Hałda posiada zdolność aportową w rozumieniu art. 14 par. 1 k.s.h.W literaturze M. Michalski, w: A. Kidyba (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-150, Warszawa 2017 podniósł, że „Wszystko, co nie stanowi wkładu pieniężnego, jest wkładem niepieniężnym, z wyłączeniem z mocy art. 14 par.1 k.s.h. praw niezbywalnych oraz świadczenia pracy czy usług. Trzeba przy tym zauważyć, że w prawie polskim nie występuje zamknięty katalog przedmiotów wkładu niepieniężnego.”

 

 

Hałda spełnia test zdolności aportowej albowiem istnieje możliwość oznaczenia, wyceny wkładu i jego umieszczenia w bilansie spółki, tj. tzw. zdolność bilansową. Istnieje możliwość prawnego zadysponowania prawem własności do hałdy w postaci zbycia hałdy. W myśl art. 46 k.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z art. 191 k.c. własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Jest to naturalną konsekwencją panowania zasady superficies solo cedit. Stosownie do art. 47 k.c., część składowa rzeczy nie może odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych . Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 k.c.). Granice przestrzenne nieruchomości gruntowej określa art. 143 k.c., zgodnie z którym, w granicach określonych przez społeczne gospodarcze przeznaczenie gruntu, własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 k.c.).W konsekwencji należy uznać, że wszelkie rzeczy ruchome tracą swoją odrębność prawną, jeżeli zostają połączone z nieruchomością (przeważnie z gruntem) w sposób trwały, tak że stają się jej częściami składowymi. Dotyczy to więc zasianych lub zasadzonych roślin (drzew, krzewów), czy materiałów użytych w konstrukcji budynków lub innych urządzeń (budynki i budowle). Należy bronić poglądu, że częścią składową gruntu nie jest nadkład, który powstał z odpadów pokopalnianych (poprzemysłowych) inaczej nazywany hałdą. Nagromadzone na nieruchomości materiały tworzące hałdę nie tworzą z gruntem jednej całości, gdyż biorąc pod rozwagę przesłanki natury obiektywnej. połączenie z rzeczą musi mieć charakter nie tyko fizyczny, materialny ale i trwały. Zebranie nakładu z nieruchomości ani nie powoduje uszkodzenia nakładu ani jego istotnej zmiany – materiał sypki przyjmuje kształt w jaki zostanie uformowany przez określone działanie. Zebranie nakładu nie deformuje gruntu. Jeżeli nakład może być przeniesiony w inne miejsce;jest materiałem sypkim, o zmiennej strukturze; może być odmiennym od nieruchomości dobrem ekonomiczno-gospodarczym; to nie jest on częścią składową gruntu.

W skali mikro : jeżeli na cudzym gruncie zostanie złożony materiał sypki (np. piasek), który na skutek niskich temperatur zamarznie, to nie staje się on częścią składową gruntu, może on być dowolnie przenoszony i wykorzystywany. Ten przykład można odnieść do skali makro.

 

 

Blog

20 listopada 2018
Hałda jako aport.