zinkham, Defining and Measuring Company Image, Proceedings of the Thirteenth Annual Conference of Marketing Science, New Orlean 1990, vol. XIII, s. 347, A.Sznajder, Sponsoring, s.83, A.Ferrand, M.Pages, Image Sponsoring : A Methodology to Match Event and Sponsor, Journal of Sport Advertising, 1996, s. 280 zwraca uwagę na indywidualistyczną i subiektywną percepcję danego obiektu, którego wizerunek brany jest pod uwagę.

[32] R.G.Javalgi, M.B.Traylor, A.C.Gross, E.Lampman, Awarness of sponsorship ... op. cit., s.50

[33] J.Penc, Leksykon biznesu. Słownik angielsko – polski. Warszawa 1997, s. 484-485

[34] A.Sznajder,Sponsoring, op.cit. s. 86

[35]Por. R.Skubisz, Zasady prawa firmowego, Rejent z 1993 r., Nr1, s. 9

[36] Zob. J.Gołaczyński, Glosa do uchwały SN z dnia 5 maja 1993 r., III CZP 54/93, OSP z 1994 r., Nr 10, poz. 176 , W.Czachórski, Zobowiązania, Warszawa 1994, s. 36-37, M.Safjan, w : Kodeks cywilny. Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1996, t. I, s. 182

[37] Niekiedy uważa się, że w stosunkach umownych cel umowy zostaje osiągnięty przez należyte spełnienie przez strony świadczeń w niej określonych. J.Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994, s. 178

[38] Z.Radwański, Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Warszawa 1992, s. 108

[39] Por. np. A.Szpunar, Prawne zabezpieczenie wierzytelności, Sopot 1997, s. 34 – 35, W.Wąsowicz, Obejście prawa jako przyczyna nieważności czynności prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego z 1999 r., Nr 1, s. 78 - 79

[40] Materiały konferencji ..., s. 153, E.Bonifaciuk, Czy działania sponsorskie ...,, s.36, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 96,66, J.Crimmins, M.Horn Sponsorship : From Management Ego Trip ..., s. 20

[41] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 83-94, 109-110, B.Wansley, Best practices will help sponsorships ..., s. 8, J.Crimmins, M.Horn, Sponsorship : From Management Ego Trip..., s.20

[42] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 96

[43] T.Redwan, Sponsoring ..., s. 66, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s.76, Materiały konferencji ..., s. 153, J.Jacyszyn, Nowe formy ..., s. 126, T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 43

[44] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 28-29, B.Wansley, Best practices will help sponsorships ..., s. 8, Z.Abdoolcarim, New strings to sponsorship ..., s.57, T.Radwan, Sponsoring ..., s.66, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s.76, T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 43

[45] S.Sleight, Sponsorship ..., s.28 i 119. T.Radwan ..., s.66 wskazuje, że koszty ponoszone w praktyce przez sponsora w celu powiadomienia opinii publicznej o zaangażowaniu sponsoringowym, wynoszą od 200 do 500% wartości świadczenia dokonanego na rzecz sponsorowanego.

[46] J.Crimmins, M.Horn, Sponsorship : From Management Ego Trip ..., s.16

[47] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 127 i n., Matriały konferencji ..., s. 153, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 67, A.Sznajder, Sponsoring, s. 96, W piśmiennictwie zwraca się uwagę na rezultaty badań empirycznych przeprowadzonych nad kryteriami selekcyjnymi dla dokonania odpowiedniego wyboru. Na przykład w dziedzinie sportu wymienia się takie kryteria jak : ekskluzywność, szansa na spotęgowanie pozytywnego wizerunku, prestiż wydarzenia, widownia takiego widowiska, transmisja wydarzenia za pomocą środków masowego przekazu, możliwość ewentualnego dalszego kontynuowania aktywności sponsoringowej w oparciu o zawarcie nowej umowy, możliwość przeprowadzenia bezpośrednich akcji sprzedaży podczas imprezy, rodzaj i charakter współsponsorów i inne (R.Copeland, W.Frisby, Understanding the Sport Sponsorship ..., s. 40-41). Znajomość tych kryteriów ze strony potencjalnego sponsorowanego ma istotne znaczenie – m.in. z uwagi na dużą konkurencję – przy składaniu stosownych ofert przedsiębiorcom.

