W jaki sposób można przeciwdziałać przygotowanej likwidacji w ramach upadłości dłużnika w sytuacji, gdy:

 1. zbycie majątku po zaniżonej wartości jest niekorzystne dla wierzycieli, w tym zabezpieczonych hipotecznie;
 2. w przypadku osoby fizycznej nie doprowadzi do uwolnienia dłużnika od zobowiązań?

 

 

 

Przygotowana likwidacja w ramach upadłości dłużnika niekiedy ma następujące dysfunkcje praktyczne:

 

 1. znacznie zaniżona wartość przedmiotu zabezpieczenia – objętego tzw. pre- packiem (przygotowaną likwidacją)- jest niekorzystna dla wierzyciela hipotecznego, pozostałych wierzycieli i samego dłużnika (możliwy efekt „wywłaszczenia” wierzyciela hipotecznego);
 2. od ceny sprzedaży przedmiotu przygotowanej likwidacji należy odliczyć 10% kosztów postępowania upadłościowego (efekt wysokich kosztów likwidacji);
 3. przekazanie przez syndyka pieniędzy z likwidacji majątku wymaga przygotowania listy wierzytelności i jej uprawomocnienia się, następnie przygotowania odrębnego planu podziału (wierzytelności hipoteczne) i jego uprawomocnienia się; zatem od przekazania ceny sprzedaży przez nabywcę syndykowi do jej wydania wierzycielowi hipotecznemu może upłynąć bardzo długi okres czasu (efekt długiego oczekiwania na pieniądze);

 

 

Możliwe jest jednak rozwiązanie alternatywne w postaci złożenia przez dłużnika wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym i likwidacyjnym, popartego przez wierzyciela dominującego, który może ekonomicznie stracić na zaniżeniu wartości przedmiotu zabezpieczenia.

 

 1. Układ częściowy pozwoli na przymusowe wciągnięcie do układu wierzytelności wszystkich wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika. Uniknie się zatem efektu nielojalnego zachowania niektórych wierzycieli. Niemniej wierzyciele rzeczowi muszą w takim przypadku uzyskać zaspokojenie nie mniejsze niż wynikające z wartości przedmiotu zabezpieczenia. Układ częściowy wymaga również surowszych warunków dla jego przyjęcia: niezbędne jest poparcie układu przez 2/3 kapitału liczonego od ogółu wierzytelności a nie od sumy wierzytelności biorących udział w głosowaniu.
 2. Układ likwidacyjny pozwoli na zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku dłużnika na następujących zasadach:
 1. Sprzedaż nieruchomości dłużnika nastąpi – w ramach wykonywania układu - przez nadzorcę wykonania układu posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dominujący wierzyciel/wierzyciele może/mogą wskazać w sposób wiążący sąd kandydata na nadzorcę sądowego/nadzorcę wykonania układu; zostanie zatem zapewnione transparentne procedowanie sprzedażowe. Propozycje układowe mogą zobowiązywać nadzorcę wykonania układu do przedstawiania wierzycielom cyklicznych sprawozdań z wykonanych czynności.
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę i w trybie zaakceptowanym przez powołany w ramach propozycji układowych Komitet Wierzycieli reprezentujący wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo; Wierzyciele będą zatem kontrolowali cenę i inne warunki sprzedaży.
 3. Sprzedaż nastąpi za cenę rynkową, a nie za cenę likwidacyjną. Uzyskana zostanie zatem wartość wyższa niż w przypadku upadłości lub egzekucji.
 4. Sprzedaż przez nadzorcę wykonania układu w ramach układu likwidacyjnego nie ma skutku egzekucyjnego. Zatem wierzyciele posiadający zabezpieczenie hipoteczne będą musieli udzielić zgody na bezciężarowe zbycie nieruchomości w zamian za przekazanie odpowiedniej części sprzedaży bezpośrednio na rzecz wierzycieli. Wierzyciele zachowują zatem kontrolę nad swoim zabezpieczeniem i strumieniem pieniądza pochodzącym z ceny sprzedaży.
 5. Propozycje układowe mogą zastrzec, że wpłata ceny sprzedaży nastąpi bezpośrednio na rzecz wierzycieli hipotecznych albo na rachunek powierniczy, z którego mogą być zaspakajani wierzyciele. Zapewni to bezpieczeństwo środków.
 6. Propozycje układowe mogą narzucać nadzorcy wykonania układu odpowiednią dynamikę działania. Wierzyciele mogą zatem kontrolować czas trwania postępowania.
 7. Czynsz pozyskany z wynajmu do czasu sprzedaży nieruchomości pozwoli na zaspokojenie wierzycieli także i z innych źródeł.
 8. Wierzyciel – w sytuacji zastrzeżeń co do wykonywania układu przez nadzorcę – będzie mógł złożyć wniosek o jego uchylenie.

 

Koncepcja restrukturyzacji powinna przewidywać :

 

 1. pewną pulę środków na zaspokojenie wierzycieli niezabezpieczonych (dla których dywidenda upadłościowa wynosiłaby 0 zł), co byłoby argumentem dla otwarcia restrukturyzacji a nie ogłaszania upadłości;
 2. ograniczenie odsetek
 3. wynagrodzenie dla nadzorcy układu
 4. umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w drodze likwidacji majątku dłużnika w ramach układu.

 

W niektórych przypadkach bardziej efektywne zaspokojenie wierzycieli może nastąpić przez układ likwidacyjny niż przez upadłość z pre-packiem. Układ likwidacyjny może oddłużyć dłużnika.

 

Blog

01 marca 2020
                        Jak bronić się przed przygotowaną likwidacją (pre-packiem)?