Ile kosztuje bramka zdobyta przez PIASTA GLIWICE?
05 maja 2019

Blog

 

 

Standardowe zastrzeżenia co do wydawanych opinii prawnych.

 

(1) Niniejsza opinia prawna korzysta ze swobody wypowiedzi i jest jedynie poglądem prawniczymym w danej sprawie; została ona przygotowana w oparciu o wiedzę autora i odzwierciedla jego poglądy naukowe; nie jest jednak wykluczone prezentowanie przez inne osoby lub instytucje innego poglądu doktrynalnego/orzeczniczego/praktycznego niż zawarty w niniejszej opinii. (2) Niniejsza opinia została w całości przygotowana przez jej autora, bez pomocy asystentów/ innych osób. (3) Niniejsza opinia odzwierciedla obiektywne poglądy autora. Wnioski opinii nie są determinowane życzeniem Klienta/Zleceniodawcy. Klient/Zleceniodawca nie może narzucać ani sposobu argumentacji ani wniosków opinii prawnej. (4) Przy wydawaniu niniejszej opinii prawnej za podstawę stanu faktycznego przyjęto tylko te informacje, które zostały wyraźnie podane w niniejszej opinii. Opinia odnosi się do zdarzeń przeszłych (opinia post factum), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w jej treści. (5) Odpowiedzialność cywilna autora opinii ograniczona jest do wyskości faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. Warunkiem bezwzględnym posługiwania się niniejszą opinią, przez kogokolwiek, jest bezwarunkowa akceptacja wskazanych zastrzeżeń co do zasad odpowiedzialności. (6) Niektóre fragmenty niniejszej opinii prawnej albo nawet cała jej treść merytoryczna – w wymiarze abstrakcyjnym, bez możliwości identyfikacji Klienta/Zleceniodawcy – zostały, zostaną przekazane względnie mogą zostać przekazane do wydawnictw prawniczych, lub wydawnictw o podobnym charakterze (w tym potrali internetowych), celem publikacji jako artykułu prawniczego (względnie innej postaci wydawniczej). Jak również mogą zostać umieszczone na blogu http://adamusrafal.pl. (7) Cała treść niniejszej opinii – jak i jej poszczególne fragmenty – podlega ochronie prawa autorskiego; przy ewentualnym publicznym wykorzystywaniu poglądów prawnych wyrażonych w niniejszej opinii należy powołać się na autora (prof. UO dr hab. Rafał Adamus) i datę wydania opinii. (8) Opinia może być podstawą do sporządzenia przez jej autora glosy krytycznej albo aprobującej w odniesieniu do rozstrzygnięcia sądu lub innego organu (w szczególności decyzji administracyjnej) które zapadło lub zapadnie w sprawie dotyczącej opinii. Rozdstrzygnięcie sądu lub innego organu może zostać przekazane przez autora do skomentowania innym przedstawicielom doktryny samodzielnie albo wespół z autorem. (9) Opinia została sporządzona w języku polskim. (10) Niniejsza opinia prawna może być okazywana przez Klienta/Zleceniodawcę dowolnym osobom trzecim i instytucjom. Może być ponadto – według dyspozycji Klienta/Zleceniodawcy - powielana przez kogokolwiek w dowolnej liczbie egzemplarzy. Opinia może zostać opublikowana na stronie internetowej Klienta/Zleceniodawcy. Opinia nie może być wykorzystana – w całości lub w części – w interesie innej osoby niż Klient/Zleceniodawca – o ile co innego nie wynika z treści umowy - bez uregulowania osobnego wynagrodzenia za jej sporządzenie. (11) Niniejsza opinia prawna bazuje na stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej opinii, chyba że z jej treści wynika co innego. (12) Niniejsza opinia prawna może być pierwszą albo kolejną wydaną na zadany temat. (13) Problem prawny zawarty w niniejszej opinii może być wykorzystywany w działalności dydaktycznej. (14) Umowa o przygotowanie opinii prawnej podlega prawu polskiemu.