[48] J.Polakowska - Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 99-100

[49] Szerzej na ten temat zob. J.Polakowska - Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 101-102

[50] R.E.McCarville, C.M.Flood, The Effectivness of ..., s. 52

[51] T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 42-43

[52] S.Sleight, Sponsorship .., s. 64-65, B.Wansley, Best practices will help sponsorships ..., s.8, Materiały konferencji ..., s.153, T.Radwan, Sponsoring ..., s. 64

[53] J.Jacyszyn, Nowe formy ..., s. 130

[54] J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s.66, E.Bonifaciuk, Czy działania sponsorskie ..., s. 36, S.Sleight, Sponsorship ..., s. 62, G.Knopp, Sponsoring jako element strategii promocyjnej przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna im. K.Adamieckiego. System informacji marketingowej a decyzje rynkowe przedsiębiorstwa – wybrane problemy, Katowice 1998, s.108, R.E.McCarville, C.M.Flood, The Effectivness of ..., s. 52-54 , T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 43 J.Crimmins, M.Horn, Sponsorship : From Management Ego Trip ..., s. 13-15

[55] L.Stecki, Sponsoring ..., s. 190-191, A.Stefanovich, Creativity gets audience attention in world saturated with sponsorships, Marketing, September 1,1997, s. 8, J.Polakowska -–Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 23

[56] L.Stecki, Sponsoring, s. 191-192

[57] Na temat różnic pomiędzy sponsoringiem a reklamą zob. np. J. Ignaczewski, Umowy ..., s. 204 – 205

[58] Reklama wartościowa jest to każda forma reklamy, w której adresat otrzymuje bezpłatnie jakąś wartość materialną. Reklama wartościowa może mieć charakter abstrakcyjny bądź akcesoryjny. W tym pierwszym przypadku otrzymanie bezpłatnego świadczenia nie jest uzależnione od dokonania innej czynności przez adresata reklamy. W tym drugim otrzymanie bezpłatnego świadczenia jest uzależnione od dodatkowego zachowania konsumenta. Dodatkowa czynność polega najczęściej na dokonaniu zakupu towaru lub skorzystaniu z usługi reklamodawcy. Innym zachowaniem, od którego zależy otrzymanie bezpłatnego świadczenia, jest na przykład znalezienie nowego klienta. W piśmiennictwie podkreśla się, że przypadku reklamy wartościowej akcesoryjnej zachodzi większe prawdopodobieństwo nierzeczowego wpływu na decyzję konsumenta, w takiej sytuacji adresat reklamy kupuje towar nie z racjonalnych pobudek (cena i jakość towaru), ale pod wpływem zachęty reklamowej. A.Surdacka, Reklama wartościowa, Przegląd Prawa Handlowego z 1996 r., Nr 12, s. 25 i n.

[59] L.Kinney, S.R.McDaniel, Strategic Implications ..., s. 250-251, R.E.McCarville, C.M.Flood, The Effectivness of ..., s. 51, 53-54

[60] B.Ford, J.Ford, Television and Sponsorship, Oxford 1993, s. 8

[61] Por. Z.Radwański, Teoria umów, Warszawa 1997, s. 233

[62] S.Włodyka, w : Prawo umów w obrocie gospodarczym, praca zbiorowa pod redakcją S.Włodyki, Kraków 1995, s. 30-31

[63] B.Teyssie, Les groupes de contracts, Paris, 1975, s. 69

[64] Z.Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 230-232

[65] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 152-153

[66] L.Stecki, Sponsoring, s. 200-201, S.Sleight, Sponsorship ..., s. 246, S.Allen, 12 Steps to Non Profit Sponsorship Success, Fund Raising Management, Nr 5/ 1996, s. 47, J.Polakowska – Kujawa, M.Kujawa, Sponsoring ..., s. 21, T.Meenaghan, The Role of Sponsorship ..., s. 41

[67] W.Orżewski, Reklama i prawo. Poradnik praktyczny, Warszawa 1998, s. 114

[68] .S.Sleight, Sponsorship ..., s. 254

[69] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 246,255

[70] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 255,258

[71] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 258

[72] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 246,259

[73] S.Sleight, Sponsorship ..., s. 245

[74] L.Stecki, Sponsoring ..., s. 201-202

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017