Indos. Co to takiego?
18 grudnia 2018

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

Czy w  epoce technologii blockchain, bitcoina, inteligentnych kontraktów kogokolwiek interesuje jeszcze indos?

 

Indos jest odrębnym od przelewu (cesji) sposobem przenoszenia praw w ramach sukcesji singularnej odnoszącym się do wierzytelności inkorporowanych w papierach wartościowych na zlecenie. Indos to pisemne oświadczenie woli uprawnionego umieszczone na papierze wartościowym (in dorso czyli "na grzbiecie") na zlecenie oznaczające przeniesienie praw na inną osobę. Zbywca papieru wartościowego na zlecenie jest indosantem, a nabywca indosatariuszem. Elementem indosu powinno być wskazanie na (skonkretyzowanie) indosatariusza. Indos powinien zawierać (c) podpis zbywcy. Jest to tzw. indos pełny (rozwinięty). Dopuszczalny jest tzw. indos skrócony obejmujący wpisanie nazwiska indosatariusza i podpis indosanta.

 

Indos może zawierać także i inne elementy. Wskazane ze względów praktycznych jest aby indos był opatrzony (d) datą – nie jest to jednak czynnik decydujący o ważności czy skuteczności indosu.

 

Pewną wskazówką przy rozstrzyganiu poprawności podpisu indosanta może być uchwała 7 sędziów SN z 30 grudnia 1993 r. na podstawie której można sformułować imperatyw aby podpis uprawnionego (indosanta) obejmował co najmniej nazwisko. Nie jest wymagane aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak być złożony w formie zwykle używanej przez indosanta.[1] W orzecznictwie przyjmuje się, że przy składaniu podpisów na papierze wartościowym, w przypadku osoby prawnej istnieje konieczność oznaczenia firmy i siedziby osoby prawnej obok podpisu osoby upoważnionej do zaciągania w imieniu tego podmiotu zobowiązań z uwagi na bezpieczeństwo i pewność obrotu.[2] SN w uchwale z 21 kwietnia 2004 r. wyraził trafne stanowisko, że „zamieszczenie na wekslu oświadczenia indosanta, podpisanego przez jego pełnomocnika bez wskazania stosunku pełnomocnictwa, nie przenosi praw z weksla przez indos.”[3] W innym orzeczeniu przyjęto, że poprawny sposób podpisu pełnomocnika w treści papieru wartościowego powinien zawierać prócz podpisu pełnomocnika wskazanie na stosunek pełnomocnictwa, co z reguły sprowadza się do zamieszczenia wprost słowa „pełnomocnik” lub jego synonimów.[4] Przedsiębiorcy powinni używać tylko takiej firmy, która została ujawniona w rejestrze. Niedopuszczalne jest używanie skrótów, które mogą budzić wątpliwości co do tożsamości danej osoby.[5]

 

Przepis art. 9219 § 2 k.c. określa indos w znaczeniu formalnym. Indos w ujęciu materialnym oznacza czynność prawną, której substratem jest pisemna adnotacja na wekslu (czyli indos w ujęciu formalnym) art. 9219 § 1 k.c.

 

Indos traktowany jest jako czynność prawna abstrakcyjna w konsekwencji czego ważność indosu nie jest uzależniona od stosunków prawnych zachodzących pomiędzy indosantem, a indosatariuszem.

 

Indos musi być umieszczony n a papierze wartościowym. Możliwe jest umieszczenie indosu na tzw. przedłużku (allonge, dodatkowej karcie), połączonym z papierem wartościowym. Możliwość taką wyraźnie przewiduje art. 13 zd. 1 pr. weksl., 16 zd. 1 pr. czek. Względy praktyczne przemawiają przy tym za poglądem, że jest to dopuszczalne także w przypadku indosu dokonywanego bezpośrednio na podstawie art. 9219 § 2 k.c. Nieważny jest natomiast indos dokonany na osobnej karcie.

 

Oświadczenie woli, które składa się na indos, może być wyrażone np. poprzez zwrot: „ustępuję na rzecz X.”, „przenoszę na rzecz X”, „za mnie na zlecenie X”. Treść indosu powinna zawierać wolę uprawnionego do przeniesienia praw z papieru wartościowego na kogo innego.

 

Indos może być dokonany in blanco – bez wskazywania osoby indosatariusza (art. 13 ust. 2 pr.weksl., art. 16 ust. 2 pr. czek.). Indos in blanco powinien zawierać przynajmniej podpis indosanta.

 

Indos może być również na okaziciela. Indos na okaziciela należałoby traktować jako indos in blanco (por. art. 12 zd. 3 pr. weksl., 15 zd. 4 pr. czek.).

 

Przyjąć należy, że jeżeli indos jest in blanco, posiadacz papieru wartościowego może wypełnić indos nazwiskiem własnym lub innej osoby, indosować papier wartościowy dalej in blanco lub na inną osobę, przenieść papier wartościowy na inną osobę bez wypełnienia indosu in blanco i bez indosowania (por. art. 14 zd. 3 pr. weksl., 17 zd. 2 pr. czek.). SN trafnie dopuścił możliwość zbycia weksla in blanco opatrzonego indosem.[6] Ponieważ dla przeniesienia praw z papieru wartościowego potrzebne jest jego wydanie za niedopuszczalny (ze skutkiem nieważności) należałoby uznać indos częściowy (por. art. 12 zd. 2 pr. weksl., 15 zd. 2 pr. czek.).

 

Należy bronić poglądu, że indos może służyć jednoczesnemu przeniesieniu praw z papieru wartościowego na łączne dobro kilku osób. Indosatariusze będą wierzycielami solidarnymi.[7]

 

Należy przyjąć, że indos powinien być bezwarunkowy (por. art. 12 zd. 1 pr. weksl., 15 zd. 1 pr. czek.).

 

[1] III CZP 146/93, OSNC 1994/5/94

[2] Wyrok SA w Białymstoku z 13 lutego 2014 r. I ACa 704/13

[3] III CZP 13/04, OSNC 2005/6/101

[4] Wyrok SA w Warszawie z 24 listopada 2004 r. VI ACa 143/03 Apel.-W-wa 2005/4/32

[5] Por. Wyrok SA w Katowicach z 28 lutego 2005 r., I ACa 1554/04

[6] Wyrok SN z 21 czerwca 2002 r., V CKN 1511/00

[7] A. Szpunar, O indosie wekslowym, PS 1991, nr 4, s. 27 i n.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017