 

 

Standardowe oświadczenie o braku konfliktu interesów dla Zlecającego opinię prawną

 

W związku ze zleceniem przygotowania opinii prawnej dla Zlecającego oświadczam, że nie pozostaję w związku ze stanem faktycznym opisanym w opinii prawnej w jakimkolwiek świadomym konflikcie interesów, a w szczególności:

 • nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców pozostających w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem opinii;
 • nie byłem wcześniej proszony o sporządzenie opinii prawej – ani nie sporządzałem takiej opinii - przez osobę pozostającą w sporze ze Zlecającym co do materii będącej przedmiotem niniejszej opinii;
 • nie wydawałem wcześniejszej opinii prawnej, która byłaby sprzeczna z treścią niniejszej opinii;

wynik niniejszej opinii nie dotyczy moich interesów ani interesów osób mi bliskich.

 

 

Regulamin świadczenia usług Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Adamus

 

 1. Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i zasadami etyki radcy prawnego. Kancelaria zobowiązana jest do należytej staranności przy świadczeniu usług prawnych na rzecz Klienta.

 2. Kancelaria świadczy usługi w szczególności w formie:

 1. przygotowywania opinii prawnych

 2. porad prawnych

 3. reprezentacji przed organami stosującymi prawo

 4. dyżurów prawnych

 1. Kancelaria świadczy usługi w godzinach otwarcia biura:

 1. w poniedziałki od 9.00 do 17.00

 2. od wtorku do czwartku od. 8.00 do 17.00

 3. w piątki od 8.00 do 12.00

 1. Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności i do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 2. Klient przedkładając Kancelarii zapytanie prawne jednocześnie składa zlecenie dna świadczenie usług prawnych. Z ważnych powodów Kancelaria może odmówić Klientowi świadczenia usług prawnych.

 3. W przypadku zlecenia sporządzenia opinii prawnej Klient obowiązany jest sformułować na piśmie treść zapytania.

 4. Opinia prawna sporządzona przez Kancelarię wyraża jedynie pogląd prawny w danej sprawie, w oparciu o analizę doktryny prawa i judykatury. Opinia prawna nie daje gwarancji, że wyrażony w niej pogląd zostanie podzielony przez organ stosujący prawo.

 5. Treść opinii prawnej może zostać wykorzystana przez Kancelarię dla potrzeb publikacji naukowych i popularnonaukowych, bez ujawnienia tożsamości Klienta ani tożsamości danej sprawy.

 6. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy zgodnie z prawdą, bez zatajania czegokolwiek.

 7. W przypadku przedstawienia przez Kancelarię możliwości różnych rozwiązań prawnych w danej kwestii wybór sposobu prowadzenia sprawy należy wyłącznie do Klienta.

 8. Kancelaria może podzlecać prowadzenie powierzonych jej spraw innym osobom, a w tym – w szczególności – może udzielać pełnomocnictw substytucyjnych w sprawach sądowych i administracyjnych.

 9. Klient ponosi wszelkie koszty sądowe, skarbowe i podatkowe prowadzonych spraw, w tym w szczególności opłaty sądowe, koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opłaty od pełnomocnictwa, koszty biegłych, koszty postępowania egzekucyjnego. Kancelaria nie pokrywa tych kosztów ze swojego wynagrodzenia za świadczone usługi.

 10. Klient ponosi koszty dojazdów Kancelarii w jego sprawach poza miasto Gliwice. W przypadku środków lokomocji publicznej, Kancelaria ma prawo korzystać z najszybszego środka lokomocji w pierwszej klasie.

 11. Koszty obsługi biurowej sprawy ponosi kancelaria.

 12. Komunikacja Kancelarii z Klientem, w tym przesyłanie pism i dokumentów, a w szczególności wezwania i zobowiązania sądów, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii i Klienta, chyba że Kancelaria uzna za właściwy także inny sposób komunikowania się.

 13. Klient obowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów dla prowadzenia sprawy oraz obowiązany jest wskazać inne znane mu źródła dowodowe dla prowadzenia sprawy. Klient odpowiada za prawdziwość przedłożonych dokumentów (innych źródeł dowodowych, np. fotokopii)

 14. W związku ze świadczonymi usługami Kancelaria wystawia faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określa umowa (w tym także umowa ustna) Kancelarii z Klientem. Kancelaria może żądać zaliczki na poczet prowadzonej sprawy.

 15. Z tytułu świadczonych usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości trzykrotności faktycznie pobranego wynagrodzenia netto. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto za trzy miesiące.

 16. W przypadku umów o stałą obsługę prawną Kancelaria może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.

 17. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez Kancelarię następuje na ostatni adres wskazany przez Klienta. Klient może wypowiedzieć pełnomocnictwo Kancelarii w każdym czasie.

