Informacja w sprawie zgody na koncentrację a postępowanie uproszczone o zatwierdzenie układu
09 marca 2022

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

1. Czy art. 118 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, przewidującego konieczność przedłożenia na zgromadzeniu wierzycieli zgody Prezesa UOKiK albo Komisji Europejskiej na konwersję wierzytelności na akcje w toku restrukturyzacji, bądź wykazania, że taka zgoda nie jest wymagana, znajduje zastosowanie wprost, odpowiednio lub przez analogię do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów art. 15 i n. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 171), w którym nie wyznaczono na podstawie art. 19 tej ustawy zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem?

 

2. Jeżeli wskazany przepis znajdowałby w takim postępowaniu zastosowanie odpowiednie lub przez analogię, to na czym miałoby polegać jego zastosowanie, w szczególności komu i w jakim terminie opisane w tym przepisie dokumenty miałyby być przedłożone?”

 

 

Po pierwsze, art. 19 Tarczy 4.0 wprowadza zasadę fakultatywności zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu uproszczonym o zatwierdzenie układu. Założenie to pozwala na znaczne odformalizowanie procedury i ułatwienia praktyczne w jej przebiegu. Nie miałoby żadnego sensu przenoszenie wymogów formalnych (porządkowych, technicznych, bez wartości), z proceduralnie zbędnego zgromadzenia wierzycieli, na przebieg postępowania uproszczonego o zatwierdzenie układu. Oznacza to że należy poddać dokładnej analizie naturę prawną wymogu z przepisu 118 ustęp 3 prawa restrukturyzacyjnego.

 

Po drugie, postępowanie uregulowane przepisami Tarczy 4.0 stanowi w całości lex specialis względem postępowania o zatwierdzenie układu. Postępowanie uproszczone zawiera szereg rozwiązań szczególnych mających na celu ułatwienie dłużnikom zawarcie układu (odnosząc to do „zwykłego” postępowania o zatwierdzenie układu). Na przykład moratorium na wykonywanie zobowiązań układowych, ograniczony immunitet egzekucyjny, objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych, na składnikach majątku dłużnika, w sposób rzeczowy, bez zgody wierzyciela, szczególne zasady dotyczące wyłączenia odpowiedzialność menedżerów za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zatem konkludując: jeżeli w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dochodzi do kluczowych zmian merytorycznych, to tym bardziej może dojść do zmiany wymogów o charakterze porządkowym, technicznym, proceduralnym.

 

Po trzecie, wykładni wskazanych przepisów należy dokonywać w kontekście regulacji Tarczy 2.0, która na czas pandemii zawiesiła obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o upadłość. Pokazuje to, że ustawodawca na czas COVID 19 przedefiniował założenia prawa o niewypłacalności. Priorytetem stało się zapobieganie upadłości. W konsekwencji wykładnia przepisów ustawy Tarcza 4.0 powinna być jednoznacznie pro- restrukturyzacyjna. Jeżeli postępowanie ma charakter uproszczony, to nie można na niego przenosić gorsetu formalizmu postępowania z postępowania „ zwykłego”.

 

Po czwarte, regulacja dotycząca kontroli koncentracji przedsiębiorców nie jest regulacją merytoryczną z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Prawo restrukturyzacyjne nie określa ani przesłanek kontroli koncentracji ani przesłanek zakazu koncentracji ani skutków jej niedochowania. Zagadnieniem kontroli koncentracji zajmuje się publiczne prawo gospodarcze, zarówno na poziomie prawa Unii Europejskiej jak i na poziomie prawa krajowego. Zmiana struktur gospodarczych stanowi przy tym normalny, typowy przejaw korzystania przez przedsiębiorców z zagwarantowanych w konstytucji RP: a) wolności gospodarowania (art. 20 i 22 Konst.) b) wolności zrzeszania się (art. 11-13 Konst.) c) gwarancji własności. Właściwe przepisy prawa publicznej ochrony konkurencji wprowadzają tak zwane progi minimalne dla prowadzenia procedury kontroli koncentracji. Są to zarówno progi krajowe jaki progi wspólnotowe, przy czym minimalny próg kontroli koncentracji wspólnotowej stanowi maksymalny próg kontroli koncentracji krajowej. Oznacza to, że szereg przypadków koncentracji, zarówno w wymiarze horyzontalnym, wertykalnym, jak i konglomeratowym ma charakter całkowicie swobodny, w tym znaczeniu że nie podlega jakiemukolwiek uprzedniemu badaniu co do dopuszczalności. Przepisy te (prawa publicznej ochrony konkurencji) chronią wspólny rynek Unii Europejskiej (choć zagadnienie kontroli koncentracji nie wynika wprost z zagadnień prawa pierwotnego, a jego podstawowe źródła znajdują się w prawym pochodnym), a w mniejszej skali zapobiegają monopolizacji gospodarki na tzw. rynku właściwym. Kontrola koncentracji poddana jest systemowi tak zwanej kontroli ex ante. Oznacza to, że właściwy organ kontroli koncentracji, o ile w wypadku z uwagi na wielkość aktywów jest właściwy. Dokonuje kontroli jeszcze przed sfinalizowaniem koncentracji. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie dokonywana jest koncentracja aby poddać ją kontroli ex ante (o ile danym wypadku transakcja koncentracji przekracza tak zwane progi minimalne). Pojawia się zatem ważny wniosek, że tryb w którym dochodzi do konwersji wierzytelności na akcje nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia czy kontrola koncentracji ex ante jest niezbędna czy nie ma podstaw do jej przeprowadzenia. W tym kontekście analizowany przepis artykułu prawa restrukturyzacyjnego ma tylko znaczenie porządkowe. Przedstawienie zgromadzeniu wierzycieli zgody Komisji, względnie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji albo wykazanie że kontrola koncentracji nie jest potrzebna ma charakter jedynie techniczno- porządkowy. Zatem ów obowiązek realizowany w czasie obrad zgromadzeniem wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym nie ma najmniejszego znaczenia z punktu widzenia:

