Jak powstaje spółka europejska?
18 marca 2019

Blog

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 – 3 rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej (Societas Europaea lub SE). Kapitał SE podzielony jest na akcje. Żaden z akcjonariuszy nie odpowiada za sumę wyższą niż subskrybowana. SE posiada osobowość prawną.

SE może powstać w następujący sposób:

 

powstanie pierwotne SE

Powstanie wtórne SE

Utworzenie SE przez połączenie transgraniczne spółek akcyjnych.

Utworzenie SE przez zawiązanie nowej spółki.

Utworzenie SE jako spółki zależnej.

Utworzenie SE w wyniku przekształcenia.

Utworzenie SE jako spółkę zależną SE.

Spółki akcyjne, powstałe zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na terytorium Wspólnoty, mogą tworzyć SE przez łączenie się spółek, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich.

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzone zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu, mieszczącymi się we Wspólnocie, mogą dążyć do utworzenia grupy kapitałowej SE, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich: a) podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego lub oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim.

Spółki oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, powstałe zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu we Wspólnocie, mogą tworzyć spółki zależne SE, poprzez subskrybcję ich akcji, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich: a) podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego lub też oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim.

Spółka akcyjna powstała zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, która ma swoją statutową siedzibę i siedzibę zarządu we Wspólnocie może zostać przekształcona w SE, jeżeli od co najmniej dwóch lat posiada ona spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego.

SE może tworzyć jedną lub wiele spółek zależnych mających formę SE.