 18. Akta prowadzonej sprawy przechowywane są przez Kancelarię przez 10 (dziesięć) lat od zamknięcia sprawy.

 19. Kancelaria na żądanie Klienta przekazuje mu kopie akt sprawy za uprzednim zwrotem kosztów sporządzenia tych kopii.

 20. Pisemna umowa z Klientem może określić odmienne zasady świadczenia usług niż określone w niniejszym Regulaminie. Nie dopuszcza się ustnych odstępstw od treści niniejszego Regulaminu.

 21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Ile kosztuje bramka zdobyta przez PIASTA GLIWICE?

 

Po 34 kolejce sezonu 2018/2019 PIAST GLIWICE ma na swoim koncie 65 punktów, 54 bramki strzelone, 32 bramki stracone. Po wygranej z CRACOVIĄ przed własną publicznością 3 :1 (strata bramki po rzucie karnym) PIAST GLIWICE zapewnił sobie udział w Eliminacjach Ligi Europy. Po kolejnym meczu fazy Play-off z 4 maja 2019 r., wygranym na wyjeździe z LEGIĄ WARSZAWA 1:0, nawet nieprzychylni PIASTOWI GLIWICE komentatorzy uznali gliwicki Klub za realnego pretendenta do walki o tytuł Mistrza Polski. Walkę o to wyróżnienie niezwykle taktownie zapowiedział w wywiadach trener Waldemar Fornalik.

 

Główni rywale PIASTA GLIWICE w wyścigu o tytuł Mistrza Polski to obrońca tytułu LEGIA WARSZAWA z dorobkiem 66 punktów i LECHIA GDAŃSK z notą 63 punktów.

 

PIAST GLIWICE przede wszystkim gra bardzo ładny football. Ma fantastyczną drużynę. Ma fantastycznego trenera i sztab szkoleniowy. Wynik sportowy – w szczególności w doskonałej dla PIASTA GLIWICE rundzie wiosennej – jest widoczny jak na dłoni. Media określiły obecną drużynę za najlepszą w historii klubu datowaną od 1945 roku. To bardzo ważne stwierdzenie, bo w sezonie 2017 – 2018, wicemistrz Polski z sezonu 2016 – 2017, zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie dopiero w ostatnim spotkaniu z BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA, wygranym 4:0 (rywalowi PIASTA GLIWICE do utrzymania wystarczył tylko remis). Wtedy Gerard Badia, ze łzami wzruszenia w oczach powtarzał, że tak złego sezonu, w którym PIAST GLIWICE będzie walczył o utrzymanie w Ekstraklasie, kibice nie będą musieli przeżywać. Kibice to przecież 12 zawodnik. Tymczasem po pamiętnych derbach z GÓRNIKIEM ZABRZE 5 marca 2018 r,, w których PIAST GLIWICE prowadził 1 :0 i kontrolował grę, mecz został przerwany wobec wtargnięcia na murawę nieodpowiedzialnych osób i następnie uznany za przegrany walkowerem. Wówczas Prezydent Miasta Gliwice prof. Zygmunt Frankiewicz publicznie zapowiedział zero tolerancji dla niesportowych ekscesów ze strony pseudo – kibiców. PIAST – GLIWICE wobec bojkotu części grup kibicowskich grał zatem bez zorganizowanego dopingu, przy pustym młynie (cały czas dopisywali najwierniejsi z najwierniejszych). Niemniej stanowcza polityka Prezydenta Miasta Gliwice i Zarządu przeciwko antysportowym zachowaniom przyniosła zamierzony efekt : obecnie nie ma złych sytuacji w czasie meczów, młyn został reaktywowany, a ostatnio został nawet gościnnie zasilony przez pauzujących piłkarzy Patryka Dziczka i Jorge Felixa.

 

W piłce nożnej jest tak, że często dobry wynik sportowy idzie w parze z nakładami finansowymi. Bardzo dużymi nakładami finansowymi. PIAST GLIWICE nie potwierdza tej reguły.

 

PIAST GLIWICE to spółka z większościowym udziałem Gliwic. Miasto Gliwice aktywnie wspiera rozwój sportu. Niemniej – z oczywistych względów - zasady finansowania klubu sportowego z większościowym udziałem samorządu terytorialnego nie są takie same jak zasady finansowania ze strony inwestora prywatnego.