dopuszczalności koncentracji

kontroli ex ante zamierzonej koncentracji

Ewentualne niedopełnienie obowiązku nieprzedstawienie na zgromadzeniu wierzycieli (o ile zostanie zwołane) wymaganego porządku obrad należy oceniać stosownie do wagi i znaczenia tej regulacji prawa restrukturyzacyjnego, która nie ma waloru merytorycznego ale jedynie ma walor techniczno- porządkowy.

Zadaniem analizowanego artykułu prawa restrukturyzacyjnego jest doprowadzenie do poinformowaniA wierzycieli uczestniczących w zgromadzeniu wierzycieli (o ile zostanie zwołane) o okolicznościach dotyczących kwestii koncentracji.

Znaczenie tego przepisu można przetestować na przykładzie: jeżeli zostałaby podana błędna informacja o braku potrzeby kontroli koncentracji ex ante, to bez względu na przyjęcie układu przez wierzycieli sąd musi odmówić jego zatwierdzenia, jeżeli Komisja Europejska albo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzi niedopuszczalność koncentracji. Jeżeli w danym wypadku koncentracja jest bagatelna i nie wymaga kontroli ex ante, to nie podanie tej informacji na zgromadzeniu wierzycieli (o ile zostało zwołane) nie ma wpływu ani na przyjęcie układu przez wierzycieli ani na jego zatwierdzenie przez sąd.

Powiadomienie to ma charakter porządkowy także z tego względu, że w praktyce obrotu wielu wierzycieli nie uczestniczy w obradach zgromadzenia wierzycieli (o ile zostanie zwołane) ale oddaje głos na piśmie, a ustawa a ustawa nie nakazuje ich indywidualnego powiadomienia.

Zatem nieprzedstawienie informacji o których mowa w analizowanym artykule prawa, na zgromadzeniem wierzycieli o ile takie zostanie zwołane:

- nie ma wpływu na proces koncentracji

- nie ma wpływu na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

- nie jest obarczone prekluzją proceduralną

- nie ma charakteru "powszechnego", to znaczy żaden inny przepis nie nakazuje doręczenia wierzycielom informacji, o której mowa w analizowanym przepisie

Nie wpływa w jakikolwiek sposób na ważność postępowania

nie wpływa w jakikolwiek sposób na ważność czy zgodność z prawem zawartego układu

 

Wnioski

 

Jeżeli intencją ustawodawcy, w przepisach o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, było uproszczenie postępowania, przez możliwość pominięcia zgromadzenia wierzycieli, to oznacza to że formalizmy o charakterze porządkowym przewidziane dla zgromadzenia wierzycieli, nie wiązały w postępowaniu uproszczonym.

 

Wymóg z art. 118 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, przewidującego konieczność przedłożenia na zgromadzeniu wierzycieli zgody Prezesa UOKiK albo Komisji Europejskiej na konwersję wierzytelności na akcje w toku restrukturyzacji, bądź wykazania, że taka zgoda nie jest wymagana ma charakter porządkowo- techniczny, nie wpływa on na ważność czy na dopuszczalność konwersji, jak również nie wpływa ani na ważność czy dopuszczalność postępowania uproszczone i zawarcie w nim układu.

 

 

 

 

 

 

 

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017