Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje pojęcie „grupa kapitałowa”. Przez grupę kapitałową rozumie się „wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę” (art. 4 pkt 14 u.ok.i.k.). Pojęcie „grupa kapitałowa” nie jest przy tym tożsame z pojęciem „przedsiębiorca” (art. 4 pkt 1 u.o.k.ik.). Z definicją grupy kapitałowej logicznie powiązana jest definicja ustawowa „przedsiębiorcy dominującego” i „przejęcia kontroli” (4 pkt 3 i 4 u.o.k.ik. W orzecznictwie wspólnotowym przyjęto, że zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień nie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, [1] o ile przedsiębiorcy ci tworzą w istocie rzeczy jedną jednostkę gospodarczą (single economic unit), w ramach której spółka zależna nie posiada własnej autonomii w określaniu swojej polityki gospodarczej, a porozumienie ma na celu ustanowienie wewnętrznego podziału zadań pomiędzy przedsiębiorcami. Uważa się, że istnienie single economic unit wyznaczają takie czynniki jak: kontrola kapitałowa spółki dominującej nad spółkami zależnymi, zarządzanie przez spółkę dominującą sprzedażą spółki zależnej, nabywaniem przez spółkę zależną surowców do produkcji, działalnością marketingową i reklamową.[2] Ponadto zgodnie z art. 14 pkt 5 u.o.k.ik. nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

Grupa kapitałowa w prawie antymonopolowym traktowana jest w sposób szczególny.

 

[1] Wyrok ETS sprawa 22/71 Beguelin Import v. GL Import Export, Zb. Orz. z 1971 r., 949, wyrok ETS sprawa 15/74 Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc, Zb. Orz. z 1974 r., 1147, wyrok ETS sprawa 30/87 Corinne Bodson v. S.A. Pompes Funebres des Regions Liberees SA, Zb. Orz. z 1988 r., 2479, wyrok SPI sprawa T- 102/92 Viho v. Komisja, Zb. Orz. z 1995 r., II-17 oraz wyrok ETS sprawa C-73/95 P Viho v. Komisja, Zb. Orz. z 1996 r., I-5457

[2] Orzeczenie SPI sprawa T-102/92 Viho v. Komisja, Zb. Orz. z 1995 r., II-17, pkt 48

 

 

Blog

20 lutego 2019
Grupa kapitałowa w prawie antymonopolowym.