 

Warto zatem zwrócić uwagę na ekonomiczne tło sukcesów sportowych PIASTA GLIWICE (z istoty rzeczy biorąc pod rozwagę dane finansowe klubów Ekstraklasy za ostatni rok obrotowy : I – XII 2018 albo VII 2017 – VI 2018).

 

Podane przychody łącznie PIASTA GLIWICE to 31 541 020,74 zł. To dopiero dwunasta lokata w Ekstraklasie. Wszystkie kluby grające w grupie mistrzowskiej sezonu 2018/2019 mają przychody wyższe od PIASTA GLIWICE. Aktualny lider Ekstraklasy LEGIA WARSZAWA osiągnął przychód 122 160 969,49 zł natomiast przychód LECHII GDAŃSK to kwota 69 129 611 zł.

 

PIAST GLIWICE swoje zobowiązania krótkoterminowe wykazał na poziomie 5 639 704,95 zł a długoterminowe na poziomie 0 zł. W płaszczyźnie wysokości zobowiązań (bez rezerw na zobowiązania) jest to 3 lokata wśród klubów Ekstraklasy. Wszystkie kluby grupy mistrzowskiej w klasyfikacji wysokości zobowiązań zajmują miejsce za PIASTEM GLIWICE. LEGIA WARSZAWA wykazała zobowiązania krótkoterminowe na poziomie 45 101 618, 68 zł a długoterminowe na poziomie 24 393 827,90 zł co z sumą aż 69 496 446,58 zł daje obrońcy tytułu Mistrza Polski 15 lokatę (na ostatnim miejscu: przechodząca kryzys WISŁA KRAKÓW). LECHIA GDAŃSK z sumą 36 733 363, 11 zł sytuuje się na 12 miejscu.

 

Koszty LEGII WARSZAWA to 160 658 625,09 zł (najbardziej kosztochłonny klub Ekstraklasy), koszty LECHII GDAŃSK to 69 344 804,90 zł (trzeci w kolejności kosztochłonności klub Ekstraklasy). Koszty PIASTA GLIWICE to …. 28 907 169,16 zł i 12 pozycja wśród klubów Ekstraklasy. Jest to zarazem najniższa suma kosztów wśród wszystkich klubów grających obecnie w grupie mistrzowskiej.

 

PIAST GLIWICE zapłacił najmniej spośród klubów Ekstraklasy grających w grupie mistrzowskiej tytułem wynagrodzeń dla pośredników transakcyjnych. Było to ok. 12 razy mniej niż wydała LEGIA WARSZAWA i ok. 3 ¼ mniej niż LECHIA GDAŃSK.

 

Jak wyglądał ostatni wynik finansowy? Najgorzej wypadła LEGIA WARSZAWA z wynikiem (-) 44 149 943,06 zł (16 lokata). Wynik finansowy LECHII GDAŃSK to (-) 215 193,24 zł. PIAST GLIWICE uplasował się na 4 pozycji wśród klubów Ekstraklasy z wynikiem 2 447 331, 58 zł.

 

Gdyby, z lekkim przymrużeniem oka, zastanowić się ile mniej więcej może kosztować dotychczas zdobyta bramka przez obecnych liderów grupy mistrzowskiej (przy bardzo mało precyzyjnym szacunku bazującym na danych finansowych za zeszły rok obrotowy, a nie na danych aktualnych), to dotychczasowy koszt gola LEGII WARSZAWA można szacować na kwotę ok. 3 000 000 zł, koszt gola zdobytego przez LECHIĘ GDAŃSK można szacować na kwotę ok. 1 380 000 zł. Szacunkowy koszt bramki PIASTA GLIWICE to kwota ok. 530 000 zł.

 

Warto zatem pamiętać, że dnia 4 maja 2019r. na stadionie LEGII WARSZAWA przy ul. Łazienkowskiej – w historycznym dla PIASTA GLIWICE spotkaniu - zmierzył się finansowy Goliat ze skromnym Dawidem.

 

Oby tych bramek PIASTA GLIWICE było jak najwięcej!

 

Tekst jest wyrazem osobistych poglądów jego autora.

 

o

Ekspertyzy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego

i gospodarczego

na najwyższym poziomie merytorycznym.

Lokalizacja

Kontakt 

ul. Księcia Ziemowita 10/6, 44-100  Gliwice

             tel. 609 833 515

             adamus_rafal@wp.pl

 

 

Strona główna  | Blog | Usługi | Kontakt

 

 

 © WebWave 2017