Zgodnie z art. 1 ust. 1 – 3 rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej (Societas Europaea lub SE). Kapitał SE podzielony jest na akcje. Żaden z akcjonariuszy nie odpowiada za sumę wyższą niż subskrybowana. SE posiada osobowość prawną.

SE może powstać w następujący sposób:

 

powstanie pierwotne SE

Powstanie wtórne SE

Utworzenie SE przez połączenie transgraniczne spółek akcyjnych.

Utworzenie SE przez zawiązanie nowej spółki.

Utworzenie SE jako spółki zależnej.

Utworzenie SE w wyniku przekształcenia.

Utworzenie SE jako spółkę zależną SE.

Spółki akcyjne, powstałe zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na terytorium Wspólnoty, mogą tworzyć SE przez łączenie się spółek, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich.

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzone zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu, mieszczącymi się we Wspólnocie, mogą dążyć do utworzenia grupy kapitałowej SE, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich: a) podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego lub oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim.

Spółki oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, powstałe zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu we Wspólnocie, mogą tworzyć spółki zależne SE, poprzez subskrybcję ich akcji, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich: a) podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, lub b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego lub też oddział usytuowany w innym Państwie Członkowskim.

Spółka akcyjna powstała zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, która ma swoją statutową siedzibę i siedzibę zarządu we Wspólnocie może zostać przekształcona w SE, jeżeli od co najmniej dwóch lat posiada ona spółkę zależną, podległą prawu innego Państwa Członkowskiego.

SE może tworzyć jedną lub wiele spółek zależnych mających formę SE.

 

 

Blog

18 marca 2019
Jak powstaje spółka europejska?